Provincie Zeeland legt voor diverse diensten leges op. Leges zijn vergoedingen voor kosten die de overheid maakt voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de legesverordening Zeeland 2018 zijn de momenteel geldende belastbare feiten en tarieven opgenomen.

We actualiseren de legesverordening en tarieventabel elke vier jaar. Als hier aanleiding toe is, vindt tussentijds een aanpassing van de legesverordening plaats. Vanuit de Zero-based operatie is scherp gekeken naar de inkomsten. Daaruit bleek dat de kosten die de Provincie maakt in haar dienstverlening niet in verhouding staan tot de vergoedingen die ze voor de werkzaamheden ontvangt. Dit heeft geresulteerd in een tariefsverhoging voor bestaande leges en een gefaseerde invoering van leges op activiteiten waarvoor dat voorheen nog niet werd gedaan. Deze nieuwe leges gelden voor soorten en gebiedsbescherming. Een evaluatie van de invoering van de nieuwe leges vindt plaats in 2021.

In 2020 is het Statenvoorstel met betrekking tot de zogenaamde BRIKS (bouw, reclame, inrit, kap en sloop) taken vastgesteld. Vanaf 2021 heft de Provincie Zeeland ook voor deze BRIKS taken leges.