De waterregels van de Waterwet heeft de Provincie uitgewerkt in de Omgevingsverordening Zeeland 2018. Daarnaast gelden regels van het Waterschap Scheldestromen en regels van het Rijk als beheerder van Rijkswateren. In hoofdzaak hebben de regels betrekking op het beheer van watersystemen, waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De provinciale regels in de verordening zijn grotendeels gericht tot het Waterschap Scheldestromen. Ook particulieren en ondernemers kunnen met regels uit de verordening of met regels van het waterschap of het Rijk te maken krijgen.

De regels zijn gericht op het voorkomen dan wel beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, de bescherming en verbetering van de kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. De provinciale regels in de omgevingsverordening geven ook uitwerking aan het waterbeleid dat is neergelegd in het Omgevingsplan Zeeland 2018. Zo stelt de verordening normen voor regionale waterkeringen en wateroverlast. Het is aan het waterschap om te zorgen dat de keringen en de capaciteit van het watersysteem (sloten, gemalen e.d.) hieraan voldoen.

Activiteiten grond- en oppervlaktewater

Als particulier of als ondernemer krijgt u te maken met regels in de Omgevingsverordening Zeeland 2018 of met regels van het waterschap wanneer u grondwater wilt onttrekken of activiteiten in of rond het oppervlaktewater of in grondwaterbeschermingsgebieden wilt uitvoeren. Voor een aantal activiteiten dient u een watervergunning aan te vragen.

Ontheffing Kanaal door Walcheren

Het Kanaal door Walcheren is een vaarweg die wordt beheerd door de Provincie. Voor het gebruik van het Kanaal zijn er regels vastgelegd in de Omgevingsverordening Zeeland.

Op, langs, in of onder deze vaarweg mogen bijvoorbeeld niet zomaar activiteiten plaatsvinden, zoals het aanbrengen van borden, kabels, leidingen of constructies. Ook zijn er regels voor de afmetingen van schepen die het Kanaal willen passeren. Voor dit soort zaken moet een ontheffing worden aangevraagd.

Ontheffing gebruik Kanaal door Walcheren aanvragen? Mail naar ontheffingkdw@zeeland.nl.

Contact

Hebt u vragen over de watervergunning c.q. ontheffing? Bel of mail dan Hugo Hinderink
+31 118 631979​ of hgo.hinderink@zeeland.nl.