POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het derde programma, POP3, is bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren waarbij de landbouw wel concurrerend blijft.

Momenteel geen POP3-openstellingen behalve voor LEADER

Op dit moment zijn er geen nieuwe openstellingen meer binnen POP3, behalve voor LEADER (10 december 2018 tot en met 31 december 2020). Kijk op de webpagina van LEADER voor de mogelijkheden.

Coronacrisis

De uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door. Lees hier meer over in bijgaand nieuwsbericht.

Algemene informatie over POP3

Wie kan subsidie aanvragen?

Het POP3-programma kent diverse subsidiemogelijkheden (maatregelen), en elke maatregel is bestemd voor een of meerdere specifieke doelgroepen. In het algemeen zijn het landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen die van de subsidies gebruik kunnen maken.

Voor welke doelen is de POP3-subsidie bestemd?

In Nederland geldt dat het POP3-programma zich afspeelt binnen de volgende thema's:

  • versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw
  • steun voor investeringen van jonge boeren
  • natuur en landschap
  • verbetering van de waterkwaliteit
  • leefbaarheid en vitalisering van het platteland

Openstellingen

Welke soorten openstellingen zijn er? 

Er zijn verschillende soorten subsidieprogramma's binnen POP3 (maatregelen), voor verschillende doeleinden. Hieronder vindt u ze op een rijtje. Elk van deze subsidiemaatregelen heeft een eigen webpagina, waar u alle details vindt over de desbetreffende regeling (door te klikken op de regeling komt u op die webpagina terecht).

Intake projectvoorstel

Wilt u een projectvoorstel bespreken met één van de programmamanagers? Vul dan het intake-formulier POP3 in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Na toekenning van de subsidie

Wat er gebeurt of van u wordt verwacht na toekenning van de subsidie leest u in het hoofdstuk 'Na toekenning van de subsidie', helemaal onderaan deze webpagina. Daar kunt u ook de livestream uitzending van 13 juli jl. bekijken.

Nog meer algemene informatie over POP3

In het hoofdstuk 'Meer algemene informatie over POP3' (helemaal onderaan deze pagina) vindt u informatie over wie de subsidieaanvragen beoordeelt en hoe dat gebeurt, welke documenten u bij elke POP3-subsidieaanvraag moet indienen, en links naar het Handboek voor POP3-aanvragen en de Verordening POP3 van de Provincie Zeeland 2019.

Contact

Voor vragen over bovenstaande regelingen kunt u contact opnemen met Johan Wandel: +31 6 2890.4059, Anne Schreurs: +31 6 2572.6519, Claudia de Vos: +31 6 2890.4259 of Wouter de Bruijne: +31 6 2572.6635. U kunt ook mailen naar europaloket@zeeland.nl.

Meer algemene informatie over POP3

Meer algemene informatie over POP3

 

Wie beoordeelt de subsidieaanvragen?

 

Als het om LEADER gaat, vraagt de Provincie bij de beoordeling van subsidieaanvragen advies aan de twee Lokale ActieGroepen (LAG's) in Zeeland.

Bij de overige maatregelen maakt een selectie-/adviescommissie onderdeel uit van de procedure. Deze adviescommissies bestaan uit vertegenwoordigers van organisaties zoals landbouwers en sociaaleconomische partners. Zij spelen een belangrijke rol bij plattelandsontwikkeling in de regio en moeten er mede voor zorgen dat de beste projecten voor subsidie in aanmerking komen. Dit laatste is een eis van de Europese Commissie.

Algemene informatie over het aanvragen van POP3-subsidie:

Andere documenten die nodig zijn bij een POP3-aanvraag:

Na toekenning van de subsidie

Livestream uitzending over traject na toekenning van de subsidie

Op maandag 13 juli jl. heeft het POP-team vanuit de abdijstudio een livestream gehouden voor de workshop ‘POP3 subsidieverlening, wat daarna’. Afgelopen jaren deden we dit 'in het echt', in de filmzaal met genodigden, maar deze keer vond de workshop digitaal plaats, i.v.m. corona. Hierbij was een gastspreker van de RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) aanwezig om de procedure rondom subsidieverlening toe te lichten en vragen te beantwoorden. 

