POP3 LEADER-projecten Zeeland

LEADER stelt subsidie beschikbaar waarmee lokale (Zeeuwse) projecten en goede ideeën ondersteund kunnen worden, als deze projecten en ideeën de leefbaarheid op het platteland vergroten.

Leader | Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Denk mee bij het opstellen van de toekomstvisie (tweede ronde)!

Op 6, 7 en 8 februari 2023 organiseren we drie aparte bijeenkomsten (zogenoemde Gebiedssessies Lokale Ontwikkelingsstrategie) waarbij we u van harte uitnodigen om mee te denken over de toekomst en ontwikkeling van het Zeeuwse platteland. Vorig jaar vond al een eerste ronde plaats, waarbij vijf thema's voor het LEADER-programma werden opgesteld. Bij deze tweede ronde gaan we dieper in op deze thema's en polsen wij het Zeeuwse draagvlak daarvoor.

Lees er meer over op deze pagina.

Denk mee over de toekomst voor het Zeeuwse platteland (tweede ronde)!

Vorig jaar vond een eerste ronde plaats van gebiedssessies in de Zeeuwse streken, waarbij we thema's benoemden voor het LEADER-programma.

Graag gaan we tijdens deze tweede ronde opnieuw met u in gesprek, waarbij we inzetten op deze vijf thema's. Thema's waarbij ons doel is om zowel de economische, de natuurlijke als de sociale vernieuwingskracht van Zeeland te benutten.

Op 6, 7 en 8 februari 2023 organiseren we drie aparte bijeenkomsten (zogenoemde Gebiedssessies Lokale Ontwikkelingsstrategie) waarbij we u van harte uitnodigen om mee te denken over de toekomst en ontwikkeling van het Zeeuwse platteland.  

Uw ideeën zijn meer dan welkom om gezamenlijk onze nieuwe toekomstvisie verder te ontwikkelen: een toekomstvisie die ons beleid voor de komende jaren mede gaat bepalen.

Iedereen die zich betrokken voelt bij het Zeeuwse platteland en die graag mee wil denken over hoe het platteland leefbaarder, duurzamer en economisch sterker kan worden, kan zich inschrijven.

Locaties

We organiseren een drietal sessies, verdeeld over Zeeland. Alle sessies starten om 19.15 uur en zullen tot 22.00 uur duren.

 • Op maandag 6 februari vindt de eerste sessie plaats in Zeeuws-Vlaanderen. De locatie is het Klinket, Sasputsestraat 14 in Schoondijke.
 • Op dinsdag 7 februari doen we Midden-Zeeland aan. De locatie is De Schotse Huizen, Kaai 25 in Veere.
 • Op woensdag 8 februari is Schouwen-Duivenland en Tholen en St. Philipsland aan de beurt. De locatie is Sportcentrum de Wellevaete, Hoenderweg 133 in Sint-Annaland.

U kunt zich hier aanmelden

  Wat is LEADER?

  LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit programma werd uitgevoerd van 2015 tot en met 2020, en is verlengd tot eind 2022. LEADER stelt subsidie beschikbaar waarmee lokale (Zeeuwse) projecten en goede ideeën ondersteund kunnen worden, als deze projecten en ideeën de leefbaarheid op het platteland vergroten.

  Lokale Actie Groep

  Beide regio's die vallen onder de LEADER-regeling hebben een eigen Lokale Actie Groep (LAG). Deze twee LAG's (die van Midden- en Noord-Zeeland en die van Zeeuws-Vlaanderen) voeren de LEADER-regeling uit en begeleiden u bij uw subsidieaanvraag.

  De LAG bestaat uit mensen die kennis en ervaring hebben op het gebied van o.a. landbouw, recreatie & toerisme, natuur, midden- en kleinbedrijf, duurzaamheid en overheid. Het advies dat de LAG geeft aan de Provincie of een project geschikt is voor subsidie, telt zwaar mee.  

  De leden van de Lokale Actie Groep (LAG) Midden- en Noord-Zeeland vindt u in het overzicht Wie is Wie LAG Midden- en Noord-Zeeland.

  De leden van de Lokale Actie Groep (LAG) Zeeuws-Vlaanderen vindt u in het volgende overzicht.

