De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken samen in de Euregio Scheldemond. Hiervoor is de Scheldemondraad in het leven geroepen. Een raad van provinciale en gemeentebestuurders die ideeën ontwikkelen voor samenwerking in samenspraak met bedrijven en maatschappelijke organisaties. De raad kan subsidies verstrekken aan samenwerkingsprojecten via het Scheldemondfonds. Het biedt een bestuurlijk platform voor grensoverschrijdende thema’s. ‘Niet grenzen aan de groei, maar groeien aan de grens’ is het motto van de werking van de Euregio Scheldemond.

Medio mei 2021 vernieuwing Scheldemondfonds

Binnenkort maken we een vereenvoudigingsslag m.b.t. het Scheldemondfonds. De komende tijd vinden daar de laatste overleggen over plaats. Zodra de nieuwe mogelijkheden en voorwaarden voor het Scheldemondfonds vastgesteld zijn, maken we dit via deze webpagina bekend.

Groeien door samenwerking

Door samen te werken in de Euregio Scheldemond kan de economie in de regio groeien en kunnen gezamenlijke belangen beter behartigd worden. Zo kent de samenwerking een lange traditie op gebieden als economie, cultuur, infrastructuur, wonen en werken. Er vindt gezamenlijke gebiedsontwikkeling plaats in het Grenspark Groot-Saeftinghe en in ’t Zwin. Op economisch gebied is er een gezamenlijk havenbedrijf, een nieuwe zeesluis in wording en een gezamenlijke lobby voor een directe spoorverbinding Gent Terneuzen. Op het gebied van kennis is er een samenwerking tussen de universiteit van Gent en Campus Zeeland, zoals afgesproken bij de Vlaams-Nederlandse top. De samenwerking op al die gebieden willen we  verder versterken. Met het oog op arbeidsmarktvraagstukken is het belangrijk dat belemmerende wet- en regelgeving verdwijnt.

Scheldemondraad

De Scheldemondraad vormt het bestuur van de Euregio Scheldemond en komt ongeveer twee keer per jaar bij elkaar. Tijdens die bijeenkomsten worden ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking uitgewisseld en informeren de leden elkaar over hun beleid. Voor Zeeland zitten in de raad onder andere de commissaris van de Koning Han Polman, gedeputeerde Anita Pijpelink, een aantal Statenleden en burgemeesters. In de Euregio Scheldemond zijn naast de raad ook vakgroepen actief. De raad en vakgroepen worden ondersteund door een secretariaat met medewerkers vanuit de provinciehuizen in Brugge, Middelburg en Gent.

Taken van de Scheldemondraad

De Scheldemondraad zet zich op verschillende manieren in voor grensoverschrijdende samenwerking:

  • Bereiken van bestuurlijke afstemming op grensoverschrijdende onderwerpen.
  • Inventariseren en monitoren grensknelpunten.
  • Stimuleren en faciliteren van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheden in de regio om samen te werken over en weer van de grens.
  • Ondersteunen van grensoverschrijdende projecten met het Scheldemondfonds.
  • Bespreken van Interreg-programma's en helpen bij opstart van Interreg projecten.
  • Belangen behartigen van de Euregio binnen de lobby-organisatie voor Europese grensgebieden, de Association of European Border Regions.
  • Organiseren van studiedagen en symposia.

Meer informatie vindt u op de website  van Euregio Scheldemond.

Subsidie via het Scheldemondfonds

Wie kan subsidie aanvragen?

De hoofdaanvrager en projectleider is meestal een overheid. Maar ook een niet-overheid kan een project indenen, als deze indienende partij maar een publieke status heeft (zoals een stichting). De partners mogen ook private partijen zijn. Er is altijd tenminste één (Oost- of West-)Vlaamse en één Zeeuwse organisatie betrokken.

Waarvoor is de subsidie?

Het fonds is beschikbaar voor projecten op alle gebieden. Projecten die te kleinschalig zijn voor Europa of niet kunnen worden ondersteund vanwege Europese regels, kunnen wel een aanvraag indienen bij het Scheldemondfonds.

Wat wordt gesubsidieerd?

Elk jaar is 75.000 euro beschikbaar vanuit het Scheldemondfonds. Het fonds kan projecten financieren tot 100 procent. Interne kosten zoals loonkosten en reiskosten zijn niet altijd subsidiabel.

Het Scheldemondfonds is een subsidiëring van de Scheldemondraad en staat los van de Europese Unie.

Aanvragen

Het secretariaat Euregio Scheldemond kan u begeleiden bij het opzetten van een project en het vinden van partnerorganisaties. Ook met prille ideeën kunt u contact opnemen.

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier Scheldemondfonds in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen week contact reactie van ons.

Contact

Manon Klein Hesseling
+32 9 2678706 of +31 6 50419127
m.klein_hesseling@zeeland.nl

Manon Klein Hesseling en Europese vlag