Hedwige-Prosperproject

Van de afgesproken 600 ha. natuurherstel van de Westerschelde wordt 300 ha. gerealiseerd in de Hertogin Hedwigepolder. Samen met het Sieperdaschor en de net over de grens gelegen Prosperpolder ontstaat een nieuw getijdengebied van wel 470 hectare. De Hedwige- en Prosperpolder vormen samen met het aangrenzende Land van Saeftinghe, de Doelpolder, en de voorgenomen natuurontwikkeling in de Prosperpolders en de Nieuwe Arenbergpolder een robuust en aaneengesloten getijdennatuurgebied van maar liefst meer dan 4700 ha! Een uniek gebied dat straks de natuurkern vormt van het Grenspark Groot Saeftinghe.

luchtfoto van Hedwige-Prosperpolder met op de voorgrond het Sieperdaschor

Natuurherstel

De Hedwigepolder is een van de jongste polders van Zeeland en is pas in 1907 ingepolderd. Tot op heden heeft de polder voornamelijk een landbouwbestemming gekend met hier en daar wat bossen voor de jacht. Het Hedwige-Prosperproject brengt eb en vloed terug in de polder waardoor estuariene natuur kan ontstaan.

Het teruggeven van land aan de natuur, heeft jarenlang gezorgd voor een maatschappelijke en politieke discussie. Het Rijk heeft echter in 2012 definitief besloten de Hertogin Hedwigepolder te ontpolderen. 

Naast natuurherstel zorgt de Provincie ervoor dat de natuur kan worden beleefd vanaf de Panoramaheuvel. De heuvel wordt aangelegd met materiaal dat vrijkomt bij het afgraven van de Scheldedijk en Sieperdadijk. Erop komt een uitkijktoren met horeca. Via een wandelpad en vanaf de toren kan de natuur en eb en vloed worden beleefd. Maar ook de bedrijvigheid op de Westerschelde zoals de containerschepen die dicht langs de oever varen van en naar de Haven van Antwerpen. Een uniek contrast!

Werkzaamheden

Onderstaande werkzaamheden voeren we uit voor de estuariene natuurontwikkeling:

  • Het verwijderen van de huidige opstallen en beplanting
  • Het graven van een krekenstelsel
  • Het aanleggen van een nieuwe dijk ten westen van het plan
  • Het optimaliseren van de leidingdammen
  • Het verwijderen van de Sieperdadijk en de Scheldedijk
  • Aanleg recreatieve maatregelen, waaronder de Panoramaheuvel

Benieuwd hoe de Hedwige-Prosperpolder er in de toekomst uit zal gaan zien?

Grenspark Groot Saeftinghe

Het Hedwige-Prosperproject is onderdeel van het groene hart van het Grenspark Groot Saeftinghe. De Provincie Zeeland werkt samen met tien Vlaamse en Nederlandse partners en met de regio aan de verdere ontwikkeling het Grenspark. Deze ontwikkeling is in 2016 gestart mede dankzij een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro via Interreg V Vlaanderen-Nederland. In mei 2021 zetten elf partners hun handtekening onder de Overeenkomst voor het Samenwerkingsverband. De toekomst van het grenspark ligt vast! 

Voor meer informatie zie Grenspark Groot Saeftinghe.

Planning

Realisatie is pas mogelijk als de benodigde gronden op naam van de Staat staan. Na een jarenlange procedure tegen de onteigening is op 5 januari 2018 duidelijkheid gekomen. De Hoge Raad heeft toen uitspraak gedaan en het beroep verworpen. Hiermee kwam een einde aan de onteigeningsprocedure en werd duidelijk dat de eigenaar het project niet zelf mag realiseren. In februari 2018 zijn de gronden op naam van de Staat gezet in het kadaster en daarna is de aanbestedingsprocedure gestart met de publicatie van het bestek. Eind 2018 zijn de eerste voorbereidende werken uitgevoerd: het slopen van enkele huizen en schuren, het rooien van populieren en het plaatsen van vleermuiskasten. De graafwerkzaamheden zijn in maart 2020 gestart. Het project kan dan waarschijnlijk eind 2023 worden afgerond.

Samenwerking

Vlaanderen voert overeenkomstig het verdrag de werkzaamheden op Nederlands grondgebied uit. Daarvoor zorgt de Vlaamse waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv, in samenwerking met de Provincie Zeeland. De Provincie zorgt voor de planvorming, de grondverwerving, de voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering van het project. Ook maakt de Provincie Zeeland het mogelijk om de recreatie in het gebied uit te breiden zodat de regio een economische impuls krijgt (zie Grenspark).

Informatie

Actuele informatie over de werkzaamheden vindt u op de website van onze Vlaamse partners.

Contact

Richard Rozemeijer
+31 6 5240 1409
rj.rozemeijer@zeeland.nl