Natuurbeheer

Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de Zeeuwse natuurgebieden te behouden. We moedigen goed beheer van natuur en landschap door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders aan. Hiervoor stellen we subsidies beschikbaar.

Slikken in Zeeuws-Vlaanderen

Behoud van natuur

Zeeland staat bekend om zijn mooie duinen en deltawateren. Maar ook het polderlandschap met zijn kreken, dijken en heggen bevat grote waarde voor de natuur. Het Zeeuwse landschap is afwisselend en elk soort gebied vraagt om specifieke beheermaatregelen. Sommige gebieden, zoals bloemdijken moeten vaak gemaaid worden. In andere gebieden, zoals de schorren en de stuifduinen, kan de natuur meer zijn gang gaan.

Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan Zeeland  staat waar de natuurgebieden, natuurbeheertypen en agrarische leefgebieden zijn gelegen, welke beheermaatregelen waar nodig zijn, en welke beheersubsidie waar mogelijk is. De beheertypen zijn ontleend aan de landelijke Index natuur en landschap. Verder is ook het beleid rondom agrarisch natuur- en landschapsbeheer opgenomen in het Natuurbeheerplan. Door ieder jaar wijzigingen van het Natuurbeheerplan vast te stellen houden we het plan actueel.

Op 14 maart 2023 stelden Gedeputeerde Staten (GS) de Ontwerp Planwijziging 2023 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vast voor inspraak en advies. Daarin worden onder andere:

  • enkele nieuw ingerichte gebieden begrensd als bestaande natuur, waaronder Schenge, Groot Eiland en Hedwige,
  • worden enkele nieuwe gebieden aangewezen voor omvorming van landbouw naar natuur,
  • wordt de begrenzing van verdrogingsgevoelige beheertypen uitgebreid met brak water, duinbos en glanshaverhooiland, en
  • wordt de tekst van het Natuurbeheerplan vernieuwd naar landelijk model.

Het ontwerp GS besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 is hieronder te vinden:

Tegelijk met de wijziging van het Natuurbeheerplan wijzigen GS ook de bijlage 9, 10, 11 en 15 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. Het besluit is hieronder te vinden.:

De in ontwerp gewijzigde bijlagen 9, 10, 11 en 15 zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Terinzagelegging

De Ontwerp planwijziging 2023 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en het Ontwerpbesluit tot 11e wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 liggen vanaf 23 maart tot en met 3 mei 2023 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en op de gemeentehuizen en waterschapskantoor in Zeeland en kunnen hierboven worden ingezien en gedownload.

De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op: https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen, voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland op 0118-631011.

Natuurbeheer aanmoedigen

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Zeeuwse Landschap beheren de meeste natuurgebieden in Zeeland. Zij beheren vooral veel duinen, schorren, kreken en oudlandgraslanden. Daarnaast zijn ook veel particuliere grondeigenaren en landbouwers bezig met (agrarisch) natuurbeheer. De Provincie ondersteunt het natuurbeheer met subsidies via de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Zeeland (SVNL). Particulieren die een landgoed bezitten kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het onderhoud van landschapselementen of bossen. Landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor het beheer van akkerranden en dijken. Op de pagina natuursubsidie leest u hoe u subsidie aanvraagt. 

Particulier natuurbeheer

Sinds 2017 kunnen particuliere natuurbeheerders subsidie voor natuurbeheer aanvragen via een natuurcollectief. Dit is een groep mensen die samenwerken voor het behoud van de natuur. In Zeeland zijn twee natuurcollectieven actief:

  • De Unie van Bosgroepen – dit collectief is landelijk actief en richt zich op particuliere natuurbeheerders die activiteiten rondom SNL uit handen willen geven. Met de bosgroep kunt u afspraken maken over de uitvoering van beheeractiviteiten. De Bosgroep kan onderdelen of het hele beheer overnemen van haar leden. Deelnemers aan dit collectief vallen onder het certificaat natuurbeheer van de Bosgroep.
  • Het Natuurcollectief Zeeland – dit collectief richt zich op beheerders in Zeeland die zoveel mogelijk het beheer zelf willen uitvoeren. Deelnemers aan dit collectief kunnen een eigen certificaat natuurbeheer aanvragen via Part-Ner, certificering natuurbeheer. Natuurcollectief Zeeland is aangesloten bij Natuurcollectief Nederland.

Meer informatie over Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Zeeland en Part-Ner vindt u via de links aan de rechterkant van deze pagina.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is sinds 2016 sterk veranderd. Het richt zich nu op drie  leefgebieden:

  • open akker (beheer voor akkervogels)
  • open grasland (weidevogelbeheer)
  • dooradering (beheer van graslanden, landschapselementen, drinkputten en oevers)

Door vooral kansrijke gebieden te beheren kunnen we nog betere resultaten bereiken. Kaarten van de leefgebieden zijn in detail via Atlas van Zeeland te bekijken. Op de pagina natuursubsidie staat meer informatie over de verschillende (agrarische) natuursubsidies en contactgegevens van Poldernatuur Zeeland. Deze  organisatie regelt het collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Zeeland.

Contact

Natuurbeheerplan Zeeland
Piet van der Reest
+31 6 2112 4804
pj.vd.reest@zeeland.nl

Natuurbeheer en -inrichting
Marcel Hoogesteger
+31 6 5275 6188
m.hoogesteger@zeeland.nl

Subsidies natuurbeheer
Koen Schippers
+31 6 25726661
kcj.schippers@zeeland.nl

Particulier natuurbeheer
Wilma Maljaars
+31 6 28904124
w.maljaars@zeeland.nl

Agrarisch natuurbeheer
Karien van Veggel
+31 6 25709312
cgm.v.veggel@zeeland.nl

Downloads

PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging 2022 Correctie beheertypen
829.74 KB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016 (geconsolideerd)
4.71 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging 2022
5.29 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Antwoordnota Ontwerp planwijziging 2022
1.77 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp planwijziging 2022
9.28 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging agrarische leefgebieden 2017
653.87 KB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Ontwerp planwijziging 2021
3.91 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging 2020
1.61 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging 2019
10.3 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Aanvulling Planwijziging 2019
1.18 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging natuurgebieden 2018
6.03 MB
PDF bestand
Monitoringsplan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017-
2.83 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging natuurgebieden 2017
13.95 MB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging agrarische leefgebieden 2017
653.87 KB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Kleine planwijziging agrarische leefgebieden 2016
449.91 KB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016; Planwijziging natuurgebieden 2016
648.7 KB
PDF bestand
Natuurbeheerplan Zeeland 2016
39.58 MB