De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van plant- en diersoorten. Als uw plannen, activiteiten of projecten effecten hebben op beschermde soorten, dan heeft u mogelijk een vrijstelling, aanwijzing of ontheffing nodig.

Leges in het kader van de Wet natuurbescherming

  • Vanaf 1 juli 2018 gelden er leges voor de dienstverlening van de Provincie Zeeland met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Vanaf 1 juli 2019 gelden er gewijzigde tarieven. Leges gelden onder andere voor:
  • Een aanvraag van een vergunning of ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot verlenging, wijziging of intrekking daarvan.
  • Een verzoek tot een bestuurlijk oordeel.
  • Een verzoek tot een toets van een plan, project of andere handeling.

​Hoe hoog de legs zijn kunt u vinden in hoofdstuk 5 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Zeeland 2018.

Legeskosten zijn met ingang van 1 juli 2019 niet verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag in het kader van de bestrijding van landbouwschade, of ten behoeve van de opvang van zieke of gewonde, in het wild levende dieren door een dierenopvang die voldoet aan de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten.

De bescherming van planten- en diersoorten is geregeld in de Wet natuurbescherming. Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan vogels en aan beschermde dieren of planten. De soorten die beschermd zijn kunt u vinden in de Soortendatabase van het Rijk. Sommige dieren, zoals vleermuizen, gierzwaluwen, steenuilen en huismussen, zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is goede natuurbescherming belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.

Ruimtelijke ingrepen

U kunt met de Wet natuurbescherming te maken krijgen als u buiten aan het werk gaat. Dat kan bijvoorbeeld bij de realisatie van een nieuw project, zoals de aanleg van een terrein of (water)weg. U kunt ook met de Wet natuurbescherming te maken krijgen als u gaat (ver)bouwen of een bestaande situatie ingrijpend gaat veranderen. Het is belangrijk dat u makkelijk en snel weet of een activiteit met mogelijk schade voor planten- en/of diersoorten is toegestaan.

ONTHEFFING NODIG? DOE  HIER DE CHECK

Beheer en schadebestrijding

Beschermde dieren mogen niet gedood of gevangen worden. Ook hun nesten en holen moeten met rust gelaten worden. Soms veroorzaken dieren schade aan gewassen of dijken. Soms kunnen ze zelfs een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Als er geen andere oplossing is voor de problemen die ze veroorzaken, kunnen dieren worden gedood, gevangen of weggejaagd.

Toestemmingen om beschermde dieren te doden, vangen of wegjagen is in de Wet natuurbescherming geregeld via de vrijstelling, opdracht en ontheffing.

Vrijstelling

Sommige dieren die in het hele land schade veroorzaken, mogen zonder ontheffing gedood worden. Alleen grondgebruikers (eigenaren of pachters) mogen Canadese ganzen, houtduiven, konijnen, kauwen, vossen en zwarte kraaien doden. Dit is een landelijke vrijstelling en geldt voor heel Nederland.

Er zijn ook dieren waarvoor specifieke provinciale vrijstellingen gelden. In de Omgevingsverordening Zeeland 2018 zijn de diersoorten en handelingen genoemd waarvoor in provincie Zeeland een vrijstelling geldt.

Met ingang van 8 december 2020 geldt er geen vrijstelling meer voor bunzing, haas en konijn bij ruimtelijke inrichting, beheer en bestendig gebruik. Ook geldt er vanaf 8 december 2020 geen vrijstelling meer voor haas bij schade aan gewassen. In plaats daarvan wordt weer gewerkt met een ontheffing.

Opdracht

In Zeeland is het mogelijk om zonder ontheffing muskusratten en beverratten (in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid), rosse stekelstaarten en nijlganzen (ter voorkoming van schade aan flora en fauna) te bestrijden. Dit is geregeld in de opdracht voor bestrijden van muskusrat, beverrat, rosse stekelstaart en nijlgans. Behalve voor de muskusrattenbestrijders van de Zeeuwse waterschappen is ook hier een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker nodig. Daarnaast zijn personen aangewezen die damherten en reeën mogen doden om onnodig lijden van deze dieren te voorkomen. Tot slot is er een opdracht voor bestrijden verwilderde duif om de omvang van de populatie verwilderde duiven bij de schadepercelen van Limagrain Nederland B.V. in de gemeente Reimerswaal te beperken. 

Ontheffing

De meeste ontheffingen (bijvoorbeeld voor het voorkomen van schade aan gewassen) verleent de Provincie aan de Faunabeheereenheid Zeeland op basis van een Faunabeheerplan. De faunabeheerplannen vindt u op hun website en onderaan deze webpagina bij downloads. Het betreft ontheffingen voor bijvoorbeeld het doden van grauwe ganzen. De Faunabeheereenheid rapporteert jaarlijks over het gebruik van de aan hen verleende ontheffingen.

Wilt u gebruik maken van de ontheffingen van de Faunabeheereenheid Zeeland? Kijk dan eerst in de lijst van verleende Ontheffingen Faunabeheer Zeeland 2015-2019 bij downloads onderaan deze pagina. Staat de ontheffing waar u gebruik van wilt maken in deze lijst? Neem dan contact op met de Faunabeheereenheid Zeeland.

In situaties waarvoor de Faunabeheereenheid niet over een ontheffing beschikt kunt u een individuele ontheffing aanvragen.

Aan de slag

Wilt u een ontheffing aanvragen? Wanneer u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, wordt de aanvraag net als voorheen getoetst aan de Wet natuurbescherming. U kunt bij de Provincie ook een aparte ontheffing aanvragen. Dit doet u via de volgende verplichte formulieren:

U kunt de formulieren volledig digitaal invullen, maar u dient ze nog wel te printen en per post te verzenden. U kunt ook gebruik maken van de volgende PDF's. Deze kun u printen en met pen invullen.

Overige regelgeving

Het is mogelijk dat er op uw activiteiten nog andere regels van toepassing zijn, bijvoorbeeld als u bomen gaat vellen. Wellicht dient u de velling te melden bij de Provincie of heeft u een kapvergunning en/of aanlegvergunning nodig van de gemeente. Kijk hiervoor op onze webpagina Bomen kappen of vraag dit na bij de gemeente waarbinnen uw activiteit plaatsvindt.

Vindt uw activiteit, plan of project plaats in of rondom een Natura 2000-gebied? Dan kan dat negatieve effecten hebben op de beschermde natuurwaarden. Wanneer dergelijke activiteiten niet getoetst zijn in de beheerplannen, moet u nagaan of een vergunningsprocedure noodzakelijk is. Kijk hiervoor op onze webpagina Gebiedsbescherming.

BIJ 12, unit Faunafonds

Er is een landelijk meldpunt faunaschade waar particulieren en grondgebruikers door dieren aangerichte schade kunnen melden. Agrariërs kunnen in bepaalde gevallen verzoeken om een tegemoetkoming in de kosten bij schade door beschermde dieren. Voor het meldpunt en de tegemoetkomingen kunt u bij BIJ12, unit Faunafonds terecht.

Contact

Wilt u advies over de bescherming van dieren en planten (soortenbescherming) onder de Wet natuurbescherming? Dan kunt u mailen naar natuurbeschermingswet@zeeland.nl.  
 

Handhaving Wet natuurbescherming

Vermoedt u een overtreding van de Wet natuurbescherming? Meld dit dan bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland.

Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
+31 115 745100
info@rud-zeeland.nl