POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het derde programma, POP3, is bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren waarbij de landbouw wel concurrerend blijft.

Openstelling niet-productieve investeringen water 2020 (internationale doelen)

Nieuwe openstelling POP3-regeling 'Niet-productieve investeringen water (internationale doelen)', voor de periode van 13 januari 2020, 09.00 uur, tot en
met 3 februari 2020, 17:00 uur. Deze regeling is o.a. gericht op verbetering van de waterkwaliteit. Lees meer hierover in het desbetreffende hoofdstuk onderaan deze webpagina.

Algemene informatie over POP3

Wie kan subsidie aanvragen?

Het POP3-programma kent diverse subsidiemogelijkheden (maatregelen), en elke maatregel is bestemd voor een of meerdere specifieke doelgroepen. In het algemeen zijn het landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen die van de subsidies gebruik kunnen maken.

Voor de LEADER-projecten is er een aparte webpagina. LEADER is een onderdeel van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma POP en heeft subsidie beschikbaar waarmee lokale (Zeeuwse) initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland vergroten, ondersteund kunnen worden. Binnen LEADER kunnen ook stichtingen, verenigingen, particulieren en andere private partijen een aanvraag indienen. Klik hier om naar de webpagina van LEADER te gaan.

Voor welke doelen is de POP3-subsidie bestemd?

In Nederland geldt dat het POP3-programma zich afspeelt binnen de thema's:

 • versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw
 • steun voor investeringen van jonge boeren
 • natuur en landschap
 • verbetering van de waterkwaliteit
 • LEADER-werkwijze (bottom-up benadering van vitalisering van het platteland); zie de aparte webpagina voor LEADER.

Meer algemene informatie over (het aanvragen van) POP3-subsidie

Meer algemene informatie over het hoe en wat bij een subsidieaanvraag binnen POP3 vindt u in het hoofdstuk 'Meer algemene informatie over POP3', helemaal onderaan deze webpagina.

Openstellingen

Welke soorten openstellingen zijn er? 

Er zijn verschillende soorten subsidieprogramma's binnen POP3 (maatregelen), voor verschillende doeleinden. Hieronder vindt u ze op een rijtje, met daarachter de vermelding of ze momenteel geopend zijn of niet. Helemaal onderaan deze webpagina vindt u voor elk van deze maatregelen een apart hoofdstuk met alle informatie.

 • Openstelling niet-productieve investeringen water 2020 (internationale doelen): 13 januari 2020, 09.00 uur, tot en met 3 februari 2020, 17:00 uur.
 • Openstelling Jonge Landbouwersregeling (JOLA): 2 december 2019, 09.00 uur tot en met 7 februari 2020, 17.00 uur 
 • Openstelling LEADER: zie aparte webpagina voor LEADER
 • Openstelling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen (open van 13 mei 2019 tot en met 12 juli 2019). GESLOTEN.
 • Openstelling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen; water (open van13 mei 2019 tot en met 12 juli 2019). GESLOTEN
 • Openstelling Regeling trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties provincie Zeeland (open van 17 april 2019 tot en met 12 juli 2019). GESLOTEN.
 • Openstelling Samenwerking voor Innovatie Zeeland (open van 6 mei t/m  16 september 2019) IS VERLENGD VAN NAAR 16 SEPTEMBER. GESLOTEN.
 • Openstelling Niet-productieve investeringen water (open van 24 juni t/m 3 september 2019). GESLOTEN.
 • Openstelling Niet-productieve investeringen water (internationale doelen), open van 24 juni t/m 3 september 2019. IS GESLOTEN
 • Openstelling Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven (gesloten) 
 • Fysieke investeringen (gesloten)

Zie de afzonderlijke hoofdstukken onderaan deze webpagina om alles te weten over de diverse verschillende maatregelen (zowel de huidige openstellingen als de maatregelen die inmiddels gesloten zijn). 

Na toekenning van de subsidie

Wat er gebeurt of van u wordt verwacht na toekenning van de subsidie leest u in het hoofdstuk 'Na toekenning van de subsidie', onderaan deze webpagina.

Contact

Voor vragen over bovenstaande regelingen kunt u contact opnemen met Johan Wandel: +31 6 2890.4059, Anne Schreurs: +31 6 2572.6519, Claudia de Vos: +31 6 2890.4259 of Wouter de Bruijne: +31 6 2572.6635. U kunt ook mailen naar europaloket@zeeland.nl.

Intake projectvoorstel

Wilt u een projectvoorstel bespreken met één van de programmamanagers? Vul dan het intake-formulier POP3 in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Meer algemene informatie over POP3

Meer algemene informatie over POP3

 

Wie beoordeelt de subsidieaanvragen?

