Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur
Online uitzending: 
Online uitzending

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Gelegenheid om in te spreken

4. Informatie-uitwisseling

5. Statenvoorstel Start- en evaluatienota Economische Agenda 2.0 15003668

6. Statenvoorstel Subsidieregeling Midden- en KleinBedrijf innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 15006972

7. Brief Gedeputeerde Staten Uitvoeringsnotitie Jongerenparticipatie 15003853

8. Brief Gedeputeerde Staten inzake de Tour de France 15006837

9. Toezeggingenlijst met brief Gedeputeerde Staten over Plan van Aanpak Onderwijs Autoriteit Zeeland 15004924 en bericht van gedeputeerde Van Heukelom over  Campus Zeeland 15006115

10. Stukken die ter kennisneming waren geagendeerd en ter behandeling zijn teruggevraagd (indien van toepassing)

11. Conceptverslag commissie Economie van 2 maart 2015

12. Volgende vergadering: vrijdag 12 juni 2015 13.30 uur

13. Sluiting