Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de Zeeuwse natuurgebieden in stand te houden. Goed beheer van natuur en landschap door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders stimuleren we met behulp van subsidies. 

Natuur in stand houden

Zeeland staat bekend om zijn fraaie duinen en deltawateren. Maar ook het polderlandschap met zijn kreken, dijken en heggen herbergt grote natuur- en landschapswaarde. Het Zeeuwse landschap is divers en elk soort natuurgebied vraagt om specifieke beheermaatregelen. Sommige gebieden, zoals bloemdijken, moeten intensief beheerd worden door ze te maaien of begrazen. In andere gebieden, zoals schorren en stuifduinen, kan de natuur meer zijn gang gaan en is het beheer minder intensief.

Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 heeft de Provincie op kaart aangegeven waar de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland zijn gelegen, welke natuurtypen en leefgebieden waar voorkomen en welke beheermaatregelen waar nodig zijn. De natuurtypen en agrarische leefgebieden zijn beschreven in de Index natuur en de Index landschap. Jaarlijks wordt er een planwijziging van het Natuurbeheerplan vastgesteld. Zo houden we het plan actueel.

Op 9 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp planwijziging 2021 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. Daarin worden onder andere enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden op kaart begrensd, wordt de begrenzing van de binnendijken op kaart verder verfijnd en wordt een nieuwe beleidskaart verdrogingsgevoelige natuurtypen opgenomen.

Bij deze  planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, en 11 aangegeven gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. In verband hiermee hebben GS een ontwerp besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vastgesteld.

De digitale kaarten van het Natuurbeheerplan zijn in detail te bekijken via Atlas van Zeeland. Het Natuurbeheerplan 2016 en de daaropvolgende planwijzigingen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Ter inzage

De Ontwerp planwijziging 2021 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en het Ontwerpbesluit tot 7e wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 liggen vanaf 22 maart tot en met 3 mei 2021 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en op de gemeentehuizen in Zeeland en kunnen verder worden ingezien op en gedownload van de provinciale website op https://www.zeeland.nl/terinzage. De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op: https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap en www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen, voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland op 0118-631011.

Natuurbeheer stimuleren

De meeste natuurgebieden in Zeeland worden beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Zeeuwse Landschap. Zij beheren met name veel duinen, schorren, kreken en oudlandgraslanden. Daarnaast zijn ook veel particuliere grondeigenaren en agrariërs actief bezig met natuurbeheer. De Provincie ondersteunt het natuurbeheer door middel van subsidies via de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Zeeland (SVNL). Particulieren die een landgoed bezitten kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het onderhoud van landschapselementen of bossen en agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor akkerrandenbeheer. Hoe de subsidieverlening voor het natuurbeheer in zijn werk gaat is te zien in de webpagina natuursubsidie.

Particulier natuurbeheer

Sinds  2017 kunnen particuliere natuurbeheerders  subsidie voor natuurbeheer aanvragen via een natuurcollectief. In  Zeeland zijn twee natuurcollectieven actief:

  • De Unie van Bosgroepen – dit is  een  landelijk collectief dat zich met name richt op particuliere natuurbeheerders die activiteiten rondom SNL uit handen willen geven.  Met de bosgroep kunnen afspraken worden gemaakt over de uitvoering van bepaalde beheeractiviteiten.  Deelnemers aan dit collectief vallen onder het certificaat natuurbeheer van de Bosgroep.
  • Het Natuurcollectief Zeeland, dit collectief richt zich met name op beheerders die het beheer zelf willen uitvoeren.  Deelnemers aan dit collectief kunnen een  eigen certificaat natuurbeheer verkrijgen via Part-Ner, certificering natuurbeheer. Natuurcollectief Zeeland is aangesloten bij Natuurcollectief Nederland.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is sinds  2016 ook sterk veranderd. Dit richt zich voortaan op vier leefgebieden: open akker (beheer ten behoeve van akkervogels), open grasland (weidevogelbeheer), droge dooradering (graslandbeheer en landschapsbeheer) en natte dooradering (beheer van oevers, putten en plassen). Door het beheer te concentreren in de kansrijke gebieden wordt de effectiviteit vergroot. Kaarten van de leefgebieden zijn in detail via Atlas van Zeeland te bekijken. Op de webpagina natuursubsidie staat meer informatie over de verschillende (agrarische) natuursubsidies en de bijbehorende contactgegevens. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u de link naar de webpagina van Poldernatuur Zeeland, de organisatie die collectief subsidie aanvraagt voor het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Contact

Natuurbeheerplan Zeeland
Piet van der Reest
+31 6 2112 4804
pj.vd.reest@zeeland.nl

Natuurbeheer en -inrichting
Marcel Hoogesteger
+31 6 5275 6188
m.hoogesteger@zeeland.nl

Subsidies natuurbeheer
Isabelle Piket
+31 6 55484508
ib.piket@zeeland.nl

Particulier natuurbeheer
Wilma Maljaars
+31 6 28904124
w.maljaars@zeeland.nl

Agrarisch natuurbeheer
Karien van Veggel
+31 6 25709312
cgm.v.veggel@zeeland.nl

Downloads