Subsidie voor aanleg Groene Daken

Het klimaat verandert. Daarom krijgen wij steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. U kunt zelf ook maatregelen nemen om te zorgen dat het effect van het veranderende klimaat in uw omgeving beperkt wordt. Eén van die maatregelen zijn groene, of groenblauwe daken en daarvoor is subsidie mogelijk.

Zicht van bovenaf op twee groene daken van een woonhuis

Aanvraagperiode subsidie voor aanleg groene daken:

12 mei tot en met 1 november 2023

Voor wie is de subsidieregeling?

De subsidie is bedoeld voor particulieren die eigenaar zijn van een woning of bedrijfspand in de bebouwde kom in de provincie Zeeland. De subsidie is ook van toepassing op garages, overkappingen, veranda’s en schuurtjes die op hetzelfde perceel staan van een bedrijfspand / woning van eenzelfde eigenaar. Het is ook mogelijk om als VVE een aanvraag te doen. De subsidie kan één keer per adres aangevraagd worden.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak. Hierbij maken we onderscheid in drie soorten groene daken:

 1. standaard groen dak: groen dak beplant met hoofdzakelijk sedum en mossen, en met een waterbergingscapaciteit van minimaal 15 liter per m2;
 2. biodivers groen dak: groen dak beplant met hoofdzakelijk sedum en kruiden en minimaal 30% bloemen en kruiden, en met een waterbergingscapaciteit van minimaal 50 liter per m2;
 3. daktuin: groen dak beplant met maximaal 50% sedum en mossen en minimaal 50% bomen/struiken en siergrassen, en met een waterbergingscapaciteit van minimaal 70 liter per m2.

De subsidie is alleen van toepassing op de aanlegkosten van een groen dak. Dit is exclusief sloop-, onderhouds- en advieskosten. De subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden. Binnen deze subsidieregeling zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing (voor een uitgebreider overzicht zie de subsidieregeling; hoofdstuk 19):

 • De subsidie wordt eenmaal verschaft per adres;
 • de aanvraaglocatie is binnen de bebouwde kom van de provincie Zeeland,
 • de aanvrager van het groene dak is de eigenaar van het desbetreffende pand of woning of de VVE;
 • het groene dak moet aangelegd worden op een bestaand (bedrijfs-)pand, woning of bijgebouw;
 • daken van reeds gerealiseerde garages, overkappingen, veranda’s en schuurtjes komen in aanmerking wanneer de aanvrager ook een pand of woning bezit op hetzelfde perceel;
 • het groene dak wordt aangelegd door een gecertificeerd bedrijf. Dit is een bedrijf dat het keurmerk ‘Groenkeur’ van stichting Groenkeur heeft of een werknemer in dienst heeft die in het bezit is van een persoonscertificaat Dak & Gevelgroen basis of Dak & Gevelgroen gevorderd;
 • een handtekening en naam op de offerte van dit zelfde bedrijf, en, indien van toepassing, een handtekening van de werknemer met het persoonscertificaat Dak & Gevelgroen basis of Dak & Gevelgroen gevorderd;
 • er kan geen subsidie worden ontvangen voor reeds gestarte werkzaamheden.

Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn. Werkzaamheden die gestart zijn vóór het toekennen van de subsidie, komen niet voor subsidie in aanmerking. 

Welke voorwaarden gelden er?

De voorwaarden die worden gesteld aan uw groene dak zijn de volgende:

Naast het type begroeiing en de waterbergingscapaciteit worden ook de volgende voorwaarden gesteld aan uw groene dak:

 • Het groene dak bestaat ten minste uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag;

 • het groene dak heeft een minimale oppervlakte van 10 m2;

 • het groene dak heeft een hellingshoek tot 35 graden.

Deze vijf voorwaarden dienen specifiek beschreven te worden in uw offerte. Een gecertificeerd bedrijf kan u hierbij helpen.

We adviseren ook de bouwregelgeving van uw gemeente te raadplegen en te informeren naar eventuele aanvullende subsidies. 

Wat is de maximale subsidie?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type groen dak. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanlegkosten van een groen dak, met een maximum van:

 • 25 euro per m² standaard groen dak;
 • 35 euro per m² biodivers groen dak;
 • 75 euro per m² daktuin.

Per aanvraag verlenen wij maximaal 5.000 euro subsidie.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Op dit moment kunt u geen subsidie aanvragen.

Waarom deze subsidieregeling?

Het klimaat verandert. Daarom krijgen wij steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. U kunt zelf ook maatregelen nemen om te zorgen dat het effect van het veranderende klimaat in uw omgeving beperkt wordt. Eén van die maatregelen zijn groene, of groenblauwe daken.

Groene daken zijn (bij voorkeur) platte daken voorzien van bij-vriendelijke en waterbergende planten, struiken of zelfs bomen. Groene daken zorgen ervoor dat water wordt opgeslagen waardoor wateroverlast wordt verminderd. Ook helpen groene daken voor verkoeling in de zomer, verbetert het de biodiversiteit en dragen bij aan een leefbare buurt. Andere voordelen zijn bijvoorbeeld de isolatie in huis: koeler in de zomer, warmer in de winter. Ook gaat een groen dak twee keer langer mee dan een traditioneel dak.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neem dan contact op via: subsidiegroenedaken@zeeland.nl

Ondermijning

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Op de pagina over Ondermijning leest u wat we bedoelen met ondermijning.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibob@zeeland.nl.