Vergadering Gedeputeerde Staten 20 september 2022

Datum: 20 september 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 20 september: bijgewerkt 22 september 2022

Aanpassing en uitbreiding energiebespaarlening

Het Warmtefonds breidt de energiebespaarlening uit, zodat mensen ouder dan 75 jaar er ook één kunnen afsluiten. Daarnaast is de energiebespaarhypotheek ontwikkeld voor mensen met minder financiële draagkracht die woonachtig zijn in een wijk waar een gemeente in een zogenaamde wijkaanpak in de warmtetransitie heeft voorzien. Om iedereen die gebruik wil maken van de energiebespaarlening of de energiebespaarhypotheek gelijk te behandelen, breidt de Provincie de rentekortingsregeling uit, overeenkomstig de uitbreiding van het Warmtefonds.

GS sturen antwoord minister over spoedeisende hulpafdelingen ter kennisname naar PS

Gedeputeerde Staten hebben 17 juli 2022 per brief hun bezorgdheid uitgesproken bij de minister van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het voortbestaan van de beide spoedeisende hulpafdelingen van de Zeeuwse ziekenhuizen. Dit in relatie tot de beleidsvoornemens zoals deze door de minister op 22 februari 2022 zijn gepresenteerd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Inmiddels is een antwoord van de minister op deze brief ontvangen. Samen met de brief van 17 juli 2022 heeft het college dit antwoord ter kennisname toegestuurd aan Provinciale Staten en de bestuurlijke kerngroep van het Overleg Zeeuwse Overheden.

Jaarverslag 2021 en Monitor Discriminatie 2021

Op verzoek van het Anti-Discriminatiebureau Zeeland zijn het jaarverslag 2021 en de Monitor Discriminatie 2021 van de politieregio Zeeland/West-Brabant ter kennisname aan Provinciale Staten gezonden.

Campus Zeeland Voortgangsrapportage 2022-1

Campus Zeeland rapporteert ieder halfjaar over de voortgang van haar activiteiten. Een greep uit de voortgang: de bouw van het Joint Research Center Zeeland heeft wat vertraging opgelopen; UCR heeft het nieuwe Engineering-gebouw in gebruik genomen; Er is een onderzoeksprogramma opgesteld waaraan Nederlandse en Vlaamse onderwijs- en onderzoeksinstellingen samenwerken en drie icoonprojecten worden verder uitgewerkt. Dit zijn: innovatieve waterkerende landschappen, duurzame energiesystemen voor de procesindustrie en het meervoudig gebruik van offshore windparken.

Dinsdag 20 september 2022

Subsidie voor deelprojecten Ossenisse-Kreverhille, Walsoorden en Emmadorp van plan ‘Versterk de Scheldekust’

In het project ‘Versterk de Scheldekust’ is een mooie samenwerking gegroeid tussen bewoners, ondernemers, de Provincie Zeeland en de gemeente Hulst. Het project draagt bij aan een aantrekkelijke ontwikkeling van de Scheldekust en verbindt diverse opgaven aan de wensen van de streekholders. Grenspark Groot Saeftinghe en Versterk de Scheldekust ontmoeten elkaar hier. Het komend jaar worden er op diverse plekken ankerplaatsen gerealiseerd die gaan zorgen voor een optimale en unieke beleving langs de Schelde en in het grenspark. Hiervoor wordt een subsidie van € 530.000 toegekend aan de gemeente Hulst.

Aanleg drie broedeilandjes

Op drie locaties in Zeeland legt de Provincie een drijvend broedeilandje aan: op Neeltje Jans, Zuidkust van Schouwen en de Margarethapolder. De drijvende eilandjes zijn onbereikbaar voor ratten en andere dieren, die mogelijk de eieren eten van de visdiefjes en andere broedvogels. De levering en het in elkaar zetten van de drie eilandjes kost ruim € 107.000. Dat komt boven de drempel uit van € 50.000 voor diensten. GS geven aan voor deze levering van de aanbestedingsregels te mogen afwijken.
 

GS nemen kennis van samenwerkingsovereenkomst ‘Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland 2023-2026’

GS nemen kennis van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+) voor de periode 2023-2026. Met de overeenkomst wordt op een goede manier invulling gegeven aan de samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides.

