Vergadering Gedeputeerde Staten van 16 november 2021

Datum: 16 november 2021
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 16 november: bijgewerkt 18 november 2021

Provinciaal advies artikel 12-rapport Vlissingen 2020

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd te adviseren over het verzoek van de gemeente Vlissingen om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2020 op grond van artikel 12 Financiële-verhoudingswet. GS hebben op basis van het artikel 12-rapport van de rijksinspecteurs een positief advies uitgebracht.

Derde ronde budgetbewaking 2021

Gezien de jaarlijkse planning- en controlcyclus is een derde ronde budgetbewaking 2021 uitgevoerd. Deze slotwijziging van de begroting 2021 is de laatste mogelijkheid om de begroting 2021 te wijzigen, voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening. Het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat resultaten (afwijkingen) niet in het jaarrekeningresultaat 2021 vallen, maar vroegtijdig beschikbaar zijn voor lopende en eventuele nieuwe financiële ambities in 2022 en verder. De uitkomsten zijn, indien deze betrekking hebben op 2021, betrokken in de veertiende begrotingswijziging 2021 en voor de jaren daarna in de vierde begrotingswijziging 2022.

Dinsdag 16 november 2021

Tarieven busvervoer 2022

Gedeputeerde Staten (GS) stemmen in met het door Connexxion voorgelegde Tariefplan 2022. Dat betekent voor het busvervoer in Zeeland dat het aanbod aan producten en kaartsoorten ongewijzigd blijft. De tarieven worden ofwel verhoogd met de landelijk afgesproken tariefindex van 2,12%, ofwel blijven ongewijzigd. De nieuwe tarieven zijn na vaststelling door GS te raadplegen op de website van Connexxion. Daarnaast is besloten het kilometertarief voor de haltetaxi in 2022 vast te stellen op € 0,17 per kilometer.
 

GS-brief colleges Zeeuwse gemeenten Toezichtinformatie Provincie Zeeland 2021

De Provincie Zeeland ontvangt elk jaar structurele toezichtinformatie van alle Zeeuwse gemeenten. In deze brief stellen Gedeputeerde Staten de Zeeuwse gemeenten op de hoogte welke gegevens zullen worden beoordeeld voor de zogenoemde generieke toezichtsdomeinen in het toezichtjaar 2021. Verder wordt in deze brief aangekondigd dat er dit kalenderjaar planningsverzoeken naar de Zeeuwse gemeenten zullen worden verstuurd voor de jaarlijks terugkerende overleggen tussen de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten over de toezichtsinformatie van de generieke toezichtsdomeinen.

Beantwoording van vragen over sanering AMAC-terrein in ’s-Heerenhoek

Gedeputeerde Staten (GS) hebben vragen van een inwoner  over het AMAC-terrein beantwoord. GS zien geen aanleiding om actie te ondernemen in deze casus.

Huisvestingsvraag voor aandachtgroepen in beeld gebracht

De Provincie en gemeenten hebben eerder dit jaar de Zeeuwse Woonagenda vastgesteld. Het doel van de woonagenda is om in Zeeland een toekomstbestendige woningvoorraad te realiseren die voldoet aan de vraag. Voor een woningmarkt die goed werkt, is het belangrijk om een flexibele schil te hebben. Het gaat dan om woningen die tijdelijk zijn, woningen waar mensen tijdelijk mogen wonen of beide. Dat wordt flexwonen genoemd. Vaak zijn het aandachtgroepen/spoedzoekers die gebruikmaken van flexwonen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een relatiebreuk, kwetsbare doelgroepen, statushouders, studenten of internationale werknemers. De huisvestingsvraag voor aandachtgroepen is nu in beeld gebracht. Ook is bepaald voor welk aandeel van deze aandachtgroepen flexwonen een oplossing kan zijn. Deze informatie gebruiken Provincie en gemeenten om vijf pilotprojecten op te zetten die innovatief zijn voor Zeeland. Deze pilots kunnen een voorbeeld zijn voor andere flexwoonprojecten.

