Openstellingen LEADER

Op deze webpagina vindt u alle informatie over de LEADER-regeling. Wilt u direct naar de details over de huidige openstellingen voor subsidieaanvragen, scrolt u dan naar beneden naar de alinea 'Openstellingen LEADER'. Wilt u informatie over de vorige openstelling, klikt u dan helemaal onderaan de webpagina op het hoofdstuk 'Vorige openstelling LEADER'.

Coronacrisis

De uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en LEADER loopt gewoon door. Lees hier meer over in bijgaand nieuwsbericht.

Wat is LEADER?

LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit programma wordt uitgevoerd van 2015 tot en met 2020. LEADER heeft subsidie beschikbaar waarmee lokale (Zeeuwse) initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland vergroten, ondersteund kunnen worden.

Lokale Actie Groep

De uitvoering van LEADER Midden- en Noord-Zeeland en LEADER Zeeuws-Vlaanderen ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). Dit zijn de mensen die u begeleiden in uw projectaanvraag. Beide regio's hebben hun eigen LAG. De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. de sectoren landbouw, recreatie & toerisme, natuur, midden- en kleinbedrijf, duurzaamheid en overheid. De LAG geeft een zwaarwegend advies aan de Provincie over toekenning van een subsidie. 

De leden van de Lokale Actie Groep (LAG) Midden- en Noord-Zeeland vind je in bijgaand WIE IS WIE van de LAG Midden- en Noord-Zeeland.

De leden van de Lokale Actie Groep (LAG) Zeeuws-Vlaanderen vind je in bijgaand WIE IS WIE van de LAG Zeeuws-Vlaanderen.

Maak van jouw idee een project

Stap 1

Heb je een projectidee en je denkt dat het voldoet aan de selectiecriteria in het openstellingsbesluit (zie hieronder), dan kan je contact opnemen met de LEADER-contactpersonen. Er volgt een oriënterend gesprek en je krijgt informatie over de mogelijkheden van LEADER en andere subsidiemogelijkheden.

Stap 2

Daarna kan het projectidee voorgelegd worden aan de LAG. De LAG denkt mee bij het uitwerken van het idee naar een projectplan en brengt je eventueel met andere partners in het netwerk in contact.

Stap 3

Is het idee uitgewerkt tot projectplan, dan kun je via de provinciale website een aanvraag indienen bij RvO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). RvO toets of de aanvraag compleet is en of het voldoet aan de regelgeving van Europa. De LAG beoordeeld uw project op de inhoud en toetst of het plan voldoet aan de criteria in de LOS (Lokale Ontwikkelingsstrategie).

Stap 4

De adviezen van RvO en de LAG worden voorgelegd aan het college van GS (Gedeputeerde Staten). GS beslist of de subsidie wordt toegekend. Als je de brief van GS hebt ontvangen, kun je aan de slag met de uitvoering van je project!

Selectiecriteria Lokale Ontwikkelingsstrategie

De LAG toetst of het project bijdraagt aan één of meer thema's uit de LOS (Lokale Ontwikkelingsstrategie).

De thema's voor Midden- en Noord-Zeeland zijn:

 • levende landbouw (de sociale positie van de landbouw in de samenleving versterken in balans met de omgeving)
 • samenwerking in vrijetijdseconomie
 • initiatiefkracht van burgers

Meer informatie over de Lokale Ontwikkelingsstrategie Midden- en Noord-Zeeland:

Lokale ontwikkelingsstrategie Midden- en Noord-Zeeland
- Video Leader Midden- en Noord-Zeeland

De thema's voor Zeeuws-Vlaanderen zijn:

 • (landbouw)producten uit Zeeuws-Vlaanderen
 • lerend werken
 • zorg voor de streek

Vrijetijdseconomie maakt deel uit van bovengenoemde thema's van Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie over de Lokale Ontwikkelingsstrategie voor Zeeuws-Vlaanderen:

Algemene selectiecriteria

Alle LEADER projecten dienen daarnaast te voldoen aan de volgende LEADER selectiecriteria:

 • Initiatief van onderop, draagvlak
 • Innovatief
 • Gebiedsgericht, meerwaarde voor Zeeland
 • Samenwerking
 • Overdracht van kennis en ervaring
 • Haalbaarheid
 • Value for money (‘waar voor je geld’, efficiënt)

Om welk gebied gaat het?

Heel Zeeland is LEADER-gebied. Voor deze regeling is LEADER Zeeland onderverdeeld in twee regio's: Midden- en Noord-Zeeland (Tholen en St. Philipsland, Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren) en Zeeuws-Vlaanderen.

Wie kan een aanvraag indienen?

Iedereen uit het LEADER-gebied kan een aanvraag indienen, bijvoorbeeld:

 • Inwoners van het LEADER-gebied
 • (Groepen) ondernemers
 • Stichtingen en verenigingen
 • Dorpsraden
 • Belangenorganisaties
 • (Maatschappelijke) organisaties, etc.

LEADER-bijdrage

De LEADER-bijdrage is een financiële bijdrage van de Europese Unie. Dit is 30% van de eenmalige investeringskosten van je project. Naast de bijdrage van de EU moet een nationale overheid (gemeente, waterschap, provincie of Rijksoverheid) ook 30% van de eenmalige investeringskosten van het project aan cofinanciering beschikbaar stellen. Dit moet je zelf aanvragen. Daarnaast moet je als initiatiefnemer zelf 40% van de subsidiabele kosten inbrengen (bijvoorbeeld vanuit fondsen, sponsoring, lening of eigen middelen). Vanuit LEADER is geen geld beschikbaar voor de exploitatie (jaarlijkse kosten). Na de projectfase moet het initiatief zich zelf in stand kunnen houden.

Wil je weten welke Zeeuwse projecten al ondersteuning kregen van LEADER? Scroll dan wat verder naar beneden op deze webpagina.

Aan de slag!

Heb jij een projectidee? Bel of email een van de LEADER-contactpersonen Anne Schreurs of Johan Wandel. Hun contactgegevens vind je onderaan deze webpagina.

Ook kun je meer informatie vinden op:

Openstellingen LEADER: 10 december 2018 tot 31 december 2020, 17.00 uur

Het gaat bij deze openstelling om uitvoering van LEADER-projecten (die duurt tot 31 december 2020).

Deze regeling is zowel voor de regio Midden- en Noord-Zeeland als voor Zeeuws-Vlaanderen.

In onderstaande officiële besluiten vindt u alle details:

Voor het indienen van een project maakt u gebruik van onderstaande formats:

Indiening van projectvoorstellen verloopt via RvO.nl, via de website: POP3 Webportal​.

Deze projecten kregen ondersteuning van LEADER Midden- en Noord-Zeeland en LEADER Zeeuws-Vlaanderen. 

Na toekenning van de subsidie

Om te weten hoe een en ander in zijn werk gaat als er eenmaal subsidie is toegekend, gaat u naar onze webpagina voor POP3 (apart hoofdstuk helemaal onder aan die pagina).

Contactgegevens

Vorige openstelling LEADER: 4 december 2017 tot en met 15 maart 2018

Met de ‘Regeling uitvoering van LEADER-projecten’ van 2017-2018 kon worden ingezet op de plaatselijke ontwikkelingen in het kader van LEADER. Het maximaal beschikbare budget voor Midden- en Noord-Zeeland in deze openstelling bedroeg 1.000.000 euro uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattenlandsontwikkelingen (ELFPO) aangevuld met hetzelfde bedrag afkomstig van nationale overheden. Voor Zeeuws-Vlaanderen was het maximaal beschikbare budget 60.000 euro uit ELFPO en hetzelfde bedrag vanuit nationale overheden.

Daarnaast was er nog een regeling 'Openstelling voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen’.

De volgende webpagina's en/of documenten waren o.a. van toepassing:

Anne Schreurs, Johan Wandel en Marloes Slaakweg