Overzicht besluiten reguliere procedure

Nadat de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 inging, veranderden de regels rond publicaties van besluiten. Met een besluit bedoelen we een schriftelijke beslissing die door een overheidsinstantie genomen wordt en gevolgen heeft voor de verhouding in gezag tussen overheid en burger.

De besluiten die wij nemen via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) publiceren wij op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Dit zijn besluiten die gevolgen kunnen hebben voor meer partijen dan alleen de aanvrager. Betrokkenen kunnen een zienswijze indienen over een besluit.

Besluiten die wij nemen via de reguliere procedure maken wij niet langer bekend. Het gaat hier om besluiten die alleen gevolgen hebben voor de aanvrager. Als Provincie willen wij wel doorzichtig blijven. Daarom plaatsen wij op deze pagina een overzicht van de door ons genomen reguliere besluiten.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan de gemeente Terneuzen voor opzettelijk vernielen van twee rustplaatsen van de kerkuil als gevolg van sloopwerkzaamheden van een woonhuis en vier schuren aan de Zandstraat 102 in Philippine.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 april 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van twee rustplaatsen van de kerkuil. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden van een woonhuis en vier schuren aan de Zandstraat 102 in Philippine. Het zaaknummer van deze ontheffing is 19785.

Afwijzing vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Agrarisch bedrijf Kloosterman het verlagen van het aantal varkens en het wijzigen van het akkerbouw- en loonwerkbedrijf op de locatie Vlaamseweg 8 te Lewedorp.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 6 april 2021 de vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming van Agrarisch bedrijf Kloosterman het verlagen van het aantal varkens en het wijzigen van het akkerbouw- en loonwerkbedrijf op de locatie Vlaamseweg 8 te Lewedorp hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het zaaknummer van dit besluit is 13468.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van maatschap Timmermans voor het vastleggen van de bestaande situatie en de aanleg en ingebruikname van een waterbassin aan de Westlangeweg 8 te Hoofdplaat in de gemeente Sluis.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 2 april 2021 de vergunningaanvraag in het kader van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming van maatschap Timmermans voor het vastleggen van de bestaande situatie en de aanleg en ingebruikname van een waterbassin aan de Westlangeweg 8 in Hoofdplaat, nabij Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe  hebben afgewezen. De reden van afwijzing is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, waardoor er geen vergunningplicht geldt. Het kenmerk van dit besluit is 9382.

Afwijzing vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Zalco B.V. voor het in werking hebben van een aluminiumgieterij op de locatie Frankrijkweg 2 in Ritthem

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 26 maart 2021 de vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming van Zalco B.V. voor het in werking hebben van een aluminiumgieterij op de locatie Frankrijkweg 2 in Ritthem hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het zaaknummer van dit besluit is 9110.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privépersoon voor gebruik van luchtdrukgeweer, geluiddemper en nachtzichtapparatuur bij de bestrijding van ratten op enkele agrarische percelen aan de Serooskerkseweg, Steursweg, Meeldijk, Kempensweg en de Schellewitseweg in de gemeente Schouwen-Duiveland.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 25 maart 2021 ontheffing hebben verleend op grond van artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming voor het gebruik van het luchtdrukgeweer, geluiddemper en nachtzichtapparatuur bij de bestrijding van ratten, evenals voor het gebruik van het geweer van twee uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang, op enkele agrarische percelen aan de Serooskerkseweg, Steursweg, Meeldijk, Kempensweg en de Schellewitseweg in de gemenete Schouwen-Duiveland. Het kenmerk van deze ontheffing is 46796.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis als gevolg van renovatie-, onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden van complex 802 Roggeveenhof  in Middelburg.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 25 maart 2021 aan Woongoed Middelburg ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaaten van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op renovatie-, onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden van complex 802 Roggeveenhof  in Middelburg. Het zaaknummer van deze ontheffing is 12741.

Afwijzing vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van GJK-engineering voor de sloop van de bestaande woning en het realiseren van een nieuwe vakantiewoning op de locatie Vlierweg 8 te Renesse.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 19 maart 2021 de vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming van GJK-engineering voor de sloop van de bestaande woning en het realiseren van een nieuwe vakantiewoning op de locatie Vlierweg 8 te Renesse hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het zaaknummer van dit besluit is 4160.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis als gevolg van sloopwerkzaamheden van vier woningen aan de locatie Simonswei 11-17 in Heinkenszand.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 maart 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden van vier woningen aan de locatie Simonswei 11-17 in Heinkenszand. Het zaaknummer van deze ontheffing is 8690.

