Overzicht Besluiten reguliere procedure

Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 zijn de regels rondom publicaties van besluiten veranderd. 
Besluiten die wij nemen via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) worden op de gebruikelijke wijze gepubliceerd op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Dit zijn besluiten die gevolgen kunnen hebben voor meer partijen dan alleen de aanvrager. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen met betrekking tot deze besluiten.

Besluiten die wij nemen via de Reguliere procedure worden niet langer gepubliceerd. Het gaat hier om besluiten die alleen gevolgen hebben voor de aanvrager. Als provincie willen wij wel transparant blijven. Daarom plaatsen wij op deze pagina een overzicht van de door ons genomen reguliere besluiten.

Vergunning Wet natuurbescherming aan mevrouw A. Hesselbach voor het slopen van het bestaande woonhuis en het realiseren en daarna gebruiken van een nieuw woonhuis op de locatie Burgemeester van Teylingenpark 4 te Domburg.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 september 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan mevrouw A. Hesselbach. De vergunning is verleend voor het slopen van het bestaande woonhuis en het realiseren en daarna gebruiken van een nieuw woonhuis op de locatie Burgemeester van Teylingenpark 4 te Domburg, in de nabijheid van Natura 2000-gebieden Manteling van Walcheren. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000145 / 20026781.

Vergunning Wet natuurbescherming aan North Sea Port Netherlands N.V. voor het baggeren van een gedeelte van de Westhofhaven en het verspreiden van de baggerspecie in de stortvakken W13alt2 en W13alt3, in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mee dat zij op 27 augustus 2020 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan North Sea Port Netherlands N.V. voor het baggeren van een gedeelte van de Westhofhaven en het verspreiden van de baggerspecie in de stortvakken W13alt2 en W13alt3, in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Het kenmerk van de vergunning is ZK20000186 / 20025569.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Windturbinepark Oostzeedijk B.V. voor zowel de uitvoeringsfase als de beheerfase van het opschalen van de bestaande drie windturbines binnen het windpark Oostzeedijk te Kats

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 27 augustus 2020 de vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming van Windturbinepark Oostzeedijk B.V. voor zowel de uitvoeringsfase als de beheerfase van het opschalen van de bestaande drie windturbines binnen het windpark Oostzeedijk te Kats hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudings-doelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het kenmerk van dit besluit is ZK20000098 / 20026073.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Pluimveehouderij Wouters V.O.F. voor het wijzigen van de dieraantallen, stalsystemen en mestopslag op de locatie Molenweg 1 te Meliskerke.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 25 augustus 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Pluimveehouderij Wouters V.O.F. De vergunning is verleend voor het wijzigen van de dieraantallen, stalsystemen en mestopslag op de locatie Molenweg 1 te Meliskerke, in de nabijheid van Natura 2000-gebieden Manteling van Walcheren en Westerschelde & Saeftinghe. Het kenmerk van deze vergunning is ZK19000144 / 20025844.

Vergunning Wet natuurbescherming aan de Vereniging Van Handkokkelvissers “Op Handkracht Verder” voor het handmatig opvissen van kokkels in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mee dat zij op 25 augustus 2020 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan de Vereniging Van Handkokkelvissers “Op Handkracht Verder” voor het handmatig opvissen van kokkels in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Het kenmerk van de vergunning is ZK20000163 / 20025395.

Vergunning Wet natuurbescherming aan ICL-IP Terneuzen voor de voortzetting van bestaande industriële activiteiten binnen de inrichting op de locatie Frankrijkweg 6 in Terneuzen.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 augustus 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan ICL-IP Terneuzen. De vergunning is verleend voor de voortzetting van de bestaande industriële activiteiten binnen de inrichting op de locatie Frankrijkweg 6 in Terneuzen. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000124.

Vergunning Wet natuurbescherming aan privépersoon voor de nieuwbouw van een woning aan Stuifketel 6a te Burgh-Haamstede

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 augustus 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan privépersoon. De vergunning is verleend voor de nieuwbouw van een woning aan Stuifketel 6a te Burgh-Haamstede nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000173.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Van der Goes en Groot voor het opzettelijk vernielen van twaalf huismusnesten aan de Baanstpoldersedijk 10 te Nieuwvliet.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 11 augustus 2020 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van twaalf huismusnesten tijdens de sloop van twee gebouwen op het terrein van manege Hippo d’Or, gelegen aan de Baanstpoldersedijk 10 te Nieuwvliet. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000142.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Verbrugge Scaldia Terminals B.V. voor de huidige activiteiten en een beoogde uitbreiding hiervan op de bedrijfslocatie Luxemburgweg 2 te Nieuwdorp

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 10 augustus 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Verbrugge Scaldia Terminals B.V. De vergunning is verleend voor de huidige activiteiten en een beoogde uitbreiding hiervan op de bedrijfslocatie Luxemburgweg 2 te Nieuwdorp, nabij Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000140.

Ontheffing Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en het vernietigen van één verblijfplaats van gewone dwergvleermuis als gevolg van het verbouwen van twee gymzalen tot woonhuizen aan de Rotterdamsekaai 43-45, 4331 GN, te Middelburg. Deze ontheffingen is verleend in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 5 augustus 2020 ontheffing hebben verleend aan Woongoed Middelburg van de verboden in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb voor opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en het vernielen van één zomerverblijfplaats. Deze ontheffing is verleend in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Deze aanvraag heeft betrekking op het verbouwen van twee gymzalen tot woonhuizen aan de Rotterdamsekaai 43-45, 4331 GN, te Middelburg. Het kenmerk van deze ontheffing: ZK20000159/ 20023283

Vergunning Wet natuurbescherming aan EKOZ Pluimvee V.O.F. voor het slopen van stal 4, de nieuwbouw van een stal met hetzelfde aantal dieren en het wijzigen van het stalsysteem van stal 3 aan de Steenweg 23 te Schore.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 juli 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan EKOZ Pluimvee V.O.F. De vergunning is verleend voor het slopen van stal 4, de nieuwbouw van een stal met hetzelfde aantal dieren en het wijzigen van het stalsysteem van stal 3 aan de Steenweg 23 te Schore, nabij Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer. het kenmerk van deze vergunning is ZK20000133. 

Vergunning Wet natuurbescherming aan privé-persoon voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Strandweg 25(a) te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 28 juli 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan een privé-persoon. De vergunning is verleend voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Strandweg 25(a) te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000062.

Vergunning Wet natuurbescherming aan gemeente Vlissingen voor het verspreiden van baggerspecie uit de Koopmanshaven in stortvakken W02 en W09 in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 juli 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan de gemeente Vlissingen. De vergunning is verleend voor het verspreiden van baggerspecie uit de Koopmanshaven in stortvakken W02 en W09 in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 oktober en 31 december 2020. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000170.  

