POP3

POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het derde programma, POP3, is bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren waarbij de landbouw wel concurrerend blijft.

dijkmaaien

Verlenging POP3; nieuwe openstellingen

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 is met twee jaar verlengd. Er is 562 miljoen euro beschikbaar gesteld (landelijk) voor deze verlenging, die geldt totdat de nieuwe GLB-periode (Gemeenschappelijk LandbouwBeleid) ingaat in 2023. 

Uitnodiging

Op maandag 4 en dinsdag 5 juli 2022 kunt u deelnemen aan informatiebijeenkomsten over het nieuwe GLB. U vindt alle details in het hoofdstuk over het nieuwe GLB, verder op deze pagina.

POP3 met twee jaar verlengd (tot 2023)

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 is met twee jaar verlengd. Er is 562 miljoen euro beschikbaar gesteld (landelijk) voor deze verlenging, die geldt totdat de nieuwe GLB-periode (Gemeenschappelijk LandbouwBeleid) ingaat in 2023. Er komt ook een budget beschikbaar voor de landbouw vanuit het Europese Herstelfonds.

In deze verlengingsperiode POP3+ ligt de focus onder op de thema’s klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw (inclusief stikstof).

In totaal is er voor het POP3+ in 2021 en 2022 circa 562 miljoen euro beschikbaar, waarvan 342 miljoen euro afkomstig is uit Brussel. De resterende 220 miljoen euro is afkomstig van Provincies, waterschappen en het Rijk.

Openstellingen algemeen

De POP3+ middelen komen beschikbaar via de gebruikelijke openstellingen. De Provincies hebben diverse regelingen in voorbereiding. De eerste regelingen zijn al in april 2021 opengesteld. 

Daarnaast zal het Rijk zorgen voor openstellingen voor onder meer de brede weersverzekering, de GLB-pilots, en enkele knelsectoren. 

In hoofdstuk 'Openstellingen' vindt u meer informatie. 

Landelijke openstelling herstelmiddelen, van 20 december 2021 t/m 14 februari 2022. GESLOTEN.

Vanuit het Ministerie van LNV was er sprake van een landelijke investeringsregeling in het kader van het Europees Economisch Herstelfonds (EHF). Binnen deze regeling was het mogelijk om te investeren in innovatie van machines en technische systemen. Deze regeling was vergelijkbaar met de openstelling Fysieke Investeringen die we in 2018 en 2019 hadden en waar Zeeuwse agrariërs erg enthousiast over waren.

Aanvragen voor deze investeringsregeling konden vanaf 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 worden ingediend.

In oktober 2021 vonden twee webinars plaats over het Economisch Herstelfonds. Hieronder vindt u de links, mocht u alsnog de webinar willen bekijken. 

Meer informatie over subsidies vanuit het Economisch Herstelfond leest u op de webpagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: RVO.nl/groen-economisch-herstel-landbouw

Netwerkconferentie POP3+: 18 januari 2022

Op 18 januari 2022 organiseerde het Netwerk Platteland de  Netwerkconferentie POP3+. Het thema was 'Samenwerken voor resultaat'. De conferentie vond online plaats via een interactief platform. Meer informatie vindt u op de website van Netwerk Platteland.

Uitnodiging bijeenkomsten nieuw Gemeenschappelijk Landbouw-beleid: 4 en 5 juli 2022

Wat betekent het nieuwe GLB voor u?
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Zo worden boeren beloond die, naast het produceren van voedsel, ook aandacht hebben voor natuur en milieu.

Het nieuwe GLB wordt echt anders dan u gewend bent. Zeker voor u, als boer in Zeeland. Wat de grote veranderingen zullen zijn, vertellen een aantal experts u daarom graag tijdens een informatieavond bij u in de buurt.

Tijdens de informatieavond presenteren deze experts de algemene richting van het nieuwe GLB. Daarnaast nemen we u mee in de gevolgen voor uw basispremie, de voorwaarden die daar aan verbonden zijn en de werking van de nieuwe eco-regeling. Er zal voldoende tijd vrijgemaakt worden voor u om vragen te stellen aan het programmateam van het GLB.

In Zeeland organiseert de Provincie Zeeland twee informatiebijeenkomsten, één in Terneuzen en één in Heinkenszand.