Afwijzing vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Minkcon B.V. voor het vastleggen van de bestaande situatie van de nertsenhouderij op de locatie Nieuwe Karnemelkstraat 22 in Koewacht.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 17 maart 2021 de vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming van Minkcon B.V. voor het vastleggen van de bestaande situatie van de nertsenhouderij op de locatie Nieuwe Karnemelkstraat 22 in Koewacht hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het zaaknummer van dit besluit is 6240.

Afwijzing vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Jos van Deurzen B.V. voor het vastleggen van de bestaande situatie van de nertsenhouderij op de locatie Lange Zuidweg 5 in Borssele

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 17 maart 2021 de vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming van Jos van Deurzen B.V. voor het vastleggen van de bestaande situatie van de nertsenhouderij op de locatie Lange Zuidweg 5 in Borssele hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het zaaknummer van dit besluit is 8186.

Wijziging tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming voor de exploitatie van een mestverwerkings-/vergistingsinstallatie op de locatie Autrichehavenweg 15 in Westdorpe van Aben Recycling B.V. naar SFP Zeeland B.V

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 16 maart 2021 de op augustus 2015 op naam van Aben Recycling B.V. verleende vergunning op grond van artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 met kenmerk NB.14.020 op naam hebben gesteld van SFP Zeeland B.V. De vergunning is verleend voor de exploitatie van een mestverwerkings-/vergistingsinstallatie op de locatie Autrichehavenweg 15 in Westdorpe. Het zaaknummer van dit besluit is 32362.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Buitenplaats Hoogduin B.V. voor de herbouw en daarna het gebruik van het hoofdgebouw op het landgoed Hoogduin aan de Domburgseweg 51 te Domburg

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 maart 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Buitenplaats Hoogduin B.V. De vergunning is verleend voor de herbouw en daarna het gebruik van het hoofdgebouw op het landgoed Hoogduin aan de Domburgseweg 51 te Domburg, in Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren. Het zaaknummer van deze vergunning is 23828.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Lafoma Projectontwikkeling B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de Wilhelminastraat 48 te Sint Jansteen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 maart 2021 ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis tijdens de sloop van basisschool Ingelosenberghe aan de Wilhelminastraat 48 te Sint Jansteen. Het kenmerk van deze ontheffing is 8351.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis als gevolg van renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden van de vier appartementencomplexen aan de Driewegenhof in Middelburg. 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 maart 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van het verbod als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis.  Deze aanvraag heeft betrekking op renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden van de vier appartementencomplexen aan de Driewegenhof in Middelburg. Het zaaknummer van deze ontheffing is 7427.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon voor het opzettelijk vernielen van een rustplaats van de kerkuil, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aan de Koninginnestraat 11 te Nieuw Namen in de gemeente Hulst.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 1 maart 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van een rustplaats van de kerkuil en van de verboden in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis tijdens de sloop van vier schuren aan de Koninginnestraat 11 te Nieuw Namen. Het kenmerk van deze ontheffing is 29174.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Pest Control Zeeland voor het gebruik van het luchtdrukgeweer bij de bestrijding van de  bruine rat, zwarte rat en verwilderde duif.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 26 februari 2021 ontheffing hebben verleend voor het gebruik van het luchtdrukgeweer bij de bestrijding van de bruine rat, zwarte rat en verwilderde duif op grond van artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming, in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen, evenals voor het gebruik van het luchtdrukgeweer van twee uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang. Het kenmerk van deze ontheffing is 8322.

Buiten behandeling stellen aanvraag vergunning Wet natuurbescherming van privépersoon voor het verbouwen van een bestaand kantoor op de locatie Steenweg 16 in Burgh-Haamstede

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 24 februari 2021 hebben besloten om de aanvraag om een vergunning in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming van een privépersoon voor het verbouwen van een bestaand kantoor op de locatie Steenweg 16 in Burgh-Haamstede buiten behandeling hebben gesteld. De reden daarvoor is dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevatte om deze te kunnen beoordelen en daarover een besluit te kunnen nemen. Het zaaknummer van deze procedure is 8913.

