1. Subsidieregels
  1. Welke subsidieregels kent de Provincie Zeeland?
  2. Wat houden de drie standaard arrangementen van de ASB 2013 in?
 2. Vooraf de subsidie aanvragen
  1. Wie kan een aanvraag indienen?
  2. Hoe kan ik een aanvraag indienen?
  3. Wat als ik al subsidie heb van andere instanties?
  4. Wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?
  5. Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?
 3. Beslistermijnen
  1. Wanneer kan ik een besluit op mijn aanvraag verwachten?
  2. Wat als de Provincie te laat beslist?
 4. Bezwaar: Ik ben het niet eens met de Provincie.
  1. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een besluit?
  2. Hoe stel ik een beroep in?
  3. Hoe dien ik een klacht in?
 5. Beschikking, meldplicht, voorschot en uitbetaling
  1. Wat is een beschikking?
  2. Wat is de meldplicht?
  3. Wanneer vinden uitbetalingen plaats?
  4. Worden subsidies bevoorschot?
 6. Achteraf de vaststelling van de subsidie
  1. Hoe wordt een subsidies vastgesteld?
  2. Wanneer wordt een subsidie vastgesteld?
  3. Hoe moet een accountantsverklaring eruit zien?
 7. Juridische vragen
  1. Wat houdt staatssteun in?
  2. Wat is een subsidieplafond en hoe werkt dit?
  3. Ben ik verplicht om het logo van de Provincie Zeeland te gebruiken?

1.a. Welke subsidieregels kent de Provincie Zeeland?

De algemene regels en voorwaarden voor subsidies zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening 2013 (ASV 2013) en het Algemeen subsidiebesluit 2013 (ASB 2013). Voor sommige subsidies gelden speciale regels, bijvoorbeeld vanuit de Europese Unie of vanuit het Rijk. Voor subsidieverlening op het gebied van Natuur- en Landschapsbeheer geldt niet de ASV, maar het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).Onderdeel van de SNL zijn:

Terug naar boven

 

 

1.b. Wat houden de drie standaard arrangementen van de ASB 2013 in?

De ASB 2013 kent drie strandaard arrangementen. Hierbij bepaalt de hoogte van het subsidiebedrag de mate van verantwoording.

 

 

Type

Hoog­te sub­si­die­be­drag

Ver­ant­woor­ding

Ar­ran­ge­ment 1

van € 2.500 tot € 10.000

De Provincie vraagt alleen steekproefsgewijs een verantwoording op. Het kan dus zijn dat u niet om een verantwoording wordt gevraagd. Dan krijgt u binnen 22 weken na afloop van uw activiteit een beschikking van de Provincie waarin de subsidie definitief wordt vastgesteld op het maximale bedrag dat u heeft aangevraagd. Als u wel uw prestaties moet verantwoorden, krijgt u daarover een brief van de Provincie.

Ar­ran­ge­ment 2

van € 10.001 tot € 50.000

De verantwoording over de subsidie wordt geleverd door middel van de afgesproken prestatiebewijzen.

Ar­ran­ge­ment 3

van­af € 50.001

Naast de verantwoording over de subsidie door middel van de afgesproken prestatiebewijzen moet ook een financiële verantwoording met accountantsverklaring worden ingeleverd.

Terug naar boven

 

 

2.a. Wie kan een subsidie aanvraag indienen?

Bij elke subsidieregeling is vermeld wie in aanmerking kan komen voor subsidie. Veel subsidies van de Provincie zijn alleen bedoeld voor verenigingen, stichtingen, instellingen, organisaties en bedrijven. Bent u particulier en heeft u voor ideeën of activiteiten met een provinciaal belang subsidie nodig, dan doet er (vaak) goed aan u aan te sluiten bij een vereniging of andere organisatie.

Terug naar boven

 

 

 

 

2.b. Hoe kan ik een subsidie aanvraag indienen?

Bij elke subsidie kunt lezen hoe u die kunt aanvragen. Beantwoord in een aanvraagformulier alle vragen. Dan is het duidelijk of uw aanvraag aan de criteria voldoet.

Terug naar boven

 

 

 

 

2.c. Wat als ik al subsidie heb van andere instanties?

U kunt voor een activiteit bij de provincie subsidie aanvragen, wanneer u ook al van bijvoorbeeld het rijk, de gemeente of een fonds subsidie krijgt. Als één van de andere instanties meer bijdraagt dan de Provincie, dan kan de Provincie ervoor kiezen zich aan te sluiten bij de voorwaarden van die instantie. Stuur in zo'n geval een schriftelijk bewijsstuk van die subsidie of sponsoring mee met uw subsidieaanvraag.

Terug naar boven

 

 

 

 

2.d. Wanneer kan ik mijn subsidie aanvraag indienen?

