Vergadering Gedeputeerde Staten 24 mei 2022

Datum: 24 mei 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 24 mei 2022

Provincie Zeeland stapt over op duurzaam zakelijk vervoer

De Provincie Zeeland heeft als organisatie de doelstelling om in 2030 49 procent CO₂-reductie van zakelijke reizen te halen. Gedeputeerde Staten hebben daarom, na een eerder genomen voorlopig besluit en na overleg met de vakbonden, definitief besloten om fasegewijs in 2022 en 2023, en uiterlijk per 1 januari 2024 de overstap te maken naar volledig duurzaam vervoer door eigen personeel en voor bestuurlijke reizen.

Beslissing op bezwaar afwijzing project ‘Duurzame Proeftuinen: zon, wind, water en glinsteringen’

GS besluiten om het bezwaar van St. View over de afwijzing van de subsidieaanvraag voor het project ‘Duurzame proeftuinen: zon, wind, water en glinsteringen’ ontvankelijk te verklaren en hebben de Adviescommissie Samen in Zee om een herbeoordeling gevraagd. Deze herbeoordeling heeft opnieuw geleid tot een afwijzing van het subsidieverzoek.

Euregio Scheldemond verbindt over de grens

De Scheldemondraad kwam op 18 mei 2022 bijeen in Brugge. De Zeeuwse bestuurders bespraken samen met hun Vlaamse collega's over hoe grensknelpunten sneller op te lossen. Lokale en regionale overheden spelen een belangrijke schakel om de knelpunten op de nationale niveaus aan te kaarten. Er wordt ook gekeken naar kansen. Zo werd vanuit het Scheldemondfonds € 10.000 toegezegd als bijdrage aan de haalbaarheidsstudie naar een directe busverbinding tussen Gent en Terneuzen. Daarnaast wordt een bijdrage van € 25.000 gegeven om de rijke industriecultuur die we delen in het Scheldeland zichtbaar te maken via een netwerk. Ook werden de bestuurders geïnformeerd over kansrijke samenwerkingsprojecten op de vlakken onderwijs, toerisme en het landschapspark in de Zwinstreek.

Subsidie voor planvorming duurzame bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de Zeeuwse economie. Om bedrijventerreinen in de toekomst economisch vitaal te houden en de kansen op het gebied van energie en klimaat te benutten, worden op diverse bedrijventerreinen plannen van aanpak opgesteld om de verduurzaming te versnellen. GS verlenen subsidie aan de volgende drie projecten:

  • € 40.000 voor bedrijvenpark Zierikzee Zuid, Gemeente Schouwen-Duiveland
  • € 9.500 voor bedrijventerreinen Goes, Gemeente Goes
  • € 45.000 voor bedrijventerrein Welgelegen, Gemeente Tholen.
     

Subsidie voor driejarig bodemproject Proefboerderij Rusthoeve

In juni 2022 start Proefboerderij Rusthoeve met een driejarig onderzoeksproject omtrent het onderwerp bodem. De Provincie Zeeland verleent hiervoor een subsidie van € 191.297. Op de percelen van de Rusthoeve zal er onder andere gekeken worden naar de toepassing van verschillende bodembeheertechnieken en hun effect op het organische stofgehalte in de bodem. Ook wordt er gekeken of deze technieken een positieve bijdrage kunnen leveren aan de opslag van CO₂ in de bodem. De opgedane kennis zal met de sector worden gedeeld via onder andere veldbijeenkomsten en de jaarlijkse Bodem en Waterdag.

Gebiedsgerichte Aanpak Borsele West en Oost

De Provincie Zeeland werkt in verschillende gebieden in Zeeland aan de kwaliteit van het wegennet. Dit doet ze samen met andere wegbeheerders via een zogenaamde Gebiedsgerichte Aanpak (GGA). Voor twee gebieden in de gemeente Borsele is de afgelopen jaren verkeerskundig onderzoek gedaan. Dit heeft geleid tot verbetervoorstellen om de verkeersveiligheid en (be)leefbaarheid in de Zak van Zuid-Beveland te verbeteren, ook op provinciale wegen. Binnen het gebied Borsele worden in de loop van 2023 twee projecten uitgevoerd op de N666. Voor het gebied Borsele West zijn wel projecten in beeld, maar deze zijn nog niet concreet genoeg. De komende jaren vindt samen met andere wegbeheerders een nadere uitwerking plaats.

Theaterproductiehuis Zeelandia ontvangt subsidie 2022

Theaterproductiehuis Zeelandia ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks subsidie. In 2022 bedraagt deze subsidie € 553.600. Het productiehuis realiseert hiervoor minimaal vier theaterproducties.  
 

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 31 mei 2022.

Een greep uit de agenda van:

25 mei

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Mestdistributie J. van Leijsen B.V. in Poortvliet.

Anita Pijpelink is aanwezig bij de ondertekening van het convenant en intentieverklaring voor Klimaatadaptatiestrategie Zeeland in Middelburg.

Dick van der Velde is aanwezig bij de officiële overbrenging van de Provinciale Archieven van 1950-1991 naar het Zeeuws Archief.

28 mei

Anita Pijpelink brengt een bezoek aan Klomppop in Ovezande.

30 mei

Jo-Annes de Bat, Han Polman en Dick van der Velde zijn aanwezig bij het werkbezoek van minister Hugo de Jonge aan Zeeland. 

Harry van der Maas is aanwezig bij het werkbezoek van staatsecretaris Vivianne Heijnen aan Zeeland.

Anita Pijpelink is aanwezig bij het Model European Parliament in het provinciehuis in Middelburg.