Het provinciebestuur heeft in 2017 een ranglijst opgesteld van Zeeuwse wegen die met voorrang moeten worden opgeknapt. De Zanddijk tussen de A58 en Yerseke staat in de top 3 van die ranglijst.

Samen met gemeente Reimerswaal en belanghebbenden onderzoeken we hoe we de verkeersproblemen rondom Yerseke het beste kunnen oplossen. We willen de Zanddijk en de aansluitende Molendijk veiliger maken, en er daarnaast voor zorgen dat Yerseke en bedrijventerreinen in Reimerswaal goed bereikbaar zijn vanaf de A58.

Variantenstudie

In 2014 is een effectstudie uitgevoerd naar vijf wegtracés. Vier tracés uit de studie van 2014 en de verbindingsweg zijn in 2019 opnieuw onderzocht op technische uitvoering, effecten, kosten en haalbaarheid. Voor elk alternatief is bekeken in hoeverre het tracé een bijdrage levert aan het primaire doel: verbeteren van verkeersveiligheid op de Zanddijk en gerelateerde wegen en verbeteren van bereikbaarheid Yerseke. Daarnaast zijn voor alle tracés ongewenste externe effecten, de mate van uitvoerbaarheid en de zogeheten meekoppelkansen in beeld gebracht. Naar aanleiding van het aanvullende onderzoek heeft het college besloten de haalbaarheid van de alternatieven Groen en Bruin verder uit te werken.

Hoe gaat het verder?

Voor een mogelijke rijksbijdrage hebben Gedeputeerde Staten een aanvraag bij het Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Mobiliteit ingediend. Het college van Gedeputeerde Staten neemt dit najaar een besluit over een voorkeursalternatief. Daarna volgt een consultatieronde en wordt het besluit besproken in de Commissie Economie. Uiteindelijk is het aan Provinciale Staten om met dat besluit in te stemmen en de kaders voor het vervolgtraject vast te leggen. Behandeling in Provinciale Staten wordt verwacht in de eerste maanden van 2020.

Contact

Melvin Reijnaars
+31 6 55484447

Aanpak voor verkeersproblemen Zanddijk Yerseke
Download's