Geluid

We hebben allemaal te maken met geluiden in onze leefomgeving. Op het werk, onderweg, maar ook in en om ons huis. Sommige geluiden vinden we prettig, andere geluiden ervaren we als storend of ongewenst. Overlast door geluid is niet altijd te voorkomen. De Provincie doet er alles aan om het lawaai voor de omgeving te beperken, daar waar zij invloed kan uitoefenen.

Geluid kan invloed hebben op onze gezondheid en ons welzijn. Bijvoorbeeld wanneer geluid te hard is, of we voor langere tijd blootgesteld worden aan geluid. Geluid kan leiden tot hinder, stress, het verstoren van dagelijkse activiteiten en een goede nachtrust. Deze effecten kunnen weer leiden tot een hogere bloeddruk en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

De Provincie Zeeland heeft als hoofddoel voor het Milieubeleid ‘Een gezond, schoon en veilig Zeeland’. Het welzijn en de gezondheid van inwoners staat hierbij voorop. Dit geldt ook voor het subdoel voor het thema geluid in de Omgevingsvisie 2021: het beperken van de toename van geluidhinder.

Omgevingslawaai

Een belangrijke oorzaak van geluidshinder is het wegverkeer. Daarom houdt de Provincie in de gaten of het geluid binnen de wettelijk gestelde grenzen blijft. Dit geldt voor het aanpassen, aanleggen en het dagelijks beheer van provinciale wegen. We proberen geluidshinder rondom provinciale wegen zo veel mogelijk terug te verminderen. Bij de aanleg van nieuwe wegen proberen we geluidshinder te voorkomen.

Europese richtlijn Omgevingslawaai

De Europese Unie stelde de Richtlijn Omgevingslawaai vast op 25 juni 2002. Deze richtlijn richt zich op het vermijden, voorkomen of verminderen van schadelijke gevolgen van omgevingslawaai. Hiervoor is het van belang om de geluidsituatie inzichtelijk te maken. De Provincie is volgens deze richtlijn verplicht elke vijf jaar een Geluidbelastingkaart en een Actieplan Geluid te maken.

Geluidbelastingkaart

Op 28 juni 2022 stelden Gedeputeerde Staten (GS) de nieuwe Geluidbelastingkaart 2022 vast. Deze kaart geeft de geluidsituatie weer voor locaties langs provinciale wegen. De geluidsbelastingkaart is gebaseerd op verkeersgegevens van 2019. De coronajaren 2020 en 2021 met hun invloed op de mobiliteit zouden mogelijk een te vertekend beeld geven. Uit de Geluidbelastingkaart is af te leiden op welke locaties veel geluidhinder optreedt langs provinciale wegen. De resultaten van de nieuwe Geluidbelastingkaart 2022 zijn helaas niet goed te vergelijken met de resultaten van de oude geluidbelastingkaart. Dit komt door een vernieuwde wettelijk voorgeschreven Europese rekenmethode en het gebruik van andere wettelijk voorgeschreven indicatoren. In het Actieplan geluid wat GS in 2024 moeten vaststellen zullen we dit verschil en de gevolgen hiervan toelichten.

Actieplan geluid

We stellen één keer in de vijf jaar een Actieplan Geluid op. Dat zijn we volgens de EU Richtlijn omgevingslawaai verplicht. Dit actieplan is voor alle Zeeuwse wegen waar de plandrempel wordt overschreden.

Het huidige Actieplan Geluid 2018-2023 is vastgesteld op 23 oktober 2018. Dit Actieplan gaat nog uit van  de oude geluidbelastingkaart 2017. De plandrempel hierin is vastgesteld op 65 decibel. Deze plandrempel bepaalt of er maatregelen nodig zijn om geluidoverlast van verkeer te beperken. Zeeland heeft hiermee een van de hoogste plandrempels in vergelijking met andere provincies.

Met de Geluidbelastingkaart 2022 zullen we het Actieplan Geluid in 2024 bijwerken. In 2023 gaan we in het belang van de gezondheid onderzoeken wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van een verlaging van de plandrempel in het Actieplan geluid 2024. Dit hebben we opgenomen in het Milieuprogramma.

Gezoneerde Industrieterreinen

In de Omgevingsverordening Zeeland 2018 wees  de Provincie acht gezoneerde industrieterreinen aan. Deze industrieterreinen zijn belangrijk voor de regio. Zonering van industrielawaai is het scheiden van industrieterreinen waar veel lawaai gemaakt wordt van bestemmingen die volgens de Wet geluidhinder gevoelig zijn voor geluid. De geluidsbelasting op de gevel van een woonhuis mag buiten de zone niet hoger zijn dan 50 decibel zijn. Het aantal decibel wordt gemiddeld over 24 uur gemeten. 50 decibel is volgens de wet niet hinderlijk. De RUD Zeeland controleert of het geluid op de zonegrens niet wordt overschreden.

Meldingen geluidsoverlast

Meldingen over geluidsoverlast kunt u doorgeven via Milieuklachten melden.