Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en .

Wanneer kan aangevraagd worden?

Van 6 oktober 2023 tot en met 19 januari 2024 (17:00 uur) kon subsidie aangevraagd worden. 

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner) werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood; Zorg. 

De vraag vanuit de ondernemer staat centraal. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zijn.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die de structuur versterken van de Zeeuwse economie door een bijdrage te leveren aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse sectoren. Een overzicht van deze agenda’s vindt u onderaan deze pagina.

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen ‘Haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen’ en ‘Demonstratieprojecten en pilots’.

Haalbaarheidsstudies en verkenningen

Met studies en verkenningen kunnen consortia kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse sectoren. Waar mogelijk in samenwerking met andere regio’s, zodat nieuwe programma’s, projecten en business cases ontstaan. Projecten moeten bijdragen aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse economische sectoren. 

Welke voorwaarden gelden er?

 • De moet gericht zijn op de voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.
 • Het  project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project beoogd een nieuw ontwikkelde techniek toe te passen in de Zeeuwse situatie. Bij de beoordeling wordt er onder andere gekeken naar de meerwaarde van het project ten opzichte van bestaande of lopende producten, diensten of ontwikkelingen en de verhouding van de tot (inter)nationale ontwikkelingen binnen het innovatiegebied.
 • De resultaten van de activiteiten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland.
 • De projectresultaten zijn openbaar en worden breed verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium.
 • Het totaal beschikbare subsidiebedrag is € 250.000. Het subsidiepercentage per project bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en is minimaal €10.000 en maximaal € 50.000.
 • Alleen specifieke projectkosten komen in aanmerking voor subsidie, kosten voor reguliere bedrijfsvoering komen hiervoor niet in aanmerking.
 • Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats via een zogenaamde tenderprocedure. Dat wil zeggen dat aanvragen ten opzichte van elkaar worden afgewogen.
 • van de aanvragen vindt plaats in oktober 2023. Projecten moeten binnen zes maanden na sluiting van de (dus uiterlijk 19 januari 2024) worden gestart en binnen 18 maanden na sluiting van de openstellingsperiode (dus uiterlijk 17 januari 2025) worden gerealiseerd.

Alle voorwaarden kunt u nalezen in de gepubliceerde regeling (hoofdstuk 17 ASB).

Demonstratieprojecten en pilots

Met demonstratieprojecten en pilots kunnen consortia zowel nieuwe als  verbeterde producten, processen of diensten testen in omgevingen die representatief zijn voor het toekomstig gebruik. Het kan gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie.  Zie voor de exacte definitie artikel 2, onder 86, van de Algemene groepvrijstellingsverordening (AGVV).

Uitgesloten zijn routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande producten, processen, diensten en activiteiten, zelfs als de wijzigingen verbeteringen inhouden.  

Het project draagt bij aan het versterken van de economisch structuur in Zeeland doordat het  bijdraagt aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse economische sectoren en het project biedt perspectief op verdere ontwikkelingen binnen het cluster. 

Welke voorwaarden gelden er?

 • De aanvraag moet gericht zijn op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.
 • Het  project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project beoogd een nieuw ontwikkelde techniek toe te passen in de Zeeuwse situatie. Bij de beoordeling wordt er onder andere gekeken naar de meerwaarde van het project ten opzichte van bestaande of lopende producten, diensten of ontwikkelingen en de verhouding van de innovatie tot (inter)nationale ontwikkelingen binnen het innovatiegebied.
 • De resultaten van de activiteiten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland.
 • De projectresultaten zijn openbaar en worden breed verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium.
 • Het totaal beschikbare subsidiebedrag is € 800.000. Het subsidiepercentage per project bedraagt maximaal 40% van de totale kosten en is maximaal € 200.000.
 • Alleen specifieke projectkosten komen in aanmerking voor subsidie, kosten voor reguliere bedrijfsvoering komen hiervoor niet in aanmerking.
 • Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats via een zogenaamde tenderprocedure. Dat wil zeggen dat de ingediende aanvragen ten opzichte van elkaar worden afgewogen.
 • Beschikking van de aanvragen vindt plaats in oktober 2023. Projecten moeten binnen zes maanden na sluiting van de openstelling (dus uiterlijk 19 januari 2024) worden gestart en binnen 30 maanden na sluiting van de openstelllingsperiode (dus uiterlijk 16 januari 2026) worden gerealiseerd. 