Vergunning Wet natuurbescherming aan privé-persoon voor de nieuwbouw van een woning (en daarna het gebruik ervan) op de locatie Hogezoom 96a in Renesse.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 22 juli 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan een privé-persoon. De vergunning is verleend voor de nieuwbouw van een woning (en daarna het gebruik ervan) op de locatie Hogezoom 96a in Renesse, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000069.

Vergunning Wet natuurbescherming aan de Vlissingse Transportbeton Onderneming B.V. (VTO) voor het in werking hebben van een betonmortelcentrale op de locatie Westerhavenweg 14 in Vlissingen.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 16 juli 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan de Vlissingse Transportbeton Onderneming B.V. (VTO). De vergunning is verleend voor het in werking hebben van een betonmortelcentrale op de locatie Westerhavenweg 14 in Vlissingen. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000084.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor de bouw en het gebruik van een veldstation in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mee dat zij op 9 juli 2020 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor de bouw en het gebruik van een veldstation in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Het kenmerk van de vergunning is ZK20000113 / 20016961

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Verkoopmaatschappij Goese Schans voor het opzettelijk verstoren en vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de Courtinestraat 36 te Goes.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 juli 2020 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5, tweede en vierde lid van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren en vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de Courtinestraat 36 te Goes. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000107.

Vergunning Wet natuurbescherming aan gemeente Vlissingen voor het verspreiden van baggerspecie uit de Michiel de Ruyterhaven in stortvakken W02 en W09 in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 30 juni 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan de gemeente Vlissingen. De vergunning is verleend voor het verspreiden van baggerspecie uit de Michiel de Ruyterhaven in stortvakken W02 en W09 in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 oktober en 31 december 2020. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000120.  

Weigering vergunning Wet natuurbescherming aan Bouwbedrijf Boogert voor de nieuwbouw en daarna het gebruik van een hotel op de locatie Noordstraat 29-39 in Burgh-Haamstede

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 juni 2020 vergunning in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming hebben geweigerd aan Bouwbedrijf Boogert. De vergunning is geweigerd voor de nieuwbouw en daarna het gebruik van een hotel op de locatie Noordstraat 29-39 in Burgh-Haamstede, grenzend aan Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van dit besluit is ZK20000039.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Gemeente Reimerswaal voor het baggeren van de havens van Yerseke en het verspreiden van de baggerspecie in de Oosterschelde.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mee dat zij op 19 juni 2020 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Gemeente Reimerswaal. De vergunning is verleend voor het baggeren van de havens van Yerseke en het verspreiden van de baggerspecie in stortvak O02 in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Het kenmerk van de vergunning is ZK20000111/ 20016045

Gedeeltelijke ontheffing Wet natuurbescherming (verder Wnb) aan S.A.B adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en het vernietigen van twee verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis als gevolg van het slopen van het voormalig schoolgebouw aan de Kotterstraat 61 4691 JN,  in Tholen. Deze ontheffingen is verleend in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 juni 2020 ontheffing hebben verleend aan S.A.B adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling van de verboden in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb voor opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen. Deze ontheffing is verleend in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van het voormalig schoolgebouw aan de Kotterstraat 61 4691 JN in Tholen. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000116.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Hado Vastgoed voor het vervangen van 2 winkelpanden door 2 nieuwe winkelpanden met daarboven 2 woningen aan De Zoom 16-18 in Renesse.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 juni 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Hado Vastgoed. De vergunning is verleend voor het vervangen van 2 winkelpanden door 2 nieuwe winkelpanden met daarboven 2 woningen aan De Zoom 16-18 in Renesse], nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000112.

Gedeeltelijke ontheffing Wet natuurbescherming (verder Wnb) aan S.A.B adviseurs voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en het vernietigen van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis als gevolg van het slopen van het kerkgebouw Morgenster aan de Adriaen Obrysstraat in Middelburg. Deze ontheffingen is verleend in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 5 juni 2020 ontheffing hebben verleend aan S.A.B adviseurs van de verboden in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb voor opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen en een paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis. Deze ontheffing is verleend in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van het kerkgebouw Morgenster aan de Adriaen Obrysstraat in Middelburg. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000099.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Nehalennia Duin B.V. voor de nieuwbouw (verbouwing/uitbreiding) en daarna het gebruik van Hotel Zonneduin op de locatie Nehalenniaweg 1 / Badstraat 6 te Domburg

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 9 juni 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Nehalennia Duin B.V. De vergunning is verleend voor de nieuwbouw (verbouwing/uitbreiding) en daarna het gebruik van Hotel Zonneduin op de locatie Nehalenniaweg 1 / Badstraat 6 te Domburg, nabij Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000106.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling voor de sloop en nieuwbouw (en daarna het gebruik) van appartementen aan de Dunoweg 15 in Oostkapelle.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 25 mei 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling. De vergunning is verleend voor de sloop en nieuwbouw (en daarna het gebruik) van appartementen aan de Dunoweg 15 in Oostkapelle, nabij Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000108.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan RDH Architecten Stedenbouwkundigen B.V. voor het slopen van het voormalig GAK kantoor aan de Van de Spiegelstraat 10 te Goes.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 mei 2020 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis bij het slopen van het voormalig GAK kantoor aan de Van de Spiegelstraat 10 te Goes. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000026.

Ontheffing Wet natuurbescherming (verder Wnb) aan Beland Wonen voor het opzettelijk vernielen of beschadigen van nestlocaties van de huismus (Passer domesticus). Tevens is ontheffing verleend voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en het vernietigen van één zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis. Beide ontheffingen zijn verleend in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van de woningen in de Berghoekstraat 23 t/m 37 Kruiningen, oneven nummers (8 woningen),4416 BJ in de gemeente Reimerswaal.  

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 11 mei 2020 ontheffing hebben verleend aan Beland Wonen van de verboden in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb voor het opzettelijk vernielen of beschadigen van nestlocaties van de huismus (Passer domesticus).Ook is op bovengenoemde datum ontheffing verleend van de verboden in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb voor opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis. Beide ontheffingen zijn verleend in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van de woningen in de Berghoekstraat 23 t/m 37 Kruiningen, oneven nummers (8 woningen),4416 BJ in de gemeente Reimerswaal.Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000086.

Vergunning Wet natuurbescherming aan North Sea Port N.V. voor het verspreiden van baggerspecie uit de Kaloothaven in stortvakken W13alt2 en W13alt3 in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 11 mei 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Nort Sea Port N.V. De vergunning is verleend voor het verspreiden van baggerspecie uit de Kaloothaven in stortvakken W13alt2 en W13alt 3 in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 september 2021 en 1 februari 2022. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000067.  