Monitoring buitendijkse projecten Bath, Ossenisse en Zimmerman

De buitendijkse projecten Bath, Ossenisse en Zimmerman dienen op grond van de Natuurbeschermingswetvergunning gedurende tien jaar bekeken te worden. De overeenkomst tussen het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en de Provincie Zeeland voorziet in deze monitoring door het Centre of Expertise (CoE).

Verkenning mogelijke bronmaatregelen uitgevoerd

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de verkenning naar mogelijke bronmaatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. In eerste instantie is het Rijk verantwoordelijk voor de bronmaatregelen. Royal HaskoningDHV heeft wel op verzoek van de ambtelijke organisatie een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden in de provincie Zeeland. Aan de lijst met bronmaatregelen kunnen en mogen geen conclusies worden gehangen. Er worden nog geen keuzes gemaakt in welke maatregelen worden uitgevoerd.

Subsidie voor promotie ‘Nederland Waterland’

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) werkt aan de promotie van Nederland in het buitenland. Het doet dit samen met partners, waaronder de Provincie Zeeland. De verhaallijn ‘Nederland Waterland’ laat iconische plekken in Nederland, en dus ook in Zeeland, zien waar water belangrijk is. De Provincie Zeeland verleent hiervoor een subsidie van € 33.333 aan het NBTC.

Provinciale subsidie voor bodemsanering Edisonweg-Noord

De Provincie verstrekt een subsidie van maximaal € 144.350 voor de kosten van de bodemsanering op de locatie Edisonweg-Noord. Deze bodemsanering zal in opdracht van de gemeente Vlissingen worden uitgevoerd.

Huisvesting statushouders eerste halfjaar 2022

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. De Zeeuwse gemeenten zetten zich in om deze mensen tijdig en goed te huisvesten. Samen hebben de Zeeuwse gemeenten de taakstelling gehaald.

Aanpassingen huisvesting Westerschelde Ferry in Vlissingen

De huisvesting van de Westerschelde Ferry BV aan het Stationsplein in Vlissingen voldoet niet meer aan de hedendaagse behoeften en (Arbo-)vereisten. Zo zijn er onder andere te weinig werkplekken en is er geen personeelsruimte. Ook voldoet de entree niet aan de rolstoeltoegankelijkheid. GS stellen € 190.000 beschikbaar voor de herinrichting en opwaardering van de huidige huisvesting.
 

Provincie Zeeland ondertekent Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-2025

De Provincie Zeeland is één van de koplopers op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Vorig jaar heeft het college een plan vastgesteld waarin de ambities zijn geformuleerd. Dit plan won een Europese award. Nu het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat oproept een manifest te ondertekenen om maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen te ondersteunen wil de Provincie daar gehoor aan geven en hierin het goede voorbeeld geven. Door gezamenlijk op te trekken met andere overheden en met de markt kunnen duurzame oplossingen worden gezocht en gevonden. Dit draagt in de eerste instantie bij aan onze eigen beleidsdoelen maar ook aan het invullen van bestuursafspraken als het klimaatakkoord, grondstoffenakkoord en sociale doelstellingen. Daarmee wordt gewerkt aan een betere leefomgeving.
 

Subsidie voor eHealth

Het Kennis & Innovatie-netwerk eHealth richt zich op het bevorderen van kennis en samenwerking rond technologie en digitalisering in de zorg. Het netwerk is nauw verbonden aan de Zeeuwse Zorgcoalitie, waarbij de Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeraars en overheden zijn aangesloten. De Provincie Zeeland subsidieert eHealth dit jaar met een bedrag van € 44.059. Deze subsidie zal gebruikt worden om het organiserend vermogen van het netwerk te versterken.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 27 september 2022.

Een greep uit de agenda van:

20 september

Het college is aanwezig in Den Haag voor Prinsjesdag.

21 september

Harry van der Maas gaat op bezoek bij het verkeersveiligheidproject GRIP junior in Goes.

22 september

Han Polman opent het congres ‘Rondom Slot Haamstede. 2000 jaar geschiedenis en archeologie op de Kop van Schouwen’.

23 september

Han Polman plaatst samen met zijn Vlaamse ambtgenoot Carina Van Cauter de grenspaal terug op de nieuwe zeedijk, nabij Prosperdorp (België).

26 september

Han Polman en Dick van der Velde zijn aanwezig bij de Toerisme Top 2022 in Almere.