De uitstoot van broeikasgassen moet omlaag. Tegelijkertijd moet onze economie concurrerend blijven. De Provincie heeft een actieve rol bij de omschakeling naar hernieuwbare energie. We willen daarbij de specifieke voordelen benutten die Zeeland heeft.


U zoekt informatie over


Anderen zochten ook

Zeeland heeft rondom water. Dat biedt veel mogelijkheden voor getijdenenergie en windenergie. Bovendien zijn nieuwe technologieën om energie te winnen uit water of wind een goed exportproduct. Verder telt Zeeland een flink aantal grote industriële bedrijven. Dat biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden restwarmte opnieuw te gebruiken en zo energie te besparen. Met gericht beleid kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het nationale doel (klimaatakkoord van Parijs): 95% CO2-reductie in 2050.

Bij alle initiatieven op energiegebied werkt de Provincie nauw samen met Zeeuwse bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Wilt u weten wat de Provincie doet? Lees het binnenkort in ons Uitvoeringsplan 2021-2023.


Zoek op onderwerp

De Provincie Zeeland draagt bij aan de opwekking van duurzame energie in Nederland met de plaatsing en exploitatie van windmolens, zonne-energieprojecten, energie uit water en biomassa.

Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe.

De Provincie Zeeland draagt bij aan de opwekking van duurzame energie in Nederland met de plaatsing en exploitatie van windturbines. We doen dat samen met gemeenten en initiatiefnemers van windenergieprojecten.

Getijdenenergie is een van de thema’s waar Zeeland zich op richt in haar energiebeleid. In dit kader wordt er bijvoorbeeld een technologiecentrum voor getijdenenergie gebouwd aan de Grevelingendam.

Industriële restwarmte verdwijnt meestal via de schoorsteen of koelwater. Maar het kan gebruikt worden voor de energievoorziening. De Provincie stimuleert benutting van restwarmte.

Een belangrijk deel van ons energieverbruik gaat naar de verwarming van woningen en andere gebouwen, nu nog vaak met aardgas. Hier moet een duurzaam alternatief voor gevonden worden.

Zonne-energie duurzaam en goed voor Zeeland. Bij alle zonne-energieprojecten kiest de Provincie Zeeland voor een benadering waarbij zuinig ruimteverbruik en behoud van de omgevingskwaliteit voorop staan.

Biomassa bestaat uit biologische grondstoffen, die fossiele brandstoffen kunnen vervangen. Daarbij wordt altijd eerst geprobeerd de componenten uit biomassa te halen die als grondstof kunnen dienen voor andere producten.

De huidige mobiliteit zorgt voor een hoge uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom zet de Provincie Zeeland zich in om de mobiliteit te verduurzamen. Ook willen we de provinciale infrastructuur duurzaam aanleggen en beheren.

De transitie naar duurzame energie is een grote opgave, die we in Zeeland breed willen oppakken. Samen willen we toewerken naar een Regionale Energiestrategie voor Zeeland.

Elf multinationale ondernemingen in de regio Zuid-West Nederland en West-Vlaanderen pakken gezamenlijk de uitdaging op om aan de in Parijs gestelde doelen van 80 tot 95% CO2-reductie in 2050 te werken.

Door de maatschappelijke impact mee te wegen in haar bedrijfsvoering en inkoop van projecten en services geeft de Provincie Zeeland het goede voorbeeld.