Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:30 uur
Online uitzending: 
Online uitzending

Gewijzigde agenda voor de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  • vaste terugkerende agendapunten:
  • IPO in relatie tot provinciefinanciën
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 5 maart a.s. om 9.30 uur aanleveren)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Verkoop aandelen DELTA NV in Windpark Kreekraksluis BV  (ter behandeling overgedragen door PS) - SERV-195
  • Brief GS van 11 februari 2015 met beantwoording vragen Provinciale Staten n.a.v. Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA N.V. in Windpark Kreekraksluis B.V. - 15002335
  • Brief GS van 11 februari 2015 met beantwoording aanvullende vragen Provinciale Staten n.a.v. Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA N.V. in Windpark Kreekraksluis B.V. - 15002360
 6. Brief GS van 27 januari 2015 met eindrapportage over het collegeprogramma Stuwende Krachten (ter behandeling overgedragen door PS) - 15001365
 7. Brief GS van 3 februari 2015 met jaarverslag archieftoezicht 2012-2013 (ter behandeling overgedragen door PS) - 15001767
 8. Statenvoorstel Procedurebesluit bezwaar, beroep en klachten Provincie Zeeland 2015 - SERV-196
 9. Brief GS van 10 februari 2015 met verslag Verkenning Zorg 'Grenzen Slechten' - 15002202
  • Brief GS van 24 februari 2015 met brief Minister van VWS inzake weigering beschikbaarheidsbijdrage - 15003180
 10. Brief GS van 10 februari 2015 over voortgang totstandkoming Kenniswerkplaats Zeeland - 15002203
  • Statenvoorstel opheffen geheimhouding vertrouwelijke bedrijfs-/persoonsgegevens Scoop-ZB - BLD-197
 11. Conceptverslag vergadering 23 januari 2015 met Advies aan Presidium
 12. Toezeggingenlijst, hierbij betrekken:
  • Brief GS van 10 februari 2015 met afdoening motie nr. 55 - 15002200
  • Brief GS van 10 februari 2015 met afdoening toezegging nr. 163 (commissie BFW) inzake EMU-saldo - 15002198
  • Brief GS van 24 februari 2015 met managementletter 2014 (n.a.v. – inmiddels afgevoerde - toezegging aan commissie BFW op 31 mei 2012) 15002999
 13. Volgende vergadering: vrijdag 22 mei 2015, om 9.30 uur (nieuwe Statenperiode)
 14. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Brief Rekenkamer Zeeland van 3 februari 2015 over wijziging Reglement van orde Rekenkamer Zeeland - 15001774
 2. Brief GS van 10 februari 2015 met Jeugdzorgkrant - 15002204
 3. Brief GS van 24 februari 2015 met Statenvoorstel Strategie DELTA NV - 15003042 / FIN-198
 4. Brief GS van 25 februari 2015 met voortgang procedure tegen VUT-heffing - 15003138