Natuursubsidie

Natuurbeheer is nodig om de Zeeuwse natuurgebieden en landschappen in stand te houden. De Provincie stimuleert natuurbeheer door subsidies te verlenen aan terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders. Ook voor omvorming van landbouwgrond naar natuur, voor het inrichten van nieuwe natuurgebieden en voor het herstel van bestaande natuurgebieden is subsidie beschikbaar

subsidie natuurbeheer

De Provincie verleent vier vormen van natuursubsidie:

  • Natuur- en landschapsbeheer; subsidie voor beheer van natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Zeeland;
  • Agrarisch natuurbeheer; subsidie voor agrariërs die hun landbouwactiviteiten willen combineren met natuurbeheer;
  • Functieverandering natuur; subsidie voor eigenaren die landbouwgrond willen omzetten in natuur;
  • Investering natuur en landschap; subsidie voor inrichting van een nieuw natuurgebied of herstel van een bestaand natuurgebied door particuliere eigenaren en terreinbeherende organisaties.

Op 22 september 2020 heeft Gedeputeerde Staten het Openstellingsbesluit SNL 2021 vastgesteld. Hierin staan de subsidieplafonds, de aanvraagperiode, de subsidietarieven en de subsidiekaarten voor 2021 vermeld.

Subsidie natuur- en landschapsbeheer SVNL2016 voor het subsidiejaar 2021 kon worden aangevraagd van 15 november tot en met 31 december 2020. Het formulier is inmiddels gesloten.

Subsidie SKNL kon worden aangevraagd van 1 januari tot en met 31 oktober 2021.

Meer informatie

Meer informatie over hoe het subsidiestelsel voor natuur in de Provincie Zeeland werkt leest u op de pagina Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer.

Contact

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) Algemeen:

Piet van der Reest
+31 118 631730
pj.vd.reest@zeeland.nl

Marcel Hoogesteger
+31 6 5275 6188
m.hoogesteger@zeeland.nl

Subsidie particulier natuurbeheer

Wilma Maljaars
+31 6 28904124
w.maljaars@zeeland.nl

Subsidie agrarisch natuurbeheer

Karien van Veggel
+31 6 25709312
cgm.v.veggel@zeeland.nl

Subsidie functieverandering en investeringen natuur

Marianne Lundahl
+31 118 631076
m.lundahl@zeeland.nl

Subsidie landschapselementen buiten natuurgebieden

Teresa Kalverboer
+31 118 631505
tj.kalverboer@zeeland.nl

Natuur Oosterschelde

Ineke Zuijderhoudt
+31 118 631165
cl.zuijderhoudt@zeeland.nl