De termijn van de oorspronkelijke ontheffing (15 april 2020 (kenmerk: ZK 20000034/ 20010241) van de Wet natuurbescherming op naam van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is verlengd tot 1 januari 2025. De termijn van de oorspronkelijke ontheffing wordt verlengend om opzettelijk drie nesten van de huismus ter vernielen of te beschadigen. Deze verlenging heet betrekking op het slopen van de woningen aan de Frisostraat 10-20 in Sas van Gent.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 februari 2021 de oorspronkelijke ontheffing 15 april 2020 (kenmerk: ZK 20000034/ 20010241) van de Wet natuurbescherming op naam van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hebben verlengd tot 1 januari 2025. De termijn van de oorspronkelijke ontheffing wordt verlengend om in strijd met het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming opzettelijk drie nesten van de huismus opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Deze verlenging heet betrekking op het slopen van de woningen aan de Frisostraat 10-20 in Sas van Gent. Het kenmerk van deze verlenging is zaaknummer: 7131

De termijn van de oorspronkelijke ontheffing (29 maart 2019, kenmerk: ZK 18000227/ 18933381) van de Wet natuurbescherming op naam van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is verlengd tot 1 januari 2025. De termijn van de oorspronkelijke ontheffing wordt verlengend om de gewone dwergvleermuis te verstoren en één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Deze verlenging heet betrekking op het slopen van de woningen aan de Ravelijn 11-19 in Sas van Gent.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 februari 2021 de oorspronkelijke ontheffing (29 maart, kenmerk: ZK 18000227/ 18933381) van de Wet natuurbescherming op naam van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hebben verlengd tot 1 januari 2025. De termijn van de oorspronkelijke ontheffing wordt verlengend om in strijd met de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb de gewone dwergvleermuis te verstoren en één zomerverblijfplaats van de  gewone dwergvleermuis opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Deze verlenging heet betrekking op het slopen van de woningen aan de Ravelijn 11-19 in Sas van Gent.

Het kenmerk van deze verlenging is zaaknummer: 6702.

 

Vergunning Wet natuurbescherming aan een privé persoon voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Azaleaweg, kavel 1 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 februari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan een privé persoon. De vergunning is verleend voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie Azaleaweg, kavel 1 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het zaaknummer van deze vergunning is 21915.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone als gevolg van het slopen van zes woningen en het verwijderen van beplanting aan de Hertenweg 6 -16 in Nieuwdorp.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 februari 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van zes woningen en het verwijderen van beplanting aan de Hertenweg 6 -16 in Nieuwdorp. Het kenmerk van deze ontheffing is 6248.

Vergunning Wet natuurbescherming aan privé-persoon voor de bouw van een woning aan de Rooiedal 34 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 15 februari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan een privé-persoon. De vergunning is verleend voor de bouw van een woning aan de Rooiedal 34 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is 11029.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en ontheffing voor opzettelijk vernielen van drie nesten van huismus als gevolg van sloopwerkzaamheden van tien woningen op de locatie Friesestraat 2-20 in Wolphaartsdijk.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend mee dat zij op 15 februari 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van die nesten van huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden van tien woningen op de Locatie Friesestraat 2-20 in Wolphaartsdijk. Het kenmerk van deze ontheffing is 7164.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Erik van den Bos Architect B.V. voor de bouw van een woning aan de Meidoornweg 7 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 12 februari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Erik van den Bos Architect B.V. De vergunning is verleend voor de bouw van een woning aan de Meidoornweg 7 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is 4691.

Verlenging pilotvergunning Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde voor Steketee Minibootjes.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 februari 2021 de aan Steketee Minibootjes verleende pilotvergunning in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde hebben verlengd tot en met 30 september 2022. Het zaaknummer van deze verlengde vergunning is 19703.

Verlenging pilotvergunning Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde voor Fa. D. en J. de Koning en Zn.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 februari 2021 de aan Fa. D. en J. de Koning en Zn. Verleende pilotvergunning in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde hebben verlengd tot en met 30 september 2022. Het zaaknummer van deze verlengde vergunning is 18221.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het vernielen van 51 nesten van de huismus, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van 19 verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van renovatiewerkzaamheden aan 134 woningen in de Goese Polder te Goes.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 februari 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 en artikel 3.5 lid 2 en lid 4, van de Wet natuurbescherming voor het vernielen van 51 nesten van de huismus, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van 19 verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van renovatiewerkzaamheden aan 134 woningen in de Goese Polder te Goes. Het kenmerk van deze ontheffing is 8780.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk vernielen van negen nesten van de huismus en voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis als gevolg van het gefaseerd slopen van 38 woningen in de Witte Wijk in Sas van Gent. Deze woningen zijn gelegen aan de Poeldijk, de Julianastraat, de Irenestraat en de Marijkestraat.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken benkend dat zij op 8 februari 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van negen nesten van de huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het gefaseerd slopen van 38 woningen in de Witte Wijk in Sas van Gent. Deze woningen zijn gelegen aan de Poeldijk13-18, de Julianastraat 1-27 en 34-54, de Irenestraat 2-10 en de Marijkestraat 2 en 4. Het kenmerk van deze ontheffing is 6173.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Dutch Seaweed Group B.V. voor het uitbreiden van een bestaande zeewierkweeklocatie en het kweken en oogsten van zeewieren in de Schelphoek in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 3 februari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Dutch Seaweed Group B.V. De vergunning is verleend voor het uitbreiden van een bestaande zeewierkweeklocatie en het kweken en oogsten van zeewieren in de Schelphoek in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Het zaaknummer van deze vergunning is 8882.