 

Als het om LEADER gaat, vraagt de Provincie bij de beoordeling van subsidieaanvragen advies aan de twee Lokale ActieGroepen (LAG's) in Zeeland.

Bij de overige maatregelen maakt een selectie-/adviescommissie onderdeel uit van de procedure. Deze adviescommissies bestaan uit vertegenwoordigers van organisaties zoals landbouwers en sociaaleconomische partners. Zij spelen een belangrijke rol bij plattelandsontwikkeling in de regio en moeten er mede voor zorgen dat de beste projecten voor subsidie in aanmerking komen. Dit laatste is een eis van de Europese Commissie.

Algemene informatie over het aanvragen van POP3-subsidie:

Andere documenten die nodig zijn bij een POP3-aanvraag:

Openstelling Jonge Landbouwersregeling: 2 december 2019-7 februari 2020

Openstelling Jonge Landbouwersregeling (JOLA):

2 december 2019, 09.00 uur tot en met 7 februari 2020, 17.00 uur

De huidige openstelling is van 2 december 2019, 09.00 uur tot en met 7 februari 2020, 17.00 uur. Het maximaal beschikbare budget voor Zeeland in deze openstelling bedraagt 381.600 euro. Daarvan komt de helft uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattenlandsontwikkelingen (ELFPO). De andere helft wordt bijgedragen door de Provincie Zeeland.

Documenten bij de Jonge Landbouwersregeling:

Openstelling LEADER (10 december 2018 - 24 juli 2020)

Voor informatie over de 'Regeling uitvoering van LEADER-projecten' zie de aparte webpagina voor LEADER.

 

 

 

 

Openstelling 'NPI water (internationale doelen)'-13 januari 2020-3 februari 2020

Met ingang van 13 januari 2020, 09:00 uur, is er een nieuwe openstelling 'Niet productieve investeringen water (internationale doelen)' en deze openstelling duurt tot en met 3 februari 2020, 17:00 uur.

Hieronder vindt u het officiële besluit en het format waarmee u een aanvraag in kunt dienen.

 

Openstelling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen; water (13 mei 2019 tot en met 12 juli 2019). GESLOTEN.

Met de maatregel fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemers; water wil de provincie Zeeland landbouwers stimuleren om te investeren in moderne installaties of machines waarmee ze hun positie op gebied van watermanagement kunnen versterken.​

Doel van de maatregel

De maatregel 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen; water' is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van watermanagement, kunnen versterken en hun koploperspositie op gebied van innovatie en duurzaamheid kunnen behouden. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit.

Om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden is gekozen voor een regeling die gekoppeld is aan een investeringslijst, met een concrete score per investering. De investeringslijst is als bijlage opgenomen in het openstellingsbesluit.

Let op: op 25 juni heeft het College van Gedeputeerde Staten de openstelling 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen WATER' (eerder vastgesteld op 7 mei jl.) gewijzigd vastgesteld. Met deze wijziging zijn er meer subsidiabele mogelijkheden dan in het aanvankelijke openstellingsbesluit. Het juiste openstellingsbesluit staat in de link hierboven weergegeven.

Voor wie

De openstelling richt zich op landbouwers die willen investeren in innovatie en modernisering van het waterbeheer van hun agrarische bedrijf.

Voor welke activiteiten

Er is in totaal € 1.520.000 subsidie beschikbaar. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 50.000. Geen subsidie wordt verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 10.000.

Subsidie kan wordt verstrekt voor fysieke investeringen. De subsidiabele activiteiten zijn opgenomen in de investeringslijst die als bijlage opgenomen is in het openstellingsbesluit.

 

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn subsidiabel: kosten van koop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.

Selectiecriteria en rangschikking

Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie, wat betekent dat het project dat de hoogste score haalt op de selectiecriteria als eerste in aanmerking komt voor subsidie. We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Deze aanvragen worden gelijktijdig behandeld na de sluitingsdatum.

De aanvragen krijgen punten toegekend aan de hand van de investeringslijst zoals opgenomen in de investeringslijst in het openstellingsbesluit. Vervolgens worden de aanvragen gerangschikt op basis van het gemiddelde van de aangevraagde investeringscategorieën.

Aanvragen

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de website van RvO.nl

Projectindieners kunnen van 13 mei 2019 09.00 uur tot en met 12 juli 2019 17.00 uur van de onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen.

Benodigde vergunningen van het Waterschap

Hier vindt u een toelichting m.b.t. de nodige vergunningen van Waterschap Scheldestromen.

