De uitstoot van broeikasgassen moet omlaag. Op hetzelfde moment moet onze economie concurrerend blijven. De Provincie heeft een actieve rol bij de omschakeling naar hernieuwbare energie. We willen daarbij in het bijzonder de voordelen die Zeeland bezit inzetten.


U zoekt informatie over


Anderen zochten ook

Zeeland is omringt door water. Dat biedt veel mogelijkheden voor getijdenenergie en windenergie. Bovendien zijn nieuwe technieken om energie te winnen uit water of wind een goed product om te verkopen aan het buitenland. Zeeland telt verder een flink aantal grote industriële bedrijven. Dat zijn kansen om grote hoeveelheden restwarmte opnieuw te gebruiken en zo energie te besparen. Met gericht beleid kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het nationale doel (klimaatakkoord van Parijs): 95 procent CO2-reductie in 2050.


Zoek op onderwerp

De Provincie Zeeland draagt bij aan de opwekking van duurzame energie in Nederland met de plaatsing en exploitatie van windmolens, zonne-energieprojecten, energie uit water en biomassa.

Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe.

De Provincie Zeeland draagt bij aan de opwekking van duurzame energie in Nederland met de plaatsing en exploitatie van windturbines. We doen dat samen met gemeenten en initiatiefnemers van windenergieprojecten.

Getijdenenergie is een van de thema’s waar Zeeland zich op richt in haar energiebeleid. In dit kader wordt er bijvoorbeeld een technologiecentrum voor getijdenenergie gebouwd aan de Grevelingendam.

Industriële restwarmte verdwijnt meestal via de schoorsteen of koelwater. Maar het kan gebruikt worden voor de energievoorziening. De Provincie stimuleert benutting van restwarmte.

Een belangrijk deel van ons energieverbruik gaat naar de verwarming van woningen en andere gebouwen. Deze gebouwen worden nu nog vaak met aardgas verwarmd. Daar moet een duurzaam alternatief voor gevonden worden.

Zonne-energie is na wind de meest geschikte vorm van duurzame energie op de lange termijn. In Zeeland kiezen we voor een voorzichtige aanpak bij het plaatsen van zonnepanelen, en bij voorkeur op daken.

Biomassa bestaat uit biologische grondstoffen, die fossiele brandstoffen kunnen vervangen. Daarbij wordt altijd eerst geprobeerd de componenten uit biomassa te halen die als grondstof kunnen dienen voor andere producten.

Wanneer we ons vandaag de dag verplaatsen met de auto of openbaar vervoer komen er broeikasgassen, stikstof en fijnstof vrij. Daarom zet de Provincie Zeeland zich in om de verplaatsingen van mensen en goederen duurzamer te maken. 

De overgang (transitie) naar duurzame energie is een grote opdracht die we in Zeeland breed willen oppakken. De klimaatafspraken van Parijs zijn een uitdaging voor Zeeland.

Smart Delta Resources (SDR) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen veertien bedrijven die met energie en grondstof werken  uit Zeeland, West-Brabant en Oost-Vlaanderen. 

Provincie Zeeland weegt de maatschappelijke gevolgen mee in de bedrijfsvoering, inkoop van projecten en services.

De Provincie Zeeland gaat eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed helpen bij de verduurzaming van gebouwen. Dit doen we door het Klimaatontzorgingsprogramma, KlimOp!