Watervergunning en -ontheffing

In de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vindt u onder andere regels op basis van de Waterwet. Daarnaast gelden er regels van het waterschap Scheldestromen en regels van het Rijk als beheerder van rijkswateren. De regels gaan vooral over het beheer van watersystemen door de waterbeheerders: waterkeringen, oppervlakte- en grondwaterlichamen. Ook personen en ondernemers kunnen met regels en vergunningplichten van het waterschap, de Provincie of het Rijk te maken krijgen.

De regels zijn er om verschillende risico’s en problemen op het gebied van water te voorkomen of kleiner te maken. Zoals de kans op overstromingen, wateroverlast, gevolgen van een langdurig tekort aan water en het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van water. Regels uit de omgevingsverordening komen uit het waterbeleid dat omschreven staat in het Omgevingsplan Zeeland 2018. Er zijn bijvoorbeeld regels gesteld voor regionale waterkeringen en overlast door water. Het waterschap zorgt ervoor dat de keringen en de capaciteit van het watersysteem (waterlopen en gemalen) hieraan voldoen.

Activiteiten grond- en oppervlaktewater

Handelt u niet in opdracht van de overheid, of bent u ondernemer? En wilt u grondwater oppompen (onttrekken) of activiteiten in of rond het oppervlaktewater of in gebieden waar grondwater beschermd is uitvoeren? Dan krijgt u te maken met de Omgevingsverordening Zeeland 2018 of met regels van het waterschap. Voor een aantal activiteiten vraagt u een watervergunning aan.

Activiteiten in, op of langs het Kanaal door Walcheren

De Provincie beheert de vaarweg Kanaal door Walcheren. Wilt u het Kanaal gebruiken, dan gelden er regels. Deze vindt u in de Omgevingsverordening Zeeland.

Op, langs, in of onder deze vaarweg mag u bijvoorbeeld niet zomaar activiteiten uitvoeren. Denk aan het plaatsen van borden, kabels, leidingen of andere aanpassingen. Daarnaast zijn er regels voor hoe lang of breed schepen mogen zijn die door het Kanaal willen varen. Voor dit soort situaties vraagt u een ontheffing via ontheffingkdw@zeeland.nl.

Contact

Heeft u vragen over het toelaten van activiteiten op, in of langs de vaarweg Kanaal door Walcheren? Of over de watervergunning en of u, afhankelijk van de activiteit, bij de Provincie Zeeland of een andere overheid moet zijn? Dan kunt u bellen of e-mailen naar:

Hugo Hinderink
+31 118 631979​ 
hgo.hinderink@zeeland.nl.