POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het derde programma, POP3, is bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren waarbij de landbouw wel concurrerend blijft.

Wie kan subsidie aanvragen?

Een en ander is afhankelijk van de maatregel in het POP, maar in het algemeen worden landbouwers,  grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen als begunstigden aangegeven. In het kader van de LEADER-werkwijze kunnen stichtingen, verenigingen, particulieren en andere private partijen ook een aanvraag indienen.
Minimaal 90 procent van het programmabudget moet terechtkomen bij agrariërs.

Waarvoor is de subsidie?

In Nederland geldt dat het POP3-programma zich afspeelt binnen de thema's:

  •  versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw
  • steun voor investeringen van jonge boeren
  • natuur en landschap
  • verbetering van de waterkwaliteit
  • LEADER-werkwijze (bottom-up benadering van vitalisering van het platteland)

De Provincie vraagt bij de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-werkwijze advies aan de twee Lokale ActieGroepen (LAG's) in Zeeland. In het kader van de overige maatregelen maakt een selectie-/adviescommissie onderdeel uit van de procedure. Deze adviescommissies bestaan uit vertegenwoordigers van organisaties zoals landbouwers en sociaaleconomische partners. Zij spelen een belangrijke rol bij plattelandsontwikkeling in de regio en moeten er mede voor zorgen dat de beste projecten voor subsidie in aanmerking komen. Dit laatste is een eis van de Europese Commissie.

Subsidie aanvragen

Openstelling regeling uitvoering van LEADER-projecten: 17 oktober 2016

Met de ‘Regeling uitvoering van LEADER-projecten’ wordt ingezet op de plaatselijke ontwikkelingen in het kader van LEADER.

Projecten voor deze call kunnen ingediend worden van 17 oktober 2016 tot en met 15 maart 2017.

Rectificatie: per 20 december 2016 is deze regeling aangepast. Het aangepaste Openstellingsbesluit vindt u hieronder.

Openstelling voor 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen...': 28 november 2016

De openstelling voor 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen: investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' geldt van 28 november 2016 tot en met 16 januari 2017. Zie het desbetreffende Openstellingsbesluit hieronder.

Subsidie Jonge Landbouwersregeling (JOLA): 1 december 2016

Openstelling Jonge Landbouwersregeling: van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017. 

De Jonge Landbouwersregeling stimuleert jonge landbouwers (t/m 40 jaar) fysiek te investeren in de verduurzaming van hun agrarische onderneming. Het gaat dan voornamelijk om de aanschaf van moderne installaties en machines. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van bijvoorbeeld het milieu, biodiversiteit of volks- en diergezondheid en mag niet alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van de onderneming.

Het was dit jaar voor het eerst dat deze EU-regeling door de provincies werd opengesteld, voorheen gebeurde dit door het ministerie van Economische Zaken.

Het maximaal beschikbare budget voor Zeeland in deze openstelling bedraagt 475.000 euro. Daarvan komt de helft uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattenlandsontwikkelingen (ELFPO). De andere helft wordt bijgedragen door de Provincie Zeeland.

U kunt voor advies en informatie terecht bij Arjon Copper en Johan Wandel (contactgegevens vindt u onderaan deze pagina).

Documenten bij de Jonge Landbouwersregeling:

Openstelling regeling Niet-productieve investeringen water: 12 december 2016

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open van 12 december 2016 tot en met 12 februari 2017 voor  'Niet-productieve investeringen water Zeeland 2016'.

Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. De investeringen dienen een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat is opengesteld voor bovengenoemde periode is 800.000 euro uit het ELFPO-fonds (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) en 800.000 euro provinciale subsidie. 

Projectindieners kunnen vanaf 12 december 2016 van onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen.

Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER: is gesloten.

Aanvragen voor subsidie binnen deze openstelling konden ingediend worden in de periode van 15 juli tot en met 15 augustus 2016. De nieuwe openstelling is nog niet bekend.

Het ging om subsidieverlening voor:

  • Beheer van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) en
  • Promotie en voorlichting van de LOS.

Het subsidieplafond voor deze openstelling was € 660.000 (50% Europese middelen, 50% provinciale middelen). Maximaal € 330.000 kon bestemd worden voor de Lokale Actie Groep Midden- en Noord-Zeeland, en maximaal € 330.000 kon worden bestemd voor de Lokale Actie Groep Zeeuws-Vlaanderen.

Via onderstaande documenten konden projectindieners hun aanvraag indienen:

Overige thema's

Momenteel zijn er geen openstellingen voor de andere thema's onder POP3.

Contact

Voor vragen over de inhoud van deze regeling, de voorwaarden of toewijzing neem contact op met:
Arjon Copper 06 28 90 42 68
Johan Wandel 06 28 90 40 59

Intake projectvoorstel

Wilt u een projectvoorstel bespreken met één van de programmamanagers? Vul dan het intake-formulier POP3 in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.