  • Maandag 4 juli 2022, van 20.00 uur tot 22.15 uur bij ‘CO3 Campus’ te Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen. U kunt hier gratis parkeren.
  • Dinsdag 5 juli 2022, van 20.00 uur tot 22.15 uur bij ‘Vergader- en Congrescentrum de Stenge’ te Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand. Hier is voldoende, gratis parkeergelegenheid.

U kunt zich hier aanmelden voor een van de informatiebijeenkomsten. 

Graag tot dan!

Wilt u voorafgaand aan de bijeenkomst het nieuwe GLB inzien? Dit kan via www.toekomstglb.nl.

Algemene informatie over POP3

Wie kan subsidie aanvragen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het POP3-programma kent diverse subsidiemogelijkheden (maatregelen), en elke maatregel is bestemd voor een of meerdere specifieke doelgroepen. In het algemeen zijn het landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen die van de subsidies gebruik kunnen maken.

Voor welke doelen is de POP3-subsidie bestemd?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

In Nederland geldt dat het POP3-programma zich afspeelt binnen de volgende thema's:

  • versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw
  • steun voor investeringen van jonge boeren
  • natuur en landschap
  • verbetering van de waterkwaliteit
  • leefbaarheid en vitalisering van het platteland

Openstellingen

Welke soorten openstellingen zijn er?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Er zijn verschillende soorten subsidieprogramma's binnen POP3 (maatregelen), voor verschillende doeleinden. Hieronder vindt u ze op een rijtje. Elk van deze subsidiemaatregelen heeft een eigen webpagina, waar u alle details vindt over de desbetreffende regeling (door te klikken op de regeling komt u op die webpagina terecht).

Intake projectvoorstel

Wilt u een projectvoorstel bespreken met één van de programmamanagers? Vul dan het intake-formulier POP3 in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Na toekenning van de subsidie

Wat er gebeurt of van u wordt verwacht na toekenning van de subsidie leest u in het hoofdstuk 'Na toekenning van de subsidie', helemaal onderaan deze webpagina. Daar kunt u ook de livestream uitzending van 13 juli jl. bekijken.

Nog meer algemene informatie over POP3

In het hoofdstuk 'Meer algemene informatie over POP3' (helemaal onderaan deze pagina) vindt u informatie over wie de subsidieaanvragen beoordeelt en hoe dat gebeurt, welke documenten u bij elke POP3-subsidieaanvraag moet indienen, en links naar andere webpagina's die hier betrekking op hebben.

Alle POP3-projecten in Nederland

Welke POP3-projecten zijn er in Nederland gerealiseerd?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Via de link hieronder komt u op de website van Netwerk Platteland,  waar u een overzicht vindt van de POP3-projecten in heel Nederland. U kunt dat overzicht sorteren op provincie.

POP3-projectenoverzicht | Projecten Netwerk Platteland

Meer algemene informatie over POP3
Onderdeel uitklappen inklappen

Wie beoordeelt de subsidieaanvragen?

Als het om LEADER gaat, vraagt de Provincie bij de beoordeling van subsidieaanvragen advies aan de twee Lokale ActieGroepen (LAG's) in Zeeland.

Bij de overige maatregelen maakt een selectie-/adviescommissie onderdeel uit van de procedure. Deze adviescommissies bestaan uit vertegenwoordigers van organisaties zoals landbouwers en sociaaleconomische partners. Zij spelen een belangrijke rol bij plattelandsontwikkeling in de regio en moeten er mede voor zorgen dat de beste projecten voor subsidie in aanmerking komen. Dit laatste is een eis van de Europese Commissie.

Algemene informatie over het aanvragen van POP3-subsidie:

Andere documenten die nodig zijn bij een POP3-aanvraag:

Als er sprake is van aanbesteding, zijn er speciale regels van toepassing. Deze vindt u in onderstaand document en in onderstaande instructievideo:

Na toekenning van de subsidie
Onderdeel uitklappen inklappen

Livestream uitzending over traject na toekenning van de subsidie

Op maandag 13 juli 2020 heeft het POP-team vanuit de abdijstudio een livestream gehouden voor de workshop ‘POP3 subsidieverlening, wat daarna’. Afgelopen jaren deden we dit 'in het echt', in de filmzaal met genodigden, maar deze keer vond de workshop digitaal plaats, i.v.m. corona. Hierbij was een gastspreker van de RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) aanwezig om de procedure rondom subsidieverlening toe te lichten en vragen te beantwoorden. 