Hieronder vindt u het aanvraagformulier Watervergunning en informatie over de vormvrije MER-beoordeling. U kunt de Watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket (OLO). Op zich wijst die digitale aanvraag zichzelf, maar mocht u er niet uitkomen, kunt u altijd contact opnemen met het Waterschap (Angelo de Bruijn of Hans Voogdt): 088-2461000.

Vragen en Antwoorden

Heeft u vragen, leest u dan eerst dit document met Vragen en Antwoorden over Fysieke investeringen water. Komt u er dan nog niet uit, neemt u dan contact op via de contactgegevens die onder in het document vermeld staan.

 

 

Openstelling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen (13 mei 2019 tot en met 12 juli 2019). GESLOTEN.

Investeren in innovatie en modernisering

Met de maatregel fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen wil de provincie Zeeland landbouwers stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering voor verduurzaming van het agrarische bedrijf.

Doel van de maatregel

De maatregel fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van innovatie, vooral gericht op innovatie en modernisering in duurzaamheid, kunnen versterken en hun koploperspositie op gebied van innovatie en duurzaamheid kunnen behouden. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit.

Om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden is gekozen voor een regeling die gekoppeld is aan een investeringslijst, met een concrete score per investering. De investeringslijst is als bijlage opgenomen in het openstellingsbesluit. 

Let op: op 18 juni heeft het College van Gedeputeerde Staten de openstelling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen (eerder vastgesteld op 7 mei jl.) gewijzigd vastgesteld. Met deze wijzing zijn installatiekosten voor bepaalde investerings-categorieën ook subsidiabel gesteld. Het juiste wijzigingsbesluit staat in de link hierboven weergegeven.

Voor wie

De openstelling richt zich op landbouwers die willen investeren in innovatie en modernisering van het agrarische bedrijf.

Voor welke activiteiten

Er is in totaal € 3.812.000 subsidie beschikbaar (GS heeft op 9 juli 2019 beslist tot een ophoging van het budgetplafond voor deze openstelling). De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 50.000. Geen subsidie wordt verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 10.000.

Subsidie kan wordt verstrekt voor fysieke investeringen. De subsidiabele activiteiten zijn opgenomen in de investeringslijst die als bijlage opgenomen is in het openstellingsbesluit.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn subsidiabel: kosten van koop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.

Selectiecriteria en rangschikking

Bij een tender worden alleen de meest kansrijke aanvragen gehonoreerd met subsidie, wat betekent dat het project dat de hoogste score haalt op de selectiecriteria als eerste in aanmerking komt voor subsidie. We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Deze aanvragen worden gelijktijdig behandeld na de sluitingsdatum.

De aanvragen krijgen punten toegekend aan de hand van de investeringslijst zoals opgenomen in de investeringslijst in het openstellingsbesluit. Vervolgens worden de aanvragen gerangschikt op basis van het gemiddelde van de aangevraagde investeringscategorieën (maximaal drie).

Aanvragen

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de website van RvO.nl

Projectindieners kunnen van 13 mei 2019 09.00 uur tot en met 12 juli 2019 17.00 uur van de onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen.

Vragen en Antwoorden

Heeft u vragen, leest u dan eerst dit document met Vragen en Antwoorden over Fysieke investeringen algemeen. Komt u er dan nog niet uit, kunt u altijd contact opnemen via de contactgegevens die onder in het document vermeld staan. 

Openstelling Regeling Trainingen, Workshops enz. (17 april 2019-12 juli 2019). GESLOTEN.

Openstelling Regeling trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties provincie Zeeland: van 17 april 2019 tot en met 12 juli 2019

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP3) stelt de provincie een subsidiemaatregel open voor  demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops of onderlinge coaching aan een groep van landbouw­onder­nemers die de volgene doelstellingen hebben:

 • het informeren over innovaties en modernisering zoals passend bij een transitie naar een meer volhoudbare landbouw;
 • de toepassing ervan te bevorderen rond één of meerdere thema’s als genoemd in artikel 2.1.1. van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland.

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de website van RvO.nl

Projectindieners kunnen vanaf 17 april 2019, 09.00 uur tot 12 juli 2019, 17.00 uur van onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen:

Openstelling Samenwerking voor Innovatie Zeeland (6 mei 2019-16 september 2019). GESLOTEN.

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP3) stelt de provincie een subsidiemaatregel open voor projectmatige samenwerkingsverbanden in de agrarische sector, gericht op uitvoering van een innovatief project waarbij de activiteiten voldoen aan de volgende kenmerken:

 • zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis
 • dragen bij aan het realiseren van een transitie naar een meer volhoudbare landbouw en/of het bevorderen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied
 • dragen bij aan één of meerdere van in de regeling genoemde thema’s.

