Vergadering Gedeputeerde Staten 6 december 2022

Datum: 6 december 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 6 december: bijgewerkt 8 december 2022

Huisvesting statushouders

De Zeeuwse gemeenten hebben samen voldaan aan de totale wettelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders in het tweede halfjaar van 2022. Ruim 275 statushouders hebben een woning gekregen in één van de Zeeuwse gemeenten. Iedere gemeente krijgt ieder halfjaar een eigen taakstelling. Een aantal gemeenten moeten nog enkele statushouders huisvesten om de eigen taakstelling te halen.

Ontwikkelingen Project Getij Grevelingen

Op 11 november 2022 heeft minister Harbers de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat laten weten dat hij en zijn ambtsgenoten van de andere betrokken departementen, na overleg met het bestuurlijk overleg Grevelingen, hebben besloten het onderdeel getijdenenergie niet mee te nemen in de planuitwerkingsfase. Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd.

Vijftien projecten ontvangen subsidie uit regeling Samen in Zee

Gedeputeerde Staten volgen het advies van de Adviescommissie Samen in Zee. Dat betekent dat ze een subsidie toekennen aan vijftien projecten met een totaalbedrag van € 437.754. In totaal zijn er vijfentwintig aanvragen binnengekomen voor de regeling Samen in Zee.

Beleidsplan Westerschelde Ferry BV ter informatie naar PS

Op 1 december 2022 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Westerschelde Ferry BV plaats. In deze vergadering is het Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2023 vastgesteld. In lijn met de beleidsnota ‘Verbonden partijen’ hebben Gedeputeerde Staten het beleidsplan ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden.

Geactualiseerde begroting en Ondernemingsplan Evides 2023

Op 22 november 2022 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) Evides N.V. plaats. Evides N.V. is een 50 procent deelneming van GBE Aqua B.V. In de AvA van Evides is het ondernemingsplan Evides N.V. 2023 vastgesteld, is ingestemd met de drinkwatertarieven over 2023 en met het interim-dividend over 2022. Het ondernemingsplan Evides N.V. is ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden. Daarnaast is er op basis van de herziene prognoses een begrotingswijzing toegevoegd aan de brief. 

Dinsdag 6 december 2022

Subsidie voor realisatie mobiliteitshubs Zeeland 2022-2024

GS verlenen een subsidie van € 150.000 aan de gemeente Kapelle voor de realisatie van voorzieningen passend bij een hub bij het stationsgebied Kapelle-Biezelinge. De
gemeente Kapelle geeft hiermee uitvoering aan fijnmazige mobiliteit zoals opgenomen in de Regionale Mobiliteitstrategie. Daarnaast verlenen GS twee subsidies met een totaal van € 78.852 aan de gemeente Schouwen-Duiveland. De gemeente start in samenwerking met de Provincie Zeeland een pilot in Burgh-Haamstede om het nieuwe openbaar vervoersysteem zoals vastgesteld in de Regionale Mobiliteitstrategie te testen.
 

Internationale Dag van de Mensenrechten

Op 10 december 2022 is het de Internationale Dag van de Mensenrechten. De Provincie Zeeland heeft besloten dit jaar de vlag te hijsen op 9 december, omdat 10 december op zaterdag valt en het provinciehuis dan gesloten is. Met het hijsen van de vlag laat de Provincie zien mensenrechten belangrijk te vinden en medeverantwoordelijk te willen zijn voor het naleven van mensenrechten.

Subsidieverlening buurtbussen 2023

Gedeputeerde Staten hebben besloten de buurtbusverenigingen Schouwen-Duiveland, Zuid-Beveland, Walcheren, Waarde, West- en Midden-Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Beveland en Oost-Zeeuws-Vlaanderen subsidie te verlenen voor 2023 voor een bedrag van € 110.300. De buurtbussen dragen bij aan het provinciale openbaar vervoerbeleid dat een volledige dekking van het openbaar vervoer in de dorpskernen nastreeft.
 

Openstelling subsidieregeling Versterking Kennis- en Innovatienetwerken

De subsidieregeling Versterking van Kennis- en Innovatienetwerken wordt voor de periode van 4 januari tot en met 15 maart 2023 opengesteld. De regeling is bedoeld om het organiserend vermogen van bestaande kennis- en innovatienetwerken verder te versterken. De subsidieregeling vloeit voort uit Campus Zeeland: een netwerk van bedrijven, Provincie, Zeeuwse gemeenten en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen dat zich richt op het versterken en vernieuwen van de Zeeuwse economische sectoren.

Subsidie voor opening Joint Research Center Zeeland

Zeeuwse onderwijsinstellingen hebben gezamenlijk met Campus Zeeland een onderzoekscentrum opgericht, het Joint Research Center Zeeland (JRCZ). In dit instituut kan onderzoek worden gedaan naar thema’s als water, energie, voedsel en biobased economie. De Provincie Zeeland onderkent het belang van dit project en heeft daarom besloten een subsidie van € 17.875 te verlenen voor de tweedaagse opening van dit instituut (een dag voor genodigden en een dag voor publiek).

Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

De Provincie Zeeland wil begin 2023 het convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst met drie jaar verlengen. Daarvoor is in 2022 een nieuw fiscaal controleplan opgesteld, waarin de interne controles op alle belangrijke fiscale processen zijn uitgewerkt. Het plan is een samenwerking tussen medewerkers van Financiën, Control en de Salarisadministratie.

POP3+-Openstellingen Fysieke Investeringen water en regulier 2022

Van 15 september 2022 tot en met 31 oktober was het mogelijk subsidie aan te vragen voor de regelingen ‘POP3+ Fysieke Investeringen Water’ en ‘POP3+ Fysieke Investeringen 2022’. Er zijn zoveel aanvragen gedaan, dat de Provincie Zeeland op zoek ging naar extra financiële middelen. Deze extra middelen zijn gevonden, waardoor het subsidieplafond wordt opgehoogd. Alle positief beoordeelde projecten in de openstelling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen ‘water’ 2022 met een gemiddelde score van 16 punten of hoger kunnen hierdoor subsidie ontvangen. In de regeling POP3+ Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2022 zal een loting plaats gaan vinden in de gemiddelde puntencategorie 19.

Cofinanciering Interreg Vlaanderen-Nederland project ADaM & PreCiLa

GS hebben de wil om een bedrag van € 300.000 als cofinanciering beschikbaar te stellen aan het project ADaM & PreCiLa (Agri-DataManagement en Precisie Landbouw) in Vlaanderen en Nederland. Doel van het project is het verder ontwikkelen van precisielandbouw en het gemakkelijker maken voor de teler om die precisielandbouw toe te passen. Bij precisielandbouw wordt apparatuur gebruikt die het mogelijk maakt om heel precies te werken. Dit wordt gedaan in de akkerbouw en de fruitteelt. Het project levert een bijdrage aan het Uitvoeringsprogramma landelijk gebied, landbouw en natuur, daar waar het gaat om precisielandbouw en kennis en innovatie. Het project ADaM & PreCiLa wordt gefinancierd binnen het Interreg VI programma Vlaanderen-Nederland met financiële steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Expat Center Zeeland zorgt voor warm welkom

Sinds 2019 geeft het Expat Center Zeeland in Zeeuws- Vlaanderen informatie en advies aan internationals die in Zeeuws-Vlaanderen komen werken. Mede gezien de grote krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt, het belang om mensen van buiten Zeeland een warm welkom te laten ervaren én daarmee zo goed mogelijk te binden aan Zeeland en de Zeeuwse arbeidsmarkt heeft de Provincie Zeeland besloten om voor de eerste drie jaar (2023, 2024 en 2025) € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen om het Expat Center verder door te ontwikkelen. Voor het resterende bedrag is een beroep gedaan op de dertien Zeeuwse gemeenten. De totale operationele kosten van het Zeeuwse Expatcentrum bedragen voor de komende drie jaar ruim € 1,2 miljoen.

Steun voor gemeenten bij maken van woningbouwplannen

De Provincie Zeeland vraagt opnieuw geld aan bij de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor de zogeheten flexpool. Met dat geld kunnen gemeenten ondersteund worden bij de inhuur van expertise bij het opstellen van woningbouwplannen. Veel gemeenten hebben een tekort aan personeel, waardoor de versnelling van woningbouwplannen niet van de grond komt. Met deze regeling kan extra kennis en capaciteit worden ingezet om de voorfase van bouwprojecten te versnellen.

Provinciale reactie op ontwerp-wijzigingsplan Oude Schoondorpseweg 3 in Poortvliet

Op 31 oktober 2022 is het ontwerp-wijzigingsplan ’Oude Schoondorpseweg 3 Poortvliet’ ontvangen van de gemeente Tholen. De Provincie Zeeland heeft een zienswijze bij de gemeente Tholen ingediend, omdat het ontwerpwijzigingsplan niet voldoet aan de eisen zoals die gesteld zijn in de Provinciale Omgevingsverordening.   

GS informeren PS over stikstof en landelijk gebied

Op 25 november 2022 hebben de ministers van LNV, S&N en I&W verschillende brieven over stikstof en het landelijk gebied naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze brieven zijn ter kennisname naar PS gestuurd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 13 december 2022.

Een greep uit de agenda van:

7 december

Harry van der Maas blikt terug en kijkt vooruit met jongeren op het afgelopen jaar tijdens de eindejaarsbijeenkomst van Jouw Zeeland.

Anita Pijpelink geeft een gastles op CSW Van de Perre in Middelburg in het kader van de Week van de Mensenrechten.

8 december 

Anita Pijpelink ondertekent de samenwerkingsovereenkomst voor aanpak zandhonger Galgeplaat. 

10 december

Harry van der Maas opent de World Schools Academy in het provinciehuis in Middelburg. 

12 december

Jo-Annes de Bat, Harry van der Maas en Anita Pijpelink verzorgen een gastles op het Lodewijk College in Terneuzen in samenwerking met Jouw Zeeland.

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens de opening van studentenleerbedrijf Intervance in Vlissingen.