Zeeland en Vlaanderen

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken samen in de Euregio Scheldemond. Hiervoor is de Scheldemondraad in het leven geroepen: een raad van provinciale en gemeentelijke bestuurders die ideeën ontwikkelen voor samenwerking in overleg met bedrijven en maatschappelijke organisaties. De raad kan subsidies verstrekken aan samenwerkingsprojecten via het Scheldemondfonds. Het biedt een bestuurlijk platform voor grensoverschrijdende thema's. 'Niet grenzen aan de groei, maar groeien aan de grens' is het motto van de werking van de Euregio Scheldemond.

Groeien door samenwerking

Door samen te werken in de Euregio Scheldemond kan de economie in de regio groeien en kunnen gezamenlijke belangen beter behartigd worden. Zo kent de samenwerking een lange traditie op gebieden als economie, cultuur, infrastructuur, wonen en werken.

Er vindt gezamenlijke gebiedsontwikkeling plaats in het Grenspark Groot-Saeftinghe en in 't Zwin.

Op economisch gebied is er een gezamenlijk havenbedrijf, een nieuwe zeesluis in wording en een gezamenlijke lobby voor een directe spoorverbinding Gent Terneuzen.

Op het gebied van kennis is er een samenwerking tussen de universiteit van Gent en Campus Zeeland, zoals afgesproken bij de Vlaams-Nederlande stop.

De samenwerking op al die gebieden willen we verder versterken. Met het oog op arbeidsmarktvraagstukken is het belangrijk dat belemmerende wet- en regelgeving verdwijnt.

Scheldemondraad

De Scheldemondraad vormt het bestuur van de Euregio Scheldemond en komt ongeveer twee keer per jaar bij elkaar. Tijdens die bijeenkomsten worden ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking uitgewisseld en informeren de leden elkaar over hun beleid. Voor Zeeland zitten in de raad onder andere de commissaris van de Koning Han Polman, gedeputeerde Anita Pijpelink, een aantal Statenleden en burgemeesters. In de Euregio Scheldemond zijn naast de raad ook vakgroepen actief. De raad en vakgroepen worden ondersteund door een secretariaat met medewerkers vanuit de provinciehuizen in Brugge, Middelburg en Gent.

Taken van de Scheldemondraad

De Scheldemondraad zet zich op verschillende manieren in voor grensoverschrijdende samenwerking:

  • Bereiken van bestuurlijke afstemming op grensoverschrijdende onderwerpen
  • Inventariseren en monitoren van grensknelpunten.
  • Stimuleren van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheden in de regio om samen te werken over de landgrens heen.
  • Via het Scheldemondfonds ondersteunen van grensoverschrijdende projecten.
  • Bespreken van Interreg-programma's en helpen bij de opstart van Interreg-projecten.
  • Belangen behartigen van de Euregio binnen de lobby-organisatie voor Europese grensgebieden, de Association of European Border Regions.
  • Organiseren van studiedagen en symposia.

Meer informatie vindt u op de website  van Euregio Scheldemond.

Contact

Maura Erentreich