Regeling Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland

Binnen de regeling Samen in Zee is geld beschikbaar voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. De pandemie betekende een forse klap voor de cultuursector. Veel organisaties en cultuurprofessionals teerden in op hun reserves. Vernieuwing en krachtenbundeling kunnen helpen om wendbaar en weerbaar te blijven. Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten willen deze ontwikkeling versnellen met behulp van de regeling ‘Samen in zee’. Deze regeling is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele sector in Zeeland toekomstbestendig te maken.

Wanneer kan subsidie worden aangevraagd?

 Deze regeling was opengesteld van 17 juni tot en met 16 september 2022. 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van projecten die zijn gericht op het versterken van de culturele sector in Zeeland en één of meer van de volgende onderwerpen betreffen:

  • het verbreden van het publieksbereik tot doelgroepen die nu niet of beperkt gebruik maken van het aanbod in de culturele sector;
  • de totstandkoming van duurzame samenwerking binnen en buiten de culturele sector;
  • het scheppen van randvoorwaarden voor het opbouwen van een beroepspraktijk ten behoeve van nieuwe makers;
  • het versterken van het vrijwilligerspotentieel;
  • het doen van onderzoek naar een of meer van bovenstaande onderwerpen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband van tenminste twee partijen. Dat kunnen organisaties zijn, maar ook zelfstandigen die staan ingeschreven bij de KvK. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen festivals en een mediabedrijf; samenwerking tussen een collectief van kunstenaars en een erfgoedinstelling of samenwerking tussen een museum en een opleidingsinstituut. Een van deze partijen treedt daarbij op als penvoerder. Als de subsidie wordt gehonoreerd, dient de penvoerder zorg te dragen voor verdere verdeling onder de partner(s) en betrokkenen.

Welke voorwaarden gelden er?

  • De penvoerder is gevestigd in Zeeland. Deze penvoerder is binnen Zeeland gevestigd en werkzaam binnen één of meer van de volgende culturele disciplines: audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, architectuur en vormgeving, bibliotheekwerk, cultureel erfgoed, letteren of podiumkunsten.
  • Het project start binnen 6 maanden na de openstellingsperiode en is uiterlijk 16 september 2024 gerealiseerd.
  • De subsidieontvanger is verplicht om projectresultaten en ontwikkelde methodieken openbaar te maken en te verspreiden onder Zeeuwse instellingen.
  • De Provincie verwacht dat de aanvragers uitleggen of en in hoeverre de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur worden toegepast bij uitvoering van de activiteiten.
  • Er wordt geen subsidie verstrekt voor kosten waarvoor door gedeputeerde staten of een ander bestuursorgaan al subsidie is verstrekt.

Waarom deze subsidieregeling?

Vernieuwing en krachtenbundeling kunnen helpen om de culturele sector in Zeeland wendbaar en weerbaar te houden. Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten willen deze ontwikkeling versnellen met behulp van de regeling ‘Samen in zee’. Deze regeling is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele sector in Zeeland toekomstbestendig te maken.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Cultuurkwadraat begeleidt iedereen met vragen in relatie tot deze regeling. Zij zijn bereikbaar via +31 118 - 41 49 28 of sameninzee@cultuurkwadraat.nl

Ondermijning

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Op de pagina over Ondermijning leest u wat we bedoelen met ondermijning.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibob@zeeland.nl.