Corona versterkt de trend in de bevolkingsgroei van Zeeland

In 2020 groeide de bevolking van Zeeland meer dan verwacht. De oorzaak hiervan werd toegeschreven aan de toename van thuiswerken door de coronapandemie. Hierdoor werd werken op afstand eenvoudiger en kon Zeeland als woonplaats aantrekkelijker worden. Dit was voor de Provinciale Commissie Wonen reden om daar een onderzoek naar in te stellen. De conclusie van het onderzoek is dat er in 2020 meer mensen vanuit andere delen van Nederland zich vestigden in Zeeland. Deels waren dit mensen die zich inschreven in hun tweede woning. Daarnaast was er zeker sprake van een toename van mensen die zich definitief in Zeeland vestigden. Deze toename is vooral te zien bij 20-40-jarigen, vooral uit enkele grote steden, gemeenten direct rond Zeeland, uit Zuid-Holland en statushouders. Hun beweegredenen om in Zeeland te komen wonen, zijn vergelijkbaar met de trend die al sinds 2017 gaande is. Door corona is die trend vermoedelijk licht versterkt. Deze groep gaat vooral naar grotere kernen met een breed voorzieningenaanbod zoals Middelburg, Vlissingen, Goes en Zierikzee, en in de dorpen met basisvoorzieningen als een basisschool en een supermarkt. En dan met name op Schouwen-Duiveland en Tholen, vanwege de gunstige ligging en bereikbaarheid ten opzichte van de Randstad. De cijfers van 2021 tot nu toe wijzen erop dat de trend zich voortzet.

Eindrapport Verkenning naar de samenwerking tussen de GGD, VRZ en RUD

Het bureau Berenschot heeft in opdracht van de GGD Zeeland, de Veiligheidsregio Zeeland en de RUD Zeeland een verkenning uitgevoerd naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen deze drie gemeenschappelijke regelingen. Het eindrapport is nu ter informatie naar onder andere de Provincie Zeeland gestuurd. Berenschot concludeert dat het groeiscenario het meest kansrijk is.

Voorstel voor tegemoetkoming coronaschade cultuur 2020

De Provincie heeft van het Rijk een tegemoetkoming ontvangen ter compensatie van provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen voor misgelopen inkomsten over de periode begin maart 2020 tot 1 juni 2020 vanwege coronamaatregelen die door de overheid zijn opgelegd. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met een tegemoetkoming aan een aantal provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen. Het gaat om Film by the Sea, Terra Maris, Zeeuws Museum, CBK, Watersnoodmuseum en het Zeeuws Maritiem MuZEEum.

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

In 2021 is voor de zesde keer de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling opengesteld. Binnen deze regeling is het tot 17 december 2021 mogelijk aanvragen in te dienen voor haalbaarheidsonderzoeken. De deskundigencommissie heeft zeven projecten beoordeeld en voorzien van advies aan Gedeputeerde Staten. De volgende vier projecten zijn gehonoreerd:

  1. ‘Jaarrond teelt en vermeerdering zilte groenten’ van aanvrager Maatschap H. en M. Janse ontvangt € 50.000 subsidie.
  2. ‘Circular Metal Recovery from AEC Bottom Ash’ van aanvrager Heros Sluiskil B.V. ontvangt € 49.802 subsidie.
  3. ‘Techno-economische verkenning multi-utiliteiten kruising van Westerschelde’ van aanvrager North Sea Port ontvangt € 50.000 subsidie.
  4. ‘Zeeuwse Snacks: Productieproces voor duurzame verwaarding van reststromen’ van aanvrager Floor trading B.V. ontvangt € 50.000 subsidie.

Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2021

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 23.685 aan Dockwize voor het organiseren en uitreiken van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2021 en het ontwikkelen en organiseren van Makers of Innovation; innovatie het jaar rond. De Innovatieprijs Emergo wordt in december uitgereikt aan de Zeeuwse onderneming met de meest aansprekende innovatie. De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo wordt georganiseerd door Dockwize, HZ University of Applied Sciences, Kamer van Koophandel, VNO-NCW en Provincie Zeeland. Omroep Zeeland is mediapartner en verzorgt de Emergo publieksprijs. Vorig jaar won Hello Container uit Goes de juryprijs en won Traas Ongediertebestrijding uit s ’Gravenpolder de publieksprijs.

Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf

Provinciale Staten zijn via een voortgangsrapportage geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 23 november 2021.

Een greep uit de agenda van:

16 november 2021

Dick van der Velde neemt deel aan het online Toiletsymposium.

17 november 2021

Jo-Annes de Bat opent de themadag Vakgroep Landbouw Euregio Scheldemond.

Harry van der Maas is aanwezig bij de start van Fieldlab Autonoom Varen in Vlissingen. 

Han Polman neemt digitaal deel aan de Vlaams-Nederlandse Delta-conferentie 2021.

18 november 2021

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens het digitale slotevent Interreg project Nederland-Vlaanderen Werkinzicht.

19 november 2021

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens de digitale Heikantse Landbouwtop.

Han Polman opent de digitale ITEM-Jaarconferentie 2021, vanuit de Abdij in Middelburg.