  Maak van uw idee een project

  Stap 1

  Heeft u een projectidee en u denkt dat het voldoet aan de voorwaarden in het openstellingsbesluit, dan kunt u contact opnemen met een van de LEADER-contactpersonen. Het openstellingsbesluit vindt u in het volgende hoofdstuk. In een gesprek krijgt u meer informatie over de mogelijkheden van LEADER en andere subsidieprogramma's.

  Stap 2

  Daarna kunt u uw projectidee voorleggen aan de LAG. De LAG denkt met u mee bij het uitwerken van uw idee naar een projectplan. Ze kunnen u ook in contact brengen met andere partners in het netwerk.

  Stap 3

  Is het idee uitgewerkt tot projectplan, dan stuurt u via de Provinciale website een aanvraag in bij de RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). RvO controleert of de aanvraag compleet is en of deze voldoet aan de regelgeving van Europa. De LAG beoordeelt uw project op de inhoud en controleert of het plan voldoet aan de voorwaarden in de LOS (Lokale Ontwikkelingsstrategie).

  Stap 4

  De adviezen van de RvO en de LAG worden voorgelegd aan het college van GS (Gedeputeerde Staten). GS beslissen of u subsidie ontvangt. Krijgt u een brief van GS waarin zij akkoord geven voor uw project, dan kunt u het project gaan uitvoeren.

  Voorwaarden Lokale Ontwikkelingsstrategie

  De LAG controleert of uw project nuttig is voor één of meer thema's uit de LOS (Lokale Ontwikkelingsstrategie). De looptijd van de LOS van Midden- en Noord-Zeeland en de LOS van Zeeuws-Vlaanderen (2014-2020) is verlengd met twee jaar tot en met 2022 (overgangsperiode). Meer informatie over deze overgangsperiode is te vinden op POP3 | Zeeland.

  De thema's voor Midden- en Noord-Zeeland zijn:

  • 'levende landbouw': de positie van de landbouw in de samenleving versterken, terwijl de omgeving in evenwicht blijft als je kijkt naar leefbaarheid en natuur
  • samenwerking in vrijetijdseconomie
  • bevorderen dat burgers uit eigen beweging met nieuwe ideeën komen

  Meer informatie over de Lokale Ontwikkelingsstrategie Midden- en Noord-Zeeland:

  Lokale ontwikkelingsstrategie Midden- en Noord-Zeeland
  - Video Leader Midden- en Noord-Zeeland.

  Deze video werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

  LEADER logo en het logo van Europa plus het motto van het ELFPO.

  De thema's voor Zeeuws-Vlaanderen zijn:

  • (landbouw)producten uit Zeeuws-Vlaanderen
  • 'lerend werken': leren tijdens het werk
  • zorg voor de streek

  Vrijetijdseconomie maakt deel uit van bovengenoemde thema's van Zeeuws-Vlaanderen.

  Meer informatie over de Lokale Ontwikkelingsstrategie voor Zeeuws-Vlaanderen:

  Deze video werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

  logo van LEADER en logo van Europa plus de tekst van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: "Europa investeert in zijn platteland".

  Algemene voorwaarden voor selectie

  Naast de voorwaarden die genoemd zijn in het vorige hoofdstuk, moeten alle LEADER-projecten voldoen aan de volgende LEADER voorwaarden:

  • De ideeën komen vanuit de samenleving
  • Vernieuwend 
  • Gericht op Zeeland, het project heeft waarde voor Zeeland
  • Samenwerking
  • Overdragen van kennis en ervaring
  • Een grote kans dat het project echt van de grond komt
  • 'Waar voor je geld’ (je hebt er echt wat aan)

  Om welk gebied gaat het?

  Heel Zeeland is LEADER-gebied. LEADER Zeeland verdeeld in twee regio's: Midden- en Noord-Zeeland (Tholen en St. Philipsland, Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren) en Zeeuws-Vlaanderen.

  Wie kan een aanvraag indienen?

  Iedereen uit het LEADER-gebied kan een aanvraag indienen, bijvoorbeeld:

  • Inwoners van het LEADER-gebied
  • (Groepen) ondernemers
  • Stichtingen en verenigingen
  • Dorpsraden
  • Belangenorganisaties
  • (Maatschappelijke) organisaties, etc.

  Waaruit bestaat de LEADER-subsidie?