Zie hier de link naar de bovengenoemde livestream uitzending. Zo kunt u deze alsnog bijwonen, ook als u er op maandag 13 juli 2020 niet bij kon zijn.

Hieronder vindt u ook de link naar de powerpointpresentatie die tijdens de livestream is getoond en daaronder vindt u een overzicht met vragen en antwoorden (Q&A), dat voor u ook handig kan zijn.

Algemene informatie over het traject na toekenning van de subsidie

In de instructievideo POP3 en LEADER krijgt u uitleg over de uitvoering, administratie en verplichtingen van uw subsidie. U ziet bijvoorbeeld hoe u een eindrapportage maakt of waar u uw vragen stelt als u er niet uitkomt.

Verzoek voor deelbetaling doen

U heeft voor uw project kosten gemaakt en betaald. Via Mijn RVO kunt u ieder jaar een verzoek doen voor een (deel)betaling. Uw betaalverzoek is minimaal 25% van de subsidie of minimaal € 50.000. Een compleet betaalverzoek handelen we binnen 13 weken na aanvraag af. Bij een betaalverzoek stuurt u o.a. de volgende documenten mee: Voortgangsverslag POP3, Facturenoverzicht, Urenregistraties (indien van toepassing). Gebruik hiervoor de formats onder ‘Voortgang doorgeven’ en ‘Deelbetaling aanvragen’ op MijnRVO.nl.

Meer informatie over wat u mee moet sturen met uw betalingsverzoek vindt u in de 'checklist bijlagen bij betaalverzoek'. Wilt u weten hoe u uw aanvraag digitaal op Mijn RVO kunt doen? Kijk dan in de ‘instructie indienen aanvraag deelbetaling en voortgangsverslag via mijn rvo’ op MijnRVO.nl onder ‘Deelbetaling aanvragen -> Aanvragen deelbetaling via Mijn dossier’.

Projectwijzigingen aanvragen

Wijzigt uw project tijdens de uitvoering? En voldoet het daarmee niet meer geheel aan de verleningsbeschikking? Dan kan dit consequenties hebben voor uw recht op subsidie. We kunnen de subsidie naar beneden bijstellen of zelfs intrekken. Geef iedere wijziging direct door op Mijn RVO en gebruik hiervoor het formulier ‘Melding voor projecten POP3’ op MijnRVO.nl onder 'Wijzigingen melden'.

U ontvangt (schriftelijk) bericht of wij akkoord gaan met uw wijzigingsverzoek. Wij gaan niet akkoord met een wijzigingsverzoek als:

  • U door wijziging geen recht meer heeft op subsidie.
  • U door de wijziging niet meer voldoet aan de minimale selectiecriteria om voor subsidie in aanmerking te komen.
  • De wijziging zou leiden tot een lagere plaats op de prioriteitenlijst dan de plaats waarop het subsidieplafond is bereikt.

Verzoek tot vaststelling subsidie

U heeft uw project gerealiseerd. Na afronding vraagt u binnen 13 weken een verzoek tot vaststelling van de subsidie aan. Meer informatie hierover vindt u op MijnRVO.nl onder ‘Vaststelling aanvragen’.

Wat te doen bij aanbestedingen?

Hoe een en ander in zijn werk gaat in het geval van aanbestedingen, leest u in onderstaand document:

Sancties en verlagingen

Conform artikel 1.29 van de Verordening subsidies POP3 Zeeland verlagen Gedeputeerde Staten de verleende of vastgestelde subsidie indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd. In dit kader heeft het ministerie van Economische Zaken een sanctiebeleid vastgesteld. Wij passen deze beleidsregel toe die u kunt vinden op de website www.overheid.nl onder officiële bekendmakingen.

Contact

Voor vragen over bovenstaande regelingen kunt u contact opnemen met Johan Wandel: +31 6 2890.4059, Anne Schreurs: +31 6 2572.6519, of Claudia de Vos: +31 6 2890.4259. U kunt ook mailen naar europaloket@zeeland.nl.

Anne Schreurs, Johan Wandel en Claudia de Vos