Ontheffing Wet natuurbescherming aan North Sea Port voor het uitbreiden van een kas ten zuiden van de Finlandweg in de gemeente Terneuzen.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 8 mei 2020 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5, eerste, tweede, derde en vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vangen en verstoren van de rugstreeppad, verblijfplaatsen te vernielen en eieren opzettelijk te rapen. Tevens is ontheffing verleend van artikel 3.6, tweede lid, voor het onder zich hebben en vervoeren van rugstreeppadden en artikel 3.34, eerste lid, voor het uitzetten van rugstreeppadden. De activiteit vindt plaats op de Axelse vlakte in de gemeente Terneuzen, ten zuiden van de Finlandweg. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000009.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Lamb-Weston/Meijer V.O.F. voor het uitbreiden van de productiecapaciteit door realisatie van een nieuwe productielijn op de locatie aan de Stationsweg 18A te Kruiningen.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 mei 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Lamb-Weston/Meijer V.O.F. De vergunning is verleend voor het uitbreiden van de productiecapaciteit door realisatie van een nieuwe productielijn op de locatie aan de Stationsweg 18A te Kruiningen, in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden Yerseke en Kapelse Moer, Westerschelde & Saeftinghe en Oosterschelde. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000025 / 20014361.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Bouwbedrijf Braber voor het uitbreiden en moderniseren van een woning op de Acacialaan 21 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 mei 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Bouwbedrijf Braber. De vergunning is verleend voor het uitbreiden en moderniseren van een woning op de Acacialaan 21 te Burgh-Haamstede, in de nabijheid van de Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000078 / 20014442.

Wijzigingsbesluit Wet natuurbescherming aan Rijkswaterstaat Corporate Dienst Facilitair voor het wijzigen van een voorschrift en het verlengen van de geldigheidsduur van een eerder verleende ontheffing (kenmerk: ZK19000176/ 9429245) aan de Krammersluis 6 te Bruinisse.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 1 mei 2020 een wijziging van een eerder verleende ontheffing (kenmerk: ZK19000176/ 9429245) hebben verleend.
De wijziging betreft het aanpassen van een voorschrift uit deze eerder verleende ontheffing en het wijzigen van de geldigheidsduur met 2,5 maand tot en met 15 september 2020. Het kenmerk van deze (gewijzigde) ontheffing is ZK20000088.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Bouwbedrijf Quant Zierikzee B.V. voor het uitbreiden van een woning met een serre aan de Lijsterweg 9 te Renesse.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 30 april 2020 een vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming van Bouwbedrijf Quant Zierikzee B.V. voor het uitbreiden van een woning met een serre aan de Lijsterweg 9 te Renesse, hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van het besluit is ZK20000024 / 20014156.

Wijzigingsbesluit Wet natuurbescherming aan gemeente Tholen voor het wijzigen van een eerder verleende ontheffing (kenmerk ZK19000217/20003758) aan de Vestetuin en Kruittoren in Tholen.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 30 april 2020 een wijziging van een eerder verleende ontheffing (kenmerk ZK19000217/20003758) hebben verleend. De wijziging betreft het toevoegen van een voorschrift uit deze eerder verleende ontheffing. Het kenmerk van dit besluit is ZK20000095.

Vergunning Wet natuurbescherming aan privépersoon voor het slopen en ontmantelen van een tankstation en een woning en het bouwen van 4 woningen (en daarna het gebruiken daarvan) op de locatie Burghseweg 72, 74 en 74a in Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 april 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan een privépersoon. De vergunning is verleend voor het slopen en ontmantelen van een tankstation en een woning en het bouwen van 4 woningen (en daarna het gebruiken daarvan) op de locatie Burghseweg 72, 74 en 74a in Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. het kenmerk van deze vergunning is ZK20000064.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Melkveebedrijf Van Laerhoven voor het uitbreiden van een bestaand melkveebedrijf op de locatie Noordhoekweg 1A in ’s-Heer Abtskerke en het in werking hebben van het melkveebedrijf na deze uitbreiding.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 april 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Melkveebedrijf Van Laerhoven. De vergunning is verleend voor het uitbreiden van een bestaand melkveebedrijf op de locatie Noordhoekweg 1A in ’s-Heer Abtskerke en het in werking hebben van het melkveebedrijf na deze uitbreiding. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000018.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Fam. Liesting voor het slopen en bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie De Kure 10 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 april 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Fam. Liesting. De vergunning is verleend voor het slopen en bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie De Kure 10 te Burgh-Haamstede, in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden Kop van Schouwen, Voordelta en Oosterschelde. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000016 / 20012672.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Betonmortel Sector De Hoop B.V. voor de bouw en ingebruikname van een betonmortelcentrale met opslag aan de Dokweg (ongenummerd) te Breskens.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 april 2020 een vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming van Betonmortel Sector De Hoop B.V. voor de bouw en ingebruikname van een betonmortelcentrale met opslag aan de Dokweg (ongenummerd) te Breskens, hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Het kenmerk van het besluit is ZK20000045 / 20013638.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan North Sea Port voor nestbeheer van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw meeuwen op het bedrijventerrein Haven 9890 te Vlissingen-Oost.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 22 april 2020 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1, tweede en derde lid, van de Wet natuurbescherming voor het vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten van de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw en het vernielen, beschadigen, rapen en onder zich hebben van eieren van de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw op het bedrijventerrein Haven 9890 te Vlissingen-Oost. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000072.

Ontheffing Wet natuurbescherming, Limagrain Nederland BV. voor het vangen van kraaien en kauwen met behulp van een vangkooi en voor het opzettelijk doden en storen van holenduif met behulp van geweer op diverse percelen in de gemeente Reimerswaal.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 17 april 2020 ontheffing hebben verleend op grond van artikel 3.3 eerste lid en artikel 3.4, tweede lid, van de Wet natuurbescherming aan Limagrain Nederland BV voor het vangen van kraaien en kauwen met behulp van een vangkooi en voor het opzettelijk doden en storen van holenduif met behulp van geweer op diverse percelen met diverse gewassen in de Fredericapolder, Zimmermanpolder, Reigersbergpolder, Annamariapolder, Bathpolder en Völkerpolder in de gemeente Reimerswaal met het kenmerk ZK200000030

Vergunning Wet natuurbescherming aan Van Eck VOF voor het uitbreiden van de stalruimten van de melkveehouderij op de locatie Prinsendijk 17a in Kortgene.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 april 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Van Eck VOF. De vergunning is verleend voor het uitbreiden van de stalruimten van de melkveehouderij op de locatie Prinsendijk 17a in Kortgene. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000004 / 20010054.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Struisvogelboerderij Monnikenwerve voor het gebruik van een kunstmatige lichtbron en het gebruik van het geweer van zonsondergang tot zonsopkomst bij de bestrijding van schade aangericht door de vos in een gebied van 1 kilometer rondom Hogeweg 1 in de gemeente Sluis.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 16 april 2020 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.13, vierde lid, van het Besluit natuurbescherming om het geweer te voorzien van een kunstmatige lichtbron, en van het verbod van artikel 3.16, eerste lid, onder a, van het Besluit natuurbescherming om het geweer te gebruiken tussen zonsondergang en zonsopkomst bij de bestrijding van schade aangericht door de vos in een gebied van 1 kilometer rondom Hogeweg 1 in de gemeente Sluis. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000066.

