Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 10 juni 2021

Samenwerkingsovereenkomst Grenspark Groot Saeftinghe

Met het Interreg-project Grenspark Groot Saeftinghe is een krachtige beweging in gang gezet. De samenwerking in de grensregio is tot bloei gekomen en dat maakt van het Grenspark een gebied in transitie. Met initiatieven en projecten worden toekomstige kansen en uitdagingen aangepakt en waar het past worden landbouw, haven en natuur met elkaar verbonden. Voor leefbaarheid is aandacht, doordat er intensief wordt opgetrokken en samengewerkt met streekholders. De Provincie Zeeland sluit zich aan bij het nieuwe samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe om de ambitie van dit project mede waar te kunnen maken. Op 17 juni 2021 zet de Provincie Zeeland een handtekening onder de overeenkomst Samenwerkingsverband Groot Saeftinghe.

Subsidie voor promotie natuur en landschap in Zeeland

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) krijgt van de Provincie Zeeland voor 2021 een subsidie van € 66.800 voor de promotie van natuur en landschap in Zeeland. HZL zal een coördinerende rol op zich nemen in de samenwerking met de groene organisaties in Zeeland. Dit zijn IVN, Nationaal Park Oosterschelde, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Terra Maris, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Via promotiecampagnes en gerichte communicatie en activiteiten wordt ingezet op het beter beleefbaar en vindbaar maken van natuur en landschap in Zeeland. De Provincie Zeeland vindt het belangrijk de diversiteit en rijkdom van de Zeeuwse natuur en het landschap beter over het voetlicht te brengen. Met als doel om te laten zien dat Zeeland in alle jaargetijden aantrekkelijk is om te bezoeken en te beleven door inwoners en toeristen. Niet alleen aan de kust, maar ook in de rest van de provincie.

Provincie en gemeenten openen de subsidieregeling Samen in Zee; versterken van de  cultuur in Zeeland

In samenwerking met de dertien Zeeuwse gemeenten wordt de regeling ‘Samen in Zee; Versterken van de cultuur in Zeeland’ opengesteld voor aanvragen. De bedoeling van de openstelling is het versterken, vernieuwen en toekomstbestendig maken van de sector. Binnen de regeling is geld beschikbaar, van 5.000 tot 50.000 euro, voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. De regeling wordt opengesteld van 11 juni tot en met 23 juli 2021 met een plafond van € 450.000. Mogelijke aanvragers kunnen voor advies over hun projectplan terecht bij Cultuurkwadraat. De aanvragen zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Voor meer informatie over de regeling, kijk op www.zeeland.nl/cultuur.

GS geven schriftelijke toelichting op Planbureau en data-alliantie na behandeling in commissie  Bestuur

Op 28 mei 2021 behandelde de commissie Bestuur het Statenvoorstel Onderzoeksfunctie Zeeland. GS geven hierop een schriftelijke toelichting. Die gaat over de kosten van de planbureaufunctie en de vorming van een data-alliantie.

Rapportage over 2019 en 2020 Milieuprogramma 2018- 2022

De Statencommissie Ruimte behandelde op 21 mei 2021 de rapportage over de jaren 2019 en 2020 van het Milieuprogramma 2018-2022. In die vergadering zijn verschillende vragen gesteld over deze rapportage, waarna is toegezegd dat een herziene verduidelijkende rapportage wordt opgesteld. Vooruitlopend daarop melden Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten dat de rapportage geen bijlage vormt van de provinciale jaarstukken 2020.

Jaarverslag RUD Zeeland 2020

De RUD Zeeland heeft het Jaarverslag en de Jaarrekening opgesteld van de in 2020 uitgevoerde werkzaamheden. Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd door Gedeputeerde Staten.

GS informeren PS over rapport commissie-Van Aartsen

De commissie-Van Aartsen heeft op verzoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) onderzocht of het stelsel van omgevingsdiensten voldoende robuust en toekomstvast is. Gedeputeerde Staten lichten Provinciale Staten in over de stand van zaken in Zeeland en geven hun mening over de adviezen van de commissie.

Extern advies over ontvlechting Evides

Op vier aspecten zal externe expertise worden ingehuurd voor de ontvlechting van Evides uit PZEM. Extern advies is nodig, omdat Provinciale Staten behoefte hebben aan nadere duiding op een aantal aspecten en GS een zo zorgvuldig mogelijke voorbereiding op het Statenvoorstel nastreven. GS informeren PS hierover.

Reactie GS op MER over levensduurverlenging kernreactoren Doel

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een reactie gegeven op het milieueffectenrapport en de milieueffectbeoordeling die zijn gemaakt voor de levensduurverlenging, van 2015 tot 2025, van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 in België. Het Verdrag van Espoo regelt dat Nederlanders inspraakrecht hebben op initiatieven die mogelijk grensoverschrijdende milieueffecten kunnen hebben. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) onderschrijft de conclusies uit de rapporten dat er bij normaal bedrijf van Doel 1 en Doel 2, in de huidige situatie, geen grensoverschrijdende impact is richting Nederland. Daarnaast geven de rapporten inzicht in mogelijke risico’s van ongevallen mochten deze zich voordoen. De kans op deze ongevallen is zeer klein. GS gaan af op de conclusie van de ANVS.

