Scheldemondfonds

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken samen in de Euregio Scheldemond. Het biedt een bestuurlijk platform voor grensoverschrijdende thema’s. ‘Niet grenzen aan de groei, maar groeien aan de grens’ is het motto van de werking van de Euregio Scheldemond. Hiervoor is de Scheldemondraad in het leven geroepen. Een raad van provinciale en gemeentebestuurders die ideeën ontwikkelen voor samenwerking in samenspraak met bedrijven en maatschappelijke organisaties. De raad kan subsidies verstrekken aan samenwerkingsprojecten via het Scheldemondfonds. 

grensoverschrijdend

Grenswerk

Door samen te werken in de Euregio Scheldemond kunnen gezamenlijke belangen over en weer van de grens beter behartigd worden. Om kansrijke samenwerkingsthema’s in beeld te brengen is een grensvisie opgesteld. Er vindt gezamenlijke gebiedsontwikkeling plaats in het Grenspark Groot-Saeftinghe, het North Sea Port District en de Zwinstreek. Op economisch gebied is er een gezamenlijk havenbedrijf, een Nieuwe Sluis in Terneuzen in wording en een gezamenlijke lobby voor een directe spoorverbinding Gent Terneuzen. Met het oog op arbeidsmarktvraagstukken is het belangrijk dat belemmerende wet- en regelgeving verdwijnt.

Scheldemondraad

De Scheldemondraad vormt het bestuur van de Euregio Scheldemond en komt ongeveer twee keer per jaar bij elkaar. Tijdens die bijeenkomsten worden ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking uitgewisseld en informeren de leden elkaar over hun beleid. Voor Zeeland zitten in de raad onder andere de commissaris van de Koning Han Polman, gedeputeerde Anita Pijpelink, een drietal Statenleden en burgemeesters. De raad wordt ondersteund door een secretariaat met medewerkers vanuit de provinciehuizen in Brugge, Middelburg en Gent.

Taken van de Scheldemondraad

De Scheldemondraad zet zich op verschillende manieren in voor grensoverschrijdende samenwerking:

  • Bereiken van bestuurlijke afstemming op grensoverschrijdende onderwerpen.
  • Inventariseren en monitoren grensknelpunten.
  • Stimuleren en faciliteren van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheden in de regio om samen te werken over en weer van de grens.
  • Ondersteunen van grensoverschrijdende projecten met het Scheldemondfonds.
  • Bespreken van Interreg-programma's en helpen bij opstart van Interreg projecten.
  • Belangen behartigen van de Euregio binnen de lobby-organisatie voor Europese grensgebieden, de werkvereniging van Europese grensregio’s.
  • Organiseren van studiedagen en symposia.

Meer informatie vindt u op de website  van Euregio Scheldemond.

Subsidie via het Scheldemondfonds

Wie kan subsidie aanvragen?

Elke organisatie die rechtspersoonlijkheid heeft, kan een dossier indienen. Fysieke personen of feitelijke verenigingen kunnen geen dossier indienen. Er is altijd tenminste één (Oost- of West-)Vlaamse en één Zeeuwse organisatie betrokken.

Waarvoor is de subsidie?

Het fonds ondersteunt projecten waarbij de grens centraal staat rond thema’s zoals arbeidsmarkt, onderwijs, toerisme, cultuur/erfgoed, intergemeentelijke samenwerking, ondernemerschap maar ook ruimtelijke thema’s zoals mobiliteit, waterbeheer ….

Wat wordt gesubsidieerd?

Elk jaar is 75.000 euro beschikbaar vanuit het Scheldemondfonds. Gezien de beperkte omvang van het fonds worden er in hoofdzaak kleinere projecten gesubsidieerd. Het fonds financiert 100% en richt zich op concrete acties en resultaten.

Het Scheldemondfonds is een subsidiëring van de Scheldemondraad en staat los van de Europese Unie.

Aanvragen

Het secretariaat Euregio Scheldemond kan u begeleiden bij het opzetten van een project en het vinden van partnerorganisaties. Ook met prille ideeën kunt u contact opnemen.

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier Scheldemondfonds in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een inhoudelijke reactie van ons.

Contact

Manon Klein Hesseling
+31 6 50419127
m.klein_hesseling@zeeland.nl

Manon Klein Hesseling en Europese vlag