Ontheffing Wet natuurbescherming (verder Wnb) aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk vernielen of beschadigen van nestlocaties van de huismus (Passer domesticus) tijdens het slopen van woningen aan de Frisostraat 2-20 (4551 GK) en Julianastraat 20-30 (4551 GJ) in Sas van Gent, gemeente Terneuzen in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 16 april 2020 ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen van de verboden in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb voor het opzettelijk vernielen of beschadigen van nestlocaties van de huismus (Passer domesticus) tijdens het slopen van woningen aan de Frisostraat 2-20 (4551 GK) en Julianastraat 20-30 (4551 GJ) in Sas van Gent, gemeente Terneuzen in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.  Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000034.

Tevens is ontheffing verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en het vernietigen van twee zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis tijdens het slopen van woningen aan de Rembrandstraat 2-16 (4567 CS) in Clinge en Wildelandenstraat 2-8 (4566 AP) in Heikant. Beide zijn gelegen in de gemeente Hulst.

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 16 april 2020 ontheffing hebben verleend van de verboden in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb voor opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000034.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het vernielen van nest- en rustplaatsen van de huismus en de gierzwaluw en het vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis bij de sloop van de woningen aan de Meidam 5-13 te Kruiningen.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 8 april 2020 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1, tweede lid, en artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor het vernielen van nest- en rustplaatsen van de huismus, de gierzwaluw, het verstoren van de gewone dwergvleermuis en vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis bij de sloop van de woningen aan de Meidam 5-13 te Kruiningen. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000046.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Econsultancy bv voor het vernielen van een paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis bij de sloop van een woning aan de Serooskerkseweg 19 te Serooskerke-Schouwen.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 3 april 2020 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor het vernielen van een paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis bij de sloop van een woning aan de Serooskerkseweg 19 te Serooskerke-Schouwen. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000051.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Nertsfarm Walhout BV voor het omschakelen van nertsen naar een geitenhouderij aan de Oudelandsedijk 3 te Stavenisse.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 20 maart 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Nertsfarm Walhout BV. De vergunning is verleend voor het stoppen met het houden van nertsen, het ombouwen van de sheds voor het houden van nertsen (fokteven) tot stallen voor het houden van 2.500 stuks (melk)geiten en 50 stuks bokken met bijbehorende opfok en afmest van lammeren en het houden van 1 paard op de locatie Oudelandsedijk 3 te Stavenisse, in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Het kenmerk van deze vergunning is ZK19000073 / 20009459.

Wijzigingsbesluit Wet natuurbescherming aan ecologisch adviesbureau Melk en Honingh voor het wijzigen van een voorschrift van een eerder verleende ontheffing (kenmerk 19000234) aan de Oranjedijk 11, IJzendijke.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 30 maart 2020 een wijziging van een eerder verleende ontheffing (kenmerk 19000234) hebben verleend. De wijziging betreft het aanpassen van een voorschrift uit deze eerder verleende ontheffing. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000068.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Econsultancy bv voor het vernielen van een zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis bij de sloop van een woning aan de Serooskerkseweg 21 te Serooskerke-Schouwen.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 27 maart 2020 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor het vernielen van een zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis bij de sloop van een woning aan de Serooskerkseweg 21 te Serooskerke-Schouwen. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000003.

Ontheffing Wet natuurbescherming (verder Wnb) aan Stichting Stadlander voor het opzettelijk vernielen of beschadigen van nestlocaties van de huismus (Passer domesticus) tijdens het slopen van zeven woningen aan de Hammerskjöldstraat, 4695 GA, in Sint-Maartensdijk, gemeente Tholen in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.    

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 27 maart 2020 ontheffing hebben verleend aan Stichting Stadlander van artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb voor het opzettelijk vernielen of beschadigen van nestlocaties van de huismus (Passer domesticus) voor het slopen van zeven woningen aan de Hammerskjöldstraat in Sint-Maartensdijk, 4695 GA, gemeente Tholen. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000032.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming aan gemeente Sluis voor het verplaatsen van het bestaande kitesurfgebied Nieuwvliet-Bad naar het gebied Vlamingpolder Cadzand-Bad en het beoefenen van kitesurfen in het nieuwe kitesurfgebied.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 maart 2020 een vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming van de gemeente Sluis voor het verplaatsen van het bestaande kitesurfgebied Nieuwvliet-Bad naar het gebied Vlamingpolder Cadzand-Bad en het beoefenen van kitesurfen in het nieuwe kitesurfgebied hebben afgewezen. De reden hiervoor is het feit dat uit de beoordeling blijkt dat er geen sprake is van mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden en de gemeente Sluis dus niet vergunning plichtig is. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000040.

Vergunning Wet natuurbescherming aan gemeente Schouwen-Duiveland voor de herontwikkeling van het Hatfieldpark in Zierikzee

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 12 maart 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan gemeente Schouwen-Duiveland. De vergunning is verleend voor de herontwikkeling van het Hatfieldpark in Zierikzee, nabij Natura 2000-gebied Oosterschelde. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000022 / 20007850

Vergunning Wet natuurbescherming aan privé-persoon voor het slopen en bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie Duinweg 15 te Renesse

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 28 februari 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan een privé- persoon. De vergunning is verleend voor het slopen en bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie Duinweg 15 te Renesse, nabij het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000017 / 20006985.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van de Gereformeerde Gemeente Yerseke voor de realisatie van een kerk met parkeerterrein, een pastorie en een kosterswoning op een perceel aan de Steeweg in Yerseke (kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie V, nummer 203).

