Luchtvaart

De Provincie is het bevoegd gezag voor de luchthaventerreinen binnen Zeeland. Daartoe behoort het Vliegveld Midden-Zeeland, dat wordt gebruikt voor recreatief en zakelijk vliegverkeer. Maar ook voor terreinen die worden gebruikt voor luchtballonnen, zweeftoestellen en zeilvliegtuigen is de Provincie het bevoegd gezag.

Vliegveld Midden-Zeeland

Eisen aan luchtvaart

Het Rijk is verantwoordelijk voor de luchtvaartveiligheid en het beheer en gebruik van het luchtruim. In de Wet luchtvaart en bijbehorende regelgeving zijn minimumeisen opgenomen voor luchtvaartactiviteiten. Naast deze minimumeisen kan de Provincie aanvullende regels stellen. Deze zijn vastgelegd in de Luchtvaartverordening Zeeland.

Overleg vliegveld Midden Zeeland

Vliegveld Midden-Zeeland is belangrijk voor recreatie, de economie en werkgelegenheid. Voor omwonenden en anderen in de omgeving zijn geluid en veiligheid juist van belang. In de Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO) overleggen alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat het vliegveld goed kan functioneren. Gemeenten, omwonenden, de exploitant van het vliegveld, gebruikers van het vliegveld en milieuorganisaties zijn vertegenwoordigd in de CRO. De CRO houdt zich niet bezig met individuele klachten over vliegverkeer.

Start- of landingsterreinen

Voor luchthavens die meer dan twaalf dagen per jaar worden gebruikt, is een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling van de Provincie nodig. Een luchthavenbesluit is nodig als er milieueffecten (geluid en externe veiligheid) buiten het luchthaventerrein zijn. Als dat niet het geval is, is een luchthavenregeling nodig.

Voor terreinen die slechts incidenteel gebruikt worden als start- of landingsterrein is geen luchthavenbesluit of luchthavenregeling nodig. Wel is dan een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik, een TUG-ontheffing, nodig. Een TUG staat voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik. De TUG ontheffingen zijn bedoeld om incidenteel te starten en landen met bepaalde luchtvaartuigen op terreinen anders dan vliegvelden. U kunt deze aanvragen met het aanvraagformulier TUG-ontheffing op de website van de RUD Zeeland.

Luchtballonnen, zeilvliegtuigen

Luchthavens die meer dan twaalf dagen per jaar worden gebruikt voor het opstijgen en/of landen met uitsluitend vrije luchtballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen hoeven niet te beschikken over een luchthavenregeling. Wel moet de persoon die vliegt beschikken over een verklaring van geen bezwaar van de gemeente. Ook is de 'Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen' van toepassing. Sinds oktober 2017 hebben luchtballonnen geen TUG-ontheffing meer nodig om te starten en landen op terreinen anders dan een vliegveld. Dit is het gevolg van een wetswijziging (besluit Burgerluchthavens en de regeling Veilig gebruik luchthavens en andere terreinen).

Overlast melden van vliegverkeer

Ervaart u overlast van vliegverkeer in de provincie Zeeland? Dan kunt u dit melden bij het Milieumeldpunt van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland). RUD Zeeland zorgt namens de Provincie Zeeland voor de klachtbehandeling. Het Milieumeldpunt is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via het telefoonnummer: +31 118 412323

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Wanneer u telefonisch contact opneemt met het Milieumeldpunt, vraagt de medewerker waarvan u precies overlast heeft; overvliegend vliegverkeer of bewegingen op een vliegveld zelf.

  • Overlast van overvliegend vliegverkeer / gedragingen in het luchtruim; in dit geval behandelt de Inspectie leefomgeving en Transport (IL&T) of de luchtvaartpolitie uw klacht. Het gaat bijvoorbeeld om vlieghoogte of (onveilig)gedrag in het luchtruim. De medewerker van het Milieumeldpunt informeert u over de contactgegevens van IL&T of de luchtvaartpolitie. De RUD Zeeland behandelt uw klacht niet.
  • Overlast van bewegingen op een vliegveld of (tijdelijke) start- en landingslocatie; voor alle activiteiten op de grond is RUD Zeeland bevoegd om uw klacht te behandelen Het gaat dan bijvoorbeeld om starten en landen, of gebruik van een vliegveld buiten de openingstijden. De medewerker van het Milieumeldpunt geeft uw klacht door aan de piketmedewerker van RUD Zeeland. De piketmedewerker neemt contact met u op om de klacht te bespreken. Hierna volgt inhoudelijk onderzoek naar de klacht. U wordt geïnformeerd over de uitkomst.

Contact

Voor vragen over luchtvaart en de bevoegdheden van de Provincie:
Dominique da Cruz-Blaha
+31 118 631011
milieu@zeeland.nl

Voor vragen over de Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO):
Jamy Rockx
+31 6 40859147​
jpg.rockx@rud-zeeland.nl