Vergadering Gedeputeerde Staten van 5 oktober 2021

Datum: 5 oktober 2021
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 5 oktober: bijgewerkt 7 oktober 2021

Instemmingsverzoek aan Provincie Noord-Brabant voor Windpark ZE-BRA

Gedeputeerde Staten van Zeeland verzoeken de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in te stemmen met het besluit om een ontheffing en een vergunning Wet natuurbescherming te verlenen voor het bouwen en in gebruik nemen van Windpark ZE-BRA.

Beantwoording vragen PS over budget voor uitvoering klimaatadaptatie

Op 20 juli 2021 is de definitieve Klimaatadaptatiestrategie Zeeland ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Tijdens de behandeling hiervan in de commissie Strategische Opgaven op 24 september 2021, is gevraagd om een nadere specificering van het gevraagde budget. Gedeputeerde Staten geven schriftelijk antwoord op deze vraag.

Benoeming H. IJben tot lid Overleg Platform Openbaar Vervoer

Het Overleg Platform Openbaar Vervoer (OPOV) heeft na het vertrek van VVV Zeeland als lid van het OPOV gezocht naar een vertegenwoordiger voor de toeristische reiziger in Zeeland. Dit heeft geresulteerd in de voordracht van de heer H. IJben van het Kenniscentrum voor Kusttoerisme. Gedeputeerde Staten hebben besloten om hem te benoemen tot lid van het OPOV en zijn verheugd dat hiermee de inbreng vanuit de toeristische reizigers in het OPOV gewaarborgd is.

Nederlandse provincies pleiten voor het Volkshuisvestingsfonds

Zes Nederlandse provincies pleiten in een gezamenlijke brief bij de Kamercommissie Leefbaarheid & Veiligheid voor een vervolg op het Volkshuisvestingsfonds. De urgentie blijkt uit de grote belangstelling van gemeenten en regio’s voor het Volkshuisvestingsfonds in relatie tot de opgaven op het gebied van de verduurzaming van woningen.

Tandartsen tekort in Zeeland

Al een aantal jaren is er in Zeeland sprake van een tekort aan tandartsen. Gedeputeerde Staten vragen aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aandacht voor het  tandartsentekort in Zeeland. Zij geven onder meer in overweging het aantal opleidingsplaatsen voor de toekomst te verhogen.

Meer aandacht nodig voor digitale weerbaarheid risicovolle bedrijven

DCMR heeft in opdracht van de provincies Zuid-Holland en Zeeland onderzoek gedaan naar de digitale weerbaarheid van risicovolle bedrijven in deze provincies. Uit het onderzoek bij 39 bedrijven blijkt dat bij een relatief groot deel van de onderzochte bedrijven de aandacht voor cybersecurity verder versterkt kan worden. Met dit onderzoek is niet aangetoond dat er acuut gevaar is voor het ontstaan van zware ongevallen. Vanuit een landelijke werkgroep met verschillende overheden en bedrijfsleven worden verbeteracties uitgewerkt. Zo gaan de BRZO+-partners IPO, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat onderzoeken hoe de resultaten van dit onderzoek vertaald kunnen worden naar een handelingsperspectief voor bedrijven en toezichthouders.

Aanpassing op jaarplan 2021 met RUD Zeeland

Het jaarplan 2021 van de Provincie Zeeland en de RUD Zeeland is aangepast aan de nieuwe kentallen naar aanleiding van de evaluatie van de kostenverrekensystematiek. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten op de hoogte van de reactie van de RUD op de ingediende zienswijzen na de eerste wijziging van de begroting RUD 2021.

Dinsdag 5 oktober 2021

Subsidie voor kruidenrijk grasland in Zeeland

De Provincie verleent € 15.150 subsidie aan Urgenda om het inzaaien van kruidenrijk grasland te stimuleren in Zeeland. Kruidenrijk grasland is gunstig voor de bodem, klimaat en de biodiversiteit. Voor koeien is een mengsel van grassen met kruiden gezond. Urgenda werkt hiervoor samen met Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO). Veehouders kunnen met korting een graskruidenmengsel aanschaffen en krijgen bijpassende begeleiding.

Circular Biobased Delta vormt Raad van Toezicht om tot Raad van Advies

De Provincie Zeeland ondersteunt samen met de Provincie Noord-Brabant de stichting Circular Biobased Delta (CBBD). De gedeputeerden van beide provincies zitten in de Raad van Toezicht (RvT) van de stichting. Doordat de provincies ook subsidie verstrekken aan de stichting, is er momenteel sprake van tweeledige financiële controle: zowel via de subsidielijn als via de RvT. Om die werkwijze effectiever en efficiënter te maken, wordt de RvT omgevormd tot een Raad van Advies.

