Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken
  1. Brief van de Statenfracties CDA, VVD, SGP en PvdA van 3 juli 2015 met het coalitieakkoord 2015-2019 "Krachten Bundelen"
 5. Ingekomen stukken GS en CdK
  1. Brief commissaris van de Koning van 7 juli 2015 over toets integriteit kandidaat-gedeputeerden - 15010204
 6. Benoeming en beëdiging gedeputeerden
 7. Benoeming en beëdiging nieuwe Statenleden
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Aanbevelingen tijdelijke onderzoekscommissie Sloeweg – SGR-10
 9. Debat coalitieakkoord 2015-2019
  1. Motie van GL over aanscherpen klimaatdoelstelling van de provincie
  2. Motie van D66 over schaliegas
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

(Bijlage bij de agenda voor Provinciale Staten van 10 juli 2015)

Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen

557 - GL - Ontgassen gevaarlijke stoffen uit schepen op Ooster- en Westerschelde - 07-07-2015