Tweede voortgangsrapportage ‘Wind in de zeilen’

Sinds de zomer van 2020 zijn Rijk en regio aan de slag met het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’. De samenwerking tussen Rijk en regio loopt erg goed. Inmiddels ligt de tweede voortgangsrapportage klaar met aansprekende resultaten. De afgesproken maatregelen krijgen steeds meer (fysieke)vorm en uitwerking en daar gaan we in Zeeland steeds meer van merken. Een voorbeeld is de huisartsenopleiding in Zeeland, waar al vier basisartsen met hun opleiding zijn gestart en mogelijk zes basisartsen in september 2021 zullen gaan beginnen. De voortgangsrapportage wordt twee keer per jaar opgesteld en verstuurd aan Provinciale Staten, de gemeenteraad van Vlissingen en de Tweede Kamer.

Provinciale Staten ontvangen Jaarbericht 2020 PZEM N.V.

Op 26 mei 2021 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM N.V. plaats. In deze vergadering is de Jaarrekening 2020 PZEM N.V. vastgesteld. Het Jaarbericht 2020 PZEM N.V. wordt ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden.

Verwerking meicirculaire Provinciefonds 2021

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de gevolgen van de meicirculaire provinciefonds. De financiële gevolgen zijn een verhoging van de algemene uitkering van € 0,8 miljoen in 2021 en een verlaging van € 0,2 miljoen in 2022, € 0,2 miljoen in 2023, € 0,5 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025. Er worden decentralisatie-uitkeringen ontvangen van € 0,2 miljoen voor bodembescherming en € 30.640 voor drugsdumping.

Verweer in beroepszaak ter kennisname aan Provinciale Staten gestuurd

In de Statencommissie Bestuur van 28 mei 2021 is gevraagd om kennis te mogen nemen van het verweerschrift dat de provincieadvocaat namens Provinciale Staten heeft ingediend inzake het ter kennisneming geagendeerde punt 104, memo voortgangsbericht beroepszaak BRE21-1308WET. Het betreft een beroep van een burger tegen (het niet tijdig nemen van) een beslissing op bezwaar door Provinciale Staten. Het verweerschrift in de beroepszaak is ter kennisname aan Provinciale Staten gestuurd.

Bestuurlijk Overleg Leefomgeving

Op 26 mei 2021 vond het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) (digitaal) plaats voor de regio Zuidwest met de Provincies Zeeland en Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Zeeland werd vertegenwoordigd door de gedeputeerden Harry van der Maas en Dick van der Velde. Voor Zeeland stond met name de Omgevingsagenda en het vaststellen van het NOVI-Gebied North Sea Port District op de agenda. Verder werd de kwalitatieve woningbouwopgave van Zeeland besproken.

Dinsdag 8 juni 2021

Opening Nationaal Holocaust Namenmonument

Op 19 september 2021 zal het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam worden geopend. De Provincie Zeeland voelt zich betrokken bij de onthulling en de functie van dit nationaal namenmonument. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten een sponsorbijdrage te verlenen van € 5.000 voor de openingsbijeenkomst van het monument. Het Nationaal Holocaust Namenmonument wordt het eerste nationale gedenkteken met de namen van alle ruim 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust en van de vervolging van de Sinti en Roma, Hierbij staan dus ook de namen van de Zeeuwse slachtoffers uit die groepen.

Natuurvergunning Perkpolder gedeeltelijk ingetrokken

Gedeputeerde Staten zijn voornemens te besluiten om in te stemmen met het verzoek van Perkpolder Beheer B.V. om de op 13 december 2016 aan hen verleende vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Wnb) 1998 voor het project Perkpolder gedeeltelijk in te trekken voor zover deze is verleend voor de zogenaamde natte variant. Ten tijde van de aanvraag waren er twee mogelijke varianten voor de ophoging van gronden voor de aanleg van een golfbaan en de bouw van woningen. Deze varianten werden de droge en natte variant genoemd. De natte variant was gebaseerd op een samenwerking met het project Nieuwe Sluis in Terneuzen. Omdat destijds nog niet duidelijk was voor welke variant gekozen zou worden, zijn beide varianten in de aanvraag opgenomen. Beide varianten zijn ook vergund. De samenwerking met het project Nieuwe Sluis is echter nooit van de grond gekomen en dat gaat ook niet meer gebeuren. Dat betekent dat de zogenaamde natte variant niet meer uitgevoerd zal worden.

