Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 3 september 2020

Inleidend verzoek referendum statenbesluit compensatiepakket marinierskazerne

GS hebben Provinciale Staten geadviseerd over het verzoek een raadgevend referendum te houden over het Statenbesluit compensatiepakket marinierskazerne.

Dinsdag 1 september 2020

Sorghum in Zeeland

In de transitie naar een volhoudbare landbouw is er veel aandacht voor nieuwe gewassen. Het gewas sorghum lijkt op snijmais. De teelt en verwerking hebben echter duurzamere aspecten. De mogelijkheden voor de Zeeuwse gronden worden onderzocht door de Stichting New Babylon3. Zij ontvangen hiervoor een provinciale subsidie van maximaal € 20.000.

Centraal telefoonnummer voor (vaar)wegen

Om tegemoet te komen aan de wensen van de 24-uurssamenleving communiceert Provincie Zeeland zo snel en adequaat mogelijk over haar (vaar)wegen. Het bieden van één uniek 0800-telefoonnummer en het bemensen van een 24/7 loket voor het afhandelen van vragen, meldingen of klachten over onze (vaar)wegen is niet alleen noodzakelijk voor de bereikbaarheid, het vergroot ook onze zichtbaar- en vindbaarheid.

Bedieningstijden Kanaal door Walcheren en Zeelandbrug

Sinds er beperkingen gelden als gevolg van de coronacrisis (met name de 1,5 meter onderlinge afstand) is het aantal brugopeningen op Kanaal door Walcheren en van de Zeelandbrug beperkt. Dit is noodzakelijk omdat de ruimte van waaruit de bruggen en sluizen bediend worden, niet groot genoeg is om het aantal bedienaars dat nodig is voor de normale dienstverlening op verantwoorde wijze te huisvesten. Omdat de maatregelen nog steeds van kracht zijn, hebben Gedeputeerde Staten besloten de huidige dienstverlening op het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug tot nader order te verlengen. Voor de beroepsvaart geldt vanaf 1 oktober 2020 dat zij een aanvraag kunnen indienen voor een extra brugopening (als het binnen de veiligheidsmaatregelen op dat moment mogelijk is), buitenom de huidige dienstverlening. Voor het aankomende vaarseizoen 2021 zal opnieuw gekeken worden naar de bedieningstijden en de ruimte van waaruit bediend wordt. Met name de technische (on)mogelijkheden zullen daarbij een rol spelen. De actuele bedientijden staan op: https://www.zeeland.nl/sluizen-en-bruggen/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen.

Landelijke Monitor naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2019

Gedeputeerde Staten (GS) bieden aan Provinciale Staten (PS) per brief de landelijke Monitor naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2019 en de bevindingen in Zeeland aan. BRZO staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen en is van toepassing op bedrijven die gevaarlijke stoffen in bepaalde hoeveelheden voor handen hebben of deze produceren. De Monitor geeft de resultaten weer van de BRZO-inspecties in dat jaar. Een BRZO-inspectie is een integrale veiligheidsinspectie bij een BRZO-bedrijf. Tijdens een BRZO-inspectie wordt een bedrijf gecontroleerd of het zich houdt aan de veiligheidsregels van het besluit risico’s zware ongevallen. Er is landelijk sprake van een toename van het aantal overtredingen in de categorieën middelzware en zware overtredingen. De inspectieresultaten in Zeeland laten ook een stijging zien, maar juist in de lichte categorie (categorie 3). Overtredingen uit de zware categorie (categorie 1) zijn niet geconstateerd bij bedrijven in Zeeland. DCMR is namens GS op een deel van de overtredingen een handhavingstraject gestart. Tegen de andere overtredingen zijn handhavingstrajecten gestart door de toezichtpartners (ISZW, VRZ en RWS). De inspectieresultaten van 2019 onderstrepen het belang van blijvende extra aandacht vanuit de bedrijven voor veiligheid in het algemeen en veroudering van installaties en veiligheidsmaatregelen binnen explosieve zones in het bijzonder. De toename van het aantal bedrijven met overtredingen in 2019 wil niet per se zeggen dat de veiligheidssituatie bij de Brzo-bedrijven is verslechterd. Door betere risicosturing en een meer thematische aanpak controleren de toezichthouders gerichter en diepgaander. De stijgende trend van het aantal overtredingen is aanleiding om het aantal inspecties in de branches met de meeste overtredingen (Handel & distributie, Fijn Chemie en Bulk Chemie) te verhogen. Daarnaast wordt overleg gevoerd met het bedrijfsleven om de negatieve ontwikkeling van het aantal geconstateerde overtredingen te bepreken en om te buigen.

