Wet- en regelgeving vanuit het Rijk en Europa en verordeningen van de Provincie zijn er om natuur te beschermen en het milieu te ontzien. In een aantal gevallen kunt u een ontheffing aanvragen om een activiteit te ontplooien, soms moet u een vergunning regelen. Wat u precies moet doen, hangt af van wat uw plannen zijn. In een aantal gevallen vraagt de Provincie een vergoeding voor de werkzaamheden.


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

Voor een activiteit of een project in en rond een Natura 2000-gebied heeft u misschien een vergunning nodig. 

Wilt u kappen in het bos, langs de weg of in het landschap? Dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming.

De Wet natuurbescherming beschermt plant- en diersoorten. Hebben uw plannen, activiteiten of projecten gevolgen voor beschermde soorten? Dan heeft u mogelijk toestemming nodig. Deze toestemming noemen wij een ontheffing.

In de Omgevingsverordening Zeeland 2018 staan regels die gaan over het beheer van watersystemen, waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen.

Wat wel en niet mag rondom de provinciale wegen staat in de Omgevingsverordening Zeeland. Voor sommige zaken kunt u toestemming (ontheffing) aanvragen.

In de Omgevingsverordening 2018 staan verboden op borden, vlaggen, informatiezuilen, spandoeken en andere (reclame)uitingen om het Zeeuwse landschap te beschermen. Op 7 november 2018 ging de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in. 

Landbouwbedrijven kunnen een ontheffing aanvragen om mee te doen met konvooi rijden over de Zeelandbrug.

Voertuigen die de openbare wegen gebruiken, moeten voldoen aan regels. Regels voor de het maximale gewicht, breedte en lengte. 

De Provincie neemt besluiten over onder andere vergunningen, ontheffingen, subsidies, plannen en maatregelen. Als u het niet eens bent met een besluit van de Provincie kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken.

Als uw bezwaar tegen een besluit van de Provincie ongegrond is verklaard, kunt u daar meestal nog beroep tegen instellen. Soms kunt u ook beroep instellen zonder dat er een bezwaarprocedure aan vooraf is gegaan.

Vindt u dat de Provincie onvoldoende naar u heeft geluisterd? Of dat u verkeerd bent geïnformeerd? U kunt dan een klacht indienen. Een klacht gaat meestal om het gedrag van bestuurders of ambtenaren.

Heeft u een vergunning, ontheffing, subsidie of andere beschikking aangevraagd? Of een bezwaarschrift ingediend? En neemt de Provincie te laat een beslissing daarop? Dan kunt u de Provincie een dwangsom aan u laten betalen.

De Provincie Zeeland rekent leges voor verschillende diensten. Leges zijn vergoedingen voor kosten die de overheid maakt voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven.