Natuurbeheer

Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de Zeeuwse natuurgebieden in stand te houden. Goed beheer van natuur en landschap door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders stimuleren we met behulp van subsidies.

Slikken in Zeeuws-Vlaanderen

Natuur in stand houden

Zeeland staat bekend om zijn fraaie duinen en deltawateren. Maar ook het polderlandschap met zijn kreken, dijken en heggen herbergt grote waarde voor de natuur. Het Zeeuwse landschap is divers en elk soort gebied vraagt om specifieke beheermaatregelen. Sommige gebieden, zoals bloemdijken moeten intensief beheerd worden met maaien en afvoeren. In andere gebieden, zoals schorren en stuifduinen, kan de natuur meer zijn gang gaan en is het beheer minder intensief.

Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 heeft de Provincie in kaart gebracht waar de natuurgebieden zijn gelegen, welke natuurtypen en leefgebieden waar voorkomen en welke beheermaatregelen waar nodig zijn. De beheertypen staan beschreven in de Index natuur en landschap. Verder is ook het beleid rondom agrarisch natuur- en landschapsbeheer opgenomen in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016. Jaarlijks worden er planwijzigingen van het Natuurbeheerplan vastgesteld. Zo houden we het plan actueel.

Op 29 juni 2021 hebben Gedeputeerde Staten de Planwijziging 2021  van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. Daarin worden onder andere enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden op kaart begrensd, wordt de begrenzing van de binnendijken op kaart verder verfijnd en wordt een nieuwe beleidskaart verdrogingsgevoelige beheertypen opgenomen. 

Bij deze planwijziging  worden ook de bijlagen 9 (bestaande natuur), 10 (agrarisch gebied van ecologische betekenis) en 11 (nieuwe natuur) van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 gewijzigd.

Ter inzage

De Planwijziging 2021 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 ligt vanaf 1 september tot en met 12 oktober 2021 ter inzage op het Provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en kan verder worden ingezien op en gedownload van de provinciale website op https://www.zeeland.nl/terinzage. De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op: https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze op de ontwerp planwijziging hebben ingediend - en zij aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend - kunnen beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van de Planwijziging 2020 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beroep-instellen. Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. Indien u beroep hebt ingesteld, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Voor de behandeling van dit verzoek is eveneens griffierecht verschuldigd.

Tegen het besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 kan geen beroep worden ingesteld.

Natuurbeheer stimuleren

De meeste natuurgebieden in Zeeland worden beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Zeeuwse Landschap. Zij beheren met name veel duinen, schorren, kreken en oudlandgraslanden. Daarnaast zijn ook veel particuliere grondeigenaren en agrariërs actief bezig met natuurbeheer. De Provincie ondersteunt het natuurbeheer door middel van subsidies via de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Zeeland (SVNL). Particulieren die een landgoed bezitten kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het onderhoud van landschapselementen of bossen en agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor akkerrandenbeheer of dijkenbeheer. Hoe de subsidieverlening voor het natuurbeheer in zijn werk gaat is te zien in de webpagina natuursubsidie.

Particulier natuurbeheer

Sinds 2017 kunnen particuliere natuurbeheerders subsidie voor natuurbeheer aanvragen via een natuurcollectief.  In Zeeland zijn twee natuurcollectieven actief:

  • De Unie van Bosgroepen – dit is , een landelijk opererend collectief dat zich met name richt op particuliere natuurbeheerders die activiteiten rondom SNL uit handen willen geven.  Met de bosgroep kunnen afspraken worden gemaakt over de uitvoering van bepaalde beheeractiviteiten. Desgewenst kan de Bosgroep haar leden ontzorgen; op onderdelen of bij het gehele beheer. Deelnemers aan dit collectief vallen onder het certificaat natuurbeheer van de Bosgroep. 
  • Het Natuurcollectief Zeeland, dit collectief richt zich met name op beheerders in Zeeland die zoveel mogelijk het beheer zelf willen uitvoeren. Deelnemers aan dit collectief kunnen een eigen certificaat natuurbeheer verkrijgen via Part-Ner, certificering natuurbeheer. Natuurcollectief Zeeland is aangesloten bij Natuurcollectief Nederland.

Meer informatie over Unie van Bosgroepen,  Natuurcollectief Zeeland en Part-Ner kunt u vinden via de weblinks aan de rechterkant van deze pagina.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is sinds 2016 sterk veranderd. Het richt zich voortaan op vier leefgebieden: open akker (beheer ten behoeve van akkervogels), open grasland (weidevogelbeheer), droge dooradering (graslandbeheer en landschapsbeheer) en natte dooradering (sloten en poelen). Door het beheer te concentreren in de kansrijke gebieden wordt de effectiviteit vergroot. Kaarten van de leefgebieden zijn in detail via Atlas van Zeeland te bekijken. Op de webpagina natuursubsidie staat meer informatie over de verschillende (agrarische) natuursubsidies en de bijbehorende contactgegevens. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u de link naar de webpagina van Poldernatuur Zeeland, de organisatie die het collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Zeeland coördineert.

Contact

Natuurbeheerplan Zeeland
Piet van der Reest
+31 6 2112 4804
pj.vd.reest@zeeland.nl

Natuurbeheer en -inrichting
Marcel Hoogesteger
+31 6 5275 6188
m.hoogesteger@zeeland.nl

Subsidies natuurbeheer
Isabelle Piket
+31 6 55484508
ib.piket@zeeland.nl

Particulier natuurbeheer
Wilma Maljaars
+31 6 28904124
w.maljaars@zeeland.nl

Agrarisch natuurbeheer
Karien van Veggel
+31 6 25709312
cgm.v.veggel@zeeland.nl

Downloads

Planwijziging 2021 Natuurbeheerplan 2016
3.91 MB
Ontwerp planwijziging 2021 Natuurbeheerplan 2016
3.82 MB
Ontwerp 7e wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018
848.03 KB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016
39.58 MB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Kleine planwijziging agrarische leefgebieden 2016
449.91 KB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging natuurgebieden 2016
648.7 KB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp planwijziging agrarische leefgebieden 2017; Antwoordnota
2.11 MB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging agrarische leefgebieden 2017
653.87 KB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp planwijziging natuurgebieden 2017
7.96 MB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp-planwijziging natuurgebieden 2017; Antwoordnota
8.13 MB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging natuurgebieden 2017
13.95 MB
Monitoringsplan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017-
2.83 MB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp planwijziging natuurgebieden 2018
8.71 MB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp planwijziging natuurgebieden 2018; Antwoordnota
1.89 MB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging natuurgebieden 2018
6.03 MB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp planwijziging 2019; Antwoordnota
2.26 MB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging 2019
10.3 MB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Aanvulling planwijziging 2019; Antwoordnota
384.16 KB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Aanvulling Planwijziging 2019
1.18 MB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp planwijziging 2020
1.51 MB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp planwijziging 2020; Antwoordnota
1.01 MB
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging 2020
1.61 MB