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 februari 2020 een vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming van de Gereformeerde Gemeente Yerseke voor de realisatie van een kerk met parkeerterrein, een pastorie en een kosterswoning op een perceel aan de Steeweg in Yerseke (kadastraal bekend gemeente Reimerswaal, sectie V, nummer 203), hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van een negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het kenmerk van dit besluit is ZK19000152 / 20005821.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en het vernietigen van twee paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis aan de Zeedijk 32, 4454 AC te Borssele.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 20 februari 2020 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en het vernietigen van twee paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis aan de Zeedijk 32, 4454 AC te Borssele tijdens het amoveren van de kolencentrale op het terrein van EPZ. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000007

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeeland Refinery voor het zoeken, rapen, uit het nest nemen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van eieren en nesten van de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw op het terrein van Zeeland Refinery N.V. te gemeente Borsele.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 februari 2020 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1, tweede en derde lid, van de Wet natuurbescherming voor het zoeken, rapen, uit het nest nemen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van eieren en nesten van de zilvermeeuw (Larus argentatus) en kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) op het terrein van Zeeland Refinery N.V. te gemeente Borsele. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000005.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Gedeputeerde Staten van Zeeland om de ruige dwergvleermuis opzettelijk te verstoren en twee paarverblijfplaatsen te vernielen ten noorden van de Zandkreeksluis te Kortgene.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 februari 2020 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming om de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) opzettelijk te verstoren en twee paarverblijfplaatsen te vernielen ten noorden van de Zandkreeksluis te Kortgene. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK19000256.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Gedeputeerde Staten van Zeeland ten behoeve van herplant op andere grond tussen de Magdalenaweg en de rondweg Schoondijke en langs  de Buys Ballotstraat te Schoondijke.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 17 februari 2020 ontheffing hebben verleend voor herbeplanting op andere grond (compensatie) op grond van artikel 4.5 van de Wet natuurbescherming. Het gevelde perceel ligt aan de  N 253 Lange Heerenweg Schoondijke. De herplantpercelen liggen tussen de Magdalenaweg en de rondweg Schoondijke en langs  de Buys Ballotstraat te Schoondijke.  Het kenmerk van deze ontheffing is ZK20000020.

Niet tegemoet komen aan het Intrekkingsverzoek van Stichting Schone Polder tot het intrekken van de aan Perkpolder Beheer B.V. verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de gebiedsontwikkeling Perkpolder

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een verzoek ontvangen van Hörchner advocaten, namens Stichting Schone Polder, tot het intrekken van de aan Perkpolder Beheer B.V. verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Op 26 november 2019 hebben gedeputeerde staten besloten om niet tegemoet te komen aan dit verzoek. Daarna hebben belanghebbende de mogelijkheid gehad naar aanleiding hiervan een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid hebben Perkpolder Beheer B.V. en Stichting Schone Polder gebruik gemaakt door op 12 december 2019 een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot inhoudelijke aanpassing van het besluit. Dit besluit is op 4 februari 2020 naar belanghebbende verzonden. Gedeputeerde staten blijven daarmee bij hun standpunt om niet tegemoet te komen aan het intrekkingsverzoek en de op 13 december 2016 verleende vergunning voor het uitvoeren van de gebiedsontwikkeling Perkpolder in stand te laten.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan het Netwerk groene bureaus voor het verrichten van activiteiten ten behoeve van inventarisatieonderzoek naar in de provincie Zeeland voorkomende flora en fauna. 

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 februari 2020 (gedeeltelijk) ontheffing hebben verleend van diverse artikelen van de Wet natuurbescherming voor het verrichten van activiteiten ten behoeve van inventarisatieonderzoek naar in de provincie Zeeland voorkomende flora en fauna. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK19000215.

 1. de aangevraagde ontheffing van artikel 3.5, eerste en tweede lid, van de Wnb te verlenen op grond van artikel 3.8 van de Wnb voor zover dit betreft het opzettelijk vangen en het opzettelijk verstoren van kleine grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, reptielen, amfibieën, vissen, geleedpotigen en weekdieren in het belang van onderzoek en het beschermen van flora en fauna;
 2. de aangevraagde ontheffing van artikel 3.9, eerste lid, onder a voor het gebruik van niet selectieve middelen voor het vangen van dieren op grond van artikel 3.9, tweede lid, in samenhang met artikel 3.25, vierde lid, van de Wnb te verlenen in het belang van onderzoek, het beschermen van flora en fauna, voor het gebruik van de volgende middelen voor het vangen van dieren:
 • inloopvallen (lifetraps) voor het vangen van kleine grondgebonden zoogdieren;
 • netten voor het vangen van vissen, amfibieën en geleedpotigen;
 • elektrovisapparatuur voor het vangen van vissen; bruikbaar in beken, sloten, poelen en de oeverzone van grotere wateren;
 • fuiken voor het vangen van kevers;
 1. ​de aangevraagde ontheffing van artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder a van de Wnb, te verlenen op grond van 3.10, tweede lid, met overeenkomstige toepassing van artikel artikel 3.8, van de Wnb voor het opzettelijk vangen van de kleine grondgebonden zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen en geleedpotigen in het belang van onderzoek en het beschermen van flora en fauna;
 2. de aangevraagde ontheffing van artikel 3.5, eerste lid en 3.10, eerste lid, van de Wnb voor het opzettelijk doden van weekdieren te verlenen;
 3. de aangevraagde ontheffing van artikel 3.25, vierde lid voor het gebruik van het middel alcohol voor het doden van weekdieren te verlenen;
 4. de aangevraagde ontheffing van artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb voor het vervoeren en onder zich hebben van weekdieren te verlenen;
 5. de aangevraagde ontheffing van artikel 3.25, vierde lid voor het gebruik van het middel formaline voor het doden van weekdieren niet te verlenen;
 6. de aangevraagde ontheffing van artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb voor het vervoeren en onder zich hebben van kevers niet te verlenen;

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Buijs Eco consult B.V. om de rugstreeppad opzettelijk te vangen en te verstoren, opzettelijk eieren van de rugstreeppad te rapen, voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad te vernielen en om rugstreeppadden onder zich te hebben, te vervoeren en uit te zetten aan de Vestetuin en Kruittoren te Tholen.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 3 februari 2020 ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.5, eerste, tweede, derde en vierde lid, artikel 3.6, tweede lid en artikel 3.34, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vangen en verstoren van rugstreeppad (Epidalea calamita), opzettelijk eieren rapen van de rugstreeppad, voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad te vernielen en om rugstreeppadden onder zich te hebben, te vervoeren en uit te zetten aan de Vestetuin en Kruittoren te Tholen. Het kenmerk van deze ontheffing is zk19000217.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Strandpaviljoen Breezand voor vervangende nieuwbouw (en daarna het gebruik) van strandpaviljoen Breezand op de locatie strand Vrouwenpolder 60 te Vrouwenpolder.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 januari 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Strandpaviljoen Breezand. De vergunning is verleend voor de vervangende nieuwbouw (en daarna het gebruik) van strandpaviljoen Breezand, op de locatie strand Vrouwenpolder 60 te Vrouwenpolder, gelegen in het Natura 2000-gebied Voordelta en grenzend aan het Natura 2000-gebied de Manteling van Walcheren. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000004.

