POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het derde programma, POP3, is bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren waarbij de landbouw wel concurrerend blijft.

Actualiteiten POP, nieuwe openstellingen

Voor de meeste recente openstellingen: zie verder op deze pagina. 

Wie kan subsidie aanvragen?

Het POP kent diverse maatregelen, en elke maatregel is bestemd voor een of meerdere specifieke doelgroepen. In het algemeen zijn het landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen die van de subsidies gebruik kunnen maken.

Als het om LEADER gaat, kunnen stichtingen, verenigingen, particulieren en andere private partijen ook een aanvraag indienen.

Minimaal 90 procent van het programmabudget moet terechtkomen bij agrariërs.

Voor welke doelen is de subsidie bestemd?

In Nederland geldt dat het POP3-programma zich afspeelt binnen de thema's:

 • versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw
 • steun voor investeringen van jonge boeren
 • natuur en landschap
 • verbetering van de waterkwaliteit
 • LEADER-werkwijze (bottom-up benadering van vitalisering van het platteland)

Wie beoordeelt de subsidieaanvragen?

Als het om LEADER gaat, vraagt de Provincie bij de beoordeling van subsidieaanvragen advies aan de twee Lokale ActieGroepen (LAG's) in Zeeland.

Bij de overige maatregelen maakt een selectie-/adviescommissie onderdeel uit van de procedure. Deze adviescommissies bestaan uit vertegenwoordigers van organisaties zoals landbouwers en sociaaleconomische partners. Zij spelen een belangrijke rol bij plattelandsontwikkeling in de regio en moeten er mede voor zorgen dat de beste projecten voor subsidie in aanmerking komen. Dit laatste is een eis van de Europese Commissie.

Algemene informatie over het aanvragen van POP3-subsidie

Algemene informatie over het hoe en wat bij een subsidieaanvraag binnen POP3 vindt u in het hoofdstuk 'Algemene informatie POP3', helemaal onderaan deze webpagina.

Welke soorten openstellingen zijn er? 

Er zijn verschillende soorten subsidieprogramma's binnen POP3, voor verschillende doeleinden. Het gaat o.a. om de volgende soorten openstellingen:

 • Openstelling niet-productieve investeringen water
 • Openstelling 'investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven'
 • Openstelling Jonge Landbouwersregeling (JOLA)
 • LEADER-projecten

Toelichting Openstelling niet-productieve investeringen water​: Deze maatregel is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de waterkwaliteit, grondwaterstand of oppervlaktewaterpeil of projecten die wateroverlast tegengaan. De investeringen moeten altijd te maken hebben met de landbouw. Voor de meeste recente openstellingen en meer informatie zie het hoofdstuk onderaan deze webpagina.

Toelichting Openstelling Jonge Landbouwersregeling (JOLA): Met deze regeling willen we jonge landbouwers stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de jonge landbouwer zijn bedrijf verder kan moderniseren. Voor de meest recente openstellingen en meer informatie zie het hoofdstuk onderaan deze webpagina.

Toelichting LEADER-projecten: met de ‘Regeling uitvoering van LEADER-projecten’ kan worden ingezet op de plaatselijke ontwikkelingen in het kader van LEADER. Deze regeling is bestemd voor projecten die vallen in het kader van de 'bottom-up' benadering van vitalisering van het platteland. Zie voor alle informatie over de huidige openstelling en de mogelijkheden van de 'Regeling uitvoering van LEADER-projecten' verder op deze webpagina.

Lopende of komende openstellingen

Openstelling Regeling trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties provincie Zeeland: van 17 april 2019 tot en met 12 juli 2019

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de provincie een subsidiemaatregel open voor  demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops of onderlinge coaching aan een groep van landbouw­onder­nemers met als doel het informeren over innovaties en modernisering zoals passend bij een transitie naar een meer volhoudbare landbouw, en de toepassing er van te bevorderen rond één of meerdere thema’s als genoemd in artikel 2.1.1. van de
Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland.

