POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het derde programma, POP3, is bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren waarbij de landbouw wel concurrerend blijft.

Wie kan subsidie aanvragen?

Een en ander is afhankelijk van de maatregel in het POP, maar in het algemeen worden landbouwers,  grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen als begunstigden aangegeven. In het kader van de LEADER-werkwijze kunnen stichtingen, verenigingen, particulieren en andere private partijen ook een aanvraag indienen.
Minimaal 90 procent van het programmabudget moet terechtkomen bij agrariërs.

Waarvoor is de subsidie?

In Nederland geldt dat het POP3-programma zich afspeelt binnen de thema's:

  • versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw
  • steun voor investeringen van jonge boeren
  • natuur en landschap
  • verbetering van de waterkwaliteit
  • LEADER-werkwijze (bottom-up benadering van vitalisering van het platteland)

De Provincie vraagt bij de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van de LEADER-werkwijze advies aan de twee Lokale ActieGroepen (LAG's) in Zeeland. In het kader van de overige maatregelen maakt een selectie-/adviescommissie onderdeel uit van de procedure. Deze adviescommissies bestaan uit vertegenwoordigers van organisaties zoals landbouwers en sociaaleconomische partners. Zij spelen een belangrijke rol bij plattelandsontwikkeling in de regio en moeten er mede voor zorgen dat de beste projecten voor subsidie in aanmerking komen. Dit laatste is een eis van de Europese Commissie.

Subsidie aanvragen

Regeling uitvoering van LEADER-projecten

Met de ‘Regeling uitvoering van LEADER-projecten’ wordt ingezet op de plaatselijke ontwikkelingen in het kader van LEADER.

Projecten voor deze call kunnen ingediend worden van 17 oktober 2016 tot en met 31 december 2016. Voor de indiening dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland   (RvO.nl)

 

Regeling Niet-productieve investeringen water, internationale doelen: deze regeling is gesloten.

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) stelde de Provincie een subsidiemaatregel open van 27 juni 2016 tot en met 27 juli 2016 voor  'Niet-productieve investeringen water, internationale doelen'.

Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. De investeringen dienen een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat werd opengesteld voor bovengenoemde periode was 6 miljoen euro. Projecten dienden een ondergrens te hebben van 250.000 euro. De regeling was dus bedoeld voor grote projecten.

Projectindieners konden van onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen.

Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER: is gesloten.

Aanvragen voor subsidie binnen deze openstelling konden ingediend worden in de periode van 15 juli tot en met 15 augustus 2016.

Het ging om subsidieverlening voor:

  1. Beheer van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) en
  2. Promotie en voorlichting van de LOS.

Het subsidieplafond voor deze openstselling was € 660.000 (50% Europese middelen, 50% provinciale middelen). Maximaal € 330.000 kon bestemd worden voor de Lokale Actie Groep Midden- en Noord-Zeeland, en maximaal € 330.000 kon worden bestemd voor de Lokale Actie Groep Zeeuws-Vlaanderen.

Via onderstaande documenten konden projectindieners hun aanvraag indienen:

Subsidie Jonge Boerenregeling (JOLA): gesloten

Vanaf 1 maart tot en met 15 april 2016 werd deze regeling opengesteld. Er werden 33 aanvragen ingediend. De aanvragen worden beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De volgende openstelling van deze regeling is voorzien in het laatste kwartaal van 2016.

De Jonge Boerenregeling stimuleert jonge landbouwers (t/m 40 jaar) fysiek te investeren in de verduurzaming van hun agrarische onderneming. Het gaat dan voornamelijk om de aanschaf van moderne installaties en machines. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van bijvoorbeeld het milieu, biodiversiteit of volks- en diergezondheid en mag niet alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van de onderneming.

Het was dit jaar voor het eerst dat deze EU-regeling door de provincies werd opengesteld, voorheen gebeurde dit door het ministerie van Economische Zaken. Het maximaal beschikbare budget voor Zeeland in de (inmiddels gesloten) openstelling bedroeg € 763.220, waarvan de helft uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattenlandsontwikkelingen (ELFPO) kwam. De andere helft werd bijgedragen door de Provincie Zeeland.

U kunt voor advies en informatie terecht bij Arjon Copper, Boy Saija en Johan Wandel (contactgegevens vindt u onderaan deze pagina).

Documenten bij de Jonge Boeren regeling:

Contact

Voor vragen over de inhoud van deze regeling, de voorwaarden of toewijzing neem contact op met:
Arjon Copper 06 28 90 42 68
Boy Saija 06 28 90 42 74
Johan Wandel 06 28 90 40 59

Overige thema's

Momenteel zijn er geen openstellingen voor de andere thema's onder POP3.

Intake projectvoorstel

Wilt u een projectvoorstel bespreken met één van de programmamanagers? Vul dan het intake-formulier POP3 in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.