Vergadering Gedeputeerde Staten van 21 december 2021

Datum: 21 december 2021
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 21 december: bijgewerkt 23 december 2021

Subsidie voor project Land & Hand

KETTER & Co ontvangen een subsidie van € 32.400 voor hun project Land & Hand. Zij hebben een project uitgewerkt waarin ze mbo-studenten aanzetten tot nadenken over hun binding met landschap, materiaal en grondstof in de wereld van morgen door een lesprogramma te ontwikkelen en uit te voeren. Het plan is om, in samenwerking met de partners en de studenten, een circulair proefpaviljoen te ontwerpen en proeftuinen met lokale klimaatadaptieve gewassen te ontwikkelen in de Euregiotuinen Oostburg. Campus Zeeland wil hieraan bijdragen vanwege de sociale innovatie van het plan. Daarnaast sluit het aan bij de doelstelling van Campus Zeeland: het versterken van het onderwijs en de samenwerking met ondernemers. Het provinciaal Cultuurbeleid heeft als uitgangspunt om domeinoverstijgende samenwerkingen te willen stimuleren. Dat wordt in dit project vormgegeven door cultuur, erfgoed, onderwijs en ondernemers aan elkaar te verbinden.

Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022 – 2024 zet in op drie pijlers

Gedeputeerde Staten stellen de Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 vast. De komende jaren wordt ingezet op drie pijlers:

  1. Intrinsieke waarde van cultuur
  2. Vernieuwing en verbreding
  3. Basis op orde

Daarnaast is er een uitvoeringsparagraaf per discipline opgenomen met daarin een toelichting op wat de drie pijlers voor de discipline betekenen en welke acties voor 2022 op het programma staan. Daar waar mogelijk wordt ook een doorkijk gegeven naar 2023 en 2024.

Nieuwe natuurgebieden toegevoegd aan Netwerk Natuur Zeeland

Gedeputeerde Staten verlenen in totaal € 4.392.464 subsidie aan Natuurmonumenten en drie particuliere natuurbeheerders (Vereniging Natuurbeheer Groot Eiland, Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder en Stichting Lynden ter Hooge), in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL). De subsidie is bedoeld als bijdrage voor de omvorming van landbouw naar natuur en voor het treffen van inrichtingsmaatregelen om de gewenste natuurkwaliteit te realiseren. Het gaat om percelen in de gebieden De Poel, Schenge en Groot Eiland (fase 4), respectievelijk gelegen op Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Hiermee wordt ruim 76 hectare nieuwe natuurgebieden toegevoegd aan het Natuurnetwerk Zeeland. Ook wordt de kwaliteit van 19 hectare bestaand natuurgebied vergroot. Voor twee gebieden waarvoor al eerder subsidie is verleend, Oude Veerseweg (fase 1, 2 en 3) en Groot Eiland Hogeweg wordt de subsidietermijn verlengd om de werkzaamheden te kunnen afronden.

Subsidie 2021 voor Erfgoed Zeeland

Erfgoed Zeeland voert provinciaal beleid uit op het terrein van cultureel erfgoed. De (wettelijke) taken omvatten werkzaamheden op het gebied van kennis en ontwikkeling, versterking infrastructuur, archeologie, cultuurhistorie en monumenten, erfgoededucatie, immaterieel erfgoed en musea. De taken zijn gericht op en dragen bij aan het beschermen, benutten en beleven van het erfgoed. Erfgoed Zeeland heeft op verzoek van Provincie Zeeland aangegeven welke werkzaamheden zij doen op het gebied van archeologie. GS hebben daarom besloten het tweede deel van de integrale kostensubsidie toe te kennen ter hoogte van € 130.882.

Evaluatie protocol geheimhouding

Naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer Zeeland over de uitwisseling van geheime informatie tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten is besloten dat het beleidskader geëvalueerd en geactualiseerd dient te worden. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten de evaluatie van het protocol geheimhouding toegestuurd.

