Natuurbeheer is nodig om de Zeeuwse natuurgebieden en landschappen in stand te houden. De Provincie stimuleert natuurbeheer door subsidies te verlenen aan terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders. Ook voor omvorming van landbouwgrond naar natuur, voor het inrichten van nieuwe natuurgebieden en voor het herstel van bestaande natuurgebieden is subsidie beschikbaar.

Aanvraagformulieren

De aanvraagformulieren SVNL en SKNL voor het subsidiejaar zijn beschikbaar vanaf 1 november 2019.

De Provincie verleent vier vormen van natuursubsidie:

  • Natuur- en landschapsbeheer; subsidie voor beheer van natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Zeeland;
  • Agrarisch natuurbeheer; subsidie voor agrariërs die hun landbouwactiviteiten willen combineren met natuurbeheer;
  • Functieverandering natuur; subsidie voor eigenaren die landbouwgrond willen omzetten in natuur;
  • Investering natuur en landschap; subsidie voor inrichting van een nieuw natuurgebied of herstel van een bestaand natuurgebied door particuliere eigenaren en terreinbeherende organisaties.

Op 24 september 2019 heeft Gedeputeerde Staten het Openstellingsbesluit SNL 2020 vastgesteld, met daarin de subsidieplafonds, de aanvraagperiode, de subsidietarieven en de subsidiekaarten voor 2020.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over hoe het subsidiestelsel  voor natuur in de Provincie Zeeland in elkaar zit leest u op de pagina Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer.

Contact

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) algemeen:

Piet van der Reest
+31 118 631730
pj.vd.reest@zeeland.nl

Isabelle Piket
+31 6 55484508
ib.piket@zeeland.nl

Subsidie particulier natuurbeheer

Marcel Hoogesteger
+31 6 5275 6188
m.hoogesteger@zeeland.nl

Subsidie agrarisch natuurbeheer

Karien van Veggel
+31 6 25709312
cgm.v.veggel@zeeland.nl

Subsidie functieverandering en investeringen natuur

Marianne Lundahl
+31 118 631076
m.lundahl@zeeland.nl

Subsidie landschapselementen buiten natuurgebieden

Teresa Kalverboer
+31 118 631505
tj.kalverboer@zeeland.nl

Natuur Oosterschelde

Ineke Zuijderhoudt
+31 118 631165
cl.zuijderhoudt@zeeland.nl