Restauratie Rijksmonumenten

De Provincie heeft een budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Het gaat bijvoorbeeld om kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Het gaat nadrukkelijk niet om woonhuizen en ook niet om groene monumenten of archeologische monumenten.

kloostergangen

Voor wie is de subsidie bedoeld?

De subsidie is voor eigenaren van bepaalde categorieën rijksmonumenten.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

De subsidie is bedoeld voor grotere restauraties van rijksmonumenten.

Eerst naar het Nationaal Restauratiefonds

De subsidieregeling voor restauratie van een rijksmonument gaat uit van in eerste instantie lenen met een lage rente waar dit kan en subsidiëren waar dit moet. Dat betekent dat vóórdat een aanvraag bij Gedeputeerde Staten wordt ingediend contact moet worden opgenomen met het Nationaal Restauratiefonds (NRF) voor advies over Financieringsmogelijkheden (www.restauratiefonds.nl, tel.nr.  +31 88 2539000, contactpersoon Remco Vos, r.vos@restauratiefonds.nl).

Wanneer u voor de totale financieringsbehoefte van de restauratie in aanmerking komt voor een lening met een lage rente via het NRF, dan komt u niet voor een subsidie in aanmerking.

Als een aanvullend geldbedrag boven het maximaal door het Nationaal Restauratiefonds te financieren leningsbedrag noodzakelijk is om te voorzien in de totale financieringsbehoefte van de restauratie, kunt u voor een aanvullende subsidie in aanmerking komen.
Ook wanneer er geen financiering voor de restauratie door het Nationaal Restauratiefonds mogelijk is, komt u voor subsidie in aanmerking.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Bekijk de voorwaarden in het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2013, specifiek Hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten.

Wat wordt er gesubsidieerd?

De subsidie bedraagt maximaal zeventig procent van de subsidiabele restauratiekosten, met een maximum van € 750.000.

Aanvragen

Aanvragen voor subsidies voor restauraties van rijksmonumenten in 2022 konden worden ingediend van 1 februari 2022 tot en met 15 maart 2022. Nu is de openstelling gesloten. In 2023 wordt de regeling weer opengesteld. Houdt voor nieuws over dit onderwerp de website en officielebekendmakingen.nl in de gaten.

Contact

Loes van Gellecum
l.v.gellecum@zeeland.nl
+31 6 2112 4842

Ondermijning

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Op de pagina over Ondermijning leest u wat we bedoelen met ondermijning.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibob@zeeland.nl.