Natuurbeheer is nodig om de Zeeuwse natuurgebieden en landschappen in stand te houden. De Provincie stimuleert natuurbeheer door subsidies te verlenen aan terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders. Ook voor omvorming van landbouwgrond naar natuur, voor het inrichten van nieuwe natuurgebieden en voor het herstel van bestaande natuurgebieden is subsidie beschikbaar.

De Provincie verleent vier vormen van natuursubsidie:

  • Natuur- en landschapsbeheer; subsidie voor beheer van natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Zeeland;
  • Agrarisch natuurbeheer; subsidie voor agrariërs die hun landbouwactiviteiten willen combineren met natuurbeheer;
  • Functieverandering natuur; subsidie voor eigenaren die landbouwgrond willen omzetten in natuur;
  • Investering natuur en landschap; subsidie voor inrichting van een nieuw natuurgebied of herstel van een bestaand natuurgebied door particuliere eigenaren en terreinbeherende organisaties.

Op 22 september 2020 heeft Gedeputeerde Staten het Openstellingsbesluit SNL 2021 vastgesteld, met daarin de subsidieplafonds, de aanvraagperiode, de subsidietarieven en de subsidiekaarten voor 2021.

Subsidie natuur- en landschapsbeheer SVNL2016 voor het subsidiejaar 2021 kan worden aangevraagd van 15 november tot en met 31 december 2020 met behulp van het onderstaande e-aanvraagformulier.

Aanvraagformulier 2021 subsidie Natuur- en Landschapsbeheer  (SVNL2016)

Na het invullen en verzenden van het e-formulier, ontvangt de aanvrager een pdf bestand van het ingevulde aanvraagformulier ter ondertekening. Dit PDF bestand moet u ondertekenen en indienen. Het aanvraagformulier dient tijdig, volledig en ondertekend te worden ingediend; onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling genomen worden.  

Het ondertekende aanvraagformulier kan worden gestuurd aan: gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Als datum van indiening geldt de datum waarop het ondertekende aanvraagformulier door de provincie wordt ontvangen.

Subsidie SKNL kan worden aangevraagd van 1 januari tot en met 31 oktober 2021. Het aanvraagformulier voor het subsidiejaar 2021 is beschikbaar vanaf 1 januari 2021.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over hoe het subsidiestelsel  voor natuur in de Provincie Zeeland in elkaar zit leest u op de pagina Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer.

Contact

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) algemeen:

Piet van der Reest
+31 118 631730
pj.vd.reest@zeeland.nl

Isabelle Piket
+31 6 55484508
ib.piket@zeeland.nl

Subsidie particulier natuurbeheer

Marcel Hoogesteger
+31 6 5275 6188
m.hoogesteger@zeeland.nl

Subsidie agrarisch natuurbeheer

Karien van Veggel
+31 6 25709312
cgm.v.veggel@zeeland.nl

Subsidie functieverandering en investeringen natuur

Marianne Lundahl
+31 118 631076
m.lundahl@zeeland.nl

Subsidie landschapselementen buiten natuurgebieden

Teresa Kalverboer
+31 118 631505
tj.kalverboer@zeeland.nl

Natuur Oosterschelde

Ineke Zuijderhoudt
+31 118 631165
cl.zuijderhoudt@zeeland.nl