Vergadering Gedeputeerde Staten van 21 september 2021

Datum: 21 september 2021
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 21 september: bijgewerkt 23 september 2021

Voortgangsrapportage Campus Zeeland eerste halfjaar 2021

Gedeputeerde Staten hebben de voortgangsrapportage van Campus Zeeland ter informatie aan de commissie Economie van Provinciale Staten gestuurd. Hierin is onder andere te lezen dat de impact van de pandemie ook duidelijk merkbaar was in het afgelopen half jaar. Hoewel de banden tussen Campus Zeeland en partners niet zijn veranderd, konden ook nu geen fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. De afgelopen maanden heeft Campus Zeeland gesprekken gevoerd over de focus en ambitie van Campus Zeeland in de komende periode. Er is afgelopen half jaar veel gebeurd binnen de verschillende pijlers van Campus Zeeland. Zo is de bouw van het Joint Research Center in volle gang en heeft UCR Engineering het eerste jaar erop zitten. De opleiding laat een enorme groei in het aantal aangemelde studenten per september 2021 zien.

Wob-verzoek Brouwerseiland B.V.

Gedeputeerde staten hebben ingestemd met het verzoek van Brouwerseiland B.V. tot het verstrekken van informatie en documenten. De beslissingen op Wob-verzoeken vindt u in het Overzicht besluiten op Wob-verzoeken.

Dinsdag 21 september 2021

Openstelling subsidie Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling voor demonstratieprojecten gaat open op 24 september 2021. Demonstratieprojecten worden via het tender-principe beoordeeld en dienen uiterlijk op 21 januari 2022 ingediend te worden. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en is tot stand gekomen in samenwerking met en met een bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten.

Subsidie voor SOS Dockwize

De Provincie Zeeland stelt € 374.994 beschikbaar voor een vervolg van het project SOS Dockwize tot en met 31 oktober 2022. Sinds de start van het SOS Dockwize-programma hebben al meer dan 140 ondernemers zich bij Dockwize gemeld met een hulpvraag. Geconstateerd wordt dat juist nu het aantal spoedverzoeken erg toeneemt. Daarom geven we vervolg aan het SOS-programma, waarmee voorzien wordt in de ontwikkeling en vooral uitvoering van een weerbaarheidsprogramma voor ondernemers uit het brede mkb. Het programma biedt de mogelijkheid om in een relatief korte tijd, op een gestructureerde manier te komen tot een korte- en langetermijnactieplan om te zorgen dat de crisis wordt overwonnen en er tegelijkertijd een robuuster businessplan in de toekomst ligt. Ondernemers leren hun eigen bedrijf beter kennen en kunnen daardoor financieel beter sturen. Daarnaast leren ze hun klanten beter kennen en hun waardepropositie goed te beschrijven en te vermarkten.

Voortgang Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’

In 2020 is de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ getekend door het Rijk, de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen en de Provincie Zeeland. Vanuit de gemeente Terneuzen en de Economic Board Zeeland is een eerste voortgangsrapportage ontvangen over de voortgang van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat alle projecten zijn gestart en de uitvoering voortvarend verloopt. De Provincie is betrokken bij zes projecten: Participatieplatform, Iedereen Telt, Vernieuwing landbouw (Grenspark Groot Saeftinghe), Versterk de Scheldekust (streekholders Grenspark Groot Saeftinghe), Zorghuis van de toekomst en Talenten aan de slag in Zeeland.

Aanvullende informatie voor PS over herfinanciering North Sea Port Netherlands N.V.

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg met North Sea Port en mede-aandeelhouder Stad Gent over de herfinanciering van North Sea Port Netherlands N.V. 2021 en de versnelde afbouw van de garantstelling North Sea Port Netherlands N.V.

