Met het cultuurbeleid ondersteunt de Provincie culturele activiteiten en organisaties. Op dit moment zijn er geen subsidieprogramma's voor losse projecten. Wel kan de Provincie ondernemers en organisaties adviseren bij nieuwe initiatieven. Cultuur is datgene wat mensen bindt en onderscheidt. Het creëert samenhang, diversiteit en dynamiek. Cultuur is een kernwaarde bij de bepaling en beleving van de Zeeuwse identiteit. Cultuur is dan ook van iedereen; jong, oud, ziek of gezond, rijk of arm, inwoner of toerist.

Cultuur, en een goede culturele infrastructuur, is voor Zeeland net zo belangrijk als het aanleggen van wegen en bruggen. Je hebt cultuur nodig voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, economische bestedingen, de toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Zeeland. Cultuur moet een bijdrage leveren aan goed wonen, werken, persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact. Cultuurbeleid in Zeeland maken we dan ook samen. Provincie en gemeenten samen met maatschappelijke en culturele instellingen in Zeeland. Ook het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol. We ondersteunen organisaties met advies, door met hen samen te werken en door subsidie te verlenen. Dat doen we op 5 verschillende terreinen:

Het beleid is vastgelegd in de nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020. Het beleid wordt ieder jaar uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Daarin nemen we ieder jaar op met welke organisaties, projecten en activiteiten we uitvoering willen geven aan het provinciaal beleid.

Nieuwe plannen 2020

Alle plannen voor 2020 vindt u in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2020. Naast een uitwerking op de vijf genoemde terreinen, hebben we ook nog een aantal nieuwe plannen.

Samenwerking over de grenzen

In het kader van Beste Buren hebben wij via het programma ‘Grensverleggers’ een samenwerking tussen de drie zuidelijke provincies en Vlaanderen gerealiseerd. Met dit programma worden grensoverschrijdende projecten via samenwerking tussen cultuurmakers uit Vlaanderen en Nederland gestimuleerd. Met ‘Grensverleggers’ kan het cultuuraanbod in Zeeland worden vergroot en kunnen we kennis maken met nieuwe Vlaamse/Zeeuwse cultuuruitingen. Het Ministerie van OCW investeert hier ook in.

Erfgoedhuis voor vrijwilligers

In Zeeland hebben we veel vrijwilligers die actief zijn in de cultureel erfgoed sector. Zij zijn heel erg belangrijk want zij zorgen ervoor dat het erfgoed 'levend' wordt gehouden. Zij zijn verdeeld over een groot aantal kleine vrijwilligersorganisaties, die vervolgens worden ondersteund door de Erfgoed Zeeland (voorheen Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland - SCEZ). Vanaf 2019 zijn deze organisaties verenigd  in een netwerkstructuur, ondersteund door Erfgoed Zeeland. Dit nieuwe netwerk moet leiden tot meer informatie-uitwisseling onderling, scholing, deskundigheid, communicatie, kennisopbouw en kennisbehoud van cultureel erfgoed van Zeeland.

Ruimte voor nieuwe cultuurinitiatieven

Cultuur is iets wat altijd in beweging is en er blijven gelukkig dan ook steeds nieuwe initiatieven op tal van cultuur beleidsterreinen in Zeeland bij ons binnenkomen. Wij zoeken nog naar een manier om nieuwe initiatieven met groeipotentie stimuleren, zonder dat dit op termijn automatisch leidt tot een structurele bijdrage. Binnen het budget voor innovatie en matching voor samenwerking over de grenzen zal daar ruimte voor worden gemaakt. Welke voorwaarden hiervoor gaan gelden, wordt later bekendgemaakt.

Regio-arrangementen in Zeeland

Veel op cultureel gebied is een aangelegenheid van gemeenten, daar bemoeien we ons niet mee. De provincie verleent alleen direct subsidie aan culturele activiteiten die van provinciaal belang zijn. We stemmen wel zaken op het gebied van cultuurbeleid af met gemeenten. Als er sprake is van cultuur die voor een hele regio van belang is, investeren we daar gezamenlijk in. Dat doen we in de regionale cultuurarrangementen. Hierover maken we sinds 2009 afspraken met de Zeeuwse gemeenten. We doen dit per regio; Oosterschelde, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. De afspraken waren eerst alleen op het terrein van de (amateur)kunsten maar inmiddels ook op de terreinen van het Bibliotheekwerk, Cultuureducatie en Cultureel erfgoed en in het bijzonder over de Restauratie van Rijksmonumenten.

Vanaf 2018 zijn we samen met de gemeenten aan het kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat we ook op regionaal niveau juist die activiteiten, projecten en initiatieven ondersteund gaan worden die zorgen voor meer verbindingen tussen bijvoorbeeld cultuur en toerisme. Daarvoor hebben wij de afspraken met gemeenten vastgelegd in een cultuurconvenant 2018-2020 per regio.

Verdeling subsidiegelden 2020

Cultureel Erfgoed 1.877.974
Kunsten 1.117.064
(Talent)ontwikkeling jongeren 857.000
Cultuur Algemeen 1.202.295
Organisaties 13.532.746
Totaal 18.587.079

De onderverdeling per onderdeel vindt u in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2020.