Soorten beschermen

Dieren en planten zijn heel belangrijk voor het behouden van ecosystemen, en daarmee een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Deze biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond, bestuiving van het gewas en een stabiel klimaat. De aantasting van de biodiversiteit is uiteindelijk ook voor het voortbestaan van mensen een bedreiging. Planten- en diersoorten verdwijnen. Daarom nemen we maatregelen om het leefgebied van soorten waar het niet goed mee gaat te verbeteren.

visdiefjes
strandplevier
Strandplevier. Bron: Chiel Jacobusse.

Soortgerichte maatregelen

De Provincie Zeeland werkt mee aan het behoud van Zeeuwse planten- en diersoorten van (inter)nationale betekenis. In Zeeland gaat het om kust(broed)vogels en boerenlandvogels, maar ook om bijvoorbeeld zoogdieren, amfibieën, wilde bijen en planten. Deze soorten komen zowel in als buiten het Natuurnetwerk Zeeland voor.

zomertortel
Zomertortel. Bron: Chiel Jacobusse.

Periodiek worden monitoringsgegevens bekeken om te bepalen of het beter of slechter gaat met de (internationale) soorten die voorkomen in de Zeeuwse natuur. Voor soorten met een slechte staat van instandhouding treffen we specifieke maatregelen.

grote-kegelbij
Grote Kegelbij. Bron: Erik Speksnijder.

Actieplan behoud Zeeuwse soorten: inzet voor bijzondere dier- en plantensoorten in Zeeland

Veel soorten kunnen profiteren van maatregelen die worden genomen in het natuurnetwerk, via het agrarische natuurbeheer of de kaderrichtlijn water. Toch is er nog veel werk te doen om de diversiteit aan soorten te behouden. In het Actieplan staan soorten benoemd waar we een internationale opgave voor hebben of die typisch Zeeuws zijn. De soorten die we willen stimuleren  zijn bepaald in samenspraak met veel soortendeskundigen. De soorten zijn gerangschikt naar leefgebieden waardoor veel soorten kunnen profiteren van de genomen maatregelen.

Binnen het natuurnetwerk worden waar nodig aanvullende maatregelen getroffen. Zoals het herstel van broedeilanden, het plaatsen van nestkasten voor tapuiten of herstelmaatregelen op bloemdijken voor bloemdijkplanten en wilde bijen. Vrijwilligers hebben ook een belangrijke rol in het beschermen en het nemen van maatregelen voor kwetsbare soorten. Daarom worden ook via projecten vrijwilligers opgeleid en geholpen met bijvoorbeeld materiaal. Buiten het natuurnetwerk wordt voor veel soorten gekeken hoe compleet het leefgebied is. Het gaat dan om locaties om te overwinteren in samenhang met voortplantingsplaatsen en voedselgebieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor vleermuizen, amfibieën en wilde bijen. Het herstel van de landschappelijke dooradering is ook heel belangrijk. Hagen, bosjes, poelen zijn onmisbaar omdat  dieren zich hierlangs kunnen verplaatsen en schuilen. Denk aan egels en kleine marterachtigen. Maar ook voor veel boerenlandvogels en insecten. Daarnaast verrichten we ook maatwerk op agrarische grond. Dat doen we in de vorm van pilots, voor vogels als veldleeuwerik, patrijs en zomertortel. In het Actieplan leest u voorbeelden van maatregelen van alle leefgebieden.

Zo stimuleren we de biodiversiteit en proberen we de achteruitgang van kwetsbare Zeeuwse soorten terug te draaien. Dit kunnen we niet zonder onze partners. We werken nauw samen met terreinbeheerders Stichting Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, ZLTO, Poldernatuur Zeeland, Rijkswaterstaat, het Waterschap Scheldestromen, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde en organisaties met kennis van specifieke soorten.

egel
Egel. Bron: Chiel Jacobusse.

Contact

Marion Struik
+31 118 631150
m.struik@zeeland.nl