De overheid vindt het belangrijk om op tijd te beslissen. Heeft u een vergunning, ontheffing, subsidie of andere beschikking aangevraagd? Of een bezwaarschrift ingediend? En neemt de Provincie te laat een beslissing daarop? Dan kunt u de Provincie een dwangsom laten betalen. Dit is geregeld in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Wet dwangsom).

Hoe werkt de regeling?

Als wij niet op tijd zijn met onze beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u dat schriftelijk bij ons melden door ons ‘in gebreke te stellen’. Vanaf de dag waarop wij deze melding ontvangen, hebben we twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Als wij na deze twee weken nog steeds geen beslissing hebben genomen, hebt u vanaf dat moment recht op een dwangsom.

Deze dwangsom bedraagt de eerste twee weken 20 euro per dag, de volgende twee weken 30 euro per dag en de twee weken daarna 40 euro per dag. De dwangsom kan ten hoogste 1260 euro bedragen.

U kunt ook meteen beroep instellen tegen het uitblijven van het besluit en hoeft dan dus niet eerst bezwaar te maken. Zo kunt u snel bij de bestuursrechter terecht.

Uitzonderingen

Er zijn omstandigheden waaronder de Provincie geen dwangsom hoeft te betalen. Deze staan in de Algemene wet bestuursrecht, waarin de dwangsomregeling is opgenomen. De Provincie hoeft bijvoorbeeld geen dwangsom te betalen als we vooraf een schriftelijke afspraak met u hebben gemaakt over het verlengen van de beslistermijn.

Wat moet u doen?

Zodra u merkt dat wij te laat zijn met een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u ons schriftelijk in gebreke stellen. U kunt dat gemakkelijk doen door het formulier voor ingebrekestelling in te vullen; dit formulier bevat alle onderdelen die u moet vermelden (let op: dit formulier moet u uitprinten, ondertekenen en opsturen). U kunt ook een brief sturen. Vermeld in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • de datum en een omschrijving van uw aanvraag of bezwaarschrift
  • het rekeningnummer waarop wij een eventuele vergoeding kunnen overmaken
  • uw handtekening

De brief of het formulier kunt u richten aan:
Gedeputeerde staten van Zeeland
t.a.v. secretariaat bezwaar- en beroepschriften
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Direct naar formulier voor ingebrekestelling

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat bezwaar- en beroepschriften via telefoonnummer +31 118 631254 / 631319 of stuur een e-mail naar bezwaarenberoep@zeeland.nl onder vermelding van 'ingebrekestelling'.