Cultuurbeleid

Met het cultuurbeleid ondersteunt de Provincie culturele activiteiten en organisaties. Op dit moment zijn er geen subsidieprogramma's voor losse projecten. Wel kan de Provincie ondernemers en organisaties adviseren bij nieuwe initiatieven. Cultuur is datgene wat mensen bindt en onderscheidt. Het creëert samenhang, diversiteit en dynamiek. Cultuur is een kernwaarde bij de bepaling en beleving van de Zeeuwse identiteit. Cultuur is dan ook van iedereen; jong, oud, ziek of gezond, rijk of arm, inwoner of toerist.

Kloostergangen abdij

Cultuur, en een goede culturele infrastructuur, is voor Zeeland net zo belangrijk als de aanleg van wegen en bruggen. Cultuur – in welke vorm dan ook -  is onontbeerlijk voor de aantrekkingskracht en leefbaarheid in onze provincie. Tegelijkertijd kan cultuur een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. De wereld ontwikkelt zich in rap tempo en heeft behoefte aan een friskijkers. Cultuur stimuleert creatief denken – en dat helpt bij het vinden van inspiratie en oplossingen voor heel veel zaken.

Cultuurbeleid in Zeeland maken we samen. Provincie en gemeenten werken nauw samen met maatschappelijke en culturele instellingen in Zeeland. Ook het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol. We ondersteunen organisaties met advies, door met hen samen te werken en door subsidie te verlenen. Dat doen we op vijf verschillende terreinen:

Het beleid is vastgelegd in de nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020. Het beleid wordt ieder jaar uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Daarin nemen we ieder jaar op met welke organisaties, projecten en activiteiten we uitvoering willen geven aan het provinciaal beleid.

Cultuur in 2021

Per 1 januari 2021 zou de Omgevingsvisie de nieuwe beleidsbasis worden voor het cultuurbeleid. Vanwege de coronacrisis is dit uitgesteld. Daarom is de huidige nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020 met 1 jaar verlengd. Alle plannen voor 2021 vindt u in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021. We lichten enkele projecten voor u uit.

 

Ontwikkelagenda cultuurveld

De Provincie Zeeland wil de Zeeuwse cultuursector toekomstbestendig maken en vernieuwen door middel van de Ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024. In een open dialoog en wisselwerking ontwikkelen wij dit beleid. Zo zijn de cultuurprofessionals en de Provincie Zeeland met elkaar in gesprek over de betekenis van cultuur, creativiteit en artistieke vrijheid voor de maatschappij. Dat geldt ook voor organisaties die jaarlijks subsidie van ons ontvangen. Met hen spreken wij over de bijdrage van Cultuur aan de Zeeuwse samenleving. Wij ondersteunen de culturele sector om innovaties door te voeren en nieuwe doelgroepen te bereiken. Zo versterken wij de sector duurzaam.

Cultural Board

De afstemming en samenwerking binnen de culturele keten heeft in het afgelopen jaar een impuls gekregen via het Zeeuws Cultuur Overleg. De sector werkt steeds nauwer samen en heeft inmiddels een Cultural Board ingesteld. De board is een initiatief van het culturele veld zelf en wil optreden als aanjager en verbinder binnen Zeeland. Ook wil de board het Zeeuwse cultuurveld buiten de provinciegrenzen een gezicht geven. Als provincie ondersteunen wij dit initiatief.

Erfgoedhuis voor vrijwilligers

In Zeeland hebben we veel vrijwilligers die actief zijn in de cultureel erfgoed sector. Zij zijn heel erg belangrijk want zij zorgen ervoor dat het erfgoed 'levend' wordt gehouden. Zij zijn verdeeld over een groot aantal kleine vrijwilligersorganisaties, die vervolgens worden ondersteund door Erfgoed Zeeland. Dit netwerk moet leiden tot meer informatie-uitwisseling onderling, scholing, deskundigheid, communicatie, kennisopbouw en kennisbehoud van cultureel erfgoed van Zeeland.

Regio-arrangementen in Zeeland

Veel op cultureel gebied is een aangelegenheid van gemeenten, daar bemoeien we ons niet mee. De provincie verleent alleen direct subsidie aan culturele activiteiten die van provinciaal belang zijn. We stemmen wel zaken op het gebied van cultuurbeleid af met gemeenten. Als er sprake is van cultuur die voor een hele regio van belang is, investeren we daar gezamenlijk in. Dat doen we in de regionale cultuurarrangementen. Hierover maken we sinds 2009 afspraken met de Zeeuwse gemeenten. We doen dit per regio; Oosterschelde, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Dit jaar worden de regioarrangementen in samenwerking met de gemeenten geëvalueerd.

Regeling Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland

Met de regeling Samen in Zee wil de provincie Zeeland, samen met de 13 Zeeuwse gemeenten, projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken stimuleren. Op dit moment is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen.

We werken aan een mogelijke openstelling in het najaar van 2023. Zodra er weer aanvragen kunnen worden ingediend, zal daarover via bekende kanalen gecommuniceerd worden.