Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de natuur in stand te houden. Goed beheer van natuur en landschap door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders stimuleren we met behulp van subsidies. 

Openstelling Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017

Op 4 oktober 2016 heeft Gedeputeerde Staten de openstelling vastgesteld. Subsidie natuur- en landschapsbeheer SVNL2016 voor het subsidiejaar 2017 kan worden aangevraagd van 15 november tot en met 31 december 2016.

Natuur in stand houden

Zeeland staat bekend om zijn fraaie duinen en deltawateren. Maar ook het polderlandschap met zijn kreken, dijken en heggen herbergt grote natuurwaarde. Het Zeeuwse landschap is divers en elk soort gebied vraagt om specifieke beheermaatregelen. Sommige gebieden, zoals bloemdijken moeten intensief beheerd worden met maaien en afvoeren. In andere gebieden, zoals schorren en stuifduinen, kan de natuur meer zijn gang gaan.

In het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 heeft de Provincie op kaart aangegeven waar de natuurgebieden zijn gelegen, welke natuurtypen en leefgebieden waar voorkomen en welke beheermaatregelen waar nodig zijn. De natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen zijn beschreven in de Index natuur en de Index landschap. De digitale kaarten van het Natuurbeheerplan zijn in detail te bekijken via het Geoloket.

Op 20 september 2016 hebben Gedeputeerde Staten de Planwijziging Natuurgebieden 2016  vastgesteld. Daarin worden enkele wijzigingen in het Natuurbeheerplan doorgevoerd.

Door middel van natuurmonitoring wordt nagegaan of het beheer effectief is en de kwaliteit van de gebieden in stand blijft.

Natuurbeheer stimuleren

De meeste natuurgebieden in Zeeland worden beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Zeeuwse Landschap. Zij beheren de meeste duinen, schorren, kreken en oudlandgraslanden. Daarnaast zijn ook particuliere grondeigenaren en agrariërs bezig met natuurbeheer. De Provincie ondersteunt het natuurbeheer door middel van subsidies via de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Zeeland (SVNL). Particulieren die een landgoed bezitten kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het onderhoud van landschapselementen of bossen. Hoe de subsidieverlening voor het natuurbeheer in zijn werk gaat is te zien in de webpagina natuursubsidie.

Invoering collectief natuurbeheer

Met ingang van 2017 wordt landelijk het collectief natuurbeheer ingevoerd. Natuurbeheerders met minder dan 75 hectare natuurgebied onder de SNL kunnen voortaan alleen nog via een collectief subsidie aanvragen. De invoering van het collectief natuurbeheer is één van de wijzigingen waarmee de Provincies het natuurbeheer efficiënter en effectiever willen maken. Efficiënter door minder subsidieaanvragen en een betere informatievoorziening. Effectiever door meer samenwerking en invoering van certificering op al het natuurbeheer.

Voor Zeeland is sprake van twee collectieven:

  • De Unie van Bosgroepen, een bestaand landelijk collectief dat zich met name richt op natuurbeheerders die activiteiten rondom SNL uit handen willen geven.  Desgewenst kan de Bosgroep haar leden ontzorgen; op onderdelen of bij het gehele beheer.
  • Het Natuurcollectief Zeeland, dit collectief richt zich met name op beheerders die zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid over hun beheer willen houden. Deelnemers aan dit collectief hebben een eigen certificaat natuurbeheer via Part-Ner, certificering natuurbeheer.

Meer informatie over Part-Ner en Unie van Bosgroepen kunt u via de weblinks aan de rechterkant van deze pagina vinden. Natuurcollectief Zeeland is aangesloten bij Natuurcollectief Nederland.

De Provincie Zeeland en de beide collectieven treffen voorbereidingen voor de invoering van het particuliere natuurbeheer. Daarbij zijn de wensen van de kleine natuurbeheerders geinventariseerd en kan men zich aanmelden bij een collectief. De beide collectieven bereiden vervolgens de subsidieaanvraag en de certificering voor de kleine natuurbeheerders voor.

Agrarisch natuurbeheer vernieuwd

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is met ingang van 1 januari 2016 sterk veranderd. Gedeputeerde Staten hebben op 31 maart 2015 het nieuwe beleid vastgesteld in het  Natuurbeheerplan Zeeland 2016. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer richt zich voortaan op vier leefgebieden die in dit plan zijn begrensd: open akker (akkerrandenbeheer), open grasland (weidevogelbeheer), droge dooradering (graslandbeheer en landschapsbeheer) en natte dooradering. Deze kaarten zijn in detail via het Geoloket  te bekijken. De begrenzing van het leefgebied open akker zal de komende jaren, aan de hand van monitoringresultaten, nog verder worden verfijnd. Op de webpagina natuursubsidie staat meer informatie over de verschillende (agrarische) natuursubsidies en de bijbehorende contactgegevens. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u de link naar de webpagina van Poldernatuur Zeeland, de organisatie die subsidie aanvraagt voor het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

In aanloop naar de uitvoering van het nieuwe agrarisch natuurbeheer heeft een inventarisatie plaatsgevonden van beheergraslanden waar een botanisch- of weidevogelbeheerpakket op is afgesloten. Onderaan deze pagina vindt u het rapport waarin de methode van inventarisatie is beschreven.

Contact

Natuurbeheer algemeen
Piet van der Reest
0118 - 63 1730
pj.vd.reest@zeeland.nl

Particulier natuurbeheer
Peter Sinke
0118 - 63 1136
pj.sinke@zeeland.nl

Agrarisch natuurbeheer
Wilma Maljaars
0118 - 63 1726
w.maljaars@zeeland.nl