Natuursubsidie

Natuurbeheer is nodig om de Zeeuwse natuurgebieden en landschappen te behouden. De Provincie moedigt natuurbeheer aan door subsidies te verlenen aan terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders. Er is ook subsidie beschikbaar voor omvorming van landbouwgrond naar natuur, het inrichten van nieuwe natuurgebieden en voor het herstel van bestaande natuurgebieden. 

subsidie natuurbeheer

De Provincie verleent vier vormen van natuursubsidie:

  • Natuur- en landschapsbeheer; subsidie voor beheer van natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Zeeland;
  • Agrarisch natuurbeheer; subsidie voor landbouwers die hun landbouwactiviteiten willen combineren met natuurbeheer;
  • Functieverandering natuur; subsidie voor eigenaren die landbouwgrond willen omzetten in natuur;
  • Investering natuur en landschap; subsidie voor inrichting van een nieuw natuurgebied of herstel (kwaliteitsimpuls) van een bestaand natuurgebied door particuliere eigenaren en terreinbeherende organisaties.

Op 27 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten het Openstellingsbesluit SNL 2023 vastgesteld. Hierin staan de subsidieplafonds, de aanvraagperiode, de subsidietarieven en de subsidiekaarten voor 2023 vermeld. Hiernaast onder ‘gerelateerd extern’ staat de link naar het openstellingsbesluit.

Subsidie natuur- en landschapsbeheer SVNL2016 (SVNLN) voor het subsidiejaar 2023 kan worden aangevraagd van 15 november tot en met 31 december 2022.
Subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer SVNL2016 (SVNLA) voor het subsidiejaar 2023 kan worden aangevraagd van 1 november t/m 15 december 2022.

Subsidie SKNL kunt u aanvragen van 1 januari tot en met 31 oktober 2022.

Meer informatie

Meer informatie over hoe het subsidiestelsel voor natuur in de Provincie Zeeland werkt leest u op de pagina Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer.

Contact

Natuurbeheerplan

Piet van der Reest
+31 118 631730
pj.vd.reest@zeeland.nl

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) Algemeen:

Marcel Hoogesteger
+31 6 5275 6188
m.hoogesteger@zeeland.nl

Koen Schippers
+31 6 25726661
kcj.schippers@zeeland.nl

Subsidie particulier natuurbeheer

Wilma Maljaars
+31 6 28904124
w.maljaars@zeeland.nl

Subsidie agrarisch natuurbeheer

Karien van Veggel
+31 6 25709312
cgm.v.veggel@zeeland.nl

Subsidie functieverandering en investeringen natuur

Thomas Baartmans
+31 6 50419146
tmj.baartmans@zeeland.nl

Natuur Oosterschelde

Ineke Zuijderhoudt
+31 118 631165
cl.zuijderhoudt@zeeland.nl