Veilig en vlot naar Yerseke

Provincie Zeeland werkt aan veilige provinciale wegen, zodat onze steden, dorpen en de kust optimaal bereikbaar blijven. Tussen de Rijksweg A58 en de kern Yerseke zorgen we ook voor een veilige en vlotte verbinding.

Verkeerssituatie op de Zanddijk

Zanddijk BV

Voor de voorbereiding en uitvoering van het project Zanddijk – Molendijk is een BV opgericht. De net opgerichte organisatie werkt aan een veilige route tussen de A58 en Yerseke. De Provincie Zeeland stelde, tijdens de eerste aandeelhoudersvergadering van 10 juli, Dinro Hobbel aan als directeur van de Zanddijk BV. Het bezoekadres van de Zanddijk BV is Molendijk 56 in Yerseke. De organisatie is op deze locatie goed zichtbaar en bereikbaar voor bewoners en bedrijven in de buurt. Heeft u vragen, ideeën of wensen? Mail dan naar info@zanddijkbv.nl

Veilige route

Met de beoogde aanpassingen verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming van de belangrijkste toegangsweg van en naar Yerseke. De weg is nu smal en onveilig en niet berekend op de huidige verkeersdrukte. De BV start nu als eerste met de aankoop van de benodigde gronden en het wijzigen van het bestemmingsplan. Vervolgens wordt de Zanddijk verbreed en richt de organisatie de Molendijk in als 60 km-weg. Ook vervangt een spoorwegviaduct de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang en komen er diverse fietstunnels. stelden het ontwerp voor de weg in december 2022 vast. Naar verwachting is het totale project in 2027 afgerond.

Na jarenlang onderzoek, alternatieven uitwerken en overleg hebben Provinciale Staten in november 2020 een besluit genomen: er komt een nieuwe weg naar Yerseke en haar bedrijventerreinen via het bestaande tracé. De huidige Zanddijk en Molendijk worden aangepast, zodat een totaaloplossing komt voor de knelpunten. Een investering van zo’n 60 miljoen euro. 

Maatregelen

Het definitief ontwerp bevat een aantal maatregelen. We verbreden de bestaande Zanddijk, passen de rotonde Nishoek aan, richten de Molendijk in als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 km per uur en leggen een nieuwe verbindingsweg van de Zanddijk naar bedrijventerrein Olzendepolder in Yerseke aan. Ook vervangen we de spoorwegovergang voor een viaduct en leggen we fietstunnels aan. Dit doen we samen met onze partners: gemeente Reimerswaal, waterschap Scheldestromen, Prorail en het Rijk. 

Op 16 december hebben Provinciale Staten ingestemd met het ontwerp en het bijbehorend budget. De werkzaamheden worden naar verwachting tussen 2025 en 2027 uitgevoerd. 

Bekijk het ontwerp