Vergunning Wet natuurbescherming aan een privé persoon voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Azaleaweg, kavel 3 te Burgh-Haamstede.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 29 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan een privé persoon. De vergunning is verleend voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie Azaleaweg, kavel 3 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.  Het zaaknummer van deze vergunning is 11190.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis en het vernietigen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en één verblijfplaats van de ruige dwergvleermuis ten gevolge van sloopwerkzaamheden van 13 woningen allen gelegen in Sint-Maartensdijk.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 januari 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone en de ruige dwergvleermuis en het vernielen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en één verblijfplaats van de ruige dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden van 13 woningen aan de Bloemenlaan 19 tot en met 43, 8 woningen aan de Frank Van Borselenstraat 36 tot en met 50 en 13 woningen aan de Jacoba van Beierenstraat 16 tot en met 40, allen gelegen in Sint-Maartensdijk. Het kenmerk van deze ontheffing is 6110.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privépersoon voor het gebruik van het luchtdrukgeweer bij de bestrijding van de  bruine rat.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 januari 2021 ontheffing hebben verleend voor het gebruik van het luchtdrukgeweer bij de bestrijding van de bruine rat op grond van artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming, in heel Zeeland, evenals voor het gebruik van het luchtdrukgeweer van twee uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang. Het kenmerk van deze ontheffing is 10463.

Vergunning Wet natuurbescherming aan een privé persoon voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Azaleaweg, kavel 5 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 20 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan een privé persoon. De vergunning is verleend voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie Azaleaweg, kavel 5 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het zaaknummer van deze vergunning is 10595. 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Biologisch leghennenbedrijf Van de Louisa voor gebruik geweer tussen zonsondergang en zonsopgang in een straal van 1 km rond het biologische leghennenbedrijf aan de Arenbergstraat 4, 4568 PD Nieuw Namen.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 januari 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.16, lid 1, onder a, van het Besluit natuurbescherming (hierna: Bnb) om het geweer voor zonsondergang en na zonsopkomst te gebruiken. Alsmede  ontheffing van het verbod van artikel 3.13, lid 4, Bnb om het geweer te voorzien van een kunstmatige lichtbron, een voorziening om de prooi te verlichten, een vizier met beeldomzetter, een elektronische beeldversterker of enig ander instrument om in de nacht te schieten op grond van artikel 3.26, lid 3, van de Wet natuurbescherming. Het kenmerk van deze ontheffing is 9407 (ZK20000231). Tevens is de ontheffing van 23 december 2020 met kenmerk ZK20000231 ingetrokken.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeeuwland voor het opzettelijk verstoren van  de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en ontheffing voor opzettelijk vernielen van 25 nesten van de huismus als gevolg van het gefaseerd slopen van woningen aan de Deltastraat 5 tot en met 13, de Van Hertsbekestraat 14 tot en met 46 en de Van Hertsbekestraat 17 tot en met 39 in Bruinisse.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 19 januari 2021 ontheffing hebben verleend aan Zeeuwland van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 Wnb voor het opzettelijk vernielen van 25 nesten van de huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking het gefaseerd slopen van woningen aan de Deltastraat 5 tot en met 13, de Van Hertsbekestraat 14 tot en met 46 en de Van Hertsbekestraat 17 tot en met 39 in Bruinisse. Het kenmerk van deze ontheffing is 4560.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privépersoon voor gebruik van luchtdrukgeweer, geluiddemper en nachtzichtapparatuur bij de bestrijding van ratten op enkele agrarische percelen aan de Serooskerkseweg, Steursweg, Meeldijk, Kempensweg en de Schellewitseweg in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 januari 2021 ontheffing hebben verleend op grond van artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming voor het gebruik van het luchtdrukgeweer, geluiddemper en nachtzichtapparatuur bij de bestrijding van ratten, evenals voor het gebruik van het geweer van twee uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang, op enkele agrarische percelen aan de Serooskerkseweg, Steursweg, Meeldijk, Kempensweg en de Schellewitseweg in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het kenmerk van deze ontheffing is 8320.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeeuwland voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en ontheffing voor opzettelijk vernielen van 25 nesten van de huismus als gevolg van het gefaseerd slopen van woningen op diverse adressen in Bruinisse.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend mede dat zij op 19 januari 2021 ontheffing hebben verleend aan Zeeuwland van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 Wnb voor het opzettelijk vernielen van 25 nesten van de huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking het gefaseerd slopen van woningen aan de Deltastraat 5 tot en met 13, de Van Hertsbekestraat 14 tot en met 46 en de Van Hertsbekestraat 17 tot en met 39 in Bruinisse.Het kenmerk van deze ontheffing is 4560.

