Regeling Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland

Binnen de regeling Samen in Zee is geld beschikbaar voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. De pandemie betekende een forse klap voor de cultuursector. Veel organisaties en cultuurprofessionals teerden in op hun reserves. Vernieuwing en krachtenbundeling kunnen helpen om wendbaar en weerbaar te blijven. Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten willen deze ontwikkeling versnellen met behulp van de regeling ‘Samen in zee’. Deze regeling is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele sector in Zeeland toekomstbestendig te maken.

Wanneer kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie aanvragen is mogelijk van 11 juni tot en met 23 juli 2021. Dat betekent dat aanvragen uiterlijk 23 juli om 23:59 uur binnen moeten zijn bij Provincie Zeeland.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van projecten die zijn gericht op het versterken van de culturele sector in Zeeland en één of meer van de volgende onderwerpen betreffen:

 • het verbreden van het publieksbereik tot doelgroepen die nu niet of beperkt gebruik maken van het aanbod in de culturele sector;
 • het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe verdienmodellen;
 • de totstandkoming van duurzame samenwerking binnen en buiten de culturele sector;
 • het scheppen van randvoorwaarden voor het opbouwen van een beroepspraktijk ten behoeve van nieuwe makers;
 • het versterken van het vrijwilligerspotentieel;
 • het doen van onderzoek naar een of meer van bovenstaande onderwerpen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband van tenminste twee partijen. Dat kunnen organisaties zijn, maar ook zelfstandigen die staan ingeschreven bij de KvK. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen festivals en een mediabedrijf; samenwerking tussen een collectief van kunstenaars en een erfgoedinstelling of samenwerking tussen een museum en een kunstinstelling. Een van deze partijen treedt daarbij op als penvoerder. Als de subsidie wordt gehonoreerd, dient de penvoerder zorg te dragen voor verdere verdeling onder de partner(s) en betrokkenen.

Welke voorwaarden gelden er?

 • De penvoerder is gevestigd in Zeeland. Deze penvoerder is binnen Zeeland gevestigd en werkzaam binnen één of meer van de volgende culturele disciplines: audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, architectuur en vormgeving, bibliotheekwerk, cultureel erfgoed, letteren of podiumkunsten.
 • Het project start binnen 6 maanden na de openstellingsperiode en is uiterlijk 1 juni 2023 gerealiseerd.
 • De subsidieontvanger is verplicht om projectresultaten en ontwikkelde methodieken openbaar te maken en te verspreiden onder Zeeuwse instellingen.
 • De Provincie verwacht dat de aanvragers uitleggen of en in hoeverre de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur worden toegepast bij uitvoering van de activiteiten.
 • Er wordt geen subsidie verstrekt voor kosten waarvoor door gedeputeerde staten of een ander bestuursorgaan al subsidie is verstrekt

Wat is de maximale vergoeding?

Er kan een aanvraag worden ingediend vanaf € 5.000,- tot maximaal €50.000,-. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten. Tijdens deze eerste openstelling is er in totaal maximaal € 450.000 aan subsidiegelden beschikbaar om te verdelen onder de aanvragers.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Overweegt u om een projectvoorstel in te dienen? Subsidie aanvragen is mogelijk van 11 juni tot en met 23 juli 2021. Dat betekent dat aanvragen uiterlijk 23 juli om 23:59 uur binnen moeten zijn bij Provincie Zeeland.

De subsidieaanvraag kan ingediend worden door het aanvraagformulier in te vullen en te sturen aan Provincie Zeeland. Verplichte bijlagen zijn het projectplan, begroting, samenwerkingsovereenkomst en een ondertekende verklaring de-minimissteun.

Vervolgens wordt de aanvraag op volledigheid getoetst en daarna doorgezonden aan de adviescommissie. Die beoordeelt de aanvragen inhoudelijk en door middel van een puntentelling worden de aanvragen gerangschikt. Dit vormt het advies aan Provincie Zeeland, waarop de besluitvorming plaatsvindt.

Uw aanvraag wordt binnen twaalf weken behandeld.

Waarom deze subsidieregeling?

Vernieuwing en krachtenbundeling kunnen helpen om de culturele sector in Zeeland wendbaar en weerbaar te houden. Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten willen deze ontwikkeling versnellen met behulp van de regeling ‘Samen in zee’. Deze regeling is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die helpen om de culturele sector in Zeeland toekomstbestendig te maken.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Cultuurkwadraat begeleidt iedereen met vragen in relatie tot deze regeling. Zij zijn bereikbaar via +31 118 - 41 49 28 of sameninzee@cultuurkwadraat.nl