Zie hier de link naar de bovengenoemde livestream uitzending. Zo kunt u deze alsnog bijwonen, ook als u er afgelopen maandag niet bij kon zijn.

Hieronder vindt u ook de link naar de powerpointpresentatie die tijdens de livestream is getoond en daaronder vindt u een overzicht met vragen en antwoorden (Q&A), dat voor u ook handig kan zijn.

Algemene informatie over het traject na toekenning van de subsidie

Hieronder en in de presentatie 'POP3: toekenning subsidie-wat daarna?' leest u wat er kan gebeuren of wat er van u wordt verwacht na toekenning van de subsidie.

In de instructievideo POP3 en LEADER krijgt u uitleg over de uitvoering, administratie en verplichtingen van uw subsidie. U ziet bijvoorbeeld hoe u een eindrapportage maakt of waar u uw vragen stelt als u er niet uitkomt.

Verzoek voor deelbetaling doen

U heeft voor uw project kosten gemaakt en betaald. Via Mijn RVO kunt u ieder jaar een verzoek doen voor een (deel)betaling. Uw betaalverzoek is minimaal 25% van de subsidie of minimaal € 50.000. Een compleet betaalverzoek handelen we binnen 13 weken na aanvraag af. Bij een betaalverzoek stuurt u o.a. de volgende documenten mee: Voortgangsverslag POP3, Facturenoverzicht, Urenregistraties (indien van toepassing). Gebruik hiervoor de formats onder ‘Voortgang doorgeven’ en ‘Deelbetaling aanvragen’ op MijnRVO.nl.

Meer informatie over wat u mee moet sturen met uw betalingsverzoek vindt u in de 'checklist bijlagen bij betaalverzoek'. Wilt u weten hoe u uw aanvraag digitaal op Mijn RVO kunt doen? Kijk dan in de ‘instructie indienen aanvraag deelbetaling en voortgangsverslag via mijn rvo’ op MijnRVO.nl onder ‘Deelbetaling aanvragen -> Aanvragen deelbetaling via Mijn dossier’.

Projectwijzigingen aanvragen

Wijzigt uw project tijdens de uitvoering? En voldoet het daarmee niet meer geheel aan de verleningsbeschikking? Dan kan dit consequenties hebben voor uw recht op subsidie. We kunnen de subsidie naar beneden bijstellen of zelfs intrekken. Geef iedere wijziging direct door op Mijn RVO en gebruik hiervoor het formulier ‘Melding voor projecten POP3’ op MijnRVO.nl onder 'Wijzigingen melden'.

U ontvangt (schriftelijk) bericht of wij akkoord gaan met uw wijzigingsverzoek. Wij gaan niet akkoord met een wijzigingsverzoek als:

  • U door wijziging geen recht meer heeft op subsidie.
  • U door de wijziging niet meer voldoet aan de minimale selectiecriteria om voor subsidie in aanmerking te komen.
  • De wijziging zou leiden tot een lagere plaats op de prioriteitenlijst dan de plaats waarop het subsidieplafond is bereikt.

Verzoek tot vaststelling subsidie

U heeft uw project gerealiseerd. Na afronding vraagt u binnen 13 weken een verzoek tot vaststelling van de subsidie aan. Meer informatie hierover vindt u op MijnRVO.nl onder ‘Vaststelling aanvragen’.

Sancties en verlagingen

Conform artikel 1.29 van de Verordening subsidies POP3 Zeeland verlagen Gedeputeerde Staten de verleende of vastgestelde subsidie indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd. In dit kader heeft het ministerie van Economische Zaken een sanctiebeleid vastgesteld. Wij passen deze beleidsregel toe die u kunt vinden op de website www.overheid.nl onder officiële bekendmakingen.

De leden van het Zeeuwse POP-team: Wouter de Bruijne, Anne Schreurs, Claudia de Vos en Johan Wandel