Natuurbeheer is nodig om de Zeeuwse natuurgebieden en landschappen in stand te houden. De Provincie stimuleert natuurbeheer door subsidies te verlenen aan terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders. Ook voor omvorming van landbouwgrond naar natuur, voor het inrichten van nieuwe natuurgebieden en voor het herstel van bestaande natuurgebieden is subsidie beschikbaar.

De Provincie verleent vier vormen van natuursubsidie:

  • Natuur- en landschapsbeheer; subsidie voor beheer van natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Zeeland;
  • Agrarisch natuurbeheer; subsidie voor agrariërs die hun landbouwactiviteiten willen combineren met natuurbeheer;
  • Functieverandering natuur; subsidie voor eigenaren die landbouwgrond willen omzetten in natuur;
  • Investering natuur en landschap; subsidie voor inrichting van een nieuw natuurgebied of herstel van een bestaand natuurgebied door particuliere eigenaren en terreinbeherende organisaties.

Op 25 september 2018 heeft Gedeputeerde Staten het Openstellingsbesluit SNL 2019  vastgesteld, met daarin de subsidieplafonds, de aanvraagperiode, de subsidietarieven en de subsidiekaarten voor 2019.
Subsidie agrarisch beheer leefgebieden SVNL 2016 kon worden aangevraagd van 1 tot en met 5  oktober 2018.

Subsidie natuur- en landschapsbeheer SVNL2016 voor het subsidiejaar 2019 kan worden aangevraagd van 15 november tot en met 31 december 2018 met behulp van het onderstaande electronische aanvraagformulier.

Aanvraagformulier 2019 Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer SVNL2016

Na het invullen en verzenden van het e-formulier via internet, ontvangt de aanvrager een pdf bestand van het ingevulde aanvraagformulier ter ondertekening. Dit pdf bestand kan worden uitgeprint en ingediend als subsidieaanvraag. Het aanvraagformulier dient tijdig, volledig en ondertekend te worden ingediend; onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met bijlagen kan worden gestuurd aan: Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Als datum van indiening geldt de datum waarop het ondertekende aanvraagformulier door de provincie wordt ontvangen; het invullen en verzenden van het e-formulier via internet heeft geen formele status.

Subsidie SKNL kan worden aangevraagd van 1 januari tot en met 31 oktober 2019.

Aanvraagformulier 2019 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

Beoordeling aanvragen

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen controleren we of de aanvrager hiertoe gerechtigd is en of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL) 2016, de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en landschap en het actuele Natuurbeheerplan Zeeland.

Meer informatie

Overzicht natuursubsidies Zeeland

In het Overzicht natuursubsidies Zeeland vindt u meer informatie over de verschillende natuursubsidies. Ook leest u hier voor wie de subsidie bedoeld is, wat er gesubsidieerd wordt en wat er bij een subsidieaanvraag komt kijken met betrekking tot beoordeling, criteria en termijnen.

Achtergrondinformatie over hoe het subsidiestelsel  voor natuur in de Provincie Zeeland in elkaar zit leest u op de pagina Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer.

Contact

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer algemeen:

Piet van der Reest
+31 118 631730
pj.vd.reest@zeeland.nl

Subsidie particulier natuurbeheer

Marcel Hoogesteger
+31 6 5275 6188
m.hoogesteger@zeeland.nl

Subsidie agrarisch natuurbeheer

Karien van Veggel
+31 6 25709312
cgm.v.veggel@zeeland.nl

Subsidie functieverandering natuur

Marianne Lundahl
+31 118 631076
m.lundahl@zeeland.nl

Investeringssubsidie natuur en landschap

Marianne Lundahl
+31 118 631076
m.lundahl@zeeland.nl

Aanvragen investeringssubsidie door terrein beherende organisaties: 

Winant Halfwerk
+31 118 752108
w.halfwerk@zeeland.nl

Subsidie landschapselementen buiten natuurgebieden

Teresa Kalverboer
+31 118 631505
tj.kalverboer@zeeland.nl

Natuur Oosterschelde

Ineke Zuijderhoudt
+31 118 631165
cl.zuijderhoudt@zeeland.nl