GS beantwoorden brief actiegroep Poldertracé

GS hebben besloten om de kostenraming voor Roze-Zwart niet met de actiegroep Poldertracé te delen. Deze informatie kan niet openbaar worden gemaakt vanwege de economische of financiële belangen van de Provincie Zeeland.

Vierde begrotingswijzing 2022 van de RUD Zeeland

Gedeputeerde Staten adviseren Provinciale Staten een positieve zienswijze in te dienen op de vierde begrotingswijzing 2022 van de RUD Zeeland. De begrotingswijziging gaat over de aanpak van ondermijning door de RUD Zeeland.

Ondernemingsplan PZEM 2022

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM NV op 16 december 2021 is het Ondernemingsplan PZEM NV 2022 vastgesteld. In lijn met de provinciale beleidsnota Verbonden partijen is dit ondernemingsplan ter informatie naar Provinciale Staten gezonden.

Strategisch Plan North Sea Port ter informatie naar PS

In de Aandeelhoudersvergadering van North Sea Port SE op 13 oktober 2021 is het Strategisch Plan North Sea Port goedgekeurd. Het Strategisch Plan inclusief bijlagen is ter kennisname aan Provinciale Staten toegezonden.

Evaluatie Leges

In 2018 hebben Provinciale Staten op basis van het Statenvoorstel ‘Evaluatie leges en Grondwaterheffingsverordening’ een tussentijdse evaluatie van de legesverordening uitgevoerd. Destijds is ook besloten om twee jaar na invoering van het volledige tarief van de nieuwe leges, in 2021, een volledige evaluatie te houden. Deze evaluatie is afgerond. Provinciale Staten zijn schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten en aanbevelingen.

Voornemen heffen leges milieuvergunningen

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over het voornemen milieuleges te gaan heffen onder de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet wordt het voor gemeenten en provincies mogelijk om (weer) leges te heffen over het milieudeel van een aanvraag omgevingsvergunning, de zogenaamde milieubelastende activiteit. Provinciale Staten zijn bevoegd om de legesverordening en bijbehorende tarieventabel met belastbare activiteiten vast te stellen.

Routebureau Zeeland 2022

Routebureau Zeeland beheert en onderhoudt diverse routestructuren in de provincie Zeeland. Voorheen vielen de werkzaamheden van het Routebureau onder de VVV Zeeland. Per 31 december 2020 is VVV Zeeland in liquidatie gegaan. Om deze reden zijn verschillende werkzaamheden in 2021 ondergebracht bij de Provincie Zeeland, waaronder het beheer en onderhoud van verschillende recreatieve routestructuren als het fietsknooppuntensysteem, het MTB-netwerk Zeeuws-Vlaanderen en het Ruiternetwerk Veere. Gemeenten dragen naast de Provincie Zeeland financieel bij in de kosten voor dit beheer en onderhoud. Vrijwilligers ondersteunen bij de uitvoering. Om diverse redenen is het noodzakelijk ook in 2022 het Routebureau bij de Provincie onder te brengen, met dezelfde werkzaamheden en dezelfde (financiële) constructie. In 2022 wordt gezamenlijk naar een definitieve oplossing gezocht, met als doel een zelfstandig Routebureau vanaf 2023 te realiseren.

Derde begrotingswijziging 2022 RUD Zeeland

De RUD Zeeland vraagt Provinciale Staten (PS) om een zienswijze op de derde wijziging begroting 2022. Met deze begrotingswijziging vraagt de RUD middelen om de achterstand in het actualiseren van vergunningen in te lopen. GS stellen aan PS voor om een zienswijze in te dienen en hierin kenbaar te maken dat PS de achterstand sneller willen oplossen dan de voorgestelde vijf jaar.