Volgens de ASB 2013 dient u een aanvraag acht weken voor aanvang van de activiteit in. Een aanvraag voor subsidie kan het hele jaar worden ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten een termijn of uiterlijke indieningsdatum vaststellen waarbinnen een aanvraag moet worden ingediend.

Terug naar boven

 

 

 

 

2.e. Hoe wordt mijn subsidie aanvraag beoordeeld?

Eerst toetst de behandelend ambtenaar of uw aanvraag voldoet aan de criteria die voor de subsidie gelden. Voldoet u niet aan de criteria, dan laat de behandelend ambtenaar u dat zo vlug mogelijk weten. U kunt dan alsnog zaken in orde maken of uw aanvraag intrekken.

Voor de definitieve toewijzing zal de behandelend ambtenaar met u afspreken hoe u de prestatieafspraken na afloop kunt meten. Ook worden afspraken gemaakt over andere zaken, zoals een voorschot en de verantwoording, die u moet indienen. Dit alles wordt in de toekenningsbrief opgenomen.

Terug naar boven

 

 

 

 

3.a. Wanneer kan ik een besluit op mijn aanvraag verwachten?

Gedeputeerde Staten beslissen op een aanvraag voor subsidie binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, wanneer deze aanvraag voldoet aan alle vereisten.
Uitzondering hiervan zijn de tendersubsidies. Dan begint de beslistermijn van acht weken pas te lopen op de dag na sluiting van het vastgestelde indieningstermijn.

U krijgt schriftelijk bericht over het besluit. Uw aanvraag kan zijn toegewezen, afgewezen of gedeeltelijk worden ingewilligd. In dat laatste geval krijgt u wel subsidie maar minder dan u heeft aangevraagd.

Terug naar boven

 

 

 

 

3.b. Wat als de Provincie te laat beslist?

Als wij niet op tijd zijn met onze beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u dat schriftelijk bij ons melden door ons ‘in gebreke te stellen’. Vanaf de dag waarop wij deze melding ontvangen, hebben we twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Als wij na deze twee weken nog steeds geen beslissing hebben genomen, hebt u vanaf dat moment recht op een dwangsom.

Voor meer informatie omtrent ‘in gebreke stellen’ wordt u verwezen naar de volgende pagina:

 

 

Terug naar boven

 

 

4.a. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een besluit?

Wanneer u het niet eens bent met een besluit kunt u bezwaar maken.
Om bezwaar te kunnen maken hoeft een besluit niet persoonlijk tot u te zijn gericht, maar het moet wel direct of indirect betrekking op u hebben. De Provincie vermeldt aan het eind van ieder besluit of u bezwaar kunt maken, bij wie u dat moet doen en binnen welke termijn. Als u het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar, kunt u daarna normaal gesproken nog beroep instellen bij de rechter.

Voor meer informatie omtrent ‘bezwaar maken’ wordt u verwezen naar onderstaande pagina:

 

 

Terug naar boven

 

 

4.b. Hoe stel ik een beroep in?

Je gaat in beroep door het indienen van een beroepschrift bij de bevoegde rechtbank. Het beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing van de Provincie op uw bezwaar. De rechter kijkt bij de beoordeling van het besluit alleen naar de situatie zoals die was tijdens het nemen van het besluit.

Voor meer informatie omtrent ‘beroep instellen’ wordt u verwezen naar onderstaande pagina:

 

 

Terug naar boven

 

 

4.c. Waar kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de manier waarop een ambtenaar, een bestuurder of het bestuur van de Provincie u heeft behandeld? Dan kunt uw klacht indienen bij de Provincie.

Voor meer informatie omtrent ‘klacht indienen’ wordt u verwezen naar onderstaande pagina:

 

 

Terug naar boven

 

 

5.a. Wat is een beschikking?

Als de subsidie wordt toegekend, krijgt u een beschikkingsbrief. Daarin staat alles over de subsidie. Het is een juridisch document dat u en de Provincie bindt aan de aangegane verplichtingen. Het niet nakomen van die verplichtingen kan leiden tot verlaging of intrekking de subsidie. Laat dit niet gebeuren en benut de meldplicht als een kans.

Terug naar boven

 

 

 

 

5.b. Wat is de meldplicht?

U bent verplicht alle zaken te melden die van invloed kunnen zijn op de subsidie. De ASB 2013 (artikel 1.6.2) bepaalt dat u ons schriftelijk en gemotiveerd te wijziging dient te melden met betrekking tot:

 

 

 • De gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel zullen worden verricht;
 • De gesubsidieerde activiteiten niet binnen de looptijd van het project zullen worden verricht;
 • Niet aan de voorwaarde(n) zoals gesteld in de beschikking zal worden voldaan;
 • Bij wijzigingen van de begrote kosten of opbrengsten;
 • zodra er binnen de organisatie sprake is van inkomens boven het bezoldigingsmaximum in de WNT.

