Vergadering Gedeputeerde Staten van 27 juli 2021

27 juli 2021
09:15
Admiraliteitszaal

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 27 juli: versie 29 juli 2021

Bijgewerkt donderdag 29 juli 2021

Gedeeltelijke intrekking natuurvergunning Perkpolder definitief

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het verzoek van Perkpolder Beheer B.V. om de op 13 december 2016 aan hen verleende vergunning voor het project Perkpolder gedeeltelijk in te trekken, voor zover deze is verleend voor de zogenaamde natte variant. Ten tijde van de aanvraag waren er twee mogelijke varianten voor de ophoging van gronden voor de aanleg van een golfbaan en de bouw van woningen. Deze varianten werden de droge en natte variant genoemd. De natte variant was gebaseerd op een samenwerking met het project Nieuwe Sluis in Terneuzen. Omdat tijdens de aanvraag nog niet duidelijk was voor welke variant gekozen zou worden, zijn beide varianten in de aanvraag opgenomen. Beide varianten zijn ook vergund. De samenwerking met het project Nieuwe Sluis is echter nooit van de grond gekomen en gaat ook niet meer van de grond komen. Dat betekent dat de zogenaamde natte variant niet meer uitgevoerd zal worden.

Zeeuws Deltaplan biedt perspectief voor robuuste zoetwatersituatie

In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met aanhoudende droogte en daardoor zoetwater tekorten. Met het Zeeuws Deltaplan Zoet Water werken we aan oplossingen hiervoor. De doelstelling is om een robuuste zoetwatervoorziening te creëren voor het jaar 2050. Je kunt het gebrek aan zoet water niet oplossen met twee of drie simpele ingrepen. Het gaat bij de zoetwatersituatie niet over absolute getallen, maar om de verhouding tussen behoefte en beschikbaarheid. Dat betekent ook dat je aan beide knoppen kunt draaien: de behoefte verkleinen en/of de beschikbaarheid vergroten. Belangrijk daarbij is dat de basis op orde is: een sterk ecosysteem en een veerkrachtige bodem zijn van groot belang om veranderingen op te vangen, zowel voor de natuur als voor de landbouw. Daarnaast kunnen we in Zeeland nog veel zuiniger omgaan met water. Net als water langer vasthouden, water opslaan in bassins of natuurgebieden en water hergebruiken. Externe wateraanvoer door middel van pijpleiding besluit het rijtje met mogelijke maatregelen.

Financiële afronding Natuurcompensatie Westerschelde

In de periode 1998-2008 is het Natuurcompensatiepakket Westerschelde uitgevoerd, de tweede verruiming van de Westerschelde. Na die periode zijn tot en met 2018 de toen resterende middelen geïnvesteerd in natuur rondom de Westerschelde. Nu is de financiële eindstand opgemaakt en worden de resterende middelen teruggestort aan Rijkswaterstaat. Het gaat om een bedrag van € 508.350,48.

  Instemmingsverzoek aan Provincie Noord-Brabant over Windpark ZE-BRA

  Het voornemen is om zestien windturbines in de gemeente Reimerswaal en gemeente Woensdrecht te realiseren. De zestien winturbines samen wordt Windpark ZE-BRA genoemd. Gedeputeerde Staten van Zeeland verzoeken de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om in te stemmen met het voornemen om een ontheffing en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming te verlenen voor het bouwen en in gebruik nemen van de windturbines.

   Publicatie ontwerpbesluiten Windpark ZE-BRA

   Op de grens van Zeeland en Noord-Brabant wordt windpark ZE-BRA met zestien windturbines opgericht. Het windpark staat gedeeltelijk in Zeeland en gedeeltelijk in Noord-Brabant. Hiervoor is een coördinatieregeling van kracht. Dit betekent dat alle besluiten gecoördineerd worden voorbereid en gepubliceerd. De coördinatie is in handen van de gemeente Reimerswaal. Gedeputeerde Staten hebben twee ontwerpbesluiten (één vergunning gebiedsbescherming en één ontheffing soortenbescherming) Wet natuurbescherming voor het oprichten en in gebruik nemen van zestien windturbines bij Windpark ZE-BRA vastgesteld. De Provincie Noord-Brabant is gevraagd om in te stemmen met de ontwerpbesluiten. De gemeente Reimerswaal draagt zorg voor de publicatie en ter inzagelegging van deze ontwerpbesluiten en de instemmingsverzoeken.

    Ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor biomassaketel in Sirjansland

    Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij voornemens zijn om aan DES B.V. een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming te verlenen voor het inwerking hebben van een biomassaketel en de drie bijbehorende glastuinbouwbedrijven op de locaties Noord Hogeweg 1a en 4 in Sirjansland en Ringweg 14 in Oosterland. Op 16 juli 2021 is door DES B.V. een nieuwe aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming ingediend. Deze aanvraag vervangt de aanvraag van 24 mei 2019 en is tegelijkertijd door DES B.V. ingetrokken.

     Bereikbaarheid van Zeeland mogelijk in het geding

     Enkele weken terug werden de Provincie Zeeland en andere betrokken overheden onaangenaam verrast met de aangekondigde stremming van de Haringvlietbrug gedurende langere periode. Recent werden wij opnieuw verrast door de aankondiging van Rijkswaterstaat dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om goed onderhoud uit te voeren aan bruggen, wegen, sluizen en andere infrastructuur. Gedeputeerde Staten hebben hun zorgen hierover geuit bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat, omdat dit ernstige gevolgen kan hebben voor de bereikbaarheid van Zeeland over weg en water. 

      ZLM preventiefonds helpt met GRIP verkeersveiligheid te vergroten

      In de praktijk, na de rijopleiding, leer je pas écht autorijden is de algemene opvatting. Dit omdat lang niet alle situaties, gevaren en veilig gedrag in de beperkte tijd van een rijopleiding wordt aangeleerd. Daarom organiseert het ROVZ in samenwerking met ZLM een cursus voor onervaren chauffeurs die net hun rijbewijs hebben gehaald, GRIP genoemd. Gedeputeerde Staten verlenen hiervoor een subsidie van € 34.147.

       Jaarverslag Antidiscriminatiebureau Zeeland 2020

       Op verzoek van het Antidiscriminatiebureau Zeeland is het jaarverslag 2020 ter kennisname aan Provinciale Staten gezonden.

        Jaarverslag 2020 commissie bezwaar, beroep en klachten

        De commissie bezwaar, beroep en klachten heeft haar Jaarverslag 2020 vastgesteld en aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Het jaarverslag is te lezen via https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/publicaties.

         Stand van zaken invoering Wet Open Overheid

         In de Statencommissie Integriteit is Gedeputeerde Staten gevraagd inzicht te geven op welke wijze wordt omgegaan met verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Verder is ook gevraagd om informatie over de voorbereidingen van de Wet open overheid (Woo). Provinciale Staten worden hierover per brief geïnformeerd.

          Provincie en Schouwen-Duiveland maken nieuwe woningmarktafspraken

          De Provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland hebben de woningmarktafspraken uit 2014 vernieuwd. De nieuwe woningmarktafspraken 2021 zijn gebaseerd op de samenwerking vanuit de Zeeuwse woonagenda. Gemeente en Provincie leggen een manier van samenwerken vast, waarbij de verbetering van de bestaande woningvoorraad gezamenlijk wordt aangepakt. Nieuwe woningbouwplannen worden meer beoordeeld op hun bijdrage aan de kwaliteit en flexibiliteit van de woningvoorraad dan enkel en alleen op de aantallen woningen.

           GS informeren PS over raadsinformatiebrief ‘planologische procedure Stadslandgoed/Justitieel Complex Vlissingen’

           Om het Stadslandgoed Nieuwerve, inclusief het Justitieel Complex Vlissingen, mogelijk te maken wordt door de gemeente Vlissingen een bestemmingsplan voorbereid. Met een raadsinformatiebrief wordt de Raad van gemeente Vlissingen in kennis gesteld van de voortgang van de bestemmingsplanprocedure. Deze raadsinformatiebrief is ook gedeeld met Provinciale Staten ter kennisname.

