Vergadering Gedeputeerde Staten 7 juni 2022

Datum: 7 juni 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 7 juni: bijgewerkt 9 juni 2022

GS beantwoorden vragen van Stichting Gezond Water over PFAS

Stichting Gezond Water heeft gevraagd om informatie over PFAS in indirecte lozingen van bedrijven. Gedeputeerde Staten informeren de stichting schriftelijk hierover.

Brief van minister over bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

De minister van Economische Zaken en Klimaat wil in gesprek met de publieke aandeelhouders van PZEM over de belangen van het kabinet en de regio. Bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele ná 2033 speelt voor het kabinet een belangrijke rol bij het waarmaken van de ambities voor kernenergie in de ontwikkeling naar een CO2-vrije energiemix in 2050.

Nieuwe voorzitters thema-overleggen OZO

Door de vorming van nieuwe colleges van burgemeester en wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen, zijn enkele posities van voorzitters voor de thema-overleggen van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) beschikbaar gekomen. Het OZO verzoekt de overheden om, indien gewild, nieuwe kandidaten voor te dragen voor deze posities. Gedeputeerde Staten hebben besloten niet te kiezen voor een van de openstaande posities.

GS sturen brief aan ministers over het tandartsentekort in Zeeland

In een brief gericht aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen Gedeputeerde Staten (opnieuw) aandacht voor het tandartsentekort in Zeeland. Het tekort zal in de toekomst nog verder groeien. De totstandkoming van een tandartsopleiding in Zuidwest-Nederland, waarvoor het provinciebestuur pleit, kan op termijn bijdragen aan het verminderen van dit probleem.

Dinsdag 7 juni 2022

Openstelling subsidiemaatregel voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen: investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’. Deze maatregel heeft betrekking op de landbouwinfrastructuur. Voor de subsidie is in totaal € 1.500.000 aan Europees budget beschikbaar. Het budget dient met eenzelfde bedrag aan publieke cofinanciering te worden aangevuld.

Regeling realisatie mobiliteitshubs Zeeland 2022-2024

De regeling Realisatie mobiliteitshubs Zeeland 2022-2024 stelt € 500.000 subsidie beschikbaar voor de realisatie van haltes, hubs en deelmobiliteithubs. Deze locaties dragen bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Zeeuwse dorpen, steden, landelijk en industrieel gebied. Hiermee leggen we de basis voor het Zeeuwse vervoerssysteem van de toekomst.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 juni 2022.

Een greep uit de agenda van:

7 juni

Gedeputeerde Staten maken kennis met de nieuwe gemeentecolleges.

8 juni

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het afsluitingssymposium Zeeland Bonenland. Ook is hij aanwezig bij de openingsetappe van de ZLM Tour.

Harry van der Maas opent het ANWB Verkeersplein op de Don Boscoschool in ’s Heerenhoek samen met het ROVZ en de ANWB. Ook speelt hij het Provinciespel met zestien studenten van het Hoornbeeck college. 

Anita Pijpelink is tafelgast bij de Zeeuwse Watertafel in Middelburg. Ook verzorgt zij de afsluiting bij het symposium damherten in Oostkapelle.

Han Polman spreekt tijdens de opening van de Havendagen op Tholen.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan restaurant/landwinkel De Baeckermat in Westdorpe.  

9 juni

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de start van de tweede etappe van de ZLM Tour.

Harry van der Maas is aanwezig tijdens het werkbezoek van Economic Board Zeeland aan Brainport Eindhoven.

10 juni    

Anita Pijpelink brengt een bezoek aan Oersoep in Middelburg.

11 juni

Jo-Annes de Bat geeft het startschot bij Delta Ride for the Roses Midden-Zeeland in Goes.

Han Polman is aanwezig bij de Veteranendag in Middelburg.

12 juni

Jo-Annes de Bat reikt de prijzen uit tijdens de finaledag van het EK Beachvolleybal onder 22 in Vlissingen.

Han Polman geeft het startschot voor de Ride for the Roses Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen.