Soortgerichte maatregelen

De Provincie Zeeland werkt mee aan instandhouding van planten- en diersoorten van internationale betekenis. In Zeeland gaat het vooral om kust(broed)vogels en boerenlandvogels, maar ook om enkele soorten zoogdieren, amfibieën, vissen en planten. Deze soorten komen zowel in als buiten het Natuurnetwerk Zeeland voor.

Periodiek wordt op basis van monitoringsgegevens bekeken of het beter of slechter gaat met de internationale soorten die voorkomen in de Zeeuwse natuur. Voor soorten met een slechte staat van instandhouding worden specifieke maatregelen getroffen. 

Specifieke maatregelen

De meeste soorten kunnen profiteren van maatregelen die worden genomen in het natuurnetwerk, via het agrarische natuurbeheer of de kaderrichtlijn water. In het natuurnetwerk gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van kustbroedvogeleilanden of maatregelen om het waterpeil goed te regelen. Buiten het natuurnetwerk worden bijvoorbeeld natuurlijke oevers gerealiseerd en in overleg met agrariërs akkerranden aangelegd waarin vogels kunnen broeden en een deel van hun voedsel vinden. Maar er zijn ook soorten die niet of nauwelijks profiteren van deze maatregelen. Voor die soorten treffen we specifieke beschermende maatregelen in het soortenbeleid. Voorbeelden zijn de bontbekplevier en strandplevier (aanleg van schelpenbanken), diverse vleermuizen (inrichten van slaapplaatsen in bunkers en op kerkzolders), de noordse woelmuis (aanleg van rietstroken), de kamsalamander (aanleggen en opschonen van drinkputten), boerenlandvogels als zomertortel, patrijs (akkerrandenbeheer) en de steenuil (plaatsen van nestkasten). Hiermee bevorderen  we een duurzaam behoud van planten en dieren in onze leefomgeving. Dat doen we samen met terreinbeheerders, ZLTO, Rijkswaterstaat, het waterschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en organisaties met kennis van specifieke soorten.

Contact

Marion Struik
+31 118 631150
m.struik@zeeland.nl