Alle voorwaarden kunt u nalezen in de gepubliceerde regeling (hoofdstuk 17 ASB).

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Vanaf 2023 kunt u de subsidieaanvraag volledig digitaal indienen. Hiervoor is inloggen met eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) vereist. Heeft uw bedrijf of organisatie nog niet eerder met eHerkenning gewerkt? Een instructie leest u hier: eHerkenning aanvragen

Op dit moment kunt u geen subsidie aanvragen. 

Waarom deze subsidieregeling?

Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk fonds voor economische structuurversterking in het leven te roepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. De regeling wil innovatie in de sterke economische sectoren in onze provincie . Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren zoals de Kennis-en Innovatienetwerken, maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. De subsidieregeling Zeeland in stroomversnelling stimuleert deze netwerken en samenwerkingsverbanden tot het uitvoeren van projecten. Door het aanjagen van deze projecten stimuleren we innovatie, bundelen we kennis en bevorderen we samenwerking in en tussen de sectoren.

Zeeuwse sectoren en hun agenda's
Tonen Verbergen

Studies die kijken naar de haalbaarheid en demonstratieprojecten richten zich op de ontwikkeling en het waarmaken van vernieuwende fysieke producten, -processen of –diensten die passen binnen een gedeelde agenda van organisaties. Deze organisaties werken samen binnen verschillende economische sectoren. 

Industrie en maintenance

Voor de industrie en maintenance sector gelden de volgende agenda’s: Smart Delta Resources Regioplan 2030-2050; Meerjarenprogramma KI Netwerk KICMPI 2020-2023Schelde Safety Network: Coöperatie voor Veiligheid.

Havens en Logistiek

Voor de havens en logistieke sector geldt de agenda Visie en actieplan logistiek.

Agrofood en Seafood

Voor de agri en aqua sector zijn de belangrijkste agenda’s Verbinden en versterken Visserij Zuidwest Nederland Agenda 2022, Fooddelta Driejarenplan 2022-2024 voor begeleiding van het kennis- en innovatienetwerk FoodDelta ZeelandAmbitiedocument uitvoeringsprogramma landelijk gebied en Uitvoeringsprogramma landelijk gebied .

Water en Energie

In de energie en water sector geldt de Strategisch meerjarenplan Fieldlab ZephyrosMeerjarenagenda van Kennis- en Innovatienetwerk Circulair Bouwen; 10-jarenplan 2020-2030 Stichting Cirulair Biobased Delta en de Regionale Energiestrategie Zeeland (RES 1.0)

Vrijetijdseconomie

In de vrije tijdssector is de Strategische Toeristische Agenda voor Zeeland van kracht en de Economische agenda 2017-2021, Provincie Zeeland (Hoofdstuk 2.1 Beleef Zeeland).

Zorg

In de zorg zijn de agenda’s Visie op Zorg in Zeeland in 2025, het Deltaplan arbeidsmarkt zorg & welzijn en Digital Health Zeeland het belangrijkste voor de agenda.

Meer weten of hulp bij het aanvragen?

Vanuit Impuls Zeeland worden de aanvragen voor deze begeleid. Aanvragers dienen een projectidee in, dat getoetst wordt op de kaders van de regeling. De wordt beoordeeld en er wordt uitgezocht of relevante bedrijven en kennispartners zijn aangesloten. Ook worden conceptplannen beoordeeld voordat deze worden ingediend. Neem hiervoor contact op met Yvonne Braamse yvonnebraamse@impulszeeland.nl​.