Vergunning Wet natuurbescherming voor de nieuwbouw en het gebruik van een woning aan de Torenweg in Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 17 januari 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voor de nieuwbouw en het gebruik van een woning aan de Torenweg in Burgh-Haamstede. Het kenmerk van deze vergunning is ZK19000251.

Wijziging tenaamstelling en splitsing van de verleende vergunning Natuurbeschermingswet 1998, aan gemeente Sluis, Rijkswaterstaat Zee en Delta en Jachthaven Breskens B.V. voor het verspreiden van onderhoudsbaggerspecie uit de haventoegangen van Breskens.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 9 januari 2020 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming aan gemeente Sluis, Rijkswaterstaat Zee en Delta en Jachthaven Breskens B.V. wijzigingsvergunning hebben verleend tot wijziging van de tenaamstelling en splitsing van de op 25 mei 2016 verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998  voor het verspreiden van onderhoudsbaggerspecie uit de haventoegangen van Breskens. Kenmerk 16008051 / NB.16.014

Ontheffing Wet natuurbescherming aan gemeente Terneuzen, voor verstoren van ruige dwergvleermuis aan de Grenulaan te Terneuzen.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 10 januari 2020 ontheffing hebben verleend van artikel 3.5, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Gemeente Terneuzen voor het verstoren van ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) voor het kappen van een aantal bomen in het park aan de Grenulaan in Terneuzen. Ook zullen aan een aantal bomen onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden in de vorm van snoei. Kenmerk: ZK19000239

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland voor het herplanten op andere grond ten zuidwesten van de Noordweegseweg te Goes.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 8 januari 2020 ontheffing hebben verleend van artikel 4.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor het realiseren van herplant op een andere grond dan waar de velling plaats vindt. De velling van 45 are vindt plaats ten noorden van de Zandkreeksluis te Kortgene. De herplant vindt deels plaats op dezelfde locatie en deels ten zuidwesten van de Noordweegseweg te Goes. De ontheffing is geregistreerd onder kenmerknummer ZK20000002.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan L’escaut woonservice voor het opzettelijk verstoren van huismus en gierzwaluw, het opzettelijk vernielen van nestplaatsen van de huismus en gierzwaluw, het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuisaan het Ravesteynplein complex te Vlissingen.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 januari 2020 ontheffing hebben verleend van artikel 3.1, tweede en vierde lid, en artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van huismus en gierzwaluw, het opzettelijk vernielen van nestplaatsen van de huismus en gierzwaluw, het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis bij de sloop van 183 woningen aan het Ravesteynplein complex te Vlissingen. Kenmerk: ZK19000226

Wijziging vergunning Wet natuurbescherming voor het handmatig rapen van oesters in de Oosterschelde.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 januari 2020 in het kader van artikel 2.7, lid 2, van de Wet natuurbescherming de tenaamstelling hebben gewijzigd van een vergunning voor het handmatig rapen van oesters in de Oosterschelde met het kenmerk 17020289. Deze wijziging betreft enkel een tekstuele aanpassing.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Windpark OSK B.V., voor de bouw, onderhoud en exploitatie van 9 windturbines op de Bouwdokken Neeltje Jans.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 januari 2020 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming wijzigingsvergunning hebben verleend aan Windpark OSK B.V. voor het verlengen van de geldigheidstermijn (voor de bouwwerkzaamheden) van de op juni 2016 verleende vergunning Natuurbeschermingswet 1998 voor de bouw, onderhoud en exploitatie van 9 windturbines op de Bouwdokken Neeltje Jans, nabij de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta. Kenmerk: ZK20000001/20000134

Vergunning Wet natuurbescherming  Kort Geytenbeek Architecten BNA voor de sloop en vervangende nieuwbouw (en daarna het gebruik) van een bedrijfswoning op vakantiepark Schouwen, Hoogenboomlaan te Renesse.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 3 januari 2020 in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Kort Geytenbeek Architecten BNA voor de sloop en vervangende nieuwbouw (en daarna het gebruik) van een bedrijfswoning op vakantiepark Schouwen, Hoogenboomlaan te Renesse, grenzend aan Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Kenmerk: ZK19000241

Ontheffing Wet natuurbescherming aan RWS Projecten b.v. voor het vernietigen van nestlocaties en rustplaatsen van de huismus aan de Pasteurstraat, Fr. Naereboutstraat en Willem Barentszstraat in Goes.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 2 januari 2020 ontheffing hebben verleend van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming aan RWS Projecten b.v. voor het vernietigen van nestlocaties en rustplaatsen van de huismus (Passer Domesticus). De aangevraagde activiteit bestaat uit het slopen van 33 woningen in deelgebied 15A bestaande uit de Pasteurstraat, Fr. Naereboutstraat en Willem Barentszstraat in Goes. Kenmerk:  ZK19000142

Ontheffing Wet natuurbescherming, RWS Projecten b.v. met het kenmerk ZK19000143

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 19 december 2019 ontheffing hebben verleend van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming aan RWS Projecten b.v. voor het vernietigen van nestlocaties en rustplaatsen van de huismus (Passer Domesticus). De aangevraagde activiteit bestaat uit het slopen van 32 woningen in deelgebied 15B bestaande uit de Heemskerkstraat, Fr. Naereboutstraat, Willem Barentszstraat en Zuidvlietstraat in Goes.

Verlenging vergunning Wet natuurbescherming aan Staatsbosbeheer met het kenmerk ZK19000249

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 17 december 2019 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming de geldigheidsduur hebben verlengd (tot en met 20 februari 2020) van een vergunning aan Staatsbosbeheer voor afschot van damherten op het eiland de Haringvreter in het Natura 2000-gebied Veerse Meer.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Van Leijssen Holding B.V. ZK19000138

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 december 2019 in het kader van artikel 2.7. lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Van Leijssen Holding B.V. voor het realiseren van een installatie voor mestbewerking (compostering), het realiseren van nieuwe opslagsilo’s en het opschalen van de reeds vergunde c.q. bestaande bedrijfsactiviteiten aan de Pelleweg te Poortvliet, gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan ecologisch adviesbureau Melk en Honingh met het kenmerk ZK19000234

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 december 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming om de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de laatvlieger (Eptesicus serotinus) opzettelijk te vangen, opzettelijk te verstoren en één zomer-, kraam- en winterverblijf van de gewone dwergvleermuis en één zomer- en winterverblijf van de laatvlieger te vernielen. Tevens is ontheffing verleend door Gedeputeerde Staten van Zeeland van artikel 3.6, tweede lid, en artikel 3.34, eerste lid, van de Wet natuurbescherming om de gewone dwergvleermuis en laatvlieger onder zich te hebben, te vervoeren en uit te zetten als gevolg van de sloop van de woning aan de Oranjedijk te IJzendijke.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Waterschap Brabantse Delta ZK19000177

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 december 2019 in het kader van artikel 2.7. lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Waterschap Brabantse Delta voor het verwerken van zuiveringsslib aan de Rioolwateringzuiveringsinstallatie Bath aan de Gemaalweg te Rilland, gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Verlenging ontheffing Wet natuurbescherming aan Faunabeheereenheid Zeeland met het kenmerk ZK19000240

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 3 december 2019 de geldigheidsduur van de ontheffing van 19 maart 2019 (kenmerk ZK19000005) met een jaar hebben verlengd, tot en met 31 december 2020. Dit betreft een ontheffing in het kader van artikel 3.17 van de Wet natuurbescherming aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor populatiebeheer door afschot van damherten op het eiland de Haringvreter in het Veerse Meer.

