Natuurbeheer

Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de Zeeuwse natuurgebieden te behouden. We moedigen goed beheer van natuur en landschap door terrein-beherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders aan. Hiervoor stellen we subsidies beschikbaar.

Slikken in Zeeuws-Vlaanderen

Zeeland staat bekend om zijn mooie duinen en deltawateren. Maar ook het polderlandschap met zijn kreken, dijken en landerijen heggen bevat grote waarde voor de natuur. Het Zeeuwse landschap is afwisselend en elk soort gebied vraagt om specifieke beheermaatregelen. Sommige gebieden, zoals bloemdijken moeten vaak gemaaid worden. In andere gebieden, zoals de schorren en de stuifduinen, kan de natuur meer zijn gang gaan.

Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan Zeeland  staat waar de natuurgebieden, natuurbeheertypen en agrarische leefgebieden zijn gelegen, welke beheermaatregelen waar nodig zijn, en welke beheersubsidie waar mogelijk is. De beheertypen zijn ontleend aan de landelijke Index natuur en landschap. Verder is ook het beleid voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer opgenomen in het Natuurbeheerplan. Door ieder jaar wijzigingen van het Natuurbeheerplan vast te stellen houden we het plan actueel

Op 27 juni 2023 stelden Gedeputeerde Staten (GS) de Planwijziging 2023 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vast. Daarin worden onder andere enkele nieuw ingerichte natuurgebieden begrensd als bestaande natuur, waaronder Schenge, Groot Eiland en Hedwige, worden enkele nieuwe gebieden aangewezen voor omvorming van landbouw naar natuur, wordt de begrenzing van verdrogingsgevoelige beheertypen uitgebreid met brak water, duinbos en glanshaverhooiland, en wordt de tekst van het Natuurbeheerplan vernieuwd naar landelijk model. De wijziging van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016, de Antwoordnota en het volledige Natuurbeheerplan Zeeland 2024 zijn hieronder te vinden:

11e wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018
Tegelijk met de wijziging van het Natuurbeheerplan wijzigen GS ook de bijlage 9, 10, 11 en 15 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018.    De gewijzigde bijlagen 9, 10, 11 en 15 zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Het besluit werkt door naar de bijlagen XI en XII van de nieuwe Omgevingsverordening Zeeland, die op 1 januari 2024 in werking is getreden.

De wijzigingen in het Natuurbeheerplan werken door in de bijlagen XI en XII van de nieuwe Omgevingsverordening Zeeland die op 1 januari 2024 in werking is getreden. Het besluit op de inmiddels vervallen Omgevingsverordening 2018 waarin deze wijzigingen zijn vastgesteld is nog te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Natuurbeheer aanmoedigen

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Zeeuwse Landschap beheren de meeste natuurgebieden in Zeeland. Zij beheren vooral veel duinen, schorren, kreken en oudlandgraslanden. Daarnaast zijn ook veel particuliere grondeigenaren en landbouwers bezig met (agrarisch en particulier) natuurbeheer. De Provincie ondersteunt het natuurbeheer met subsidies via de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Zeeland (SVNL). Particulieren die een landgoed bezitten kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het onderhoud van landschapselementen of bossen. Landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor het beheer van akkerranden en dijken. Op de pagina natuursubsidie leest u hoe u subsidie aanvraagt. 

Particulier natuurbeheer

Sinds 2017 kunnen particuliere natuurbeheerders subsidie voor natuurbeheer aanvragen via een natuurcollectief. Dit is een groep mensen die samenwerken voor het behoud van de natuur. In Zeeland zijn twee natuurcollectieven actief:

  • De Unie van Bosgroepen – dit collectief is landelijk actief en richt zich op particuliere natuurbeheerders die activiteiten rondom SNL uit handen willen geven. Met de bosgroep kunt u afspraken maken over de uitvoering van beheeractiviteiten. De Bosgroep kan onderdelen of het hele beheer overnemen van haar leden. Deelnemers aan dit collectief vallen onder het certificaat natuurbeheer van de Bosgroep..
  • Het Natuurcollectief Zeeland – dit collectief richt zich op beheerders in Zeeland die zoveel mogelijk het beheer zelf willen uitvoeren. Deelnemers aan dit collectief kunnen een eigen certificaat natuurbeheer aanvragen via Part-Ner, certificering natuurbeheer. Natuurcollectief Zeeland is aangesloten bij Natuurcollectief Nederland.

Meer informatie over Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Zeeland en Part-Ner vindt u via de links aan de rechterkant van deze pagina.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is sinds 2016 sterk veranderd. Het richt zich nu op drie  leefgebieden: open akker (beheer voor akkervogels), open grasland (weidevogelbeheer), en dooradering (beheer van graslanden, landschapselementen, drinkputten en oevers).

Door vooral kansrijke gebieden te beheren kunnen we nog betere resultaten bereiken. Kaarten van de leefgebieden zijn in detail via Atlas van Zeeland te bekijken. Op de pagina natuursubsidie (link naar webpagina) staat meer informatie over de verschillende (agrarische) natuursubsidies en contactgegevens van Poldernatuur Zeeland. Deze  organisatie regelt het collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Zeeland.

Contact

Natuurbeheerplan Zeeland
Piet van der Reest
+31 6 2112 4804
pj.vd.reest@zeeland.nl

Natuurbeheer en -inrichting
Marcel Hoogesteger
+31 6 5275 6188
m.hoogesteger@zeeland.nl

Subsidies natuurbeheer
Bart van der Slik

b.vander.slik@zeeland.nl

Particulier natuurbeheer
Wilma Maljaars
+31 6 28904124
w.maljaars@zeeland.nl

Agrarisch natuurbeheer
Karien van Veggel
+31 6 25709312
cgm.v.veggel@zeeland.nl

Downloads

PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2024
2.23 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging 2023
2.41 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2024; antwoordnota ontwerp planwijziging 2023
1.13 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging 2022
5.29 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging 2022 Correctie beheertypen
829.74 KB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Antwoordnota Ontwerp planwijziging 2022
1.77 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp planwijziging 2022
9.28 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging agrarische leefgebieden 2017
653.87 KB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp planwijziging 2021
3.91 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging 2020
1.61 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging 2019
10.3 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Aanvulling Planwijziging 2019
1.18 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging natuurgebieden 2018
6.03 MB
PDF bestand
Monitoringsplan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017-
2.83 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging natuurgebieden 2017
13.95 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging agrarische leefgebieden 2017
653.87 KB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Kleine planwijziging agrarische leefgebieden 2016
449.91 KB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging natuurgebieden 2016
648.7 KB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016
39.58 MB