Bezwaar Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau

Door Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau is bezwaar aangetekend tegen een besluit van Provinciale Staten om de geheimhouding die rust op het zogenoemde Faktonrapport (sanering Thermphos) niet volledig op te heffen. Het bezwaarschrift is behandeld door de commissie bezwaar, beroep en klachten. Deze commissie adviseert Provinciale Staten om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren onder aanvulling/verbetering van de motivering. Aan Gedeputeerde Staten is geadviseerd om een Statenvoorstel over deze kwestie vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.

Voortgangsrapportage N652 Recreatieverdeelweg derde fase

Op 18 december 2015 hebben de dagelijks besturen van de Provincie, de gemeente Schouwen-Duiveland en het waterschap Scheldestromen een samenwerkings-overeenkomst ondertekend over de realisatie van de N652 Recreatieverdeelweg derde fase. Hierin is afgesproken dat de projectorganisatie eenmaal per kwartaal aan de colleges van Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders rapporteert over de voortgang van het project. Gedeputeerde Staten nemen kennis van de voortgang van het project en de rapportage over het tweede kwartaal van 2021.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst gladheidbestrijding Zeeland

Er is dit jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst nodig voor het samenwerkingsverband gladheidbestrijding Zeeland. De wens onder de samenwerkende partijen is om nog intensiever te gaan samenwerken en de taken goed te verdelen. Rijkswaterstaat heeft veel kennis van innovatie en datagedreven werken, waarmee de kwaliteit van de gladheidbestrijding nog verder omhoog gaat en efficiënter gewerkt kan worden. Daarnaast blijft de Provincie haar eigen gebiedskennis en ervaring inzetten om de juiste strooibeslissingen te kunnen blijven nemen. Het hoofddoel is en blijft zorgen voor veilige en beschikbare wegen tijdens winterse omstandigheden. Het streven is om in november 2021 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gladheidbestrijding te ondertekenen met alle Zeeuwse wegbeheerders.

Duidelijk en begrijpelijk voeren van verweer in hoorzittingen

Naar aanleiding van het jaarverslag 2020 van de commissie bezwaar, beroep en klachten vinden Gedeputeerde Staten het van belang dat er meer aandacht is voor burgers die een bezwaarschrift of klacht hebben ingediend, maar geen ervaring hebben met het voeren van juridische procedures. Vanwege de impact die een besluit of handeling op de burger persoonlijk kan hebben, kan een hoorzitting als spannend worden ervaren. Hiermee wordt rekening gehouden door open, duidelijk en begrijpelijk te formuleren bij het voeren van verweer en oog te hebben voor ‘de menselijke maat’.

Gedeputeerde Staten bieden Zeeuwse Omgevingsvisie aan Provinciale Staten aan

Gedeputeerde Staten hebben de Zeeuwse Omgevingsvisie aangeboden aan Provinciale Staten. De Zeeuwse Omgevingsvisie is een strategische langetermijnvisie voor Zeeland: van monumenten tot aan grote projecten, van havens tot leefbaarheid, van mobiliteit tot voorzieningen en van aanpassing aan klimaatverandering tot aan het beleid rond woningen. De visie beschrijft de uitdagingen die op ons afkomen, de Zeeuwse ambities voor 2050 en de tussendoelen voor 2030. Provinciale Staten zullen de Omgevingsvisie op 22 oktober 2021 bespreken in de commissie Strategische Opgaven en er op 12 november 2021 een definitief besluit over nemen.
 

GS beantwoorden brief over wolf

Gedeputeerde Staten (GS) antwoorden op vragen van een burger dat zij de beschermde status van de wolf respecteren. Naast bescherming van de wolf, denken GS ook na over de bescherming van vee. 

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 oktober 2021.

Een greep uit de agenda van:

5 oktober 2021

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de VNO-NCW bijeenkomst Wind in de Zeilen, 1 jaar verder! In Terneuzen.

7 oktober 2021

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het werkbezoek Regio Deals Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Hierbij zijn ook een directeur-generaal van het ministerie van LNV en een plaatsvervangend directeur-generaal van het ministerie van BZK aanwezig.

Han Polman, Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink brengen een werkbezoek aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR) in Yerseke. 

Harry van der Maas bezoekt biologisch bedrijf De Grote Verleiding in Kruiningen, dat zich ook in gaat zetten voor MONO-rijden. 

Anita Pijpelink opent wandelpaden in natuurgebied Waterdunen.

Han Polman is aanwezig bij de prijsuitreiking van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Bezoekerscentrum Saefthinge.

8 oktober 2021

Jo-Annes de Bat leest voor op de Petrus Immensschool in Middelburg vanwege de Dag van de Duurzaamheid.