Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten

Besluiten die wij nemen via de Reguliere procedure worden niet langer gepubliceerd. Wij willen echter wel transparant blijven. Daarom plaatsen wij op deze pagina een overzicht van de door ons genomen reguliere besluiten op grond van de Wet natuurbescherming.

Hert in bos Schouwen-Duiveland

Overzicht besluiten reguliere procedure

Nadat de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 inging, veranderden de regels rond publicaties van besluiten. Met een besluit bedoelen we een schriftelijke beslissing die door een overheidsinstantie genomen wordt en gevolgen heeft voor de verhouding in gezag tussen overheid en burger.

De besluiten die wij nemen via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) publiceren wij op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Dit zijn besluiten die gevolgen kunnen hebben voor meer partijen dan alleen de aanvrager. Betrokkenen kunnen een zienswijze indienen over een besluit.

Besluiten die wij nemen via de reguliere procedure maken wij niet langer bekend. Het gaat hier om besluiten die alleen gevolgen hebben voor de aanvrager. Als Provincie willen wij wel doorzichtig blijven. Daarom plaatsen wij op deze pagina een overzicht van de door ons genomen reguliere besluiten.

Ontheffing Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van rust- en nestplaatsen van de huismus, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het beschadigen of vernielen van een zomer/paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de IJsselstraat en Rijnstraat te Middelburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 maart 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van twee rust- en nestplaatsen van de huismus. Ook wordt ontheffing verleend van de verboden van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het beschadigen of vernielen van een zomer/paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. De ingreep bestaat uit het uitvoeren van renovatie en isolatie werkzaamheden. Het kenmerk van deze ontheffing is 254663.

Wijziging tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming voor het realiseren en daarna gebruiken van een woning op de locatie Strandweg 25(a) te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 15 maart 2023 de op 28 juni 2020 verleende vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming met kenmerk ZK20000062/20023235 op naam hebben gesteld van een privépersoon. De vergunning is verleend voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Strandweg 25(a) te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000062 / 20023235. Het zaaknummer van dit besluit is 294725.

Ontheffing Wet natuurbescherming voor het opzettelijk doden, vangen en verstoren van de rugstreeppad én het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad op het bedrijventerrein Welgelegen te Tholen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 maart 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5 lid 1, lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het opzettelijk doden, vangen en verstoren van de rugstreeppad én het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Welgelegen te Tholen. Tevens wordt ontheffing verleend van artikel 3.6 lid 2 Wnb en artikel 3.34 lid 1 Wnb om de rugstreeppad onder zich te hebben en de rugstreeppad uit te zetten.

De ontheffing is voor het bouwrijp maken van het gebied ten noorden van de Marconiweg en ten westen van de Langeweg en aan de Groeneweg 9 te Tholen. Het kenmerk van deze ontheffing is 270644.

Ontheffing Wet natuurbescherming voor het opzettelijk doden, vangen en verstoren van de rugstreeppad én het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad in de Dalempolder te Tholen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 3 maart 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5 lid 1, lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het opzettelijk doden, vangen en verstoren van de rugstreeppad én het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad in de Dalempolder te Tholen. Tevens wordt ontheffing verleend van artikel 3.6 lid 2 Wnb en artikel 3.34 lid 1 Wnb om de rugstreeppad onder zich te hebben en de rugstreeppad uit te zetten.
De ontheffing is voor de aanleg van een weg en het maken van een ontsluiting tussen de N286 en de Molenvlietsedijk te Tholen. Het kenmerk van deze ontheffing is 271031

Ontheffing Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en vernietigen van één zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis als gevolg van de sloop van de gebouwen aan Boulevard de Wielingen 60 tot en met 65 in Cadzand-Bad.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 27 februari 2023 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op de sloop van de gebouwen aan Boulevard de Wielingen 60 tot en met 65 in Cadzand-Bad. Het kenmerk van deze ontheffing is 259515.

Ontheffing Wet natuurbescherming voor verstoren en vernietigen zomerverblijfplaats gewone dwergvleermuis en vernielen nesten huismus en gierzwaluw bij woningen aan de Van Ostadestraat 15-21 in Oostburg, Henry Dunantstraat 14-28 in Sint Jansteen en Boelaertstraat 2-32 in Aardenburg

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 februari 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van vijf nesten van huismus en het opzettelijk vernielen van zeven nesten van de gierzwaluw. Daarnaast is op 21 februari 2023 ontheffing verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van vier zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze ontheffing heeft betrekking op de sloop van woningen aan de Van Ostadestraat 15 - 21 in Oostburg; het slopen van woningen aan de Henry Dunantstraat 14 - 28 in Sint Jansteen; het renoveren van woningen aan de Boelaertstraat 2 - 32 in Aardenburg. Het kenmerk van deze ontheffing is 253508.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Jasja Dekker Dierecologie voor het vangen, doden en uitzetten van konijnen. De konijnen worden gevangen in de Clingse bossen en uitgezet in Oranjezon om de konijnenpopulatie te versterken met als doel het versterken van het habitattype Grijze duinen en bijbehorende soorten.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 8 februari 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.10 lid 1 onder a Wnb om het konijn te vangen en te doden. Ook is ontheffing verleend van artikel 3.34 lid 1 Wnb voor het uitzetten van het konijn. De konijnen worden gevangen in de Clingse bossen en uitgezet in Oranjezon om de konijnenpopulatie te versterken met als doel het versterken van het habitattype Grijze duinen en bijbehorende soorten. Het kenmerk van deze ontheffing is 234635.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Koopman | Haardhout.eu | Pizzaoven-eu voor het vernielen van acht huismus nestplaatsen, het vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis en het verstoren van voornoemde vleermuissoorten aan de Rijksweg 19 te Nieuwerkerk.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 30 januari 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het vernielen van acht huismus nestplaatsen. Tevens heeft Gedeputeerde Staten van Zeeland ontheffing verleend van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis en het verstoren van voornoemde vleermuissoorten tijdens sloopwerkzaamheden aan de Rijksweg 19 te Nieuwerkerk. Het kenmerk van deze ontheffing is 231695.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Gemeente Goes voor het opzettelijk vernielen van zeven nesten/verblijfplaatsen van de huismus en ontheffing voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis als gevolg van sloopwerkzaamheden aan het oude dorpshuis aan de Deltastraat 2 in Kattendijke. 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 19 januari 2023 ontheffing hebben verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van zeven nesten/verblijfplaatsen van huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Het kenmerk van deze ontheffing is 221069.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Stichting Stadlander voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één  zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van sloopwerkzaamheden aan de Van de Bosstraat 15-45 en 69-73 in Sint-Annaland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 16 januari 2023 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden aan de Van de Bosstraat 15-45 en 69-73 in Sint-Annaland. Het kenmerk van deze ontheffing is 229286.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan FRABC B.V. voor het opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste verblijfplaatsen van haas als gevolg van de bouw van woonwijk Aria zuid fase 1 te Goes.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 2 januari 2023 ontheffing hebben verleend aan FRABC B.V. van het verbod als bedoeld in artikel 3.10 eerste lid onder b van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van haas (Lepus europaeus). Deze aanvraag heeft betrekking op voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de woonwijk Aria zuid fase 1 te Goes. Het zaaknummer van deze ontheffing is 186983.