Verlenging vergunning Wet natuurbescherming aan Faunabeheereenheid Zeeland met het kenmerk ZK19000229

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 3 december 2019 de geldigheidsduur van de  vergunning van 17 december 2014 (kenmerk NB.14.034) met een jaar hebben verlengd, tot en met 31 december 2020. Dit betreft een vergunning in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor het uitvoeren van afschot van damherten in Natura 2000-gebieden Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Rijkswaterstaat Zee en Delta, met het kenmerk ZK19000120 / 19419552

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 3 december 2019 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Rijkswaterstaat Zee en Delta voor het vanwege de waterveiligheid bestorten van ontgrondingskuilen bij de Oosterscheldekering in de Natura 2000-gebieden Voordelta en Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Rijkswaterstaat Zee en Delta, met het kenmerk ZK19000223 / 19430952

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 november 2019 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming wijzigingsvergunning hebben verleend aan Rijkswaterstaat Zee en Delta voor het vanwege de waterveiligheid uitvoeren van vooroeverbestortingen in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Zee&Bra Bouw & Ontwikkeling B.V. ZK19000221

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 25 november 2019 in het kader van artikel 2.7. lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Zee&Bra Bouw & Ontwikkeling B.V. voor de sloop en nieuwbouw (en daarna het gebruik) van een woning, op de locatie Laone in Renesse, gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan North Sea Port met het kenmerk ZK19000151

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 november 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van een nestplaats van de buizerd (Buteo buteo). Als gevolg van het kappen van een bomenrij aan de Autrichehavenweg.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeeuwse Projectbouwmij Fraanje B.V. met het kenmerk ZK19000136

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 november 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren en vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) tijdens de sloop van hotel Wijde Landen aan de verlengde Dishoekseweg 13 te Dishoek.

Ontheffing Wet natuurbescherming, Rijkswaterstaat met kenmerk ZK19000176

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 november 2019 ontheffing van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend aan Rijkswaterstaat voor het verstoren en het beschadigen of vernielen van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) tijdens het slopen van het kantoor en zoutloods bij de Krammersluis 6 te Bruinisse.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan adviesbureau Melk en Honingh met het kenmerk ZK19000201

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 oktober 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van een zomer- en winterverblijf van de gewone dwergvleermuis als gevolg van de sloop van het receptiegebouw op camping de Veerhoeve.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Bogor projectontwikkeling met het kenmerk ZK19000141

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 10 oktober 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen en vernielen van nestlocaties van de gierzwaluw en van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis voor het slopen van de woning aan de Nieuwstraat te Goes.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming ZK19000178

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 2 oktober 2019 een vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming van ZPF voor de sloop, nieuwbouw en exploitatie van hotel Wijde Landen in Dishoek hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden.

Besluit tot wijziging vergunning Wet natuurbescherming ZK19000172

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 oktober 2019 op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming hebben besloten om de vergunning, verleend op 6 januari 2015 aan Staatsbosbeheer, voor afschot van damherten in Natura 2000-gebied Veerse Meer, te wijzigen.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Wageningen Marine Research met kenmerk ZK19000163

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 17 september 2019 op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Wageningen Marine Research een vergunning hebben verleend voor het vangen en zenderen van gewone- en grijze zeehonden in Natura 2000- gebied Voordelta ten behoeve van onderzoek.

Vergunning Wet natuurbescherming aan N.J. Verschuure B.V. met kenmerk ZK19000157

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 augustus 2019 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan N.J. Verschuure B.V. een wijzigingsvergunning hebben verleend voor het op experimentele basis beroepsmatig handmatig rapen van Japanse oesters op de vrij toegankelijke droogvallende slikken en platen in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. De wijziging betreft een wijziging van de tenaamstelling van de vergunning.

Vergunning Wet natuurbescherming ZK19000148

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 augustus 2019 op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming een wijzigingsvergunning hebben verleend voor het storten van baggerspecie uit de buitenhaven van Vlissingen in verspreidingsvak W9 of W10 in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Wijziging vergunning Wet natuurbescherming aan Beroepsvissers op Oosterschelde, met het kenmerk ZK19000114 / 19018366

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 30 van 2019 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming wijzigingsvergunning hebben verleend aan de Vereniging van Beroepsvissers op de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta voor vaste vistuigvisserij in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Krijn Verwijs B.V. met het kenmerk ZK19000104

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 juni 2019 in het kader van artikel 2.7. lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Krijn Verwijs B.V. voor het verwerken van geïmporteerde schaal- en schelpdieren en het lozen van proceswater afkomstig van deze activiteit, op de locatie Sepia in Yerseke, in de nabijheid van Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming aan restaurant de Kromme Watergang met het kenmerk ZK19000106

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 juni 2019 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan restaurant de Kromme Watergang voor het houden van lunches op de plaat van Breskens gelegen in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan gemeente Borsele met het kenmerk ZK19000066

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 14 mei 2019 ontheffing hebben verleend van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen en vernielen van verblijfplaatsen en verstoren van de gewone dwergvleermuis voor het slopen van de bodewoning te Stenevate, Heinkenszand.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan E-Connection Project B.V.  met het kenmerk ZK19000098

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 mei 2019 op grond van artikel 3.3 en 3.8 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan E-Connection Project B.V. voor het jaarrond verzamelen van windturbineslachtoffers (vogels en vleermuizen) bij de bestaande windparken van E-Connection in Zeeland en de nog te ontwikkelen windparken op de Oosterscheldekering E-Connection.

