Natuurbeheer

Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de Zeeuwse natuurgebieden in stand te houden. Goed beheer van natuur en landschap door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders stimuleren we met behulp van subsidies.

Slikken in Zeeuws-Vlaanderen

Natuur in stand houden

Zeeland staat bekend om zijn fraaie duinen en deltawateren. Maar ook het polderlandschap met zijn kreken, dijken en heggen herbergt grote waarde voor de natuur. Het Zeeuwse landschap is divers en elk soort gebied vraagt om specifieke beheermaatregelen. Sommige gebieden, zoals bloemdijken moeten intensief beheerd worden met maaien en afvoeren. In andere gebieden, zoals schorren en stuifduinen, kan de natuur meer zijn gang gaan en is het beheer minder intensief.

Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 heeft de Provincie in kaart gebracht waar de natuurgebieden zijn gelegen, welke natuurtypen en leefgebieden waar voorkomen en welke beheermaatregelen waar nodig zijn. De beheertypen staan beschreven in de Index natuur en landschap. Verder is ook het beleid rondom agrarisch natuur- en landschapsbeheer opgenomen in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016. Jaarlijks worden er planwijzigingen van het Natuurbeheerplan vastgesteld. Zo houden we het plan actueel.

Op 15 maart 2022 hebben Gedeputeerde Staten Ontwerp Planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. De wijzigingen betreffen: de begrenzing van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, de beheertypen en ambitietypen van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, de kaart verdrogingsgevoelige beheertypen, de begrenzing Open akker, de samenvoeging van de leefgebiedkaarten Droge en Natte dooradering, de begrenzing van een nieuwe Categorie klimaatmaatregelen en enkele nieuwe beleidsregels voor onder andere bosontwikkeling binnen het Natuurnetwerk Zeeland. Bij de planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, 11 (Natuurnetwerk) en 15 (verdrogingsgevoelige natuurgebieden) aangeduide gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018.

Ter inzage

De beide ontwerpbesluiten liggen vanaf 28 maart tot en met 8 mei 2022  ter inzage op het Provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en op de gemeentehuizen en bij het Waterschap in Zeeland. U kunt het document ook hieronder downloaden. De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de viewer provinciale website op: https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap en www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen, voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland op 0118-631011.

Nu ter inzage

Natuurbeheer stimuleren

De meeste natuurgebieden in Zeeland worden beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Zeeuwse Landschap. Zij beheren met name veel duinen, schorren, kreken en oudlandgraslanden. Daarnaast zijn ook veel particuliere grondeigenaren en agrariërs actief bezig met (agrarisch) natuurbeheer. De Provincie ondersteunt het natuurbeheer door middel van subsidies via de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Zeeland (SVNL). Particulieren die een landgoed bezitten kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het onderhoud van landschapselementen of bossen en agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor akkerrandenbeheer of dijkenbeheer. Hoe de subsidieverlening voor het natuurbeheer in zijn werk gaat is te zien in de webpagina natuursubsidie.

Particulier natuurbeheer

Sinds 2017 kunnen particuliere natuurbeheerders subsidie voor natuurbeheer aanvragen via een natuurcollectief. In Zeeland zijn twee natuurcollectieven actief:

  • De Unie van Bosgroepen – dit is een landelijk opererend collectief dat zich met name richt op particuliere natuurbeheerders die activiteiten rondom SNL uit handen willen geven. Met de bosgroep kunnen afspraken worden gemaakt over de uitvoering van bepaalde beheeractiviteiten. Desgewenst kan de Bosgroep haar leden ontzorgen; op onderdelen of bij het gehele beheer. Deelnemers aan dit collectief vallen onder het certificaat natuurbeheer van de Bosgroep. 
  • Het Natuurcollectief Zeeland – dit collectief richt zich met name op beheerders in Zeeland die zoveel mogelijk het beheer zelf willen uitvoeren. Deelnemers aan dit collectief kunnen een eigen certificaat natuurbeheer verkrijgen via Part-Ner, certificering natuurbeheer. Natuurcollectief Zeeland is aangesloten bij Natuurcollectief Nederland.

Meer informatie over Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Zeeland en Part-Ner kunt u vinden via de weblinks aan de rechterkant van deze pagina.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is sinds 2016 sterk veranderd. Het richt zich voortaan op vier leefgebieden: open akker (beheer ten behoeve van akkervogels), open grasland (weidevogelbeheer), droge dooradering (graslandbeheer en landschapsbeheer) en natte dooradering (sloten en poelen). Door het beheer te concentreren in de kansrijke gebieden wordt de effectiviteit vergroot. Kaarten van de leefgebieden zijn in detail via Atlas van Zeeland te bekijken. Op de webpagina natuursubsidie staat meer informatie over de verschillende (agrarische) natuursubsidies en de bijbehorende contactgegevens. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u de link naar de webpagina van Poldernatuur Zeeland, de organisatie die het collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Zeeland coördineert.

Contact

Natuurbeheerplan Zeeland
Piet van der Reest
+31 6 2112 4804
pj.vd.reest@zeeland.nl

Natuurbeheer en -inrichting
Marcel Hoogesteger
+31 6 5275 6188
m.hoogesteger@zeeland.nl

Subsidies natuurbeheer
Koen Schippers
+31 6 25726661
kcj.schippers@zeeland.nl

Particulier natuurbeheer
Wilma Maljaars
+31 6 28904124
w.maljaars@zeeland.nl

Agrarisch natuurbeheer
Karien van Veggel
+31 6 25709312
cgm.v.veggel@zeeland.nl