De melding kan aanleiding zijn om de subsidiebeschikking te wijzigen. Benut u deze kans niet, kan het niet nakomen van de verplichtingen uit de beschikking leiden tot verlaging of intrekking van de subsidie. Wij attenderen u erop dat u deze wijzigingen moet melden vóórdat ze worden doorgevoerd.

Terug naar boven
 

5.c. Wanneer vinden uitbetalingen plaats?

Of u meteen het volle bedrag ineens krijgt uitbetaald of in termijnen, hangt af van de bevoorschotting. Daarnaast is het onder meer afhankelijk van de duur van de activiteit en of u veel kosten binnen een korte tijd moet betalen.

Terug naar boven
 

5.d. Worden subsidies bevoorschot?

Op het moment dat de subsidie wordt toegekend, heeft u het geldbedrag nog niet in handen. Toch kan het nodig zijn alvast over een deel te beschikken voor uw voorbereidingskosten. Hiervoor is de bevoorschotting, afhankelijk van het subsidie arrangement. Bij subsidies tot 10.000 euro (arrangement 1) krijgt u het totale bedrag als voorschot uitgekeerd. Bij hogere subsidiebedragen (arrangement 2 en 3) krijgt u 75 procent als voorschot uitgekeerd, al dan niet in termijnen.

Terug naar boven
 

6.a. Hoe wordt een subsidie vastgesteld?

Na afloop van uw activiteiten stelt de Provincie het definitieve subsidiebedrag vast. Dan is pas duidelijk wat alles heeft gekost en of u de afgesproken prestaties heeft uitgevoerd. In de beschikkingsbrief staat hoe u bewijst dat u de afgesproken prestatie heeft geleverd. Dit is het prestatiebewijs. De procedure van verantwoorden hangt af van het arrangement van de subsidie.

Terug naar boven
 

6.b. Wanneer wordt een subsidie vastgesteld?

De aanlevering van de verantwoording om tot een subsidievaststelling te komen, dient 12 weken na afloop van de activiteit of het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend te worden ingediend.

Uitzondering daarop is de integrale kosten subsidie. Dan wordt de aanvraag tot subsidievaststelling vóór 1 juli van het jaar na afloop van het betreffende jaar waarvoor de subsidie is verstrekt, ingediend.

Terug naar boven
 

6.c. Hoe moet een accountantsverklaring eruit zien?

Bij een arrangement 3 subsidie is naast de verantwoording over de prestatie ook een financiële verantwoording met accountantscontrole verplicht. In bijlage A van de ASB 2013 vind u de voorwaarden waaraan deze verklaring moet voldoen.
Wij attenderen u erop dat de financiële verantwoording dient aan te sluiten op de ingediende begroting bij de subsidieaanvraag.

Terug naar boven
 

7.a. Wat houdt staatssteun in?

De Europese Unie (EU) wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Overheidssteun (subsidie) aan ondernemingen die de concurrentie binnen de EU negatief kan beïnvloeden is daarom in beginsel niet toegestaan. Als er sprake is van staatssteun, betekent dat niet automatisch dat het dan verboden is. Op grond van een aantal vrijstellingsverordeningen, richtsnoeren en kaderregelingen kan er steun worden verleend die wel verenigbaar is met de interne markt. Denk hierbij aan de deminimis-regeling. Ook zijn er voor agrariërs onder meer vrijstellingen voor investeringen, advieskosten, bedrijfsvervangingsdiensten en opleiding vastgesteld.

Voor meer informatie omtrent 'staatssteun en vrijstellingen' zie volgend externe pagina:

Terug naar boven

 

 

7.b. Wat is een subsidieplafond en hoe werkt dit?

Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een (onderdeel van een) subsidieregeling beschikbaar is voor een bepaalde periode. Gedeputeerde Staten kunnen voor iedere subsidieregeling subsidieplafonds vaststellen. Nieuwe of gewijzigde subsidieplafonds worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Belangrijk is dat als het subsidieplafond is bereikt, een aanvraag om subsidie moet worden afgewezen.

Terug naar boven

 

 

 

 

7.c. Ben ik verplicht om het logo van de Provincie Zeeland te gebruiken?

In de beschikkingsbrief kan onder de overige verplichtingen staan dat u publiciteit moet geven aan de subsidie van de Provincie. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een zin als 'Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland' op te nemen in uitnodigingen, programmaboekjes, op posters of toegangskaartjes. Als u deze voorwaarde niet nakomt, kan dat leiden tot een verlaging van 5% van de subsidie tot maximaal 5000 euro.

Terug naar boven