Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de natuurgebieden in stand te houden. Goed beheer van natuur en landschap door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders stimuleren we met behulp van subsidies. 

Natuur in stand houden

Zeeland staat bekend om zijn fraaie duinen en deltawateren. Maar ook het polderlgebied andschap met zijn kreken, dijken en heggen herbergt grote natuur- en landschapswaarde. Het Zeeuwse landschap is divers en elk soort gebied vraagt om specifieke beheermaatregelen. Sommige gebieden, zoals bloemdijken, moeten intensief beheerd worden door ze te maaien of begrazen. met maaien en afvoeren. In andere gebieden, zoals schorren en stuifduinen, kan de natuur meer zijn gang gaan en is het beheer minder intensief.

In het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 heeft de Provincie op kaart aangegeven waar de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland zijn gelegen, welke natuurtypen en leefgebieden waar voorkomen en welke beheermaatregelen waar nodig zijn. De natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen zijn beschreven in de Index natuur en de Index landschap. Ook is in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 het beleid rondom agrarisch natuur- en landschapsbeheer opgenomen. Jaarlijks worden er planwijzigingen van het Natuurbeheerplan vastgesteld.

De digitale kaarten van het Natuurbeheerplan zijn in detail te bekijken via Atlas van Zeeland. Het Natuurbeheerplan 2016 en de daaropvolgende planwijzigingen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Op 12 mei 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp planwijziging 2020 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. Daarin worden onder andere enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden op kaart begrensd, wordt de begrenzing van de binnendijken op kaart verfijnd, wordt een nieuw beheertype Dynamisch moeras N05.04 ingevoerd en worden de uitgangspunten bij de Toezichtsbijdrage SVNL beschreven. Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer via het SNL. De planwijziging betreft een aanvulling op de planwijziging 2019 voor met name het onderdeel nieuwe natuur en bevat wijzigingen in de begrenzing van enkele bestaande natuurgebieden, van nieuwe natuurgebieden en agrarische gebieden van ecologische betekenis, alsmede wijzigingen van beheertypen en ambitiebeheertypen van enkele bestaande natuurgebieden, respectievelijk nieuwe natuurgebieden. Bij deze  planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, en 11 aangegeven gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. In verband hiermee hebben GS een besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening vastgesteld.  De planwijziging is van toepassing op de subsidies voor natuur- en landschapsbeheer en investeringen in natuur in het subsidiejaar 2021.

Ter inzage

De Ontwerp planwijziging 2020 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en het Ontwerpbesluit tot 5e wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in verband met de wijziging van de bijlagen 9, 10 en 11 liggen vanaf 25 mei tot en met 5 juli ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en op de gemeentehuizen in Zeeland en kunnen verder worden ingezien op en gedownload van de provinciale website op https://www.zeeland.nl/terinzage. De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op: https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen,  voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland op 0118-631011.

Natuurbeheer stimuleren

De meeste natuurgebieden in Zeeland worden beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Zeeuwse Landschap. Zij beheren met name veel de meeste duinen, schorren, kreken en oudlandgraslanden. Daarnaast zijn ook veel particuliere grondeigenaren en agrariërs actief bezig met natuurbeheer. De Provincie ondersteunt het natuurbeheer door middel van subsidies via de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Zeeland (SVNL). Particulieren die een landgoed bezitten kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het onderhoud van landschapselementen of bossen en agrariers kunnen subsidie aanvragen voor akkerrandenbeheer. Hoe de subsidieverlening voor het natuurbeheer in zijn werk gaat is te zien in de webpagina natuursubsidie.

Collectief particulier natuurbeheer

Sinds 2017 wordt landelijk het collectief natuurbeheer ingevoerd. Natuurbeheerders met minder dan 75 hectare natuurgebied onder de SNL kunnen voortaan alleen nog via een collectief subsidie aanvragen. De invoering van het collectief natuurbeheer is één van de wijzigingen waarmee de Provincies het natuurbeheer efficiënter en effectiever willen maken. Efficiënter door minder subsidieaanvragen en een betere informatievoorziening. Effectiever door meer samenwerking en invoering van certificering op al het natuurbeheer.

Voor Zeeland is sprake van twee collectieven:

  • De Unie van Bosgroepen, een bestaand landelijk collectief dat zich met name richt op natuurbeheerders die activiteiten rondom SNL uit handen willen geven.  Desgewenst kan de Bosgroep haar leden ontzorgen; op onderdelen of bij het gehele beheer.
  • Het Natuurcollectief Zeeland, dit collectief richt zich met name op beheerders die zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid over hun beheer willen houden. Deelnemers aan dit collectief hebben een eigen certificaat natuurbeheer via Part-Ner, certificering natuurbeheer.

Meer informatie over Part-Ner en Unie van Bosgroepen en het Natuurcollectief Zeeland kunt u vinden via de weblinks aan de rechterkant van deze pagina vinden. Natuurcollectief Zeeland is aangesloten bij Natuurcollectief Nederland.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is met ingang van 1 januari 2016 sterk veranderd. Gedeputeerde Staten hebben het nieuwe beleid vastgesteld in het  Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de daaropvolgende planwijzigingen. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer richt zich voortaan op vier leefgebieden: open akker (beheer ten behoeve van akkervogels), open grasland (weidevogelbeheer), droge dooradering (graslandbeheer en landschapsbeheer) en natte dooradering. Kaarten van de leefgebieden zijn in detail via Atlas van Zeeland te bekijken. Op de webpagina natuursubsidie staat meer informatie over de verschillende (agrarische) natuursubsidies en de bijbehorende contactgegevens. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u de link naar de webpagina van Poldernatuur Zeeland, de organisatie die collectief subsidie aanvraagt voor het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Contact

Natuurbeheer algemeen
Piet van der Reest
+31 118 631730
pj.vd.reest@zeeland.nl

Particulier natuurbeheer
Marcel Hoogesteger
+31 6 5275 6188
m.hoogesteger@zeeland.nl

Agrarisch natuurbeheer
Karien van Veggel
+31 6 2570 9312
cgm.v.veggel@zeeland.nl