Besluit vergunning Wet natuurbescherming aan Erik van den Bos, architect, met het kenmerk ZK19000089

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 april 2019 op basis van artikel 2.7, derde lid van de Wet natuurbescherming, een vergunning hebben verlengd aan Erik van den Bos. De vergunning is verlengd voor een eerder verleende vergunning met het kenmerk NB.16.053. de vergunning heeft betrekking op het realiseren van een nieuwbouwwoning aan de Vroonweg te Renesse.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Waterschap Scheldestromen met het kenmerk ZK19000081

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 16 april 2019 op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Waterschap Scheldestromen voor het herstellen van de steenbekleding in Noord-Beveland op de locaties Westnol, Noordhoeksnol en Havendam Kats, gelegen in of grenzend aan Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Rijkswaterstaat Zee en Delta, met het kenmerk ZK19000078 / 19010144

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 3 april 2019 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming wijzigingsvergunning hebben verleend aan  Rijkswaterstaat Zee en Delta voor het verlengen van de geldigheidstermijn van de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (kenmerk 16016421 / NB.16.047) voor het uitvoeren van bestortingswerkzaamheden aan de vooroevers op acht locaties in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning Wet natuurbescherming aan North Sea Port Netherlands N.V. met het kenmerk ZK19000068

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 april 2019 op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan North Sea Port Netherlands N.V., voor het verspreiden van baggerspecie, afkomstig uit de buitenhaven in Vlissingen in een aangewezen verspreidingsvak wat is gelegen in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan ASR Dutch Prime Retail Projects B.V. met het kenmerk ZK19000069

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 april 2019 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan ASR Dutch Prime Retail Projects B.V. voor het verstoren van gewone dwergvleermuis en laatvlieger, en voor het beschadigen en vernielen van verblijfplaatsen van deze soorten ter plaatse van de Pottenbakkerssingel te Middelburg.

Vergunning Wet natuurbescherming aan World of Oysters B.V met het kenmerk ZK19000058

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 maart 2019 op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan World of Oysters B.V. voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren op de locatie Krab in Yerseke, in de nabijheid van Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Stichting d’Onte, met het kenmerk ZK18000224

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 maart 2019 op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting d’Onte voor het winnen van zand in de Schaar van Waarde en het in gelijke hoeveelheid terugstorten van gewonnen Noordzeezand op de Suikerplaat, de zogeheten “Zandruilproef Westerschelde” in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan gemeente Sluis met het kenmerk ZK19000002

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 maart 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen van verblijfplaatsen en verstoren van de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis en de baardvleermuis voor het openstellen van de Stenen Beer te Sluis.

Wijziging ontheffing Omgevingsverordening Zeeland 2018 aan Stichting Anemoon met kenmerk 19006557

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 maart 2019 in het kader van artikel 3.6 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 de ontheffing van 4 februari 2019 met kenmerk 19001529 hebben gewijzigd door voorschrift 6 in te trekken en voorschrift 6a aan dit besluit te verbinden.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Waterschap Scheldestromen, met het kenmerk ZK19000050 / 19003355

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 19 februari 2019 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Waterschap Scheldestromen voor het project bodembescherming ’t Killetje te Breskens in/nabij het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK19000007

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op18 februari 2019 in het kader van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van knobbelzwanen met het geweer ter plaatse van enkele percelen aan de Oostdijk, Hogeweg, Slaakweg en Noorddijk op Sint Philipsland.

Ontheffing Omgevingsverordening Zeeland 2018 met kenmerk 19002951

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 februari 2019 in het kader van artikel 3.6 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 een ontheffing hebben verleend voor het verzamelen en vervoeren van zeeorganismen uit de Oosterschelde, Westerschelde, het Veerse Meer en het Zeeuwse deel van het Grevelingenmeer.

Ontheffing Omgevingsverordening Zeeland 2018 aan Stichting Anemoon met het kenmerk 19001529

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 februari 2019 in het kader van artikel 3.6 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 een ontheffing hebben verleend aan Stichting Anemoon voor het verzamelen en vervoeren van zeeorganismen in de Oosterschelde, Westerschelde, het Veerse Meer en het Zeeuwse deel van het Grevelingenmeer.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan woongoed Zeeuws-Vlaanderen met kenmerk ZK18000227

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 30 januari 2019, ontheffing hebben verleend aan woongoed Zeeuws-Vlaanderen van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming nesten, rustplaatsen en eieren van huismus en gierzwaluw opzettelijk te vernielen of te beschadigen of nesten van vogels weg te nemen. Tegelijkertijd is ontheffing verleend in het kader van artikel 3.5, vierde lid, om voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis te beschadigen of te vernielen.
Deze activiteiten vinden plaats tijdens de sloop van 155 woningen verspreid over 19 locaties in Zeeuws-Vlaanderen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000230

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 17 januari 2019, ontheffing hebben verleend van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis tijdens de sloop van een vakantiewoning aan de Nehalenniaweg in Domburg, gemeente Veere. 

Bekendmaking intrekking ontheffingen Wet natuurbescherming verleend aan Faunabeheereenheid

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij in week 3, gelet op het in werking treden van de beleidsnota en de gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland 2018, op 16 januari 2019 besloten hebben om een aantal aan de FBE verleende ontheffingen in te trekken. In de Beleidsnota Natuurwetgeving is opgenomen dat voor bepaalde soorten vrijstelling wordt verleend in die gevallen dat aan de Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) een ontheffing voor meerdere jaren én voor een groot gebied is verleend én die voldoen aan bepaalde criteria. In de gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland 2018 is vervolgens per soort aangegeven voor welk wettelijk belang, welke middelen en onder welke voorschriften en beperkingen deze vrijstellingen gaan gelden. Dit betekent dat diverse activiteiten waarvoor in het verleden ontheffing aan de FBE is verleend op grond van een vrijstelling, zoals omschreven in de gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland 2018 kunnen worden uitgevoerd. Uitvoering van deze activiteiten dient plaats te vinden overeenkomstig het daarvoor goedgekeurd faunabeheerplan. 

Ontheffing Omgevingsverordening Zeeland 2018 aan KMDA - Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen met het kenmerk 19001156

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 januari 2019 in het kader van artikel 3.6 van de Omgevingsvergunning Zeeland 2018 een ontheffing hebben verleend aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen voor het vangen en vervoeren van waterdieren in de Oosterschelde, Veerse Meer, Westerschelde en het Zeeuwse deel van het Grevelingenmeer.

Wijzigingsbesluit ontheffing Wet natuurbescherming aan Windpark Krammer B.V. met het kenmerk ZK18000229.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 januari 2019 op basis van artikel 3.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming een wijzigingsontheffing hebben verleend aan Windpark Krammer B.V. in verband met het aanbrengen van extra stilstandvoorzieningen bij de windturbines wordt de verleende ontheffing van 25 november 2014 (FF/75C/2014/0199), op grond van artikel 75 van de Flora- en Faunawet, gewijzigd.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Investeringsmaatschappij Sluis met kenmerk ZK18000215

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 14 januari 2019 op grond van artikel 3.5 vierde lid van de Wet natuurbescherming een ontheffing hebben verleend aan Investeringsmaatschappij Sluis van het verbod om voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis te beschadigen of vernielen tijdens het bouwklaar maken van het woningbouwperceel Groenevelt II te Sluis.