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de website van RvO.nl

Projectindieners kunnen vanaf 17 april 2019, 09.00 uur tot 12 juli 2019, 17.00 uur van onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen:

Openstelling LEADER: vanaf 10 december 2018 (tot juli 2020)

Het gaat bij deze openstelling om twee regelingen: 1. uitvoering van LEADER-projecten en 2. voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale actiegroepen. Deze regelingen gelden zowel voor de regio Midden- en Noord-Zeeland als voor Zeeuws-Vlaanderen. Lees alle details over deze openstelling in het hoofdstuk 'Openstellingen LEADER van 10 december 2018 tot juli 2020'.

In onderstaande officiële besluiten vindt u alle details:

 1. Besluit uitvoering LEADER-projecten 
 2. Besluit voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten

Voor het indienen van een project maakt u gebruik van onderstaande formats:

 1. Uitvoering LEADER-projecten Midden- en Noord-Zeeland (PDF)
 2. Uitvoering LEADER-projecten Midden- en Noord-Zeeland (Word)
 3. Uitvoering LEADER-projecten Zeeuws-Vlaanderen (PDF)
 4. Uitvoering LEADER-projecten Zeeuws-Vlaanderen (Word)
 5. Projectvoorbereiding en samenwerking, Midden- en Noord-Zeeland (PDF)
 6. Projectvoorbereiding en samenwerking, Midden- en Noord-Zeeland (Word)
 7. Projectvoorbereiding en samenwerking, Zeeuws-Vlaanderen (PDF)
 8. Projectvoorbereiding en samenwerking, Zeeuws-Vlaanderen (Word)

Indiening van projectvoorstellen verloopt via RvO.nl, via de website: POP3 Webportal​.

Na toekenning van de subsidie

Wat er gebeurt of van u wordt verwacht na toekenning van de subsidie leest u in het hoofdstuk 'Na toekenning van de subsidie', onderaan deze webpagina.

Contact

Voor vragen over bovenstaande regelingen kunt u contact opnemen met Johan Wandel: +31 6 2890.4059, Anne Schreurs: +31 6 2572.6519, Claudia de Vos: +31 6 2890.4259 of Wouter de Bruijne: +31 6 2572.6635. U kunt ook mailen naar europaloket@zeeland.nl.

Intake projectvoorstel

Wilt u een projectvoorstel bespreken met één van de programmamanagers? Vul dan het intake-formulier POP3 in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Algemene informatie POP3

Meer informatie over het aanvragen van POP3-subsidie vindt u in de volgende documenten:

Andere documenten die nodig zijn bij een POP3-aanvraag:

Nadere informatie LEADER

Algemene informatie 'Regeling uitvoering van LEADER-projecten'

Met de ‘Regeling uitvoering van LEADER-projecten’ kan worden ingezet op de plaatselijke ontwikkelingen in het kader van LEADER. Deze regeling is bestemd voor projecten die vallen in het kader van de 'bottom-up' benadering van vitalisering van het platteland. Voor deze regeling wordt Zeeland onderverdeeld in 2 regio's: Zeeuws-Vlaanderen en Midden- en Noord-Zeeland. 

Projecten binnen LEADER Zeeuws-Vlaanderen moeten aansluiten bij een of meer van de volgende thema’s uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Zeeuws-Vlaanderen:

 • (landbouw) producten uit Zeeuws-Vlaanderen
 • lerend werken
 • zorg voor de streek

Vrijetijdseconomie maakt deel uit van bovengenoemde thema's van Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie over de Lokale Ontwikkelingsstrategie voor Zeeuws-Vlaanderen:

Projecten binnen LEADER Midden- en Noord-Zeeland moeten aansluiten bij een of meer van de volgende thema’s uit de Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) Midden- en Noord- Zeeland:

 • levende landbouw (de sociale positie van de landbouw in de samenleving versterken in balans met de omgeving)
 • samenwerking in vrijetijdseconomie
 • initiatiefkracht van burgers

Meer informatie over de Lokale OntwikkelingsStrategie Midden- en Noord-Zeeland:

Vorige openstelling:  4 december 2017 tot en met 15 maart 2018

Met de ‘Regeling uitvoering van LEADER-projecten’ kan worden ingezet op de plaatselijke ontwikkelingen in het kader van LEADER. Het maximaal beschikbare budget voor Midden- en Noord-Zeeland in deze openstelling bedraagt 1.000.000 euro uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattenlandsontwikkelingen (ELFPO) aangevuld met hetzelfde bedrag afkomstig van nationale overheden. Voor Zeeuws-Vlaanderen is het maximaal beschikbare budget 60.000 euro uit ELFPO en hetzelfde bedrag vanuit nationale overheden.

