De Provincie Zeeland heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom, die ze voor het jaar 2021 in pacht zal uitgeven. Bent u agrariër en wilt u in 2021 gronden pachten, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken bij ons. De nieuwe pachtperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Procedure

Aan de registratie van uw belangstelling kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen correcte en volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Pachters die in 2020 of eerder grond gebruikten dienen ook te reageren.

Toewijzingscriteria/pachtvoorwaarden

  • De belangstellende heeft zich ingeschreven bij de Provincie Zeeland via het registratieformulier op deze website.
  • De pachter heeft zijn hoofdberoep in de landbouw.
  • De pachter is voor de continuïteit van zijn bedrijfsvoering niet afhankelijk van de te pachten percelen.
  • De pachter accepteert het teeltplan voor bouwland, opgesteld door de provincie.
  • De pachter conformeert zich aan de relevante artikelen inzake het pachtrecht uit het Burgerlijk Wetboek.
  • De pachter accepteert, voor zover van toepassing, beperkende voorwaarden.
  • Bij de toewijzing van de percelen houdt de Provincie rekening met de afstand van de gronden ten opzichte van de ligging van het bedrijf.
  • Bij de gronden horen geen quota of rechten.
  • Uitgangspunt is een evenredige verdeling onder de (potentiële) pachters.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anja Paauwe
+31 118 631365
amm.paauwe-de_jonge@zeeland.nl

Els Koole
+31 118 631083
p.koole@zeeland.nl

Sandra Hendrikse
+31 118 631562
sh.hendrikse@zeeland.nl