Bomen en beplanting kappen

Een groep of rij bomen of struiken noemen wij een houtopstand. Houtopstanden zijn beschermd onder de Omgevingswet. Wilt u kappen binnen een houtopstand? Dan moet u dit vooraf bij ons melden. Ook moet u daarna weer herplanten op de zelfde plek.

bos

Meldplicht

Houtopstanden zijn bomen, boomvormers en struiken die een oppervlakte grond beslaan van 1000 m2 of meer. Of het is een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.

Het krimpen van de oppervlakte aan houtopstanden in Nederland moet stoppen. Daarom zijn houtopstanden beschermd onder de Omgevingswet. U heeft geen toestemming nodig om te kappen, maar u moet het wel melden.

Er zijn een aantal gevallen waarin u niet hoeft te melden en herplanten. Bijvoorbeeld als u gaat kappen in een tuin of boomkwekerij. Ook hebben gemeenten een bebouwingscontour houtopstanden vastgesteld waarbinnen de bescherming van houtopstanden niet geldt.

? Doe de check

Wilt u weten of u te maken heeft met een beschermde houtopstand? Gebruik dan de vergunningencheck in het Digitale Stelsel Omgevingswet ( het DSO). Vul de locatie in waar u wilt kappen. Kies als werkzaamheid ‘boom of beplanting onderhouden of weghalen’. Doorloop vervolgens de vragen.

Kapmelding indienen

Blijkt uit de vergunningencheck dat u een melding moet doen voor het kappen? Ga dan naar ? Ga dan naar aanvragen in het DSO. Vul de locatie in waar u wilt kappen. Kies als activiteit ‘kappen van houtopstanden (buiten de bebouwde kom) – melding’. Doorloop vervolgens de vragen.

Plicht om te herplanten

Heeft u een beschermde houtopstand gekapt? Dan moet u binnen drie jaar na de kap weer een nieuwe houtopstand herplanten op de zelfde plek. De herplant moet aan een aantal regels voldoen. Zo moet de herplant op termijn minstens van dezelfde omvang en kwaliteit hebben als de houtopstand die is gekapt. De precieze regels voor herplant leest u in onze Omgevingsverordening Zeeland 2024.

Mogelijkheden voor maatwerk

Kappen met spoed

Als u een kapmelding heeft gedaan, moet u vier weken wachten tot u mag kappen. Tijdens deze vier weken controleren wij uw melding. In zeldzame gevallen kunnen wij ook besluiten om een kapverbod op te leggen. Als wij dit besluiten, laten wij dit binnen vier weken aan u weten.

Soms is het nodig om snel bomen of struiken te kappen. Bijvoorbeeld bij een onveilige situatie voor het verkeer, of na een storm. Is dit het geval, dan kunt u toestemming vragen om met spoed te kappen.

Herplanten op andere plek

Is het niet mogelijk om opnieuw te planten op dezelfde plaats? Dan kunt u toestemming vragen om opnieuw te planten op een andere plaats. Bij de stuurt u een uitleg mee waarom u toestemming vraagt. In speciale gevallen krijgt u hier toestemming voor.

Uitstel van herplant

Kunt u niet binnen drie jaar opnieuw planten, omdat bijvoorbeeld een project uitloopt? Dan kunnen wij u toestemming geven om de herplant uit  te stellen. Ook kunt u toestemming aanvragen als u het bos beheert met de bedoeling om het op natuurlijke manier te verjongen. 

Wilt u vragen om maatwerkregels? Ga dan naar aanvragen in het DSO. Vul de locatie in waar u wilt kappen. Kies als activiteit ‘kappen van houtopstanden (buiten de bebouwde kom) – aanvraag maatwerkvoorschrift’. Doorloop vervolgens de vragen.

Als u een maatwerkvoorschrift aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor betalen. Hoe hoog deze leges zijn, vindt u in de Tarieventabel in de Verordening op de heffing en de invordering van leges provincie Zeeland 2024. 

Controleer of andere regels van toepassing zijn

Het kan zijn dat u voor het uitvoeren van uw kapwerkzaamheden ook andere toestemmingen nodig heeft. Bijvoorbeeld een kapvergunning en/of aanlegvergunning bij de gemeente of het waterschap. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren of andere wet- en regelgeving van toepassing is.

Tot slot heeft u een zorgplicht voor de natuur. Dat betekent dat u moet voorkomen dat uw kapwerkzaamheden schade aanrichten aan beschermde planten en dieren en hun leefomgeving.

Kaart met bebouwingscontour houtkap/bebouwde komgrenzen

Contact

Advies over bomen en beplanting kappen onder de Omgevingswet
natuurbescherming@zeeland.nl

Handhaving Natuurbescherming
Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
+31 118-412323
https://www.milieuklachtencentrale.nl/