Wet- en regelgeving vanuit het Rijk en Europa en verordeningen van de Provincie zijn er om natuur te beschermen en het milieu te ontzien. In een aantal gevallen kunt u een ontheffing aanvragen om een activiteit te ontplooien, soms moet u een vergunning regelen. Wat u precies moet doen, hangt af van wat uw plannen zijn. In een aantal gevallen vraagt de Provincie een vergoeding voor de werkzaamheden.


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

Voor een activiteit of een project in en rond een Natura 2000-gebied moet u mogelijk een vergunning aanvragen.

Wilt u kappen in bos, wegbeplanting of landschappelijke beplanting? De Wet natuurbescherming schrijft voor dat u een meldingsplicht en herplantplicht heeft.

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van plant- en diersoorten. Als uw plannen, activiteiten of projecten effecten hebben op beschermde soorten, dan heeft u mogelijk een vrijstelling, aanwijzing of ontheffing nodig.

In de Omgevingsverordening Zeeland 2018 staan regels met betrekking tot het beheer van watersystemen, waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen.

Wat wel en niet mag rondom de provinciale wegen staat in de Omgevingsverordening Zeeland. Voor sommige zaken kunt u een ontheffing aanvragen.

Op 7 november 2018 is de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in werking getreden. Het hoofdstuk Landschapsbescherming vervangt de Landschapsverordening 2001.  De OVZ 2018 kent een verbod op borden, vlaggen, informatiezuilen, spandoeken en andere (reclame)uitingen om het Zeeuwse landschap te...

Landbouwbedrijven kunnen een ontheffing aanvragen om mee te doen met konvooi rijden over de Zeelandbrug.

Voertuigen die gebruikmaken van openbare wegen, moeten voldoen aan regels voor het maximale gewicht, breedte en lengte. Maakt u gebruik van landbouwvoertuigen? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de wegbeheerder.

De Provincie neemt besluiten over onder andere vergunningen, ontheffingen, subsidies, plannen en maatregelen. Als u het niet eens bent met een besluit van de Provincie kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken.

Als uw bezwaar tegen een besluit van de Provincie ongegrond is verklaard, kunt u daar meestal nog beroep tegen instellen. Soms kunt u ook beroep instellen zonder dat er een bezwaarprocedure aan vooraf is gegaan.

Vindt u dat de Provincie onvoldoende naar u heeft geluisterd? Of dat u verkeerd bent geïnformeerd? U kunt dan een klacht indienen. Een klacht gaat meestal om het gedrag van bestuurders of ambtenaren.

Heeft u een vergunning, ontheffing, subsidie of andere beschikking aangevraagd? Of een bezwaarschrift ingediend? En neemt de Provincie te laat een beslissing daarop? Dan kunt u de Provincie een dwangsom aan u laten betalen.

De Provincie Zeeland heft leges. Leges zijn de vergoedingen voor kosten die de overheid maakt ten behoeve van de dienstverlening aan burgers en bedrijven.