Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de natuurgebieden in stand te houden. Goed beheer van natuur en landschap door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders stimuleren we met behulp van subsidies. 

Natuur in stand houden

Zeeland staat bekend om zijn fraaie duinen en deltawateren. Maar ook het polderlandschap met zijn kreken, dijken en heggen herbergt grote natuurwaarde. Het Zeeuwse landschap is divers en elk soort gebied vraagt om specifieke beheermaatregelen. Sommige gebieden, zoals bloemdijken moeten intensief beheerd worden met maaien en afvoeren. In andere gebieden, zoals schorren en stuifduinen, kan de natuur meer zijn gang gaan en is het beheer minder intensief.

In het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 heeft de Provincie op kaart aangegeven waar de natuurgebieden zijn gelegen, welke natuurtypen en leefgebieden waar voorkomen en welke beheermaatregelen waar nodig zijn. De natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen zijn beschreven in de Index natuur en de Index landschap. Ook is in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 het beleid rondom agrarisch natuur- en landschapsbeheer opgenomen. Jaarlijks worden er planwijzigingen van het Natuurbeheerplan vastgesteld.

De digitale kaarten van het Natuurbeheerplan zijn in detail te bekijken via Atlas van Zeeland. Het Natuurbeheerplan en daaropvolgende planwijzigingen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Op 24 september 2019 hebben Gedeputeerde Staten de Planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland vastgesteld. Daarin worden enkele wijzigingen doorgevoerd in de begrenzing van bestaande en nieuwe natuurgebieden en de aanduiding van natuurbeheertypen. Verder wordt ook  de begrenzing van binnendijken gedetailleerd en wordt de samenhang tussen rijkswateren en provinciale omgevingsverordeing verduidelijkt.  Tegelijk met de wijziging van het Natuurbeheerplan worden ook de bijlagen 9 (bestaande natuur), 10 (agrarisch gebied van ecologische betekenis) en 11 (nieuwe natuur) van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 gewijzigd.  De wijzigingen zijn nodig in verband met de natuursubsidies in 2020.

Natuurbeheer stimuleren

De meeste natuurgebieden in Zeeland worden beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Zeeuwse Landschap. Zij beheren de meeste duinen, schorren, kreken en oudlandgraslanden. Daarnaast zijn ook particuliere grondeigenaren en agrariërs bezig met natuurbeheer. De Provincie ondersteunt het natuurbeheer door middel van subsidies via de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Zeeland (SVNL). Particulieren die een landgoed bezitten kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het onderhoud van landschapselementen of bossen. Hoe de subsidieverlening voor het natuurbeheer in zijn werk gaat is te zien in de webpagina natuursubsidie.

Collectief particulier natuurbeheer

Sinds 2017 wordt landelijk het collectief natuurbeheer ingevoerd. Natuurbeheerders met minder dan 75 hectare natuurgebied onder de SNL kunnen voortaan alleen nog via een collectief subsidie aanvragen. De invoering van het collectief natuurbeheer is één van de wijzigingen waarmee de Provincies het natuurbeheer efficiënter en effectiever willen maken. Efficiënter door minder subsidieaanvragen en een betere informatievoorziening. Effectiever door meer samenwerking en invoering van certificering op al het natuurbeheer.

Voor Zeeland is sprake van twee collectieven:

  • De Unie van Bosgroepen, een bestaand landelijk collectief dat zich met name richt op natuurbeheerders die activiteiten rondom SNL uit handen willen geven.  Desgewenst kan de Bosgroep haar leden ontzorgen; op onderdelen of bij het gehele beheer.
  • Het Natuurcollectief Zeeland, dit collectief richt zich met name op beheerders die zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid over hun beheer willen houden. Deelnemers aan dit collectief hebben een eigen certificaat natuurbeheer via Part-Ner, certificering natuurbeheer.

Meer informatie over Part-Ner en Unie van Bosgroepen kunt u via de weblinks aan de rechterkant van deze pagina vinden. Natuurcollectief Zeeland is aangesloten bij Natuurcollectief Nederland.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is met ingang van 1 januari 2016 sterk veranderd. Gedeputeerde Staten hebben het nieuwe beleid vastgesteld in het  Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de daaropvolgende planwijzigingen. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer richt zich voortaan op vier leefgebieden: open akker (beheer ten behoeve van akkervogels), open grasland (weidevogelbeheer), droge dooradering (graslandbeheer en landschapsbeheer) en natte dooradering. Kaarten van de leefgebieden zijn in detail via Atlas van Zeeland te bekijken. Op de webpagina natuursubsidie staat meer informatie over de verschillende (agrarische) natuursubsidies en de bijbehorende contactgegevens. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u de link naar de webpagina van Poldernatuur Zeeland, de organisatie die collectief subsidie aanvraagt voor het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Contact

Natuurbeheer algemeen
Piet van der Reest
+31 118 631730
pj.vd.reest@zeeland.nl

Particulier natuurbeheer
Marcel Hoogesteger
+31 6 5275 6188
m.hoogesteger@zeeland.nl

Agrarisch natuurbeheer
Karien van Veggel
+31 6 2570 9312
cgm.v.veggel@zeeland.nl