Luchtvaart

De Provincie is het bevoegd gezag voor de luchthaventerreinen binnen Zeeland. Daartoe behoort het Vliegveld Midden-Zeeland, dat wordt gebruikt voor recreatief en zakelijk vliegverkeer. Maar ook voor terreinen die worden gebruikt voor luchtballonnen, zweeftoestellen en zeilvliegtuigen is de Provincie het bevoegd gezag.

Vliegveld Midden-Zeeland

Eisen aan luchtvaart

Het Rijk is verantwoordelijk voor de luchtvaartveiligheid en het beheer en gebruik van het luchtruim. In de Wet luchtvaart en bijbehorende regelgeving zijn minimumeisen opgenomen voor luchtvaartactiviteiten. Naast deze minimumeisen kan de Provincie aanvullende regels stellen. Deze zijn vastgelegd in de Luchtvaartverordening Zeeland.

Overleg vliegveld Midden Zeeland

Vliegveld Midden-Zeeland is belangrijk voor recreatie, de economie en werkgelegenheid. Voor omwonenden en anderen in de omgeving zijn geluid en veiligheid juist van belang. In de Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO) overleggen alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat het vliegveld goed kan functioneren. Gemeenten, omwonenden, de exploitant van het vliegveld, gebruikers van het vliegveld en milieuorganisaties zijn vertegenwoordigd in de CRO. De CRO houdt zich niet bezig met individuele klachten over vliegverkeer.

Start- of landingsterreinen

Voor luchthavens die meer dan twaalf dagen per jaar worden gebruikt, is een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling van de Provincie nodig. Een luchthavenbesluit is nodig als er milieueffecten (geluid en externe veiligheid) buiten het luchthaventerrein zijn. Als dat niet het geval is, is een luchthavenregeling nodig.

Voor terreinen die slechts incidenteel gebruikt worden als start- of landingsterrein is geen luchthavenbesluit of luchthavenregeling nodig. Wel is dan een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik, een TUG-ontheffing, nodig. Een TUG staat voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik. De TUG ontheffingen zijn bedoeld om incidenteel te starten en landen met bepaalde luchtvaartuigen op terreinen anders dan vliegvelden. U kunt deze aanvragen met het aanvraagformulier TUG-ontheffing op de website van de RUD Zeeland.

Luchtballonnen, zeilvliegtuigen

Luchthavens die meer dan twaalf dagen per jaar worden gebruikt voor het opstijgen en/of landen met uitsluitend vrije luchtballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen hoeven niet te beschikken over een luchthavenregeling. Wel moet de persoon die vliegt beschikken over een verklaring van geen bezwaar van de gemeente. Ook is de 'Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen' van toepassing. Sinds oktober 2017 hebben luchtballonnen geen TUG-ontheffing meer nodig om te starten en landen op terreinen anders dan een vliegveld. Dit is het gevolg van een wetswijziging (besluit Burgerluchthavens en de regeling Veilig gebruik luchthavens en andere terreinen).

Klachten

Klachten over vliegverkeer kunt u melden bij de milieuklachtentelefoon: +31 118 412323 zeven dagen per week, 24 uur per dag. Een medewerker van de Meldcentrale Zeeland staat u te woord en geeft uw klacht door aan de juiste instantie. Voor minder spoedeisende zaken kunt u mailen naar milieumeldpunt@rud-zeeland.nl.

Contact

Voor vragen over luchtvaart en de bevoegdheden van de Provincie:
Dominique da Cruz-Blaha
+31 118 631011
milieu@zeeland.nl

Voor vragen over de Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO):
Jamy Rockx
+31 6 40859147​
jpg.rockx@rud-zeeland.nl