            Provincie Zeeland steunt bidbook WK Cyclo Cross

            Wereldtoppers bij zowel de mannen (Mathieu van der Poel, Wout van Aart, Thomas Pidcock) als de vrouwen (Lucinda Brand, Carmen Alvarado) zorgen ervoor dat Cyclo Cross weer op de kaart staat. De toegenomen aandacht is goed voor de regio’s en steden en vormen een inspiratiebron voor de jeugd om te gaan fietsen. De Provincie Zeeland spreekt dan ook nadrukkelijk haar steun uit voor het bidbook van het WK Cyclo Cross door de stichting Vestingcross.

             Zeeland levert het Uitvoeringsplan RES 1.0 op

             Energietransitie is een belangrijke maatschappelijke opgave, waar Zeeuwse overheden, maatschappelijke partijen en bedrijven aan samenwerken. Afgelopen oktober 2020 heeft Zeeland, als eerste van Nederland, haar Regionale Energiestrategie (RES) opgeleverd. Hierin stonden vele mogelijkheden beschreven waarmee Zeeland de klimaatdoelstellingen van 2030 zou kunnen behalen. Nu, een klein jaar later, is er besloten welke projecten en initiatieven als eerste opgepakt gaan worden en wie dat gaan doen. Er wordt ingezet op volledig duurzame energieopwekking in 2030, op energiebesparing en isolatie in de gebouwde omgeving, het stimuleren van elektrisch personenvervoer en de ontwikkeling van voldoende laadpalen. Zo werken we samen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dat is Parijs op z’n Zeeuws.

              GS nemen advies klachtencommissie over

              Op 21 juli 2021 heeft de voorzitter van Gedeputeerde Staten het rapport van bevindingen en advies ontvangen van de klachtencommissie inzake de klacht van mr. E. de Jonge uit Goes. De klacht betreft het handelen van gedeputeerde Jo-Annes de Bat inzake het dossier Zanddijk Kruiningen - Yerseke. De klachtencommissie adviseert de klacht ongegrond te verklaren. Gedeputeerde Staten hebben besloten het advies van de klachtencommissie over te nemen.

               Dinsdag 27 juli 2021

               Aanvullende subsidie voor welkomstcampagne ‘Blij dat je hier bent’

               Op 15 juni 2021 verleende de Provincie Zeeland subsidie aan het samenwerkingsverband van zeven ondernemersverenigingen voor een welkomstcampagne ‘Blij dat je hier bent’ / ‘Froh dass du hier bist’. Doel van de ondernemers was hun (vaste) gasten te laten weten blij te zijn dat de bezoekers weer welkom zijn in hun kernwinkelgebieden. De campagne blijkt dermate succesvol, dat nog eens acht ondernemersverenigingen zich hebben aangesloten, evenals ruim twintig strandpaviljoens van Sluis tot de Kop van Schouwen. Gevolg was dat de begroting niet meer sluitend was. Gedeputeerde Staten hebben besloten het tekort van € 1.701 aan te vullen middels een actualisatie van de subsidie. Zokunnen alle ondernemersverenigingen die wilden, meedoen met de campagne.

                Actualisering Reglement Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Zeeland

                Op advies van de accountant wordt het Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen in de provinciale begroting en jaarstukken opgenomen als verbonden partij met ingang van de begroting 2022. De begroting en jaarstukken van het Nazorgfonds zelf worden dan niet langer door Provinciale Staten, maar door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Om dit mogelijk te maken, dient het Reglement Fonds Gesloten Stortplaatsen Provincie Zeeland te worden aangepast op dit onderdeel. Provinciale Staten zijn geïnformeerd over de aanpassing van het reglement.

