Vergadering Gedeputeerde Staten van 12 april 2022

Datum: 12 april 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 12 april: bijgewerkt 14 april 2022

Begroting 2022 Vlissingen

Gedeputeerde Staten hebben de begroting 2021 van de gemeente Vlissingen gedeeltelijk goedgekeurd. Aan het gedeelte binnen het sociaal domein, waarvoor een artikel 12-onderzoek loopt, is vooralsnog goedkeuring onthouden.

Jaarverslag en Jaarrekening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland

De Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Midden-Zeeland is ingesteld door Provinciale Staten. De CRO zendt Gedeputeerde Staten (GS) jaarlijks de jaarverantwoording en het jaarverslag toe. GS nemen de jaarverantwoording 2021 en het jaarverslag 2021 voor kennisgeving aan. Ze hebben het ook ter kennisname verzonden aan Provinciale Staten. Daarnaast heeft de CRO een ‘regeling benoemingsprocedure voorzitter’ vastgesteld. Provinciale Staten zijn hierover ook geïnformeerd.

Voortgangsmeting Schone Lucht Akkoord

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten op de hoogte gebracht van de eerste voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord.

Herstructurering vergunningen Kerncentrale Doel

Op 1 maart 2022 is in België het Koninklijk Besluit (KB) van de vergunning tot uitbating van de Kerncentrale Doel verleend aan NV Electrabel. Het KB vormt een administratieve herstructurering van de bestaande exploitatievergunningen van Kerncentrale Doel. De Provincie Zeeland is hiervan schriftelijk in kennis gesteld op 10 maart 2022 door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. De doelstelling van deze administratieve herstructurering is te komen tot één geheel herziene en gebundelde globale vergunning in voorbereiding op de komende definitieve stopzetting van de kernreactoren en hun uiteindelijke ontmanteling. Ook is er sprake van het op elkaar afstemmen van de vergunningsvoorwaarden. Er worden geen nieuwe activiteiten vergund en er worden in deze vergunning ook geen veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de levensduur van de reactoren. In Vlaanderen is in maart 2022 politiek overeenstemming bereikt over het 10 jaar langer openhouden van twee kerncentrales: Doel 4 en Tihange 3. Deze verlenging staat los van het KB van 1 maart 2022. Voor deze verlenging zal een nieuwe vergunning moeten worden aangevraagd.

Ondertekening nieuw samenwerkingsconvenant Overleg Zeeuwse Overheden

Sinds 2019 werken alle vijftien overheden van Zeeland (gemeenten, Waterschap en Provincie) samen in het bestuurlijk overlegorgaan Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Na een evaluatie in 2021 hebben de overheden besloten de OZO-samenwerking voort te zetten. Hiervoor is de bestaande overeenkomst aangepast in een nieuw samenwerkingsconvenant. Die is op 12 april 2022 door alle Zeeuwse overheden ondertekend.

Dinsdag 12 april 2022

Openstelling subsidie Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten gaat open op 15 april 2022. Projecten worden via het tenderprincipe beoordeeld en dienen uiterlijk op 22 juli 2022 ingediend te worden. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en is tot stand gekomen in samenwerking met en met een bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten.

Maartbrief 2022

Op 6 april 2022 publiceerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Maartbrief. Via deze brief informeert de minister van BZK de provincies en gemeenten over de belangrijkste effecten van de aangekondigde maatregelen uit het coalitieakkoord voor het provincie- en gemeentefonds. Definitieve financiële effecten volgen in de meicirculaire 2022.

Subsidie voor samenwerking Provincie en Economic Board in Economisch Netwerk Zuid-Nederland

Sinds 2020 werken de Provincie Zeeland en Economic Board Zeeland op economisch gebied samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg en instellingen in deze provincies in het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid). Dit heeft positieve resultaten opgeleverd. Daarom is besloten om deze samenwerking dit jaar en in de jaren 2023 en 2024 voort te zetten. Hiertoe stelt de Provincie een subsidie van in totaal € 93.000 beschikbaar.

Intentieverklaring cofinanciering voor POP3-project ‘CineLive Hulst’

Provincie Zeeland heeft de wil om de stichting CineLive Scheldemond een cofinancieringsbijdrage van maximaal € 25.000 te verstrekken voor het POP3-LEADERproject ‘CineLive Hulst’. De stichting wil gebruikmaken van het nieuwe filmtheater in Hulst om culturele en educatieve activiteiten te organiseren voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Hiervoor gaat de stichting intensief samenwerken met onder meer maatschappelijke en culturele organisaties, inwoners, overheden en ondernemers in de regio. Door deze aanpak is het project een voorbeeld voor andere regio’s en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in Zeeland.

