Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de natuur in stand te houden. Goed beheer van natuur en landschap door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders stimuleren we met behulp van subsidies. 

Ontwerp Planwijziging agrarische leefgebieden 2017 ter inzage

Op 24 januari 2017  hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp Planwijziging agrarische leefgebieden 2017 vastgesteld voor inspraak en advies. De ontwerp planwijziging ligt van 6 februari t/m 19 maart 2017 ter inzage op het provinciehuis (Abdij 6) te Middelburg en op de gemeentehuizen. Dit document staat open voor het indienen van zienswijzen.

Natuur in stand houden

Zeeland staat bekend om zijn fraaie duinen en deltawateren. Maar ook het polderlandschap met zijn kreken, dijken en heggen herbergt grote natuurwaarde. Het Zeeuwse landschap is divers en elk soort gebied vraagt om specifieke beheermaatregelen. Sommige gebieden, zoals bloemdijken moeten intensief beheerd worden met maaien en afvoeren. In andere gebieden, zoals schorren en stuifduinen, kan de natuur meer zijn gang gaan.

In het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 heeft de Provincie op kaart aangegeven waar de natuurgebieden zijn gelegen, welke natuurtypen en leefgebieden waar voorkomen en welke beheermaatregelen waar nodig zijn. De natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen zijn beschreven in de Index natuur en de Index landschap. De digitale kaarten van het Natuurbeheerplan zijn in detail te bekijken via het Geoloket.

Op 24 januari 2017  hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp Planwijziging agrarische leefgebieden 2017 vastgesteld voor inspraak en advies. Daarin worden enkele wijzigingen in het Natuurbeheerplan doorgevoerd betreffende de agrarische  leefgebieden Open akker en droge dooradering. Op verzoek van het waterschap wordt verder in de gemeente Tholen een zoekgebied water begrensd. Ook wordt op het Groot Eiland de begrenzing bestaande natuur van enkele tijdelijke productiebossen gewijzigd in agrarisch gebied van ecologische betekenis. De wijzigingen zijn nodig in verband met de subsidies agrarisch natuurbeheer in 2018. De ontwerp planwijziging ligt van 6 februari t/m 19 maart 2017 ter inzage op het provinciehuis (Abdij 6) te Middelburg en op de gemeentehuizen. Het document staat open voor het indienen van zienswijzen

Natuurbeheer stimuleren

De meeste natuurgebieden in Zeeland worden beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Zeeuwse Landschap. Zij beheren de meeste duinen, schorren, kreken en oudlandgraslanden. Daarnaast zijn ook particuliere grondeigenaren en agrariërs bezig met natuurbeheer. De Provincie ondersteunt het natuurbeheer door middel van subsidies via de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Zeeland (SVNL). Particulieren die een landgoed bezitten kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het onderhoud van landschapselementen of bossen. Hoe de subsidieverlening voor het natuurbeheer in zijn werk gaat is te zien in de webpagina natuursubsidie.

Invoering collectief particulier natuurbeheer

Met ingang van 2017 wordt landelijk het collectief natuurbeheer ingevoerd. Natuurbeheerders met minder dan 75 hectare natuurgebied onder de SNL kunnen voortaan alleen nog via een collectief subsidie aanvragen. De invoering van het collectief natuurbeheer is één van de wijzigingen waarmee de Provincies het natuurbeheer efficiënter en effectiever willen maken. Efficiënter door minder subsidieaanvragen en een betere informatievoorziening. Effectiever door meer samenwerking en invoering van certificering op al het natuurbeheer.

Voor Zeeland is sprake van twee collectieven:

  • De Unie van Bosgroepen, een bestaand landelijk collectief dat zich met name richt op natuurbeheerders die activiteiten rondom SNL uit handen willen geven.  Desgewenst kan de Bosgroep haar leden ontzorgen; op onderdelen of bij het gehele beheer.
  • Het Natuurcollectief Zeeland, dit collectief richt zich met name op beheerders die zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid over hun beheer willen houden. Deelnemers aan dit collectief hebben een eigen certificaat natuurbeheer via Part-Ner, certificering natuurbeheer.

Meer informatie over Part-Ner en Unie van Bosgroepen kunt u via de weblinks aan de rechterkant van deze pagina vinden. Natuurcollectief Zeeland is aangesloten bij Natuurcollectief Nederland.

Agrarisch natuurbeheer vernieuwd

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is met ingang van 1 januari 2016 sterk veranderd. Gedeputeerde Staten hebben op 31 maart 2015 het nieuwe beleid vastgesteld in het  Natuurbeheerplan Zeeland 2016. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer richt zich voortaan op vier leefgebieden: open akker (akkerrandenbeheer), open grasland (weidevogelbeheer), droge dooradering (graslandbeheer en landschapsbeheer) en natte dooradering. Kaarten van de leefgebieden zijn in detail via het Geoloket  te bekijken. Op de webpagina natuursubsidie staat meer informatie over de verschillende (agrarische) natuursubsidies en de bijbehorende contactgegevens. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u de link naar de webpagina van Poldernatuur Zeeland, de organisatie die subsidie aanvraagt voor het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Contact

Natuurbeheer algemeen
Piet van der Reest
0118 - 63 1730
pj.vd.reest@zeeland.nl

Particulier natuurbeheer
Peter Sinke
0118 - 63 1136
pj.sinke@zeeland.nl

Agrarisch natuurbeheer
Wilma Maljaars
0118 - 63 1726
w.maljaars@zeeland.nl