Daarnaast is er nog een regeling 'Openstelling voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen'.

De volgende webpagina's en/of documenten zijn van toepassing:

Nadere informatie 'Niet-productieve investeringen water'

Vorige openstelling regeling 'Niet-productieve investeringen water' 13 november 2017 - 12 januari 2018: gesloten.

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open van 13 november 2017 tot en met 12 januari 2018 voor  'Niet-productieve investeringen water Zeeland 2017'.

Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. De investeringen dienen een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld voor bovengenoemde periode is 400.000 euro uit het ELFPO-fonds (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) en 400.000 euro provinciale subsidie. 

Projectindieners kunnen vanaf 13 november 2017 van onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen (het format moet nog geactualiseerd worden naar de versie voor 2017).

Nadere informatie JOLA

Subsidie Jonge Landbouwersregeling (JOLA)

De vorige openstelling Jonge Landbouwersregeling was van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017. Het was in 2016 voor het eerst dat deze EU-regeling door de provincies werd opengesteld, voorheen gebeurde dit door het ministerie van Economische Zaken.

De huidige openstelling is van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018. Het maximaal beschikbare budget voor Zeeland in deze openstelling bedraagt 318.610 euro. Daarvan komt de helft uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattenlandsontwikkelingen (ELFPO). De andere helft wordt bijgedragen door de Provincie Zeeland.

Documenten bij de Jonge Landbouwersregeling:

Vorige openstellingen, divers

Openstelling 'investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven': liep van 5 november 2018 tot en met 1 maart 2019 

Algemene informatie: deze subsidiemaatregel is voor investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven. Meer informatie vindt u in het officiële openstellingsbesluit.

Openstelling Jonge Landbouwersregeling (JOLA): liep van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019

Algemene informatie: dit was de vierde openstelling waarmee we jonge landbouwers willen stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de jonge landbouwer zijn bedrijf verder kan moderniseren.

Openstelling niet-productieve investeringen water: van 26 november 2018 tot en met 15 februari 2019. Is gesloten.

Algemene informatie: in het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor het landelijk gebied. De maatregel is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de waterkwaliteit, grondwaterstand of oppervlaktewaterpeil of projecten die wateroverlast tegengaan. De investeringen moeten altijd te maken hebben met de landbouw. De subsidie 'niet-productieve investeringen water' mag niet gebruikt worden voor investeringen die een aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.

Openstelling voorbereiding en uitvoering samenwerkingsactiviteiten lokale groep Zeeuws-Vlaanderen, van 4 december 2017 tot en met 1 juli 2018. Is gesloten.

De Provincie stelt de subsidiemaatregel open voor voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat om een budget van € 100.000 afkomstig uit middelen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De ELFPO-middelen moeten met eenzelfde bedrag aan nationale overheidsmiddelen worden aangevuld. Op grond van deze openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor de voorbereiding en uitvoering van concrete acties die passen binnen de LOS Zeeuws-Vlaanderen (zie bovenstaande thema’s).

Indiening van projectvoorstellen verloopt via RvO.nl, via de website: MijnRVO.nl

Projectindieners kunnen vanaf 4 december 2017 van onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen:

Openstelling Regeling Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap Zeeland, van 19 maart 2018 tot en met 18 mei 2018.

De openstelling Regeling Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap gold van 19 maart tot en met 18 mei 2018. Het ging om een budget van € 800.000,-- geheel afkomstig uit middelen van het ELFPO (Europa). Op grond van deze openstelling konden partijen subsidie aanvragen voor o.a. aanleg, herstel en inrichting van natuur en landschap.

Hiervoor golden de onderstaande documenten:

Openstelling voor 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen...', van 28 november 2016 tot en met 16 januari 2017.