Subsidie voor gebruik veerpont in Sluiskil

Gedeputeerde Staten verlenen voor de jaren 2022 en 2023 een subsidie van maximaal € 20.000 per jaar aan de Stichting ter Behoud van de Pont in Sluiskil. Dit is een bijdrage voor het gebruik van de pont van Sluiskil. De Stichting zet zich al geruime tijd in voor het varend houden van de pont, waarmee het Kanaal van Gent naar Terneuzen kan worden overgestoken. Naast de subsidie van de Provincie Zeeland haalt de Stichting geld op bij lokale sponsoren. Bovendien betalen sinds dit jaar ook degenen die regelmatig van de pont gebruikmaken voor een abonnement. Hiermee laat de Stichting zien dat er gedeeld eigenaarschap is voor de veerpont. Ook de gemeente Terneuzen geeft subsidie aan de pont.

Subsidie voor visdiefjes in Terneuzen

De Provincie Zeeland, gemeente Terneuzen en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen voor broedgelegenheid in Terneuzen en een afname van de ervaren overlast van visdiefjes. In de afgelopen decennia is een kolonie visdiefjes door uiteenlopende omstandigheden verhuisd naar het centrum van Terneuzen. De Provincie Zeeland financiert de aankoop, het plaatsen en de inrichting van een dekschuit van € 75.000 om te voorzien in broedgelegenheid voor de visdiefjes. Elders in het land is dit een bijzonder kansrijke maatregel. Rijkswaterstaat voert de activiteiten uit. De gemeente ondersteunt inwoners bij het nemen van maatregelen om visdiefjes op ongewenste locaties te weren en zal activiteiten organiseren om het draagvlak voor visdiefjes te vergroten. Natuur&Zo, de natuur- en milieu-educatieorganisatie van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten zal hierin ondersteunen.

Provincie en gemeenten subsidiëren activiteiten vanuit regionale cultuurarrangementen

De Provincie Zeeland verstrekt in totaal maximaal € 1.441.425 subsidie verspreid over twaalf gemeenten voor de gezamenlijke ondersteuning in het kader van de regionale cultuurarrangementen 2022-2024. In totaal worden hiermee 57 organisaties en de realisatie van meer dan 180 evenementen en amateurkunstactiviteiten samen met de gemeenten ondersteund in drie jaar tijd. Sinds 2008 kennen we in Zeeland de regionale cultuurarrangementen, waarin de Provincie en gemeenten gezamenlijk activiteiten in de regio ondersteunen. Afgelopen jaar is de werkwijze geëvalueerd en zijn er nieuwe afspraken gemaakt. Minder soorten activiteiten komen nog in aanmerking voor subsidie, maar die krijgen vanaf nu wel gelijk voor drie jaar subsidie. Daarmee is binnen het beschikbare budget ook een klein deel vrijgekomen om te gebruiken voor vernieuwing. Hiervoor maken de Provincie en gemeenten nog nadere afspraken.

GS verlenen vergunning Wet natuurbescherming voor verspreiden baggerspecie

Gedeputeerde Staten zijn van plan een vergunning te verlenen voor het verspreiden van onderhoudsbaggerspecie uit de Sloehaven in de Westerschelde.

Subsidie voor Erfgoed Zeeland in 2022

Naar aanleiding van de Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 deed Erfgoed Zeeland een subsidieaanvraag voor 2022. Erfgoed Zeeland zet in op een nieuwe werkwijze, waarbij de ontwikkeling van zes actielijnen centraal staan. De integrale kostensubsidie voor 2022 is op basis van provinciaal beleid én de zes actielijnen vastgesteld en bedraagt € 2.343.104.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 april 2022.

Een greep uit de agenda van:

12 april

Han Polman ondertekent, samen met burgemeester Vermue van Sluis en dijkgraaf Poppelaars, de samenwerkingsovereenkomst voor het Overleg Zeeuwse Overheden in Middelburg.

13 april

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de aftrap van Eezie, het jongerenconcept voor studeren, werken en leven in Zeeland. Ook spreekt hij tijdens de kick-off van de Ride for the Roses.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Tragel in Clinge. Ook onthult hij de veiligheidsaanpassingen aan de Provincialeweg in Boerenhol.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan Tholen in het kader van cultuur en klimaatadaptatie.

Han Polman spreekt tijdens de uitreiking van de Prijs van het Vrije Woord in Den Haag.

Dick van der Velde bezoekt met de andere aandeelhouders van GBE Aqua de productielocatie Berenplaat van Evides in Spijkenisse.

18-20 april    

Anita Pijpelink brengt samen met North Sea Port een werkbezoek aan de havens van Kopenhagen en Göteborg.