POP3 LEADER-projecten Zeeland

LEADER heeft subsidie beschikbaar waarmee lokale (Zeeuwse) initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland vergroten, ondersteund kunnen worden.

Leader | Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Wat is LEADER?

LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit programma werd uitgevoerd van 2015 tot en met 2020, en is verlengd tot eind 2022. LEADER heeft subsidie beschikbaar waarmee lokale (Zeeuwse) initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland vergroten, ondersteund kunnen worden.

Openstelling POP3 uitvoering van LEADER-projecten

De nieuwe openstelling voor de POP3-regeling 'Uitvoering van LEADER-projecten' loopt van 30 april 2021 tot en met 31 december 2022, 17.00 uur.

Heeft u een idee dat aansluit bij één of meer thema’s uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) neemt u dan contact op met een van de LEADER-contactpersonen onderaan de pagina. Zij kunnen u informeren over de regeling en alvast een oriënterend intakegesprek met u inplannen.

VOORAANKONDIGING LANDELIJKE LEADER-DAG: de landelijke LEADER-dag 2021 vindt plaats op donderdag 21 oktober, op vier verschillende locaties in Zeeland. Lees er alles over in het desbetreffende hoofdstuk verder op deze webpagina.

Wilt u informatie over de vorige openstellingen, klik dan helemaal onderaan de webpagina op het tabblad 'vorige openstellingen LEADER'.

Coronacrisis: De uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en LEADER loopt gewoon door. Lees hier meer over in bijgaand nieuwsbericht.

Wat is LEADER?

LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit programma werd uitgevoerd van 2015 tot en met 2020, en is verlengd tot eind 2022. LEADER heeft subsidie beschikbaar waarmee lokale (Zeeuwse) initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland vergroten, ondersteund kunnen worden.

Lokale Actie Groep

De uitvoering van LEADER Midden- en Noord-Zeeland en LEADER Zeeuws-Vlaanderen ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). Dit zijn de mensen die u begeleiden in uw projectaanvraag. Beide regio's hebben hun eigen LAG. De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. de sectoren landbouw, recreatie & toerisme, natuur, midden- en kleinbedrijf, duurzaamheid en overheid. De LAG geeft een zwaarwegend advies aan de Provincie over toekenning van een subsidie. 

De leden van de Lokale Actie Groep (LAG) Midden- en Noord-Zeeland zijn te vinden in bijgaand overzicht Wie is Wie LAG Midden- en Noord-Zeeland.

De leden van de Lokale Actie Groep (LAG) Zeeuws-Vlaanderen zijn te vinden in bijgaand overzicht Wie is Wie LAG Zeeuws-Vlaanderen.

Maak van uw idee een project

Stap 1

Heeft u een projectidee en u denkt dat het voldoet aan de selectiecriteria in het openstellingsbesluit (zie hieronder), dan kunt u contact opnemen met de LEADER-contactpersonen. Er volgt een oriënterend gesprek en u krijgt informatie over de mogelijkheden van LEADER en andere subsidieprogramma's.

Stap 2

Daarna kan het projectidee voorgelegd worden aan de LAG. De LAG denkt mee bij het uitwerken van het idee naar een projectplan en brengt u eventueel met andere partners in het netwerk in contact.

Stap 3

Is het idee uitgewerkt tot projectplan, dan kunt u via de provinciale website een aanvraag indienen bij RvO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). RvO toetst of de aanvraag compleet is en of deze voldoet aan de regelgeving van Europa. De LAG beoordeelt uw project op de inhoud en toetst of het plan voldoet aan de criteria in de LOS (Lokale Ontwikkelingsstrategie).

Stap 4

De adviezen van RvO en de LAG worden voorgelegd aan het college van GS (Gedeputeerde Staten). GS beslist of de subsidie wordt toegekend. Als u de brief van GS heeft ontvangen, kunt u aan de slag met de uitvoering van uw project.

Selectiecriteria Lokale Ontwikkelingsstrategie

De LAG toetst of het project bijdraagt aan één of meer thema's uit de LOS (Lokale Ontwikkelingsstrategie). De oorspronkelijke looptijd van de LOS van Midden- en Noord-Zeeland en de LOS van Zeeuws-Vlaanderen (2014-2020) is verlengd met twee jaar tot en met 2022 (transitieperiode). Meer informatie over de transitieperiode is te vinden op POP3 | Zeeland.

De thema's voor Midden- en Noord-Zeeland zijn:

 • levende landbouw (de sociale positie van de landbouw in de samenleving versterken in balans met de omgeving)
 • samenwerking in vrijetijdseconomie
 • initiatiefkracht van burgers

Meer informatie over de Lokale Ontwikkelingsstrategie Midden- en Noord-Zeeland:

Lokale ontwikkelingsstrategie Midden- en Noord-Zeeland
- Video Leader Midden- en Noord-Zeeland

De thema's voor Zeeuws-Vlaanderen zijn:

 • (landbouw)producten uit Zeeuws-Vlaanderen
 • lerend werken
 • zorg voor de streek

Vrijetijdseconomie maakt deel uit van bovengenoemde thema's van Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie over de Lokale Ontwikkelingsstrategie voor Zeeuws-Vlaanderen:

Algemene selectiecriteria

Alle LEADER projecten dienen daarnaast te voldoen aan de volgende LEADER selectiecriteria:

 • Initiatief van onderop, draagvlak
 • Innovatief
 • Gebiedsgericht, meerwaarde voor Zeeland
 • Samenwerking
 • Overdracht van kennis en ervaring
 • Haalbaarheid
 • Value for money (‘waar voor je geld’, efficiënt)

Om welk gebied gaat het?

