Bij veel industriële processen komt warmte vrij. Vaak verdwijnt die via de schoorsteen of met het koelwater. Deze zogeheten 'restwarmte' kan elders gebruikt worden als energiebron. Bedrijven moeten dan bijvoorbeeld via pijpleidingen met elkaar worden verbonden. De Provincie stimuleert bedrijven om restwarmte te benutten.

Voorlopig kleinschalig

De Provincie en Zeeland Seaports hebben de mogelijkheden voor benutting van restwarmte in het Sloegebied en de Kanaalzone in het verleden onderzocht. Het bleek tot nu toe niet haalbaar te zijn om grootschalig alle bedrijven met elkaar te verbinden of de restwarmte te benutten voor woningen. Wat wél goed mogelijk is, is op kleine schaal bedrijven met elkaar verbinden om elkaars restwarmte te benutten. Dankzij een Europese subsidie vanuit Intereg Vlaanderen-Nederland voor het project ‘Doen (energiemakelaar): Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit’ kan de Provincie een actie uit het Warmteplan Zeeland uitvoeren door in de komende drie jaar een energiemakelaar in te zetten om warmteprojecten verder te ontwikkelen. In het kader van het Warmteplan Zeeland dat in 2017 door een aantal partijen is opgesteld gaat een energiemakelaar aan de slag om de bestaande restwarmtekoppelingen Sloewarmte en WarmCo uit te breiden naar omliggende bedrijven en de bebouwde omgeving.

Sloewarmte

In het Sloegebied wordt de restwarmte van de raffinaderij van Zeeland Refinery gebruikt door de naastgelegen bedrijven Martens Havenontvangstinstallatie en Covra. Om deze bedrijven met elkaar te verbinden is een apart bedrijf, Sloewarmte, opgericht. Sloewarmte is gerealiseerd met een subsidie van € 1,5 miljoen uit de Green Deal Zeeland met het ministerie van EZK.

Warmco

In Terneuzen is al eerder een succesvolle restwarmtekoppeling gerealiseerd: glastuinbouwkassen gebruiken er restwarmte en CO2 van kunstmestproducent Yara.

Stoomrecompressie

De Provincie heeft ook een Green deal subsidie verleend voor stoomrecompressie bij Dow in Terneuzen. De stoomcompressor brengt restwarmte van lage temperatuur en druk met duurzame elektriciteit van wind en zon naar stoom op hoge druk en temperatuur. Hierdoor hoeft minder stoom met aardgas in stoomketels opgewekt te worden en kan de restwarmte nuttig opgewaardeerd worden. Dow gaat met het proefproject aantonen dat stoomrecompressie op grote schaal in de Nederlandse chemische industrie en raffinaderijen toegepast kan worden. Stoomrecompressie is een belangrijk middel voor de procesindustrie om hun verwarming te kunnen verduurzamen. Het steeds ruimer beschikbaar komen van hernieuwbare energie in de vorm van elektriciteit vergroot de noodzaak om ook industriële processen via elektrisch aangedreven apparatuur van energie te voorzien. Hierdoor kan de afzet van groene stroom groeien waardoor overschotten minder vaak zullen optreden.

Restwarmtekoppeling Wiskerke Onions en Lamb Weston / Meijer in Kruiningen

De Provincie Zeeland heeft een derde Green Deal subsidie verleent van € 800.000,- aan de bedrijven Wiskerke Onions en Lamb Weston / Meijer in Kruiningen voor het realiseren van een restwarmtekoppeling. Het is wereldwijd uniek om restwarmte van een fritesproducent te benutten voor het drogen van uien bij een naastgelegen uienverwerkend bedrijf en dat 2 internationale agro-food bedrijven zo succesvol samenwerken op het gebied van duurzaamheid. Wiskerke Onions neemt het leeuwendeel van de investering van 1,6 miljoen euro in de restwarmtekoppeling voor haar rekening. Lamb Weston / Meijer stelt haar restwarmte gratis ter beschikking en ontvangt zo'n 13.000 euro  subsidie van de Provincie voor personeels- en ontwerpkosten. Met de subsidies uit de Green Deal wordt de businesscase economisch rendabel, zonder subsidie zou de restwarmtekoppeling niet worden gerealiseerd en de daarmee samenhangende  energiebesparing niet worden bereikt.

Het project biedt perspectief voor verdere uitbreiding naar andere bedrijven. De restwarmte is afkomstig van het bakproces in de fritesfabriek en heeft een lage temperatuur. Lamb Weston / Meijer kan de restwarmte zelf niet gebruiken, maar Wiskerke Onions kan er uien mee drogen op een temperatuur van 25-30 graden Celsius.

Zeeuws beleid

De Green Deal subsidies aan deze projecten met geld van het ministerie van EZK passen in het beleid van de Provincie Zeeland dat staat verwoord in de Economische Agenda 2017-2021 en passen in de huidige maatschappelijke opgave circulaire economie en energietransitie. De projecten zijn initiatieven van het platform Smart Delta Resources (SDR), gefaciliteerd door de Economische Impuls Zeeland N.V. Smart Delta Resources is een samenwerkingsverband van  energie-intensieve bedrijven in de Delta-regio om energie en grondstoffen uit te wisselen en zo de concurrentiepositie te verbeteren.  SDR maakt de materiaal- en energiestromen van bedrijven zichtbaar en ontwikkelt businesscases om energie- en materiaalstromen uit te wisselen.

Contact

Kim Reynierse
+31 6 55 48 44 78
kp.reynierse@zeeland.nl

Logo Interreg Vlaanderen Nederland