De Provincie Zeeland wil Yerseke, haar bedrijventerreinen en het omliggende landelijk gebied goed en veilig bereikbaar houden. De Zanddijk – Molendijk (N673) vormen de belangrijkste ontsluitingsroute van en naar Yerseke. We hebben samen met de gemeenten Reimerswaal en Kapelle, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en belanghebbenden onderzoek gedaan naar oplossingen voor de verkeersproblemen van de N673. In dit onderzoek zijn verschillende alternatieven uitgewerkt. Op 3 december 2019 hebben Gedeputeerde Staten een voorgenomen besluit genomen over een voorkeursalternatief voor de aanpak van de verkeersproblemen.

De Zanddijk en de Molendijk vormen samen de provinciale weg N673 vanaf de rijksweg A58. De verkeersdrukte is de laatste jaren toegenomen en er zijn al meerdere ongelukken gebeurd. De Zanddijk-Molendijk is niet ingericht op deze verkeersdrukte en kan ook al het zware vrachtverkeer niet goed verwerken. De weg is smal, kent smalle bermen, krappe bochten en een steil talud. We hebben inmiddels de maximum snelheid verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur, maar structurele maatregelen zijn nodig voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

Aanpak

We willen de huidige Zanddijk, inclusief rotonde Nishoek, tot over de spoorkruising aanpakken. Vanaf de spoorkruising wordt een nieuwe weg aangelegd die oostelijk afbuigt naar bedrijventerrein Olzendepolder. Ter hoogte van de Olzendedijk, waar de nieuwe weg kruist, wordt een nieuwe rotonde aangelegd. De huidige spoorwegovergang wordt vervangen door een zogenaamde ongelijkvloerse kruising door middel van een viaduct. Voor langzaam verkeer (landbouwverkeer en fietsers) blijft de huidige Zanddijk-Molendijk als parallelweg beschikbaar. Het overige (vracht)verkeer rijdt straks over het nieuwe tracé.

Waarom deze aanpak?

De aanpak biedt een structurele oplossing voor de verkeersproblematiek op de Zanddijk. Met deze aanpak wordt de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van Yerseke fors verbeterd. De alternatieven Groen en Rood waren alleen mogelijk met een Rijksbijdrage. Het Rijk (wegbeheerder van de A58) heeft besloten niet bij te dragen aan een oplossing voor de verkeersproblematiek. Een keuze voor alternatief Roze-Zwart zou betekenen dat er extra aanpassingen nodig zijn voor de verkeersintensiteit op de Molendijk. Daarnaast heeft dit alternatief impact op de woningen dichtbij de weg in verband met een verbreding van de Zanddijk. De kosten van de aanpak van Bruin zijn in vergelijking met de andere varianten het laagst.

Bij het verder uitwerken van het ontwerp  gaan we in gesprek met weggebruikers, omwonenden en belanghebbende partijen. Na dit proces zal onder andere het bestemmingsplan worden gewijzigd, vergunningen worden aangevraagd worden, gronden worden verworven en een aannemer worden gezocht om het werk uit te voeren. Daarna kan de eerste spa daadwerkelijk in de grond.

Contact

Heeft u een vraag over de aanpak bij de verkeerssituatie bij Yerseke? Neem dan contact op via zanddijk@zeeland.nl of tel. +31 118 631011