Heel Zeeland is LEADER-gebied. Voor deze regeling is LEADER Zeeland onderverdeeld in twee regio's: Midden- en Noord-Zeeland (Tholen en St. Philipsland, Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren) en Zeeuws-Vlaanderen.

Wie kan een aanvraag indienen?

Iedereen uit het LEADER-gebied kan een aanvraag indienen, bijvoorbeeld:

 • Inwoners van het LEADER-gebied
 • (Groepen) ondernemers
 • Stichtingen en verenigingen
 • Dorpsraden
 • Belangenorganisaties
 • (Maatschappelijke) organisaties, etc.

LEADER-bijdrage

De LEADER-bijdrage is een financiële bijdrage van de Europese Unie. Dit is 30% van de eenmalige investeringskosten van je project. Naast de bijdrage van de EU moet een nationale overheid (gemeente, waterschap, provincie of Rijksoverheid) ook 30% van de eenmalige investeringskosten van het project aan cofinanciering beschikbaar stellen. Dit moet u zelf aanvragen. Daarnaast moet u als initiatiefnemer zelf 40% van de subsidiabele kosten inbrengen (bijvoorbeeld vanuit fondsen, sponsoring, lening of eigen middelen). Vanuit LEADER is geen geld beschikbaar voor de exploitatie (jaarlijkse kosten). Na de projectfase moet het initiatief zich zelf in stand kunnen houden.

Wilt u weten welke Zeeuwse projecten al ondersteuning kregen van LEADER? Scroll dan wat verder naar beneden op deze webpagina.

Aan de slag!

Heeft u  een projectidee? Belt of emailt u dan een van de LEADER-contactpersonen Anne Schreurs, Johan Wandel of Marloes Slaakweg. Hun contactgegevens vindt u onderaan deze webpagina.

Ook kunt u meer informatie vinden op:

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de website van de RvO.nl, via het POP3 Webportal.​

In onderstaand besluit vindt u alle details:

Voor het indienen van een subsidieaanvraag maakt u gebruik van onderstaande formats. De door u ingevulde formats dient u te uploaden op de website van de RvO, daar waar u de aanvraag indient.

Op onze webpagina voor POP3 vindt u meer algemene informatie over het aanvragen van POP3-subsidie. Scroll helemaal naar beneden naar het desbetreffende hoofdstuk.

Deze projecten kregen ondersteuning van LEADER Midden- en Noord-Zeeland en LEADER Zeeuws-Vlaanderen:

Na toekenning van de subsidie

Hoe een en ander in zijn werk gaat als er eenmaal subsidie is toegekend, ziet u in onderstaande powerpointpresentatie van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). In de presentatie wordt ingegaan op de procedure rondom subsidieverlening en administratieve afhandeling hiervan.

Ook op onze webpagina voor POP3 vindt u veel informatie over het traject na toekenning van de subsidie. Scroll helemaal naar beneden naar het desbetreffende hoofdstuk.

Vooraankondiging Landelijke LEADER-dag op 21 oktober in Zeeland

De landelijke LEADER-dag 2021 vindt plaats op donderdag 21 oktober in Zeeland en wordt georganiseerd door de LEADER-gebieden Zeeuws-Vlaanderen en Midden- en Noord-Zeeland, de Provincie Zeeland en het Regiebureau POP.

De LEADER-dag 2021 zal op 4 parallelle locaties plaatsvinden verspreid door Zeeland. Daarnaast is het ochtendprogramma van de LEADER-dag 2021 ook digitaal te volgen.

Lees hier meer over de Landelijke LEADER-dag 2021.

Contactgegevens

Vorige openstellinen

Vorige openstelling LEADER: 10 december 2018 tot en met 31 december 2020
Onderdeel uitklappen inklappen

Deze regeling zou oorspronkelijk eindigen op 24 juli 2020, maar werd verlengd tot en met 31 december 2020. Hij gold zowel voor de regio Midden- en Noord-Zeeland als voor Zeeuws-Vlaanderen.

In onderstaande officiële besluiten vindt u alle details:

Voor het indienen van een project maakt u gebruik van onderstaande formats:

Indiening van projectvoorstellen verliep via RvO.nl, via de website: POP3 Webportal​.

Vorige openstelling LEADER: 10 december 2018 tot en met 24 juli 2020
Onderdeel uitklappen inklappen
Vorige openstelling LEADER: 4 december 2017 tot en met 15 maart 2018
Onderdeel uitklappen inklappen

Met de ‘Regeling uitvoering van LEADER-projecten’ van 2017-2018 kon worden ingezet op de plaatselijke ontwikkelingen in het kader van LEADER. Het maximaal beschikbare budget voor Midden- en Noord-Zeeland in deze openstelling bedroeg 1.000.000 euro uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattenlandsontwikkelingen (ELFPO) aangevuld met hetzelfde bedrag afkomstig van nationale overheden. Voor Zeeuws-Vlaanderen was het maximaal beschikbare budget 60.000 euro uit ELFPO en hetzelfde bedrag vanuit nationale overheden.

Daarnaast was er nog een regeling 'Openstelling voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen’.

De volgende webpagina's en/of documenten waren o.a. van toepassing:

Anne Schreurs, Johan Wandel en Marloes Slaakweg