De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 6 mei 09.00 uur tot en met 16 september 2019, tot 17.00 uur. Oorspronkelijk was de einddatum 2 september, maar Gedeputeerde Staten heeft eind augustus besloten het te verlengen tot 16 september.

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de website van RvO.nl

Projectindieners kunnen vanaf 6 mei 2019 van onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen:

Openstelling 'Niet-productieve investeringen water' (24 juni t/m 3 september 2019). GESLOTEN.

Openstelling regeling 'Niet-productieve investeringen water' 24 juni - 3 september 2019

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de provincie een subsidiemaatregel open voor 'Niet-productieve investeringen water'. Deze maatregel is gericht op niet-productieve investeringen (investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben) in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting / transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal €1.090.000,- aan Europese middelen (ELFPO). Voor de noodzakelijke 50 % publiekrechtelijke cofinanciering dient de aanvrager zelf zorg te dragen.

Openstelling met ingang van 24 juni 2019, 09.00 uur, de aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 3 september 2019 , 17:00 uur.

Indiening van projectvoorstellen verloopt via RvO.nl, via de website: POP3 Webportal.

Projectindieners kunnen vanaf 24 juni 2019 van onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen:

Openstelling 'Niet-productieve investeringen water (internationale doelen)', 24 juni t/m 3 september 2019. GESLOTEN.

Openstelling Niet-productieve investeringen water (internationale doelen), 24 juni t/m 3 sept. 2019

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de provincie een subsidiemaatregel open voor 'niet-productieve investeringen water (internationale doelen)'. Deze maatregel is gericht op niet-productieve investeringen (investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben) in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting / transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal €745.951,- aan Europese middelen (ELFPO). Er is voor deze maatregel geen nationale publieke cofinanciering noodzakelijk.

Openstelling met ingang van 24 juni 2019, 09.00 uur;  de aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 3 september 2019 , 17:00 uur.

Indiening van projectvoorstellen verloopt via RvO.nl, via de website: POP3 Webportal.

Projectindieners kunnen vanaf 24 juni 2019 van onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen:

 

 

 

 

 

Vorige openstellingen, divers

Openstelling 'investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven': liep van 5 november 2018 tot en met 1 maart 2019 

Algemene informatie: deze subsidiemaatregel is voor investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven. Meer informatie vindt u in het officiële openstellingsbesluit.

Openstelling Jonge Landbouwersregeling (JOLA): liep van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019

Algemene informatie: dit was de vierde openstelling waarmee we jonge landbouwers willen stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de jonge landbouwer zijn bedrijf verder kan moderniseren.

Openstelling niet-productieve investeringen water: van 26 november 2018 tot en met 15 februari 2019. Is gesloten.

Algemene informatie: in het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor het landelijk gebied. De maatregel is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de waterkwaliteit, grondwaterstand of oppervlaktewaterpeil of projecten die wateroverlast tegengaan. De investeringen moeten altijd te maken hebben met de landbouw. De subsidie 'niet-productieve investeringen water' mag niet gebruikt worden voor investeringen die een aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.

Openstelling voorbereiding en uitvoering samenwerkingsactiviteiten lokale groep Zeeuws-Vlaanderen, van 4 december 2017 tot en met 1 juli 2018. Is gesloten.

De Provincie stelt de subsidiemaatregel open voor voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat om een budget van € 100.000 afkomstig uit middelen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De ELFPO-middelen moeten met eenzelfde bedrag aan nationale overheidsmiddelen worden aangevuld. Op grond van deze openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor de voorbereiding en uitvoering van concrete acties die passen binnen de LOS Zeeuws-Vlaanderen (zie bovenstaande thema’s).

Indiening van projectvoorstellen verloopt via RvO.nl, via de website: MijnRVO.nl

Projectindieners kunnen vanaf 4 december 2017 van onderstaande documenten gebruik maken om hun subsidieaanvraag in te dienen:

Openstelling Regeling Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap Zeeland, van 19 maart 2018 tot en met 18 mei 2018.

De openstelling Regeling Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap gold van 19 maart tot en met 18 mei 2018. Het ging om een budget van € 800.000,-- geheel afkomstig uit middelen van het ELFPO (Europa). Op grond van deze openstelling konden partijen subsidie aanvragen voor o.a. aanleg, herstel en inrichting van natuur en landschap.

Hiervoor golden de onderstaande documenten:

Openstelling voor 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen...', van 28 november 2016 tot en met 16 januari 2017.

