Wet- en regelgeving vanuit het Rijk en Europa en verordeningen van de Provincie zijn er om natuur te beschermen en het milieu te ontzien. In een aantal gevallen kunt u een ontheffing aanvragen om een activiteit te ontplooien, en in andere gevallen moet u een vergunning regelen. Wat u precies moet doen, hangt af van wat uw plannen zijn.


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert milieu- en veiligheidstaken uit namens de Provincie. De RUD verleent omgevingsvergunningen milieu en beoordeelt milieuklachten.

Voor een activiteit of een project in en rond een Natura 2000-gebied moet u mogelijk een vergunning aanvragen.

Wilt u kappen in bos, wegbeplanting of landschappelijke beplanting? De Wet natuurbescherming schrijft voor dat u een meldingsplicht en herplantplicht heeft.

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van plant- en diersoorten. Als uw plannen, activiteiten of projecten effecten hebben op beschermde soorten, dan heeft u mogelijk een vrijstelling, aanwijzing of ontheffing nodig.

In de waterverordening staan regels met betrekking tot het beheer van watersystemen, waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen.

Wat wel en niet mag rondom de provinciale wegen staat in de Wegenverordening Zeeland. Voor sommige zaken kunt u een ontheffing aanvragen.

De Landschapsverordening (LSV) is een verbod op borden, vlaggen en andere (reclame)uitingen om het Zeeuwse landschap te beschermen.

De Provincie neemt besluiten over onder andere vergunningen, ontheffingen, subsidies, plannen en maatregelen. Als u het niet eens bent met een besluit van de Provincie kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken.

Als uw bezwaar tegen een besluit van de Provincie ongegrond is verklaard, kunt u daar meestal nog beroep tegen instellen. Soms kunt u ook beroep instellen zonder dat er een bezwaarprocedure aan vooraf is gegaan.

Vindt u dat de Provincie onvoldoende naar u heeft geluisterd? Of dat u verkeerd bent geïnformeerd? U kunt dan een klacht indienen. Een klacht gaat meestal om het gedrag van bestuurders of ambtenaren.

Heeft u een vergunning, ontheffing, subsidie of andere beschikking aangevraagd? Of een bezwaarschrift ingediend? En neemt de Provincie te laat een beslissing daarop? Dan kunt u de Provincie een dwangsom aan u laten betalen.