Natuurbeheer is nodig om de Zeeuwse natuurgebieden en landschappen in stand te houden. De Provincie stimuleert natuurbeheer door subsidies te verlenen aan terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders. Ook voor omvorming van landbouwgrond naar natuur en voor het inrichten van nieuwe natuurgebieden en herstel van bestaande natuurgebieden is subsidie beschikbaar.

De Provincie verleent vier vormen van natuursubsidie:

  • Natuur- en landschapsbeheer; subsidie voor beheer van natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Zeeland (voorheen EHS)
  • Agrarisch natuurbeheer; subsidie voor agrariërs die hun landbouwactiviteiten willen combineren met natuurbeheer
  • Functieverandering natuur; subsidie voor eigenaren die landbouwgrond willen omzetten in natuur
  • Investering natuur en landschap; subsidie voor inrichting van een nieuw natuurgebied of herstel van een bestaand natuurgebied door particuliere eigenaren en terreinbeherende organisaties

Op 26 september 2017 heeft Gedeputeerde Staten het Openstellingsbesluit SNL 2018  vastgesteld, met daarin de subsidieplafonds, de aanvraagperiode, de subsidietarieven en de subsidiekaarten.
Subsidie agrarisch beheer leefgebieden SVNL 2016 kon worden aangevraagd van 2 tot en met 6 oktober 2017.
Subsidie natuur- en landschapsbeheer SVNL2016 voor het subsidiejaar 2018 kon worden aangevraagd van 15 november tot en met 31 december 2017 door middel van het provinciale Aanvraagformulier 2018 Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer SVNL2016.

Subsidie SKNL kan worden aangevraagd van 1 januari tot en met 31 oktober 2018.

Aanvraagformulier 2018 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

Beoordeling aanvragen

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen controleren we of de aanvrager hiertoe gerechtigd is en of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL) 2016, de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en landschap en het actuele Natuurbeheerplan Zeeland.

Meer informatie

Overzicht natuursubsidies Zeeland

In het Overzicht natuursubsidies Zeeland vindt u meer informatie over de verschillende natuursubsidies. Ook leest u hier voor wie de subsidie bedoeld is, wat er gesubsidieerd wordt en wat er bij een subsidieaanvraag komt kijken met betrekking tot beoordeling, criteria en termijnen.

Achtergrondinformatie over hoe het subsidiestelsel  voor natuur in de Provincie Zeeland in elkaar zit leest u op de pagina Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer.

Contact

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer algemeen:

Piet van der Reest
+31 118 631730
pj.vd.reest@zeeland.nl

Subsidie particulier natuurbeheer
Peter Sinke
+31 118 631136
pj.sinke@zeeland.nl

Subsidie agrarisch natuurbeheer

Wilma Maljaars
+31 118 631726
w.maljaars@zeeland.nl

Subsidie functieverandering natuur

Marianne Lundahl
+31 118 631076
m.lundahl@zeeland.nl

Investeringssubsidie natuur en landschap

Marianne Lundahl
+31 118 631076
m.lundahl@zeeland.nl

Aanvragen investeringssubsidie door terrein beherende organisaties:                 

Winant Halfwerk
+31 118 752108
w.halfwerk@zeeland.nl

Subsidie landschapselementen buiten natuurgebieden

René Steijn
+31 118 631196
mja.steijn@zeeland.nl

Natuur Oosterschelde

Ineke Zuijderhoudt
+31 118 631165
cl.zuijderhoudt@zeeland.nl