Subsidies voor restauratie rijksmonumenten

De Provincie Zeeland heeft jaarlijks een budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Voor de restauratie van vijf rijksmonumenten in 2021 wordt in totaal bijna € 1,8 miljoen subsidie verleend. Het betreft de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes, het Vollebregtorgel in de Opstandingskerk in Wissenkerke, de toren van de Geerteskerk in Kloetinge, het kerkgebouw van de Hervormde Kerk in Stavenisse en boerderij Grote Muiterij in Sint Maartensdijk. Hiermee wordt waardevol Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk gemaakt.

Projectplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal goedgekeurd

Het watersysteem in de Kruispolder functioneert niet optimaal en is kwetsbaar voor fikse buien of langdurige droogte. Het waterschap Scheldestromen heeft samen met grondeigenaren in de polder een plan gemaakt hoe het watersysteem en de kavelstructuur kan verbeteren, zodat de Kruispolder beter voorbereid is op het veranderende klimaat. Het waterschap stelde op 8 april 2021 een Projectplan op basis van de Waterwet vast, waarin de maatregelen zijn opgenomen. Voor de uitvoering van het projectplan stelde de gemeenteraad van de gemeente Hulst op 15 april 2021 een bestemmingsplan vast. De ontwerpbesluiten hebben van 21 januari tot en met 3 maart 2021 ter inzage gelegen. Tegen het projectplan is één zienswijze ingediend. Deze reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het projectplan. Het waterschap heeft het projectplan aan de Provincie Zeeland ter goedkeuring voorgelegd. Die keurt het projectplan goed.

Nationaal Park Oosterschelde ontwikkelt door naar Nationaal Park Nieuwe Stijl

Stichting Nationaal Park Oosterschelde (NPO) is de afgelopen jaren een ‘spin in het web’ geworden in het Oosterscheldegebied. Zij zorgt voor verbinding tussen partijen en het opzetten van projecten en activiteiten gericht op bescherming en beleving van de natuur. De Provincie Zeeland stelt voor de periode 2021-2023 een subsidie van € 259.508 beschikbaar als cofinanciering voor een subsidie vanuit de Rijksregeling ‘Tijdelijke Ondersteuning Nationale Parken’. De subsidie wordt ingezet voor de uitvoering van zeven projecten, die bijdragen aan het behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit, het werken aan klimaatadaptatie, de overgang naar een volhoudbare landbouw en het behouden, versterken en beleven van natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Ook wordt ingezet op de doorontwikkeling van een communicatie- en educatiestrategie.

GS informeren PS over stand van zaken Europese programma’s en Nationaal Groeifonds

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van zaken rondom de Europese programma’s en het Nationaal Groeifonds. De Provincie Zeeland probeert de kansen voor lokale overheden en bedrijven te benutten en, als het om provinciale opgaven gaat, te stimuleren met cofinancieringsbedragen. De Europese programma’s staan klaar om eind dit jaar op te starten en de budgetten zijn bekend. Als eerste is React-EU al opengesteld om versneld uit de coronacrisis te komen. Op nationaal niveau is onlangs de eerste tranche van het Nationaal Groeifonds gesloten en is het proces voor de tweede tranche bekendgemaakt.

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

De resultaten van de thematische openstelling ‘Human Capital Agenda’ van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zijn bekend. Vanaf 30 oktober 2020 tot en met 5 februari 2021 was het mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt in te dienen. In totaal zijn er tien projecten ingediend voor een bedrag van € 458.942. De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van een advies aan Gedeputeerde Staten. De volgende projecten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Traineeshipprogramma: 'Talent voor Zeeland', aanvrager AddVision Projectontwikkeling & management
  • Attracting young food professionals, aanvrager FoodDelta Zeeland
  • Project Medisch Specialistische zorg, aanvrager Gors
  • Meer handen vrij door Fylm, aanvrager Zorggroep Ter Weel
  • SMART-banen, aanvrager The Work Zone
  • Versterking instroom en doorstroom medewerkers havenlogistiek, aanvrager Havenwerk.

De Omgevingswet wordt uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2022. De afspraken, gevolgen voor de Omgevingsvisie en -verordening en de mogelijkheden voor nadere informatie over de inhoud en werking van de Omgevingswet zijn schriftelijk aan PS aangeboden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 15 juni 2021.

Een greep uit de agenda: 

9 juni 2021

Jo-Annes de Bat brengt met wethouder Adri Roelse een digitaal werkbezoek aan ondernemers uit de gemeente Veere.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan project zomertortel in Grijpskerke.

Dick van der Velde opent de fietsdag voor de vrijwilligers van Routebureau Zeeland op het Abdijplein in Middelburg.

10 juni 2021

 Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Monie in Nieuwdorp en spreekt tijdens de kennissessie Zeker Zeeuws Streekproduct (te volgen via Kennissessie Zeker Zeeuws Streekproduct (royalcast.com).

14 juni 2021

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan de Zeelandbrug vanwege de proeftuin rondom het plannen van onderhoudswerkzaamheden.