Vergadering Gedeputeerde Staten van 11 januari 2022

Datum: 11 januari 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 11 januari: bijgewerkt 13 januari 2022

Toezichtregime 2022

Jaarlijks toetst de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de begroting van de Provincie. De minister is in haar toezichtbrief voor 2022 van oordeel dat de Provincie Zeeland onder de lichtste (repressieve) vorm van toezicht blijft vallen. Dit betekent onder andere dat de begroting en tussentijdse begrotingswijzigingen niet vooraf aan haar hoeven worden voorgelegd.

Uitkomsten tussentijdse evaluatie Zeeland Voordeel

Het reisproduct Zeeland Voordeel, dat op 2 mei 2021 is ingevoerd voor het busvervoer in Zeeland, is tussentijds geëvalueerd. Er is bekeken in hoeverre ontvangen reizigersreacties aansluiten bij de verwachtingen en aannames die bestonden bij het ontwikkelen van het reisproduct. Dat blijkt grotendeels het geval. Een uitzondering geldt voor scholieren van en naar Middelharnis. Voor hen zijn in overleg met de scholen maatwerkoplossingen afgesproken.

Dinsdag 11 januari 2022

Onderzoek naar besteding Balkenendegelden

De Rekenkamer Zeeland heeft in het Onderzoeksprogramma 2021 een onderzoek naar de besteding van de Balkenendegelden opgenomen. De Balkenendegelden maakten onderdeel uit van de adviezen van de commissie Balkenende, die zijn opgenomen in het adviesrapport 'Zeeland in stroomversnelling' uit 2016. Onder de titel 'Stroomversnelling' trekt de Rekenkamer het voorgenomen onderzoeksonderwerp breder. Het gaat na of Zeeland daadwerkelijk ‘in stroomversnelling’ is gebracht door de uitkomsten en adviezen van de commissie Balkenende. De oplevering van het onderzoeksrapport is voorzien in het tweede kwartaal van 2022.

Beslissing op bezwaar aanvraag JOLA-regeling voor jonge landbouwers

Gedeputeerde Staten hebben vanwege een bezwaar tegen een afgewezen subsidieaanvraag JOLA-regeling voor jonge landbouwers besloten het besluit te herzien.

GS gaan in beroep tegen besluit Provincie Antwerpen

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft besloten om beroep in te stellen tegen het besluit van de Provincie Antwerpen om aan INEOS Olefins Belgium (IOB) een omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning is bedoeld voor het bouwen en exploiteren van een ethaankraker (ECR) met bijhorende ondersteunende infrastructuur in de haven van Antwerpen. GS stellen beroep in, omdat er geen goede passende beoordeling is gemaakt voor stikstofdepositie op de Zeeuwse Natura-2000 gebieden. Zonder deze beoordeling kan het college niet beoordelen of de vergunning voldoet aan de regelgeving rondom stikstof.

Ontheffing Wet natuurbescherming Faunabeheereenheid Zeeland

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij het voornemen hebben in het kader van artikel 3.17 van de Wet natuurbescherming ontheffing te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zeeland. Met deze ontheffing kan de Faunabeheereenheid de populatieomvang van damherten beperken met gebruikmaking van het geweer van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang. Het gaat om damherten in en in de directe omgeving van de leefgebieden Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren. De ontheffing wordt verleend in het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de instandhouding van de natuurlijke habitats. Deze ontheffing is geldig vanaf het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet tot en met 31 december 2025. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt de vrijstelling van populatiebeheer Damherten in de Omgevingsverordening Zeeland 2018  te vervallen. De ontheffing wordt verleend onder dezelfde voorwaarden als de vrijstelling en dient ter continuering van bestaand beleid.

GS verstrekken subsidie voor Canon van de Waterbouwers

In de eerste fase van het project Waterbouwers heeft het Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953, mede dankzij subsidie van de Provincie Zeeland, een projectplan opgesteld. Het projectplan behelst de herinrichting van het derde caisson van het museum tot een ‘Waterbouwers Paviljoen’ dat zijn uitvoering krijgt in fase twee. Fase twee werkt toe naar de opening van de expositie in februari 2023. Dan is het zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. De tentoonstelling zet de waterbouwers in de schijnwerpers en streeft ernaar om de huidige jonge generatie te enthousiasmeren de waterbouwers van de toekomst te worden. Hiervoor wordt educatief materiaal ontwikkeld met onder andere de TU Delft, Hogeschool Zeeland en Hogeschool Rotterdam. Gedeputeerde Staten verstrekken € 100.000 subsidie voor de Canon van de Waterbouwers.

Aangevulde ontwerp-Omgevingsverordening Zeeland ligt ter inzage

De aangevulde ontwerp-Omgevingsverordening Zeeland ligt ter inzage van 11 januari tot en met 21 februari 2022. Er is gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Meer informatie hierover staat op www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/nu-ter-inzage. De Omgevingsverordening bevat regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving en instructieregels voor overheden met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De verordening is ondersteunend aan de in november 2021 vastgestelde Zeeuwse Omgevingsvisie. De eerste ontwerp-Omgevingsverordening lag ter inzage in september-oktober 2021. Er zijn toen zienswijzen ingediend over ontbrekende kaarten. Deze kaarten zijn nu toegevoegd. Ook is intussen de Gebiedsvisie Veerse Meer vastgesteld. Daarvoor is het onderdeel Verblijfsrecreatie aangevuld. Omdat dit flinke aanpassingen zijn, hebben Gedeputeerde Staten besloten de tweede ontwerp-Omgevingsverordening met de aanvullingen ter inzage te leggen. Dit geeft iedereen de gelegenheid om ook op die onderdelen te reageren.
 

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 januari 2022.

Een greep uit de agenda van:

10 januari tot en met 14 januari 2022 

De Week van het Zeeuwse Compliment: het provinciebestuur zet iedere dag Zeeuwen in het zonnetje.

11 januari 2022

Harry van der Maas opent digitaal het Provinciaal Jeugddebat, georganiseerd door de Nationale Jeugdraad (NJR) en de Provincie Zeeland.