Dinsdag 21 december 2021

Subsidie voor Batterij met Energie Management Systeem Tholen

De gemeente Tholen heeft gebruikgemaakt van de regeling ‘Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen’ voor duurzaamheidsscans op bedrijventerrein Welgelegen. Naar aanleiding van de scans is het demoproject ‘Batterij met Energie Management Systeem (EMS) Tholen’ ontwikkeld. Tholen ondervindt problemen door netcongestie. Dit betekent dat het elektriciteitsnet op dit moment geen nieuwe aansluitingen van wind- en zonne-energie aan kan, terwijl ondernemers op de bedrijventerreinen Welgelegen en Slabbecoornpolder wel hun bedrijfsdaken van zonnepanelen willen voorzien en daar ook subsidie voor hebben ontvangen. Door het plaatsen van een batterij met EMS kan er door slimme sturing ruimte gemaakt worden op het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen aansluitingen voor levering van duurzaam opgewekte elektriciteit, ondanks de netcongestie, toch worden gerealiseerd. Daarnaast kan het disbalans op het landelijk hoogspanningsnetwerk voorkomen. De batterij met EMS in Tholen is een goed voorbeeldproject voor de opslag en verdeling van duurzaam opgewekte elektriciteit. Het demoproject ontvangt daarom een subsidie van maximaal € 400.000 uit de Regio Deal Zeeland met een bijdrage vanuit de Regio Envelop van het Rijk.

Gedeputeerde Staten stellen werkplan 2022 DCMR vast

Gedeputeerde Staten hebben het werkplan voor 2022 van DCMR vastgesteld. DCMR voert voor de Provincie Zeeland werkzaamheden uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de bedrijven in Zeeland die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen en de Richtlijn industriële emissies, categorie 4 (RIE-4). Dit worden BRZO- of ook wel Sevesobedrijven genoemd. Het werkplan beschrijft op welke wijze DCMR hier in 2022 invulling aan geeft en hoe DCMR voldoet aan de kwaliteitseisen die hierop van toepassing zijn.

Subsidie voor restauratie rijksmonumenten 2022

De Provincie Zeeland heeft ieder jaar een budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Het gaat om grotere restauraties van bijvoorbeeld kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken,  en niet om woonhuizen, groene of archeologische monumenten. Subsidieverzoeken voor restauraties van rijksmonumenten in 2022 kunnen worden ingediend van 1 februari 2022 tot en met 15 maart 2022. Het voor 2022 vastgestelde subsidieplafond bedraagt € 1.865.337.

Zes provinciale culturele instellingen ontvangen tegemoetkoming coronaschade

De Provincie heeft van het Rijk een tegemoetkoming ontvangen ter compensatie van provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen voor misgelopen inkomsten over de periode begin maart 2020 tot 1 juni 2020 vanwege coronamaatregelen van de overheid. Zes provinciale culturele instellingen ontvangen een tegemoetkoming voor de geleden coronaschade in deze periode met een totaalbedrag van € 360.289. Het gaat om het CBK, Terra Maris, Zeeuws Museum, Film by the Sea, Watersnoodmuseum en het Zeeuws Maritiem MuZEEum.

Provinciale reactie op brief gemeente Schouwen-Duiveland over voortgang stikstofdossier

De Provincie Zeeland heeft vragen beantwoord van de gemeente Schouwen-Duiveland over de voortgang van het stikstofdossier. 

Subsidie voor onderzoeksprogramma Deltavraagstukken Vlaanderen-Nederland

Provincie Zeeland/Campus Zeeland heeft besloten om voor het onderzoeksprogramma Deltavraagstukken Vlaanderen-Nederland een subsidie van € 285.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag zal besteed worden aan het deelprogramma ‘Innovatieve Waterkerende Landschappen’. Het gezamenlijke onderzoeksprogramma Deltavraagstukken van de Universtiteit Gent (UGent)-Campus Zeeland is de derde fase van de Bèta Campus Zeeland. Dit is de volgende stap in de samenwerking tussen Campus Zeeland en UGent. 

Subsidie voor ontwikkeling lesmateriaal Biobased en Circulaire Economie in voortgezet onderwijs

De Avans Hogeschool ontvangt een subsidie van maximaal € 14.000 voor het ontwikkelen van lesmateriaal over de Biobased en Circulaire Economie in het voortgezet onderwijs in Zeeland en West-Brabant. Er worden minimaal drie Zeeuwse scholen betrokken bij de ontwikkeling gedurende de projectperiode. Het programma zal binnen de projectperiode als pilot bij één Zeeuwse school worden uitgerold. Daarnaast worden minimaal zes Zeeuwse scholen benaderd om het programma na de projectperiode op te nemen in het curriculum.

POP3 Openstelling Niet-Productieve Investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor niet-productieve investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit, natuur en landschap. Het gaat om een budget van € 400.000 dat geheel afkomstig is uit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling. Op grond van deze openstelling kunnen partijen subsidie aanvragen voor onder andere aanleg, herstel en inrichting van natuur en landschap.

Provincie Zeeland ondersteunt Call to Action voor IPCEI waterstof

De Europese Commissie kan goedkeuring geven voor overheidssteun aan belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang. Dat doet zij via Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Met het ondertekenen van de Call to Action wil Provincie Zeeland de projecten uit de regio die momenteel in het Europese IPCEI-proces zitten ondersteunen. Het doel hiervan is de nationale besluitvorming over IPCEI versnellen, zodat de deelnemende waterstofprojecten tijdig gerealiseerd kunnen worden. Dit helpt mee aan de Zeeuwse, nationale én Europese klimaatambities.

Financieel toezicht begrotingen 2022

Gedeputeerde Staten (GS) zijn belast met het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks moet voor 1 januari van het begrotingsjaar worden vastgesteld of een gemeente al dan niet onder een zwaardere vorm van toezicht moet worden geplaatst. Omdat de begroting 2022 van de gemeente Vlissingen niet structureel sluit en ook de meerjarenbegroting (nog) een tekort laat zien, is die gemeente onder het zogenaamde preventieve begrotingstoezicht geplaatst. Dit houdt in dat de begroting en de begrotingswijzigingen goedgekeurd moeten worden door GS. Voor de overige gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen is in 2022 de reguliere lichte vorm van repressief toezicht van kracht.
 

Subsidie voor Roosevelt Insitute for American Studies

Provincie Zeeland / Campus Zeeland heeft besloten om het Roosevelt Insitute for American Studies (RIAS) in 2022 te ondersteunen met een subsidie van maximaal € 210.011 voor het organiseren van events, lezingen en symposia. Deze activiteiten zijn vaak verbonden met de Four Freedoms van de Roosevelts en met Zeeuwse thema’s omtrent deltavraagstukken. De internationale seminars van het RIAS rondom de Amerikaanse geschiedenis trekken onderzoekers vanuit heel de wereld naar Middelburg, wat regelmatig interessante publicaties oplevert met een Zeeuws-Amerikaanse verbinding. De activiteiten voor 2022 zijn onder meer gericht op het binden van jongeren aan Zeeland en kennisverrijking rondom de Zeeuwse thema’s water, energie en voedsel.

Subsidie voor Stichting World Class Maintenance

De Stichting World Class Maintenance ontvangt € 34.595 van de Provincie Zeeland voor het in bedrijfstellen van een windturbinegondel voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. Fieldlab Zephyros heeft zowel turbinebladen als een gondel (nacelle) van een turbine weten te bemachtigen en staat opgesteld in de KAAP in Vlissingen. De gondel dient echter nog her-opgesteld en in bedrijf gesteld te worden om hem inzetbaar te maken. Het doel is om de gondel zó op te stellen en te laten functioneren, dat hij de realiteit zo dicht mogelijk benadert en daarmee optimaal inzetbaar is voor onderwijs en innovatie. Hogeschool Zeeland, Scalda en enkele bedrijven willen van deze nacelle gebruik gaan maken en dragen daarom samen met Campus Zeeland bij aan de realisatie van dit project.