Uitvoeringskader VTH Wabo-BRIKS provinciale bedrijven vastgesteld

Met ingang van 1 januari 2021 gaan de omgevingsdiensten de BRIKS-taken voor provinciale bedrijven uitvoeren. BRIKS staat voor Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen. De Provincie stelt richtlijnen op voor de wijze waarop deze taken worden uitgevoerd. Dit kader voor de uitvoering van (BRIKS) Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is vastgelegd in het Uitvoeringskader VTH Wabo-BRIKS.

Productencatalogus Wabo-BRIKS vastgesteld

Met ingang van 1 januari 2021 gaan de omgevingsdiensten de BRIKS-taken uitvoeren voor bedrijven waarvoor de Provincie bevoegd gezag is. BRIKS-taken omvatten de vergunningverlening, toezicht en handhaving voor Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen. In de Productencatalogus zijn de BRIKS-taken omschreven en zijn hieraan vergoedingen gekoppeld voor de verrekening tussen de Provincie en de omgevingsdiensten.

Provinciale leges voor BRIKS-taken provinciale bedrijven

Met ingang van 1 januari 2021 worden de BRIKS-taken voor bedrijven waarvoor de Provincie bevoegd gezag is door de omgevingsdiensten uitgevoerd. BRIKS-taken betreffen vergunning, toezicht en handhaving bij Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen. De Provincie gaat vanaf die datum zelf leges heffen voor deze BRIKS-taken. De provinciale Legesverordening zal daarom door Provinciale Staten worden herzien.

Beslissing op Wob-verzoek TGG/TAG

De Provincie Zeeland heeft een Wob-verzoek ontvangen tot openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het gebruik van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) en/of Teerhoudend Asfaltgranulaat (TAG) in Zeeland. De documenten die de Provincie Zeeland hierover onder zich heeft zijn bij Wob-besluit openbaar gemaakt. De beslissingen op Wob verzoeken vindt u in het Overzicht besluiten op Wob verzoeken.

Schoon, gezond en slim reizen naar en voor het werk

De Provincie Zeeland wil dat haar medewerkers op een schone, gezonde en slimme manier naar en voor het werk reizen. En gaat dit zo veel als mogelijk stimuleren. Dit door onder andere onderdeel te zijn van de coalitie ‘Anders Reizen’ en campagne te voeren. Anders Reizen is een landelijk platform dat organisaties stimuleert om stappen te zetten in duurzame mobiliteit voor medewerkers. Hierbij gaat het om woon-werk verkeer en zakelijk reizen. De ambitie en doelen van Anders Reizen zijn in 2019 opgenomen in het nationale Klimaatakkoord (reductie CO2-uitstoot).
Via stimulerende maatregelen werken we naar een nieuw mobiliteitsbeleid, dat moet leiden tot ‘het nieuwe normaal’ in het zakelijke verkeer. Het werken op afstand, het gebruik van de fiets in plaats van de auto, slimme deelsystemen en vitaliteit krijgen hierin een rol. Zo werken we aan een beter klimaat en aan een vitaal lijf.

Benoeming lid Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de benoeming van mevrouw Snijder-Hazelhoff als nieuw lid van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) als deskundige op het gebied van de jacht .

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 8 september 2020.

Een greep uit de agenda: 

1 september 2020

Harry van der Maas ‘opent’ het Jaagpad in Middelburg waar actieve veiligheidsmarkering is aangebracht.

2 september 2020

Jo-Annes de Bat brengt een Emergo jurybezoek aan Hello Container in Goes en aan Traas ongediertebestrijding in ’s-Gravenpolder.

Harry van der Maas is aanwezig bij een gastles over verkeersonveilig gedrag op de CSW Toorop in Middelburg.

3 september 2020

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Uiendag 2020 op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat en brengt een Emergo jurybezoek aan SWYCS in Middelburg.

Anita Pijpelink opent het digitaal Dijkensymposium.

5 september 2020

Anita Pijpelink opent (online) de Oosterscheldeweek.

7 september 2020

Harry van der Maas is aanwezig bij de opening van het studiejaar van de HZ University of Applied Sciences door minister Van Engelshoven en neemt samen met John Dane van de HZ University of Applied Sciences de deelfietsen voor (internationale) studenten in gebruik.

Anita Pijpelink ontvangt minister Van Engelshoven in Middelburg.