De openstelling voor 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen: investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' gold van 28 november 2016 tot en met 16 januari 2017. Hiervoor golden de onderstaande documenten:

Openstelling 'investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven': liep van 5 november 2018 tot en met 1 maart 2019

​Algemene informatie: deze subsidiemaatregel is voor investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven. Meer informatie vindt u in het officiële openstellingsbesluit.

Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER, van 15 juli 2016 tot en met 15 augustus 2016.

Aanvragen voor subsidie binnen deze openstelling konden (door de Provincie Zeeland) ingediend worden in de periode van 15 juli tot en met 15 augustus 2016.

Het ging om subsidieverlening voor:

 • Beheer van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) en
 • Promotie en voorlichting van de LOS.

Het subsidieplafond voor deze openstelling was € 660.000 (50% Europese middelen, 50% provinciale middelen). Maximaal € 330.000 kon bestemd worden voor de Lokale Actie Groep Midden- en Noord-Zeeland, en maximaal € 330.000 kon worden bestemd voor de Lokale Actie Groep Zeeuws-Vlaanderen.

Via onderstaande documenten konden projectindieners hun aanvraag indienen:

Na toekenning van de subsidie

Na toekenning van de subsidie

Hieronder en in de presentatie 'POP3 Subsidieverlening wat daarna?'  leest u wat er kan gebeuren of wat er van u wordt verwacht na toekenning van de subsidie

Verzoek voor deelbetaling doen

U heeft voor uw project kosten gemaakt en betaald. Via Mijn RVO kunt u ieder jaar een verzoek doen voor een (deel)betaling. Uw betaalverzoek is minimaal 25% van de subsidie of minimaal € 50.000. Een compleet betaalverzoek handelen we binnen 13 weken na aanvraag af. Bij een betaalverzoek stuurt u o.a. de volgende documenten mee: Voortgangsverslag POP3, Facturenoverzicht, Urenregistraties (indien van toepassing). Gebruik hiervoor de formats onder ‘Voortgang doorgeven’ en ‘Deelbetaling aanvragen’ op MijnRVO.nl.

Meer informatie over wat u mee moet sturen met uw betalingsverzoek vindt u in de 'checklist bijlagen bij betaalverzoek'. Wilt u weten hoe u uw aanvraag digitaal op Mijn RVO kunt doen? Kijk dan in de ‘instructie indienen aanvraag deelbetaling en voortgangsverslag via mijn rvo’ op MijnRVO.nl onder ‘Deelbetaling aanvragen -> Aanvragen deelbetaling via Mijn dossier’.

Projectwijzigingen aanvragen

Wijzigt uw project tijdens de uitvoering? En voldoet het daarmee niet meer geheel aan de verleningsbeschikking? Dan kan dit consequenties hebben voor uw recht op subsidie. We kunnen de subsidie naar beneden bijstellen of zelfs intrekken. Geef iedere wijziging direct door op Mijn RVO en gebruik hiervoor het formulier ‘Melding voor projecten POP3’ op MijnRVO.nl onder 'Wijzigingen melden'.

U ontvangt (schriftelijk) bericht of wij akkoord gaan met uw wijzigingsverzoek. Wij gaan niet akkoord met een wijzigingsverzoek als:

 • U door wijziging geen recht meer heeft op subsidie.
 • U door de wijziging niet meer voldoet aan de minimale selectiecriteria om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • De wijziging zou leiden tot een lagere plaats op de prioriteitenlijst dan de plaats waarop het subsidieplafond is bereikt.

Verzoek tot vaststelling subsidie

U heeft uw project gerealiseerd. Na afronding vraagt u binnen 13 weken een verzoek tot vaststelling van de subsidie aan. Meer informatie hierover vindt u op MijnRVO.nl onder ‘Vaststelling aanvragen’.

Sancties en verlagingen

Conform artikel 1.29 van de Verordening subsidies POP3 Zeeland verlagen Gedeputeerde Staten de verleende of vastgestelde subsidie indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd. In dit kader heeft het ministerie van Economische Zaken een sanctiebeleid vastgesteld. Wij passen deze beleidsregel toe die u kunt vinden op de website www.overheid.nl onder officiële bekendmakingen.

De leden van het Zeeuwse POP-team

Downloads