Uitvoeringsprogramma 2022 Four Freedoms door het jaar heen

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma 2022 voor ‘Four Freedoms door het jaar heen’ vastgesteld. Hiermee stimuleert de Provincie in 2022 activiteiten en evenementen die in het teken staan van de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt. Vrijheid en mensenrechten zijn voor de Provincie Zeeland belangrijke waarden. De Provincie vindt het belangrijk dat alle inwoners van Zeeland meer kennis krijgen van Roosevelt en de waarde van de Vier Vrijheden. De Provincie heeft daarvoor een netwerk opgebouwd van organisaties in Zeeland. In het kader van het uitvoeringsprogramma organiseert deze werkgroep activiteiten en evenementen om de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid en respect onder de aandacht te brengen en te stimuleren.

Zeeuws Jongerenparlement in 2022

Eind september 2021 organiseerde Provincie Zeeland voor het eerst een tweedaags jongerenparlement. Het Zeeuws Jongerenparlement is een combinatie van een jongerendenktank en een debat. Met deze proef willen wij jongeren kennis laten maken met politiek en democratie en hen betrekken bij Zeeuwse onderwerpen. Uit de evaluatie komt naar voren dat de tweedaagse naar volle tevredenheid is verlopen. De jongeren zelf hebben de dag beoordeeld met een 8-. In 2022 organiseert de Provincie Zeeland opnieuw een jongerenparlement.

GS leggen Ontwerp-Besluit wijziging Beleidsregel Zonebeheersysteem Industrieterrein De Schelde/Buitenhaven 2011 ter inzage

Vanwege de komst van het Justitieel Complex en het Stadslandgoed is het gewenst de ‘Beleidsregel Zonebeheersysteem Industrieterrein De Schelde/Buitenhaven 2011 gemeente Vlissingen’ te wijzigen. Dit houdt concreet in dat het akoestisch Inrichtingsplan uit 2011 wordt aangepast en een aantal percelen uit het akoestisch inrichtingsplan worden gehaald. Omdat deze percelen nog niet waren ingevuld door bedrijven en dus ook de geluidruimte niet gebruikt is, heeft dit geen consequenties. Om per saldo het geluid niet te doen toenemen, behouden de overige bedrijven hun bestaande geluidgebruiksruimte. Het ontwerp-besluit is in overleg met de gemeente Vlissingen opgesteld.
 

Provinciale reactie op ontwerp-bestemmingsplan ‘Axel Maartenshof’ van gemeente Terneuzen

Op 10 november 2021 is het ontwerp-bestemmingsplan ‘Axel, Maartenshof’ ontvangen van de gemeente Terneuzen. Het doel van dit bestemmingsplan is het realiseren van een nieuw bouwplan aan de oostzijde van Axel. Het ontwerp-bestemmingsplan biedt planologische ruimte voor ten hoogste 35 woningen van het type vrijstaand en twee-onder-één-kap. Het plan voldoet niet aan het provinciaal beleid voor wonen. Daarom heeft de Provincie Zeeland een zienswijze ingediend bij de Raad van de gemeente Terneuzen.

Evaluatie Zeeuwse Oesterontmoeting

In november en december 2021 heeft Provincie Zeeland evaluatiegesprekken gevoerd met de betrokken partners en sponsoren van de Zeeuwse Oesterontmoeting 2021. De belangrijkste wijziging hieruit is het aangaan van een langdurige samenwerking met de Vlaamse regering.  Hierdoor komt het doel van de oesterontmoeting, het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking, beter tot zijn recht.
 

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 11 januari 2022.
 

Een greep uit de agenda van:

23 december 2021

Jo-Annes de Bat en Dick van der Velde hebben een digitale ontmoeting met de ondernemersvereniging van Sluis om te praten over de (gevolgen van de) coronamaatregelen.