                 Zeeuwse Woonagenda vastgesteld

                 Er voor zorgen dat het in Zeeland, nu en in de toekomst, een fijne plek is om te wonen. Dit betekent dat er voor onze huidige en toekomstige bewoners voldoende geschikte woningen moeten zijn die aansluiten bij de woonwensen. Daar gaat de Zeeuwse Woonagenda over die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De Zeeuwse Woonagenda is een nieuwe manier van samenwerken tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen. De woonopgave is dynamisch en complex. Met elkaar zoeken we naar de mogelijkheden om de Zeeuwse woningvoorraad in balans te brengen. Op de korte termijn gaat het om trends en ontwikkelingen die een antwoord vragen. Op de lange termijn is het belangrijk dat de woningvoorraad geschikt is voor de toekomst. Dit betekent dat we onze woningen moeten verduurzamen, energiezuinig maken en/of levensloopbestendig. De Woonagenda zorgt ervoor dat de betrokken partijen met hetzelfde doel aan de slag kunnen zodat het nu en in de toekomst goed wonen is in Zeeland.

                  Financiële aspecten woonbeleid

                  Gedeputeerde Staten hebben de Zeeuwse Woonagenda vastgesteld. De Woonagenda is een nieuwe manier van samenwerken aan de Zeeuwse woonopgaven. Vanwege de Najaarsnota wordt een overzicht gegeven van de financiële aspecten van het woonbeleid op basis van de Woonagenda. Dit bevat inhoudelijke voorstellen voor de Najaarsnota en een doorkijk naar de Voorjaarsnota 2022.

                   Gedoogbeslissing Wet natuurbescherming

                   Voor de werkzaamheden voor de aanleg van de windparken Cluster BV, Roompotsluis 2 BV, Neeltje Jans 2 BV., R.P. West BV en Poolvoet BV is een ontheffing Wet natuurbescherming nodig om aanwezige diersoorten in het gebied te beschermen. De parken beschikken over een ontheffing; door een recente beleidswijziging beschikken ze echter niet over een ontheffing voor het konijn. Ten tijde van de aanvraag en het verlenen van de ontheffing was deze soort vrijgesteld. Om te voorkomen dat de werkzaamheden voor de aanleg ongewenste vertraging oplopen, gedogen wij onder voorwaarden dat deze plaatsvinden zonder de genoemde ontheffing. De voorwaarden zien toe op de bescherming van het konijn.

                    Beperken omvang populatie verwilderde duif

                    Gedeputeerde Staten van Zeeland verlenen een opdracht aan Limagrain Nederland B.V. op basis van artikel 3.18 van de Wet Natuurbescherming voor het beperken van de omvang van de populatie verwilderde duif met het geweer ter voorkoming van schade aan gewassen. Van de opdracht mag gebruik gemaakt worden op een aantal schadepercelen in de gemeente Reimerswaal.

                     GS danken Cultural Board Zeeland voor advies

                     Gedeputeerde Staten danken de Cultural Board Zeeland voor het uitgebrachte advies. Na de zomer volgt een inhoudelijke reactie.

                      Klimaatadaptatiestrategie Zeeland

                      Het klimaat verandert. Gemeenten, waterschap en Provincie hebben samen afgesproken dat zij de negatieve gevolgen van hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen willen beperken. Daar letten ze bijvoorbeeld op bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, maar ook bij groenbeheer en wegonderhoud. Wat de overheden gaan doen, leggen ze vast in een Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland.

                       Tijdelijk mandaatbesluit Gedeputeerde Staten zomerreces 2021

                       Gedeputeerde Staten (GS) hebben van 2 tot en met 27 augustus 2021 zomerreces. In deze periode staan er geen reguliere GS-vergaderingen op de planning. Aan het afdelingshoofd POJZ, dan wel zijn/haar plaatsvervanger, wordt voor de duur van het zomerreces door GS mandaat verleend om bepaalde besluiten te nemen met inbegrip van ondertekening van de daaruit voortvloeiende uitgaande correspondentie.

