Het provinciebestuur heeft in 2017 een ranglijst opgesteld van Zeeuwse wegen die met voorrang moeten worden opgeknapt. De Zanddijk tussen de A58 en Yerseke staat in de top 3 van die ranglijst.

Samen met gemeente Reimerswaal en belanghebbenden onderzoeken we hoe we de verkeersproblemen rondom Yerseke het beste kunnen oplossen. We willen de Zanddijk en de aansluitende Molendijk veiliger maken, en er daarnaast voor zorgen dat Yerseke en bedrijventerreinen in Reimerswaal goed bereikbaar zijn vanaf de A58.

Vier tracés nader bekeken

In 2014 is een effectstudie uitgevoerd naar vijf wegtracés, waarvan inmiddels één tracé (het blauwe) is komen te vervallen. In 2017 is een aanvullende studie uitgevoerd naar een mogelijke eerste fase, via een verbindingsweg tussen de Molendijk en de Olzendepolder.

De vier tracés uit de studie van 2014 en de verbindingsweg zijn in 2019 opnieuw onderzocht op technische uitvoering, effecten, kosten en haalbaarheid. Voor elk alternatief is bekeken in hoeverre het tracé een bijdrage levert aan het primaire doel: verbeteren van verkeersveiligheid op de Zanddijk en gerelateerde wegen en verbeteren van bereikbaarheid Yerseke. Daarnaast zijn voor alle tracés ongewenste externe effecten, de mate van uitvoerbaarheid en de zogeheten meekoppelkansen in beeld gebracht.

Hoe gaat het verder?

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten wil na de zomer een voorlopig besluit nemen over het voorkeursalternatief. In het najaar komen er dan inloopbijeenkomsten, waar geïnteresseerden een reactie kunnen geven op het voorgenomen besluit. U kunt dan eventuele knelpunten en belangen inbrengen. Gedeputeerde Staten betrekken de reacties bij hun definitieve besluit over het voorkeursalternatief. Uiteindelijk is het aan Provinciale Staten om met dat besluit in te stemmen en de kaders voor het vervolgtraject vast te leggen. Behandeling in Provinciale Staten wordt verwacht vóór het einde van 2019.

Contact

Melvin Reijnaars
+31 6 55484447

Aanpak voor verkeersproblemen Zanddijk Yerseke
Download's