Verkeersveiligheid

De Provincie Zeeland werkt samen met haar partners aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Zeeland. Dat doen zij via het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVZ). Een belangrijk onderwerp, omdat een verkeersongeval grote invloed heeft op het dagelijks leven. Verkeersveiligheid raakt iedereen. Elk ernstig ongeval is er één teveel.

Demo van remmende auto

Werken aan verkeersveiligheid is niet makkelijk. Verkeersveiligheid kent verschillende oorzaken en wordt veroorzaakt door verschillende weggebruikers. Dit maakt het lastig om die onveiligheid aan te pakken. De oplossing vraagt om een complete aanpak van activiteiten op het gebied van onderwijs en voorlichting, gedragscampagnes, handhaving en infrastructuur Kortom, het werkgebied van het ROVZ. Deze oplossing vraagt om een goede afstemming over maatregelen, metingen van resultaten en actie op de uitkomsten. Het ROVZ kan dit niet alleen, en werkt daarom samen met haar partners.

De thema’s uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SVP) die belangrijk zijn voor Zeeland zijn leidend. Dit zijn onderwerpen die extra aandacht nodig hebben. In het landelijke SVP zijn negen thema’s benoemd. Thema’s die voor Zeeland belangrijk zijn, zijn:

  • Infrastructuur
  • Heterogeniteit (vooral de vermenging van gewoon verkeer met landbouwverkeer en de drukte op fietspaden)
  • Kwetsbare en onervaren weggebruikers
  • verkeersovertreders

In Zeeland is het landelijke SPV 2030 door alle partners samen vertaald naar de Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV 2030. Hierin staat hoe de thema’s in Zeeland uitgevoerd gaan worden. Ieder jaar maakt het team ROVZ een werkplan. De partners doen dit ook. Alle partners stemmen hun werkplannen zoveel mogelijk op elkaar af. Ieder jaar is er een Brede Bestuurlijke Overlegtafel van het samenwerkingsverband ROVZ. Tijdens deze vergadering wordt besproken of de acties volgens planning lopen. Zo nodig stellen de partners de Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV zo nodig bij. Met de uitkomst van die vergadering maken de partners hun werkplannen voor het jaar daarop.   

Het ROVZ is een netwerk van overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de verkeersveiligheid in Zeeland. Denk hierbij aan waterschap Scheldestromen, de Zeeuwse gemeenten, politie, Rijkswaterstaat en organisaties als ANWB, Fietsersbond en de transportsector en landbouwverkeer.

Contact

Eric Heijdens
+31 118 631306
rovz@zeeland.nl