Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie voor restauratie rijksmonumenten in 2020

De Provincie Zeeland heeft ieder jaar een budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Het gaat om grotere restauraties van bijvoorbeeld kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Het gaat nadrukkelijk niet om woonhuizen en ook niet om groene monumenten of archeologische monumenten. Subsidies in het kader van hoofdstuk 5 van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2013 voor restauraties van rijksmonumenten in 2020 kunnen worden aangevraagd van 2 december 2019 tot en met 31 januari 2020. Het voor 2020 vastgestelde subsidieplafond bedraagt € 1.388.582.

Nieuwe betaalwijzen openbaar vervoer

Gedeputeerde Staten reageren op een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de invoering van nieuwe betaalwijzen binnen het openbaar vervoer. In hun reactie onderkennen zij de voordelen daarvan. Maar ze houden ook vast aan de landelijk afspraken en vragen aandacht voor de Zeeuwse randvoorwaarden en overgangsproblemen.

Provincie ondersteunt initiatieven versterking intergemeentelijke samenwerking

GS hebben besloten € 40.000 subsidie te vertrekken aan de Bevelandse gemeenten voor het opstellen van een regiovisie en € 25.000 subsidie aan de gezamenlijke Zeeuwse gemeenten voor een onderzoek naar betere samenwerking op het gebied van Jeugdzorg en de WMO.

Voortgang en wijzigingen project Circular Bio-based Construction Industry

De Provincie Zeeland is partner in het Interreg 2 Zeeën project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI). Met dit Europese project wordt de samenwerking versterkt met onderwijs en internationale kennisinstellingen en –instituten met als resultaat: voorloperfunctie van Zeeland op het gebied van bio-based/circulaire contracten voor overheden, versterking én versnelling van de Zeeuwse circulaire bouwkennis met kennisinstellingen en studenten, meer Zeeuwse MKB-ers die meewerken aan bio-based en circulaire contracten. In de afgelopen maanden vonden er twee wijzigingen plaats in de oorspronkelijke begroting en de financiering van het project. Zo is de bijdrage in de projectmanagement kosten aanzienlijk lager geworden en is er een substantiële bijdrage in de projectkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toegezegd. Deze wijzigingen worden in een begrotingswijziging vastgelegd.

(Herhaald) verzoek tot openbaarmaking documenten over Thermphos

Van Rheenen Politiek Onderzoek & Adviesbureau heeft een (herhaald) verzoek gedaan tot openbaarmaking van documenten over de sanering van het terrein van de voormalige fosforfabriek Thermphos. Een aantal documenten worden niet openbaar gemaakt omdat hierop geheimhouding rust. De overige informatie wordt niet openbaar gemaakt omdat de Provincie hierover niet beschikt c.q. omdat sprake is van een herhaald verzoek. De beslissingen op Wob verzoeken vindt u in het Overzicht besluiten op Wob verzoeken.

Subsidie voor vitale en veilige recreatieparken en jachthavens

De Provincie Zeeland wil zich met steun van de Rijksoverheid en met partners in de regio inzetten voor kwaliteitsverbetering van recreatieparken en jachthavens, die toekomstgericht, vitaal en in goed evenwicht staan met de omgeving. Tegelijk wil de Provincie ervoor zorgen dat oneigenlijk gebruik van vakantieparken en jachthavens wordt voorkomen en waar aanwezig wordt aangepakt. Voor de financiële ondersteuning van deze acties heeft Provincie Zeeland een subsidie ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Provincie heeft (lokale) overheidspartners in Zeeland gevraagd voorstellen te doen om kwaliteitsverbetering op vakantieparken en jachthavens te stimuleren. Met het plan van aanpak dat de gemeente Middelburg (namens de Zeeuwse gemeenten) indient kan die verbetering worden bereikt. De Provincie heeft daarom een subsidie van € 102.000 toegekend aan de gemeente Middelburg om de plannen ten uitvoer te kunnen brengen.

Provincie trekt pro-forma bezwaarschrift in

De gemeente Sluis heeft een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van 41 zorgappartementen aan de Ringlaan 4 te Breskens. De Provincie heeft tegen de verleende omgevingsvergunning een pro-forma bezwaarschrift ingediend. Overleg tussen Provincie en gemeente heeft ertoe geleid dat het pro-forma bezwaarschrift door de Provincie wordt ingetrokken.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 november 2019.

Een greep uit de agenda: 

5 november 2019

GS ontmoeten de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in Retranchement.

Jo-Annes de Bat neemt deel aan het politiek café tijdens de Contacta in Goes.

6 november 2019

Jo-Annes de Bat reikt de innovatieprijs Emergo uit tijdens de Contacta in Goes.

7 november 2019
Jo-Annes de Bat bezoekt als ambassadeur van de Week van Respect basisschool de Leeuwenburch in Middelburg. Ook opent hij het symposium Zorg 2030 in Middelburg.

Dick van der Velde houdt een presentatie over grensoverschrijdende samenwerking tijdens de Contacta in Goes.

8 november 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij BO2 Innovate event in Terneuzen.

Harry van der Maas geeft een gastles in het kader van de week van respect op CSW van de Perre in Middelburg. Daarna test hij samen met wethouder Chris Simons van de gemeente Middelburg deelfietsen uit bij de Cyclehub in Middelburg.

Han Polman spreekt tijdens de ontbijtsessie van de Suffe Tutten in Kloetinge.