Soorten beschermen

De enorme verscheidenheid aan dieren en planten is nuttig en noodzakelijk. Deze biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. De aantasting van de biodiversiteit is uiteindelijk ook voor het voortbestaan van mensen een bedreiging. Plant- en diersoorten verdwijnen. Daarom gaan we het verdwijnen van soorten tegen.

visdiefjes

Soortgerichte maatregelen

De Provincie Zeeland werkt mee aan instandhouding van planten- en diersoorten van internationale betekenis. In Zeeland gaat het vooral om kust(broed)vogels en boerenlandvogels, maar ook om enkele soorten zoogdieren, amfibieën, vissen en planten. Deze soorten komen zowel in als buiten het Natuurnetwerk Zeeland voor.

Periodiek wordt op basis van monitoringsgegevens bekeken of het beter of slechter gaat met de internationale soorten die voorkomen in de Zeeuwse natuur. Voor soorten met een slechte staat van instandhouding worden specifieke maatregelen getroffen. 

Specifieke maatregelen

De meeste soorten kunnen profiteren van maatregelen die worden genomen in het natuurnetwerk, via het agrarische natuurbeheer of de kaderrichtlijn water. In het natuurnetwerk gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van kustbroedvogeleilanden of maatregelen om het waterpeil goed te regelen. Buiten het natuurnetwerk worden bijvoorbeeld natuurlijke oevers gerealiseerd en in overleg met agrariërs akkerranden aangelegd waarin vogels kunnen broeden en een deel van hun voedsel vinden. Maar er zijn ook soorten die niet of nauwelijks profiteren van deze maatregelen. Voor deze soorten treffen we specifieke beschermende maatregelen in het soortenbeleid. Voorbeelden zijn de aanleg van schelpenbanken voor de bontbekplevier en strandplevier, het herstellen of geschikt maken van bunkers en kerkzolders voor diverse vleermuizen, de ontwikkeling van rietstroken voor de noordse woelmuis, het aanleggen en opschonen van drinkputten voor de kamsalamander, het akkerrandenbeheer voor boerenlandvogels als de zomertortel en patrijs en het plaatsen van nestkasten en geschikt maken van erven voor de steenuil. Zo bevorderen we een duurzaam behoud van planten en dieren in onze leefomgeving. Dat doen we samen met terreinbeheerders, ZLTO, Rijkswaterstaat, het waterschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en organisaties met kennis van specifieke soorten.

Contact

Marion Struik
+31 118 631150
m.struik@zeeland.nl