Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Online uitzending: 
Provinciale Staten 26 mei 2015
 1. Opening en mededelingen
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen gewijzigde agenda
 4. Vaststellen notulen 24 april 2015
 5. Ingekomen stukken
  1. Diverse correspondentie van de heer G.W. Lensink uit Winterswijk over Kiesraad en Eerste Kamer verkiezingen
   1. Brieven Lensink uit Winterswijk over Kiesraad en EKverkiezingen – 15006950
   2. Brieven Lensink uit Winterswijk over Kiesraad en EKverkiezingen – 15006954
   3. Brieven Lensink uit Winterswijk over Kiesraad en EKverkiezingen – 15006956
  2. Brief de heer R. Wiegman uit Ochten met Wob-verzoek inzake mogelijke voortzetting van ongeoorloofde overheidssteun aan de 3 TBO's (De landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) door lagere overheden en het instant houden van rechtsongelijkheid tussen TBO's d.m.v. het voortrekken van de 3 TBO's – 15006852
  3. Brief Omroep Zeeland van 5 mei 2015 betreffende inzage stukken Sloeweg/N62 - 15006816
  4. Brief van de heer mr. F.M.M. van Pelt uit Kamperland van 8 mei 2015 met vraag naar notulen / besluitenlijst vanuit het Presidium - 15006843 
  5. Brief Algemeene Schippers Vereeniging van 14 mei 2015 over gevolgen bouw nieuwe sluis Terneuzen - 15007555
  6. Brief van PBZ van 21 mei 2015 over dramadossier Sloeweg – 15007652
  7. Brief BZW PORTIZ van 19 mei 2015 over Sloeweg-Tractaatweg - 15007291
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 21 april 2015 met begroting 2016 en jaarrekening 2014 van de RUD Zeeland - 15006333
  2. Brief GS van 12 mei 2015 inzake overeenkomsten Marinierskazerne Vlissingen - 15007349
  3. Brief GS van 12 mei 2015 met gezamenlijke reactie van Provincie Zeeland, gemeenten Reimerswaal, Kapelle en Borsele op voorontwerp Rijksinpassingsplan 380kV hoogspanningsverbinding - 15003595
  4. Brief GS van 18 mei 2015 inzake Rechtsgeldigheid Statenverkiezingen - 15007348
  5. Brief GS van 18 mei 2015 over AvA DELTA NV op 4 juni 2015 - 15007426
  6. Brief GS van 20 mei 2015 over Planning & control kalender 2015 - 15007618
  7. Brief GS van 20 mei 2015 over netwerkbijeenkomst Tafel van 15 op 27 mei 2015 – 15007617
  8. Brief GS van 22 mei 2015 met antwoorden aan Statenfractie PVV over project N62 Sloeweg – 15007713
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Programmaraad Rekenkamer - SGR-8
  2. Statenvoorstel Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 - BLD-206
 8. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Start- en Evaluatienota Economische Agenda - BLD-199
  2. Gewijzigd Statenvoorstel Strategie DELTA NV - FIN-198
  3. Statenvoorstel verkoop Indaver (DELTA nv) - SERV-200
  4. Voortgang project Sloeweg N62
   1. Brief GS van 31 maart 2015 met voortgang Sloeweg – 15005092
   2. Brief GS van 21 april 2015 inzake Sloeweg, met Feitenrelaas en Eindrapportage TFT - 15006324
   3. Brief GS van 7 mei 2015 over onderzoek Sloeweg – 15006997
   4. Presentatie TFT Sloeweg tijdens cie Economie van 11 mei 2015
   5. Conceptverslag cie Economie 11 mei 2015
   6. Brief GS van 18 mei 2015 m.b.t. beantwoording vragen cie Economie van 11 mei 2015 - 15007354
   7. Brief GS van 20 mei 2015 met beantwoording van vragen (bijlagen) vanuit cie Economie van 11 mei 2015 - 15007599
   8. Statenvoorstel Opheffen en opleggen geheimhouding op grond van art 25 Provinciewet - CST-207
    1. GS-nota Voortgangsbericht en projectbeheersing project Sloeweg AA (dd 03-02-2015), openbaar gemaakt tijdens PS vergadering 26 mei 2015 / 15001706
    2. GS-nota voortgang N62 Sloeweg (dd 30-03-2015), openbaar gemaakt tijdens PS vergadering 26 mei 2015 / 15005024
    3. Mailberichten m.b.t. Sloeweg GEANONIMISEERD / openbaar gemaakt PS vergadering 26 mei 2015
 9. Verkiezingen Eerste Kamer (15.00 uur)
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting

________________________________________________________________________

Ingekomen stukken ter kennisneming (Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten 26 mei 2015)

Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen

543 - 50PLUS - ziekenhuizen in de provincie Zeeland - 21-04-2015

544 - PvZ - Financieel fiasco bredere Sloeweg - 21-04-2015

545 - SP - Meerkosten verbreding Sloeweg - 21-04-2015

546 - PVV - Versobering Sloewegproject om binnen budget te blijven - 21-04-2015

547 - SP - Subsidie voor Touretappe – 12-05-2015

548 – SP – Luchtmetingen Thermphos -18-05-2015