Gedeputeerde Staten hanteren kostendekkende leges die in lijn zijn met andere provincies. Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe tarieven en vanaf 1 juli 2018 komen er nieuwe leges bij.

Leges zijn de vergoedingen voor kosten die de overheid maakt ten behoeve van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de 'zerobased' operatie heeft het provinciaal bestuur scherp gekeken naar inkomsten en uitgaven. Daaruit bleek dat de kosten die de Provincie maakt in haar dienstverlening niet in verhouding staan tot de vergoedingen die ze voor de werkzaamheden ontvangt. Ook voert de Provincie werkzaamheden uit voor vergunningen en ontheffingen waarvoor ze geen leges heft. Met de nieuwe Legesverordening gaat Zeeland in de pas lopen met andere provincies.

Inkomsten Provincie

Zeeland wordt door het Rijk jaarlijks gekort voor ruim 10 miljoen euro vanwege dividendinkomsten van Delta. Deze inkomsten heeft Zeeland niet meer. De commissie Jansen onderzoekt een mogelijke oplossing in bijdragen van het Rijk en overige provincies. Het Rijk heeft eerder (naar aanleiding van commissie Samsom) al aangegeven dat de Provincie Zeeland zelf ook kan zorgen voor meer financiële ruimte door bijvoorbeeld verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Het ophogen van de MRB acht het college, gezien het feit dat Zeeuwse inwoners ook al tol moeten betalen voor de Westerscheldetunnel, niet wenselijk. Het verhogen van de leges tot een kostendekkend niveau -naar voorbeeld van andere provincies- is een adequate manier om structurele inkomsten te verhogen die de inspanningen van de Provincie ook zichtbaar maakt.

Vanwege de gefaseerde invoering is de inschatting dat de legesverhoging in 2018 een bedrag van 118.000 euro aan extra inkomsten oplevert. In 2019 gaat hem om een bedrag van 184.000 euro. Vanaf 2020 is de inschatting dat het om een bedrag van jaarlijks ongeveer 315.000 euro gaat.

Maatwerk

Vanaf 1 juli 2018 worden ook leges geheven voor aanvragen die voorheen niet in rekening werden gebracht. Het gaat onder andere om hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, gebied- en soortenbescherming en de ontgrondingenwet. De Provincie levert voortaan ook maatwerk in de tarieven. Zo maakt ze onderscheid in de nieuwe Natuurwet leges, die een hoog en een laag tarief kennen, afhankelijk van de te volgen procedure.

Per 1 januari 2018 zijn bestaande leges verhoogd. Vanaf 1 juli 2018 wordt de helft van het totaalbedrag van de nieuwe leges geheven. Vanaf 1 juli 2019 wordt het volledige bedrag geheven van de nieuwe leges.