  De LEADER-subsidie (vergoeding) bestaat uit:

  * Een subsidie van 30% vanuit de Europese Unie. Deze subsidie geldt voor kosten die u één keer maakt voor uw project.

  * Een subsidie van 30% vanuit een nationale overheid (gemeente, waterschap, provincie of Rijksoverheid. Ook deze subsidie geldt voor kosten die u één keer maakt voor uw project. Deze subsidie vraagt u zelf aan.

  * U betaalt zelf 40% van de opstartkosten, omdat u degene bent die het project opstart. Dit geld kan komen uit fondsen, sponsoring, een lening of uit uw eigen middelen. 

  Vanuit LEADER is geen geld beschikbaar voor de jaarlijks terugkerende kosten. Nadat het project opgestart is, moet het op eigen kracht verder kunnen gaan. 

  Aan de slag!

  Heeft u  een projectidee? Bel of mail dan een van de LEADER-contactpersonen Anne Schreurs, Johan Wandel of Marloes Slaakweg. Hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

  Ook kunt u meer informatie vinden op:

  Hoe vraagt u deze subsidie aan?

  U dient uw aanvraag voor subsidie in via de website van de RvO.nl, via het POP3 Webportal.​

  In het volgende besluit vindt u alle details:

  Voor het indienen van een subsidieaanvraag maakt u gebruik van onderstaande formulieren. De door u ingevulde formulieren uploadt u op de website van de RvO.

  Op onze pagina voor POP3 vindt u meer algemene informatie over het aanvragen van POP3-subsidie. 

  Deze projecten kregen ondersteuning van LEADER Midden- en Noord-Zeeland en LEADER Zeeuws-Vlaanderen:

  Als u subsidie gaat ontvangen

  Hoe alles in zijn werk gaat als u subsidie gaat ontvangen, ziet u in de powerpointpresentatie van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) hieronder. In deze presentatie ziet u hoe de gang van zaken is vanaf de aanvraag tot aan de verlening van de subsidie. Ook wordt duidelijk hoe de administratie afgehandeld wordt. 

  Landelijke LEADER-dag op 21 oktober 2021 in Zeeland: kort verslag

  De landelijke LEADER-dag 2021 vond plaats op donderdag 21 oktober 2021 in Zeeland in de LEADER-gebieden Zeeuws-Vlaanderen en Midden- en Noord-Zeeland. De Provincie Zeeland en het Regiebureau POP organiseerden deze dag.

  Op de website van Netwerk Platteland vindt u een kort verslag van deze geslaagde dag. U vindt daar ook een link om alsnog het ochtendprogramma digitaal terug te kijken. 

  Contactgegevens

  LEADER-team: Anne, Johan en Marloes

  Extra informatie over vorige openstellingen en bijeenkomsten

  Vorige openstelling LEADER: 10 december 2018 tot en met 31 december 2020
  Onderdeel uitklappen inklappen

  Deze regeling zou oorspronkelijk eindigen op 24 juli 2020, maar werd verlengd tot en met 31 december 2020. Hij gold zowel voor de regio Midden- en Noord-Zeeland als voor Zeeuws-Vlaanderen.

  In onderstaande officiële besluiten vindt u alle details:

  Voor het indienen van een project maakt u gebruik van onderstaande formats:

  Indiening van projectvoorstellen verliep via RvO.nl, via de website: POP3 Webportal​.

  Vorige openstelling LEADER: 10 december 2018 tot en met 24 juli 2020
  Onderdeel uitklappen inklappen
  Vorige openstelling LEADER: 4 december 2017 tot en met 15 maart 2018
  Onderdeel uitklappen inklappen

  Met de ‘Regeling uitvoering van LEADER-projecten’ van 2017-2018 kon worden ingezet op de plaatselijke ontwikkelingen in het kader van LEADER. Het maximaal beschikbare budget voor Midden- en Noord-Zeeland in deze openstelling bedroeg 1.000.000 euro uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattenlandsontwikkelingen (ELFPO) aangevuld met hetzelfde bedrag afkomstig van nationale overheden. Voor Zeeuws-Vlaanderen was het maximaal beschikbare budget 60.000 euro uit ELFPO en hetzelfde bedrag vanuit nationale overheden.

  Daarnaast was er nog een regeling 'Openstelling voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen’.

  De volgende webpagina's en/of documenten waren o.a. van toepassing:

  Ondermijning

  Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

  Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

  Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

  Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.