Verlenging pilotvergunning Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde voor Krijn Verwijs Yerseke B.V.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 januari 2021 de aan Krijn Verwijs Yerseke B.V. verleende pilotvergunning in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde hebben verlengd tot en met 30 september 2022. Het zaaknummer van deze verlengde vergunning is 10003.

Vergunning Wet natuurbescherming aan privé-persoon voor de sloop en nieuwbouw van een woning op de locatie Wilgenmeet 9 in Renesse

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 14 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan privé-persoon. De vergunning is verleend voor de sloop en nieuwbouw van een woning op de locatie Wilgenmeet 9 in Renesse, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is 4721.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zuid West Prevent voor het gebruik van het luchtdrukgeweer, geluiddemper en nachtzichtapparatuur bij de bestrijding van zwarte rat, bruine rat en verwilderde duif, in heel Zeeland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 14 januari 2021 ontheffing hebben verleend op grond van artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming voor het gebruik van het luchtdrukgeweer, geluiddemper en nachtzichtapparatuur bij de bestrijding van zwarte rat, bruine rat en verwilderde duif, in heel Zeeland, evenals voor het gebruik van het geweer bij de bestrijding van ratten van twee uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang. Het kenmerk van deze ontheffing is 6281.

Wijzigingsbesluit Wet natuurbescherming aan Jansen Zeeland B.V. voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning (kenmerk ZK18000012 / 18014460) aan de Stekeldijk 25b te Geersdijk

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Jansen Zeeland B.V. De vergunning is verleend voor het verlengen van de realisatietermijn en het toevoegen van een schuivensysteem aan het huisvestingssysteem. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000287.

Wijziging tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming aan Roem van Yerseke Holdings B.V. voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren, afkomstig uit “niet veilige gebieden” op de locatie Korringaweg 39 te Yerseke, nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 6 januari 2021 de op 27 februari 2018 aan Koninklijke Prins & Dingemanse verleende vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) met kenmerk ZK17000193 / 18001800 en bijbehorend wijzigingsbesluit met kenmerk 18006614 d.d. 6 maart 2018 overgezet hebben op naam van aan Roem van Yerseke Holdings B.V. De vergunning is verleend voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren, afkomstig uit “niet veilige gebieden” op de locatie Korringaweg 39 te Yerseke, nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Het kenmerk van deze vergunning is 5184.

Vergunning Wet natuurbescherming aan een privé persoon voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Azaleaweg, kavel 1 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan een privé persoon. De vergunning is verleend voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie Azaleaweg, kavel 1 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000251.

Vergunning Wet natuurbescherming aan een privé persoon voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Azaleaweg, kavel 6 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan een privé persoon. De vergunning is verleend voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie Azaleaweg, kavel 6 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is zk20000280.

Wijziging tenaamstelling van de verleende vergunning Wet natuurbescherming aan Jansen Zeeland B.V. voor het wijzigen van de activiteiten van de bestaande varkenshouderij, gelegen aan de Stekeldijk 25b te Geersdijk.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Jansen Zeeland B.V. De vergunning is verleend voor het wijzigen van de tenaamstelling van de op 30 mei 2018 verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor het wijzigen van de activiteiten van de bestaande varkenshouderij, gelegen aan de Stekeldijk 25b te Geersdijk. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000310.