Natuurbeheer

Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de Zeeuwse natuurgebieden te behouden. We moedigen goed beheer van natuur en landschap door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders aan. Hiervoor hebben we subsidies beschikbaar.

Slikken in Zeeuws-Vlaanderen

Behoud van natuur

Zeeland staat bekend om zijn mooie duinen en deltawateren. Maar ook het polderlandschap met zijn kreken, dijken en heggen bevat grote waarde voor de natuur. Het Zeeuwse landschap is afwisselend en elk soort gebied vraagt om specifieke beheermaatregelen. Sommige gebieden, zoals bloemdijken moeten vaak gemaaid worden. In andere gebieden kan de natuur meer zijn gang gaan, zoals in schorren en stuifduinen.

Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 staat waar de natuurgebieden liggen, welke natuurtypen en leefgebieden waar voorkomen en welke beheermaatregelen waar nodig zijn. De beheertypen staan beschreven in de Index natuur en landschap (link). Verder is ook het beleid rondom agrarisch natuur- en landschapsbeheer opgenomen in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016. Door ieder jaar wijzigingen van het Natuurbeheerplan vast te stellen houden we het plan actueel.

Op 5 juli  2022 stelden Gedeputeerde Staten (GS) de Planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vast. Daarna heeft GS op 27 september 2022 de Planwijziging 2022 Natuurbeheerplan Zeeland gewijzigd vastgesteld. Op 13 december 2022 heeft GS een correctie vastgesteld. Gewijzigd zijn:

 • de begrenzing van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden
 • de beheertypen van en ambities voor enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden
 • de kaart verdrogingsgevoelige beheertypen (dat zijn de gebieden die gevoelig zijn voor verdroging) de begrenzing van het leefgebied open akker
 • de samenvoeging van de leefgebieden Droge en Natte dooradering (met dooradering wordt een netwerk bedoeld van onder andere  binnendijken  en heggen (droge dooradering) en drinkputten en kreken (natte dooradering)
 • de begrenzing van een nieuwe categorie klimaatmaatregelen
 • enkele nieuwe beleidsregels voor onder andere ontwikkeling van bossen binnen het Natuurnetwerk Zeeland.
 • De tabel 8 Leefgebieden en beheerfuncties in paragraaf 4.5.

Bij de planwijziging wijzigen GS ook de begrenzing van de natuurgebieden  van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. Deze staan beschreven in de in de bijlagen 9, 10, 11 (Natuurnetwerk) en 15 (verdrogingsgevoelige natuurgebieden).

Het GS besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016, de bijbehorende antwoordnota, een geconsolideerde versie van het Natuurbeheerplan en een correctie, zijn hieronder te vinden.

De gewijzigde kaarten van het Natuurbeheerplan zijn vanaf 1 september 2022 in detail te bekijken op Natuur en landschap kaart | Provincie Zeeland

Het besluit tot wijziging van de bijlagen 9, 10, 11 en 15 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 is hieronder te vinden.

De gewijzigde bijlagen 9, 10, 11 en 15 zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Terinzagelegging

De Planwijziging 2022; Correctie beheertypen van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 is hieronder te raadplegen.

Natuurbeheer aanmoedigen

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Zeeuwse Landschap beheren de meeste natuurgebieden in Zeeland. Zij beheren vooral veel duinen, schorren, kreken en oudlandgraslanden. Daarnaast zijn ook veel particuliere grondeigenaren en landbouwers bezig met (agrarisch) natuurbeheer. De Provincie ondersteunt het natuurbeheer met subsidies via de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Zeeland (SVNL). Particulieren die een landgoed bezitten kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het onderhoud van landschapselementen of bossen. Landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor het beheer van akkerranden dijken. Op de pagina natuursubsidie leest u hoe u subsidie aanvraagt. 

Particulier natuurbeheer

Sinds 2017 kunnen particuliere natuurbeheerders subsidie voor natuurbeheer aanvragen via een natuurcollectief. Dit is een groep mensen die samenwerken voor het behoud van de natuur. In Zeeland zijn twee natuurcollectieven actief:

 • De Unie van Bosgroepen – dit collectief is landelijk actief en richt zich op particuliere natuurbeheerders die activiteiten rondom SNL uit handen willen geven. Met de bosgroep kunt u afspraken maken over de uitvoering van beheeractiviteiten. De Bosgroep kan onderdelen of het hele beheer overnemen van haar leden. Deelnemers aan dit collectief vallen onder het certificaat natuurbeheer van de Bosgroep. 
 • Het Natuurcollectief Zeeland – dit collectief richt zich op beheerders in Zeeland die zoveel mogelijk het beheer zelf willen uitvoeren. Deelnemers aan dit collectief kunnen een eigen certificaat natuurbeheer aanvragen via Part-Ner, certificering natuurbeheer. Natuurcollectief Zeeland is aangesloten bij Natuurcollectief Nederland.

Meer informatie over Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Zeeland en Part-Ner vindt via de links aan de rechterkant van deze pagina.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is sinds 2016 sterk veranderd. Het richt zich nu op drie  leefgebieden:

 • open akker (beheer voor akkervogels)
 • open grasland (weidevogelbeheer)
 • dooradering (beheer van graslanden, landschapselementen, drinkputten en oevers)

Door vooral kansrijke gebieden te beheren kunnen we nog betere resultaten bereiken. Kaarten van de leefgebieden zijn in detail via Atlas van Zeeland te bekijken. Op de pagina natuursubsidie staat meer informatie over de verschillende (agrarische) natuursubsidies en contactgegevens. Poldernatuur Zeeland. Deze  organisatie regelt het collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Zeeland.

Contact

Natuurbeheerplan Zeeland
Piet van der Reest
+31 6 2112 4804
pj.vd.reest@zeeland.nl

Natuurbeheer en -inrichting
Marcel Hoogesteger
+31 6 5275 6188
m.hoogesteger@zeeland.nl

Subsidies natuurbeheer
Koen Schippers
+31 6 25726661
kcj.schippers@zeeland.nl

Particulier natuurbeheer
Wilma Maljaars
+31 6 28904124
w.maljaars@zeeland.nl

Agrarisch natuurbeheer
Karien van Veggel
+31 6 25709312
cgm.v.veggel@zeeland.nl