                        Subsidie voor Zeeland Connect 2021

                        Zeeland Connect heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stevig netwerk dat zich richt op kennis en innovatie binnen de logistieke sector in Zeeland. Hierin werken (mkb)bedrijven samen met onder andere HZ University of Applied Sciences, Scalda, Rijkswaterstaat en North Sea Port. Met succes heeft het netwerk diverse projecten uitgevoerd die gericht waren op innovatie in de logistiek. Ook in 2021 is Zeeland Connect bezig met de verdere ontwikkeling en uitvoering van de in 2019 vastgestelde ‘Logistieke Visie 2019-2023’. Het gaat hierbij onder andere om het behoud en uitbouw van relaties binnen het netwerk en het organiseren van diverse kennissessies en (digitale) netwerkbijeenkomsten. De Provincie Zeeland stelt voor het K&I netwerk Zeeland Connect dit jaar een subsidie van € 50.000 beschikbaar.

                         Beslissing op bezwaar Verbrugge Scaldia Terminals B.V.

                         Tegen een opgelegde dwangsom in verband met het niet voldoen aan een voorschrift van een omgevingsvergunning om morsverliezen gelijk en op een milieuhygiënische verantwoorde manier op te ruimen, is bezwaar gemaakt door Verbrugge Scaldia Terminals B.V. De onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten heeft Gedeputeerde Staten geadviseerd de bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren. GS nemen dit advies van de commissie over.

                          Subsidie voor Seafood Expo North America 2022

                          Van de Vereniging van Mosselhandelaren ‘de Mosselhandel’ is een subsidieverzoek ontvangen om een bijdrage te leveren aan de Seafood Expo North America in Boston. De Seafood Expo North America vindt plaats van 13 tot en met 15 maart 2022. Het is een mooie kans voor schelpdierondernemers uit Zeeland om hun producten in Noord-Amerika onder de aandacht te brengen, op een markt die tot voor kort gesloten was voor Nederlandse export van schelpdieren. Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 2.500 voor deelname aan de Seafood Expo North America.

                           Provincie Zeeland ondersteunt IPCEI-projecten waterstof

                           De Europese Commissie kan goedkeuring geven voor overheidssteun aan belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang. Dat doet zij via Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Door meerdere nationale projecten te integreren in één groot project op Europese schaal werkt Europa aan een robuuste waardeketen voor waterstof. Met het ondertekenen van een Letter of Intent wil de Provincie Zeeland de projecten uit de regio die momenteel in het Europese IPCEI-proces zitten ondersteunen. Hiermee laten zij zien dat de Schelde-Deltaregio de EU een unieke kans biedt voor het ontwikkelen van een volledige waardeketen voor waterstof. Hierbij ontstaat een volledig ecosysteem voor waterstof in de regio.

                            Verzoek terugvordering rente onrechtmatige staatssteun aan terreinbeherende organisaties

                            Om de nationale natuurdoelstellingen te realiseren, hebben terreinbeherende organisaties (tbo’s) vanaf 1993 van Rijk en provincies subsidies verkregen voor grondaankoop om natuur te realiseren. De rechtmatigheid hiervan wordt betwist door de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters. Nog vrij recent heeft het Europees Hof een uitspraak gedaan, waarin de Europese Commissie verplicht wordt een onderzoek te starten naar de rechtmatigheid van de destijds verleende staatssteun. Namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters hebben advocaten van het kantoor Stibbe het Rijk en de provincies verzocht om alvast de rente over deze vermeende onrechtmatige staatssteun terug te vorderen bij de tbo’s. Gedeputeerde Staten geven in hun antwoord aan zich over eventuele vervolgstappen te willen beraden nadat het onderzoek van de Europese Commissie is afgerond.

                             Vragen van PS aan GS

                             Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

                             Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

                             De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 31 augustus 2021.

                             Een greep uit de agenda:

                             10 augustus 2021

                             Jo-Annes de Bat brengt samen met wethouder Adri Totté een werkbezoek aan de ondernemers in Hulst.

                             11 augustus 2021

                             Jo-Annes de Bat brengt samen met wethouder Joost de Goffau een werkbezoek aan de ondernemers in Goes.