Het beheer van natuur en landschap wordt door de Provincie gestimuleerd door middel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL). De SNL biedt subsidiemogelijkheden voor particuliere grondeigenaren en terreinbeheerders die aan natuurbeheer willen doen, agrariërs die hun landbouwgrond willen omvormen tot natuur en agrariërs die landbouw willen combineren met natuur- en landschapsbeheer.

Voor subsidieverlening op het gebied van Natuur- en Landschapsbeheer geldt niet de Algemene Subsidieverordening van de Provincie, maar het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer.

Onderdeel van de SNL zijn:

 1. De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL2016) voor de subsidies
  • Natuurbeheer (beheer van een natuurterrein),
  • Landschapsbeheer (in stand houden van landschapselementen en uitvoeren beheerpakket landschap), en
  • Agrarisch natuurbeheer (landbouwproductie combineren met natuurbeheer).
 2. De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) voor de subsidies
  • Investeringen Natuur- en Landschap (éénmalige investering voor het inrichten van een nieuw natuurgebied of het herstellen van natuur in een bestaand natuurgebied
  • Functieverandering (omvormen van landbouwgrond in natuurterrein).

Gedeputeerde Staten stellen elk jaar door middel van een Openstellingsbesluit de budgetplafonds, de nieuwe tarieven voor vergoedingen, de aanvraagperiode en de subsidiekaarten vast van het SNL. Op 22 september 2020 is het Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2021 vastgesteld.

Contact

Wilma Maljaars
+31 118 631726
w.maljaars@zeeland.nl