De openstelling voor 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen: investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' gold van 28 november 2016 tot en met 16 januari 2017. Hiervoor golden de onderstaande documenten:

Openstelling 'investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven': liep van 5 november 2018 tot en met 1 maart 2019

​Algemene informatie: deze subsidiemaatregel is voor investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven. Meer informatie vindt u in het officiële openstellingsbesluit.

Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER, van 15 juli 2016 tot en met 15 augustus 2016.

Aanvragen voor subsidie binnen deze openstelling konden (door de Provincie Zeeland) ingediend worden in de periode van 15 juli tot en met 15 augustus 2016.

Het ging om subsidieverlening voor:

 • Beheer van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) en
 • Promotie en voorlichting van de LOS.

Het subsidieplafond voor deze openstelling was € 660.000 (50% Europese middelen, 50% provinciale middelen). Maximaal € 330.000 kon bestemd worden voor de Lokale Actie Groep Midden- en Noord-Zeeland, en maximaal € 330.000 kon worden bestemd voor de Lokale Actie Groep Zeeuws-Vlaanderen.

Via onderstaande documenten konden projectindieners hun aanvraag indienen:

Na toekenning van de subsidie

Na toekenning van de subsidie

Hieronder en in de presentatie 'POP3: toekenning subsidie-wat daarna?' leest u wat er kan gebeuren of wat er van u wordt verwacht na toekenning van de subsidie.

In de instructievideo POP3 en LEADER krijgt u uitleg over de uitvoering, administratie en verplichtingen van uw subsidie. U ziet bijvoorbeeld hoe u een eindrapportage maakt of waar u uw vragen stelt als u er niet uitkomt.

Verzoek voor deelbetaling doen

U heeft voor uw project kosten gemaakt en betaald. Via Mijn RVO kunt u ieder jaar een verzoek doen voor een (deel)betaling. Uw betaalverzoek is minimaal 25% van de subsidie of minimaal € 50.000. Een compleet betaalverzoek handelen we binnen 13 weken na aanvraag af. Bij een betaalverzoek stuurt u o.a. de volgende documenten mee: Voortgangsverslag POP3, Facturenoverzicht, Urenregistraties (indien van toepassing). Gebruik hiervoor de formats onder ‘Voortgang doorgeven’ en ‘Deelbetaling aanvragen’ op MijnRVO.nl.

Meer informatie over wat u mee moet sturen met uw betalingsverzoek vindt u in de 'checklist bijlagen bij betaalverzoek'. Wilt u weten hoe u uw aanvraag digitaal op Mijn RVO kunt doen? Kijk dan in de ‘instructie indienen aanvraag deelbetaling en voortgangsverslag via mijn rvo’ op MijnRVO.nl onder ‘Deelbetaling aanvragen -> Aanvragen deelbetaling via Mijn dossier’.

Projectwijzigingen aanvragen

Wijzigt uw project tijdens de uitvoering? En voldoet het daarmee niet meer geheel aan de verleningsbeschikking? Dan kan dit consequenties hebben voor uw recht op subsidie. We kunnen de subsidie naar beneden bijstellen of zelfs intrekken. Geef iedere wijziging direct door op Mijn RVO en gebruik hiervoor het formulier ‘Melding voor projecten POP3’ op MijnRVO.nl onder 'Wijzigingen melden'.

U ontvangt (schriftelijk) bericht of wij akkoord gaan met uw wijzigingsverzoek. Wij gaan niet akkoord met een wijzigingsverzoek als:

 • U door wijziging geen recht meer heeft op subsidie.
 • U door de wijziging niet meer voldoet aan de minimale selectiecriteria om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • De wijziging zou leiden tot een lagere plaats op de prioriteitenlijst dan de plaats waarop het subsidieplafond is bereikt.

Verzoek tot vaststelling subsidie

U heeft uw project gerealiseerd. Na afronding vraagt u binnen 13 weken een verzoek tot vaststelling van de subsidie aan. Meer informatie hierover vindt u op MijnRVO.nl onder ‘Vaststelling aanvragen’.

Sancties en verlagingen

Conform artikel 1.29 van de Verordening subsidies POP3 Zeeland verlagen Gedeputeerde Staten de verleende of vastgestelde subsidie indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd. In dit kader heeft het ministerie van Economische Zaken een sanctiebeleid vastgesteld. Wij passen deze beleidsregel toe die u kunt vinden op de website www.overheid.nl onder officiële bekendmakingen.

De leden van het Zeeuwse POP-team: Wouter de Bruijne, Anne Schreurs, Claudia de Vos en Johan Wandel