Op deze pagina vindt u actualiteiten rond Provinciale Staten en uitspraken van Statenleden over onderwerpen die op een van de agenda's staan. 

Zetelverdeling Provinciale Staten Zeeland per 28 maart 2019

Wat gebeurt er na de verkiezingen van 20 maart?

De Provinciale Statenverkiezingen zijn voorbij en de vorming van een nieuwe Provinciale Staten en een nieuw college van Gedeputeerde Staten kan beginnen.

Definitieve uitslag

Na de voorlopige telling wordt de exacte zetelverdeling berekend. De definitieve uitslag is bekend.

Voor interactieve grafieken van de verkiezingsuitslag kijkt u op de website van Zeeland Stemt.

Duidingsdebat

Twee dagen na de verkiezingen, op 22 maart 2019, gingen de lijsttrekkers van de in Provinciale Staten gekozen politieke partijen met elkaar in gesprek over de uitkomst van de verkiezingen. Zij blikten terug op de afgelopen campagne periode, en reflecteerden op de verkiezingsuitslag en de opkomstcijfers. Ook gingen zij in op het vervolg van het proces van coalitievorming. 

Onderhandelingen

Na de verkiezingsuitslag gaan de politieke partijen met elkaar onderhandelen om te komen tot de vorming van een dagelijks provinciebestuur: het college van gedeputeerde staten (GS). Gebruikelijk is dat de grootste fractie hiervoor het initiatief neemt.

Veel organisaties grijpen het moment van collegevorming aan om aandacht te vragen voor vraagstukken die men belangrijk vindt voor de komende bestuursperiode. Mocht u input willen leveren, dan kunt u uw bijdrage mailen naar: coalitievorming2019@zeeland.nl. Of stuur uw bijdrage schriftelijk aan:

Provincie Zeeland
o.v.v. Coalitieonderhandelingen 2019
Postbus 6001,
4330 LA Middelburg

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging en wij dragen er zorg voor dat uw inbreng onder de aandacht komt van de onderhandelaars. Over eventuele vervolgstappen wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Akkoord

De partijen die met elkaar in zee willen gaan, sluiten een akkoord, waarin zij afspraken maken over de aanpak van belangrijke kwesties en over de samenstelling van het te vormen college van Gedeputeerde Staten (de zetelverdeling en de verdeling van portefeuilles).

Vorming nieuw college van Gedeputeerde Staten

De partijen die afgesproken hebben samen te gaan werken (coalitiepartijen) dragen de nieuwe leden van GS voor. De kandidaten hoeven geen Statenlid te zijn. In een Statenvergadering worden de nieuwe collegeleden benoemd.

Bijwonen Statenvergadering

Maandelijks nemen de leden van Provinciale Staten besluiten over onderwerpen die relevant zijn voor de inwoners van Zeeland. Belangstellenden kunnen een Statenvergadering vanaf de publieke tribune bijwonen.
De vergaderingen vinden één keer per maand op vrijdag plaats en beginnen om 09.30 uur.

Uitleg vooraf

Het is mogelijk om voorafgaand aan de vergadering uitleg te krijgen over de gang van zaken en een praatje te maken met statenleden en de commissaris van de Koning. De contactpersoon hiervoor is de communicatieadviseur van de statengriffie,. Telefoonnummer:  +31 118 631873, e-mail: em.vd.hoff@zeeland.nl.

Hoe kom je in contact met Provinciale Staten?

Voor u als burger of organisatie zijn er verschillende mogelijkheden om uw mening te geven. Leden van Provinciale Staten treden actief naar buiten door het bijwonen van werkbezoeken, hoorzittingen en andere informatieve bijeenkomsten. Veel van deze activiteiten zijn openbaar evenals de vergaderingen van Provinciale Staten en van de commissies. Belangstellenden kunnen gewoon zonder zich vooraf ergens aan te melden plaats nemen op de publieke tribune. U kunt uw invloed uitoefenen op de provinciale besluitvorming door in te spreken tijdens een commissievergadering. Hier worden voorstellen besproken en allerlei andere brieven en stukken die de commissie betreffen. Een commissie is meningsvormend. Individuele burgers en organisaties kunnen hun standpunt kenbaar maken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat. Binnen een half uur voor aanvang van de vergadering kunt u zich melden bij de commissiegriffier. De tijd voor inspraak is beperkt.

Voor alle onderdelen van het provinciale beleid zijn commissies gevormd. In de provincie Zeeland zijn de beleidsonderdelen ondergebracht in drie openbare commissies:

  • Bestuur
  • Economie
  • Ruimte

Schoolbezoeken

Waarom is politiek belangrijk? Wat doet de provincie? Hoe zit het provinciale bestuur in elkaar? Wie zijn onze politici? Kunnen zij alles zomaar beslissen? Mag jij er ook wat over zeggen?

Het zijn allemaal vragen die tijdens een 'schoolbezoek' aan de orde komen. Jongeren en politici (de Zeeuwse volksvertegenwoordigers) bereiden gezamenlijk een debat voor en spelen een Statenvergadering na. Wil jij met je klasgenoten ook op bezoek bij de provincie neem dan contact op via statengriffier@zeeland.nl.