Subsidie voor buddyproject kwetsbare thuiswonende ouderen

Gedeputeerde Staten verlenen een eenmalige bijdrage van € 35.980 aan de HZ University of Applied Sciences voor het uitvoeren van een buddyproject door studenten van de HZ voor kwetsbare thuiswonende ouderen. Ongeveer dertig studenten gaan een half jaar anderhalf à twee uur per week aan de slag als maatje voor een kwetsbare oudere. Studenten doen praktijkervaring op en ouderen krijgen op deze manier een laagdrempelige vorm van dagbesteding. Bedoeling is om bij het slagen van dit project de kennis in te zetten om het buddysysteem duurzaam in te voeren in zowel het onderwijsaanbod van de scholen als het welzijnsaanbod van de Zeeuwse gemeenten.

Pilot rond vervroegde invoering zero-emissie bussen vindt geen doorgang

Connexxion heeft een geactualiseerd voorstel gedaan voor een pilot rond vervroegde invoering van elf zero-emissiebussen. Mede op basis van een extern advies hebben Gedeputeerde Staten (GS) helaas moeten vaststellen dat het voorstel nog steeds diverse open einden bevat en vragen blijft oproepen qua financiële onderbouwing. Daarnaast nadert het einde van de huidige concessieperiode en komt de aanvang van de nieuwe concessie, waarbij alleen nog elektrische bussen ingevoerd zullen worden, dichterbij. Om die overgang zonder beperkingen en met maximale keuzevrijheid te laten verlopen, geven GS de voorkeur aan het invoeren van de meest actuele en slimme oplossingen bij aanvang van de nieuwe concessie. Om die redenen wordt de voorgenomen pilot niet langer uitgevoerd.
 

Provinciale reactie op ontwerp-bestemmingsplan ‘De Roode Wielingen Cadzand-Bad’

Op 3 augustus 2021 is het ontwerp-bestemmingsplan ‘De Roode Wielingen Cadzand-Bad’ ontvangen van de gemeente Sluis. De Provincie heeft een zienswijze ingediend, omdat er geen overeenstemming is met provinciaal beleid en regelgeving.
 

Wijziging beleidsregels tegemoetkoming faunaschade suikerbieten

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een wijziging van de beleidsregels ‘Tegemoetkoming faunaschade’. Het betreft de schade aan suikerbieten die na 1 december geoogst worden. Deze schade wordt nu vergoed, mits taxatie vóór 1 december heeft plaatsgevonden.

Beantwoording vragen Watersportverbond over waterkwaliteit Veerse Meer

Het Watersportverbond heeft de Provincie Zeeland vragen gesteld over de waterkwaliteit in het Veerse Meer. Zij uiten hun zorgen over de berichtgeving rondom de slechte waterkwaliteit in het meer. Via een brief beantwoorden Gedeputeerde Staten de gestelde vragen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 28 september 2021.

Een greep uit de agenda van:

22 september 2021

Jo-Annes de Bat gaat op jurybezoek voor de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo bij Meatless en Fytek PRO.

Harry van der Maas opent samen met burgemeester Jan-Frans Mulder het verkeersplein op basisschool ’t Vogelnest in Hengstdijk. Ook trapt hij samen met burgemeester Jan-Frans Mulder de MONO-campagne af op het Goese Lyceum. 

Dick van der Velde gaat op veldbezoek naar grondprojecten in Zeeuws-Vlaanderen.

23 september 2021

Jo-Annes de Bat neemt de eerste oester in ontvangst tijdens de opening van het Oesterseizoen in Yerseke.

Harry van der Maas overhandigt knijpers aan ‘Doe Mee, Verlos de Zee’ en ruimt aansluitend, samen met jonge ambtenaren vanuit de netwerken JatZee en Jonge Ambtenaren Zeeland, het Badstrand in Vlissingen op. 

Jo-Annes de Bat, Anita Pijpelink en Dick van der Velde zijn aanwezig bij Goes Couture.

24 september 2021

Harry van der Maas opent, gezamenlijk met bestuurders van de gemeente Schouwen-Duiveland, Greenport in Brouwershaven: op de nieuw gerealiseerde steiger is een laadpunt voor elektrische schepen gerealiseerd dat vergelijkbaar is met de laadpunten voor elektrische voertuigen. 

27 september 2021

Het college van Gedeputeerde Staten is aanwezig bij de Zeeuwse Oesterontmoeting.